Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącgrudzień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OŚW.7624-25(12)/09

OŚW.7624-25(12)/09                                                                           Lubicz, dn. 28.12.2009 r.
 
DECYZJA
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) art.75 ust.1 pkt 4, art82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227 ze zmianami) § 3 ust.1 pkt. 84  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6282 – złożonego w dniu 09.06.2009 r.- (17.06.2009.data wpływu), przez Państwa Kazimierz i Hanna Stawscy, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła wraz z biologiczna oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ramach zagrody rolnej, na nieruchomości nr.geod. 203-obręb Mierzynek, w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz
 
określam warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego
 
dla Inwestora- Państwa Kazimierza i Hanny Stawskich, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła wraz z biologiczna oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną w ramach zagrody rolnej, na nieruchomości nr. grod.203- obręb Mierzynek , w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz, polegające na :
 
I.Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie planowane jest na terenie zagrody rolnej na działce nr.203-obręb Mierzynek o powierzchni 3,53 ha. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie ubojni zwierząt (trzody chlewnej i bydła) wraz z towarzyszącą infrastrukturą (uzbrojenie terenu, nawierzchnie drogowe, biologiczna oczyszczalnia ścieków), Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę: budynku ubojni o powierzchni ~480 m2, parkingów, dróg dojazdowych i placów manewrowych o powierzchni ogółem ~600 m2, biologicznej oczyszczalni ścieków, wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Planowane przedsięwzięcie nie jest kolizyjne w stosunku do obecnego zagospodarowania terenu i sposobu jego użytkowania. Dotychczas teren pod planowaną ubojnię nie był zainwestowany. Działka wykorzystywana jest rolniczo – pola, łąki. Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie przez Inwestora działalności produkcyjnej w nowej hali uboju, w celu utrzymania konkurencyjności zakładu. Ubojnia będzie pracować głównie na potrzeby istniejącego zakładu masarskiego Inwestora, zlokalizowanego we wsi Krobia. Przedmiotowe przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i wykonane jako nowoczesny obiekt, spełniający obowiązujące wymagania sanitarne i ochrony środowiska. Planowana inwestycja znajdować się będzie na terenie miejscowości Mierzynek, we wschodnim rejonie Gminy Lubicz. W najbliższym otoczeniu znajdują się użytki rolne oraz rozproszona zabudowa zagrodowa. W bezpośrednim otoczeniu planowanej inwestycji występują tereny rolne należące do inwestora. Najbliższa zwarta zabudowa mieszkaniowa od planowanej inwestycji znajduje się w odległości około 600m(tereny miejscowości Brzozówka).
Dla omawianego terenu nie ma aktualnego miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
 
Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
Ia. Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:
·      Budynek ubojni trzody chlewnej i bydła z częścią administracyjno-socjalną – zostanie wykonany w konstrukcji tradycyjnej murowanej z ociepleniem, bez podpiwniczenia. Powierzchni zabudowy wyniesie 12m x 40m = 480 m2. W budynku wydzielona zostanie część produkcyjno-magazynowa (strefa brudna i czysta), oraz pomieszczenia socjalne i biurowe. Wszystkie urządzenia linii ubojowej oraz podesty stanowisk wykonane zostaną ze stali nierdzewnej, odpornej na czynniki chemiczne. W budynku zostanie zlokalizowana kotłownia gazowa o mocy ca 100-200 kW.
·      Infrastrukturą towarzysząca, w postaci:
o   sieć wodociągowa z rur PVC lub PE Dn90 mm – długość sieci wodociągowej zostanie określona na etapie projektowania,
o   sieć kanalizacyjna z rur PVC Dn150 mm – długość sieci kanalizacyjnej zostanie określona na etapie projektowania. Sieć kanalizacyjna zostanie włączona do planowanej zakładowej oczyszczalni ścieków.
o   Przyłącze i zbiornik gazu płynnego – zbiornik naziemny, stalowy o pojemności <10 m3, ustawiony na betonowym fundamencie. Przyłącze będzie zasilać w gaz kotłownię lokalną.
o   biologiczna oczyszczalnia ścieków typu Sotralentz lub podobna – parametry urządzenia zostaną określone na etapie projektowania. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania ścieków przemysłowych i socjalno-bytowych.
o   separator substancji ropopochodnychparametry urządzenia zostaną określone na etapie projektowania. Urządzenie przeznaczone do oczyszczania wód deszczowych z terenów utwardzonych dróg, parkingów i placów.
o   kolektor zrzutowy ścieków do odbiornika Strugi Bywka – długość i parametry (średnica) kolektora zostaną określone na etapie projektowania.
o   infrastruktura drogowa: drogi i parkingi, place manewrowe – wykonane z kostki betonowej lub betonu na podbudowie.
o   ogrodzenie obiektu
o   zieleń ozdobna: trawniki, krzewy.
Zakres robót związanych z realizacją przedsięwzięcia obejmie roboty ziemne, drogowe, fundamentowe, budowlane, betonowo-zbrojarskie, instalacyjno-montażowe. Końcowym etapem będzie ogrodzenie i zagospodarowanie terenu zielenią ozdobną.
Przedsięwzięcie zostanie zaprojektowane i zrealizowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii.
 
 
 
 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
Tabela – Bilans powierzchni terenu po realizacji planowanego przedsięwzięcia:
rodzaj powierzchni
wielkość [m2]
Powierzchnia działki objęta opracowaniem
- całkowity teren przedsięwzięcia
35 300 m²
Powierzchnia planowanych obiektów kubaturowych – ubojnia
~480 m²
  - Kojce do przechowywania świń
50 m2
 - Chłodnia do składowania półtusz
40 m2
 - Chłodnia do składowania osierdzi
10 m2
 - Chłodnia na tusze zajęte (oczekujące na badania)
10 m2
 - Chłodnia na odpady
10 m2
 - Pozostałe funkcje (w tym biura, zaplecze socjalne,  
     pomieszczenia techniczne – kotłownia gazowa)
360 m2
Powierzchnia terenów utwardzonych
(drogi dojazdowe i wewnętrzne, parkingi i place manewrowe)
~600 m²
Powierzchnia terenów zielonych (na terenie zakładu – zieleń ozdobna i trawniki, poza wygrodzeniem zakładu – pola)
~34 220 m²
 
 
1.w zakresie gospodarki odpadami:
-na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze do składowania materiałów i odpadów powstających w czasie prac oraz służące jako baza postojowa pojazdów; obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód podziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku i prowadząc właściwą gospodarkę materiałową i stosując odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,
-z powstającymi odpadami postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami; prowadzić selektywną zbiórkę powstających odpadów,
-odpady powstałe podczas realizacji inwestycji, po jej zakończeniu usunąć z tymczasowego miejsca składowania,
- w związku z funkcjonowaniem zakładu powstawać będą także inne odpady, należące do kategorii odpadów niebezpiecznych. Wytwórca odpadów powinien zapewnić sposób postępowania z nimi zgodny z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628). Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w odpowiednich pojemnikach, w wydzielonym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu oraz przekazywane do zagospodarowania lub unieszkodliwiania wyspecjalizowanym firmom,
-biorąc pod uwagę przewidywaną ilość wytwarzanych w projektowanym zakładzie odpadów niebezpiecznych, która wynosić będzie powyżej 0,1 Mg/rok, obowiązkiem inwestora jest uzyskanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.
  
  
2.w zakresie ochrony przyrody:
-należy wykonać analizę porealizacyjną w zakresie emisji zanieczyszczeń  do powietrza  z której powinno wynikać że dla w/w emisji zostały dotrzymane wartości dopuszczalne,
-zdjęty podczas budowy humus wykorzystać np do wykonania nasadzeń zieleni,
-wprowadzić zieleń izolacyjną niską i wysoką, o charakterze całorocznym, stosując rodzime gatunki liściaste i iglaste drzew i krzewów, uwzględniając wymagania siedliskowe terenu,
-w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko,
-należy zrealizować działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko: ciągła kontrola jakości odprowadzanych ścieków, oraz comiesięczna analiza obejmująca określenie wartości stężeń odprowadzanych ścieków oczyszczonych tj: BZT 5,CHZT,azot ogólny, fosfor ogólny, zawiesiny ogólne oraz temperaturę i pH.
 
 
 
3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
-na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do strugi Bywka uzyskać wymagane prawem pozwolenie wodno- prawne oraz uzgodnienia zarządzającego ciekiem- tj. Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
 
4.w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:
-wszelkie prace związane z emisją uciążliwego hałasu prowadzić w godzinach dziennych.
 
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-zaprojektować i wykonać szczelne sieci kanalizacyjne oraz separator substancji ropopochodnych oczyszczający wody opadowe z terenów utwardzonych, oraz separator tłuszczów dla ścieków technologicznych.
-zaprojektować i wykonać magazyn odpadów poubojowych z instalacją chłodniczą,
-zapewnienie stopnia oczyszczania ścieków technologicznych powstających w ubojni do poziomu umożliwiającego ich odprowadzanie do odbiornika,
-działkę, na której prowadzona będzie działalność należy otoczyć pasem zieleni izolującej, średnio i wysokopiennej,  od najbliższego otoczenia.
 
IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.
 
V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.  
- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.
 
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
 
 
VII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę w zakresie określonym w karcie informacyjnej oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.
XI. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
Teren przedsięwzięcia w Mierzynku znajduje się poza obszarami: parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz leśnych kompleksów promocyjnych. Teren planowanego przedsięwzięcia jest położony również poza obszarami specjalnej ochrony ptaków i siedlisk sieci ekologicznej Natura 2000 wyznaczonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313). Na terenie przedsięwzięcia nie występują również pomniki przyrody.
W odniesieniu do rozpatrywanej lokalizacji najbliższe tereny podlegające ochronie to:
Ø rezerwat „Rzeka Drwęca” – w odległości około 3,0km w kierunku W i N
Ø Obszar Natura 2000 - specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO): Dolina Drwęcy PLH280001 w odległości około 3,0km w kierunku W i N
Ø Obszary Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – w odległości około 1,0km w kierunku W.
 
 
Uzasadnienie
 
Na podstawie art.71ust.1,art.74ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Państwo Kazimierz i Hanna Stawscy, ul. Dolina Drwęcy 9, Krobia, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 09.06.2009r.(17.06.2009r.-data wpływu, nr rej.6282) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną wewnętrzną w ramach zagrody rolnej, na nieruchomości nr 203 w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.61 § 4 KPA Wójt Gminy Lubicz dnia 24.06.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-25(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego
oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
 Dnia 24.06.2009r. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.77 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października wystąpił pismem nr OŚW.7624-25(2)09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, a także zgodnie z art.77 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października wystąpił pismem nr OŚW.7624-25(3)/09 do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii i postanowienia opiniujących konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne oraz o konieczności i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Odpowiedzią na wystąpienia Wójta Gminy Lubicz było postanowienie Starosty Powiatowego w Toruniu nr.OS.III.7633-67/09 z dnia 29.06.2009r.określające konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu w myśl art.66 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, dziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W dniu 02.07.2009 r. do Urzędu Gminy w Lubiczu wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr.N.NZ-402-L-126-2009r. określająca konieczność przeprowadzenia oceny oraz raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.64,art.65 oraz art.69 ustawy z dnia 3 października 2008 r. postanowieniem OŚW.7624-25(4)09 z dnia 08.07.2009 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy. W dniu 22.09.2009 r. (pismo nr.rej.9844) Inwestor przedłożył organowi prowadzącemu postępowanie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.  Spełniając wymogi określone w art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy obwieszczeniem OŚW.7624-25(7)09 z dnia 23.09.2009 r. podał do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w postępowaniu dowodami oraz składaniu wniosków ,uwag i zastrzeżeń. Obwieszczenie zostało opublikowane na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz pismem  OŚW.7624-25(8)09 z dnia 23.09.2009 r. zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Mierzynek celem publikacji w miejscu realizacji przedsięwzięcia. W przewidzianym terminie 21 dni od czasu publikacji obwieszczenia nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu. W dniu 23.09.2009 r. Wójt Gminy Lubicz pismami OŚW.7624-25(5)09 i OŚW.7624-25(6)09 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie uzgodnień i opinii do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Po uzupełnieniu przez Inwestora określonych w piśmie nr. N.NZ-402-L-196-2009 z dnia 13.10.2009 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zagadnień, organ ten wydał dnia 23.11.2009r. opinię nr.N.Nz-403-270-2009 określającą warunki do wydania przedmiotowej decyzji. Starosta Powiatowy w Toruniu również postanowieniem OS.III-7633-67/UZG/09 z dnia 19.10.2009r. uzgodnił wydanie decyzji oraz określił warunki do jej wydania.                                                                                                                        
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1 KPA obwieszczeniem z dnia 04.12.2009 r. OŚW.7624-25(9)/09 i pismem OŚW.7624-25(11)09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 25.12.2009 r. W wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Starosty Powiatowego W Toruniu(OS.III.7633-67/UZG/09) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu(N.NZ-403-L-270-2009) stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne po spełnieniu określonych warunków w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji.
 
W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.
 
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
 
 
Otrzymują strony:
 
  1. Państwo Kazimierz i Hanna Stawscy, ul. Dolina Drwęcy 9,Krobia, 87-162 Lubicz
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A,87-162 Lubicz
  3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
  4. a/a MG
 
Do wiadomości:
 
1. Starosta Powiatowy w Toruniu, ul Towarowa 4-6, 87-100 Toruń,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń
 
 
 
Załącznik nr 1
 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ubojni trzody chlewnej i bydła z biologiczną oczyszczalnią ścieków oraz siecią wodociągową i sanitarną w ramach zagrody rolnej, na nieruchomości nr 203-obręb Mierzynek, w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz.
 
 
·         Przedsięwzięcie planowane jest na terenie zagrody rolnej na działce nr 203, obręb Mierzynek (gmina Lubicz, powiat toruński), o powierzchni 3,53 ha wpisanej do Księgi Wieczystej o nr KW: TO1T/00033549/7.
·         Inwestor posiada tytuł prawny do dysponowania terenem - własność.
·         Dla rozpatrywanej lokalizacji przedsięwzięcia brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
·         Obecne zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia obejmuje głównie tereny upraw rolnych (kukurydza) bez nawierzchni utwardzonych, pozbawione obiektów kubaturowych.
·         Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę: budynku ubojni trzody chlewnej i bydła, parkingów i dróg dojazdowych, placów manewrowych, biologicznej oczyszczalni ścieków, wewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – sanitarnej, technologicznej i deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych, kolektora zrzutowego ścieków, zbiornika na gaz płynny z przyłączem, ogrodzenia i zagospodarowanie zielenią.
·         Celem przedsięwzięcia jest uruchomienie działalności w nowej hali uboju na potrzeby własnego zakładu masarskiego znajdującego się we wsi Krobia, w celu utrzymania konkurencyjności zakładu. Realizacja przedmiotowej inwestycji ma również na celu spełnienie wymagań ochrony środowiska.
·         Podstawowe uciążliwości powodowane przez planowane przedsięwzięcie obejmują:
-          Emisje zanieczyszczeń do powietrza – W trakcie eksploatacji obiektu źródłem zorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego będzie spalanie paliw w kotłowni technologicznej w projektowanym budynku ubojni. Kotłownia będzie źródłem emisji zanieczyszczeń: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, oraz pył. Źródłem niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów ciężarowych dowożących zwierzęta do uboju / wywożących mięso (tusze i półtusze), poruszających się po drogach wewnętrznej komunikacji i placach manewrowych. Pojazdy będą źródłem emisji znikomych ilości zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz pył (sadza). Ponadto ubojnia może stanowić źródło emisji niezorganizowanej odorów, jednakże przy prawidłowym funkcjonowaniu instalacji i odpowiednim reżimie gospodarki odpadami poubojowymi emisja odorów nie wystąpi. Funkcjonowanie przedsięwzięcia nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na stan czystości powietrza.
-          Wytwarzanie ścieków – Obiekt stanowi źródło ścieków technologicznych z mycia hal i urządzeń oraz ścieków bytowych, które będą odprowadzane wewnętrzną siecią kanalizacyjną do biologicznej oczyszczalni ścieków, a następnie do odbiornika – Strugi Bywka w zlewni rzeki Drwęcy. Z terenów utwardzonych placów manewrowych, dróg i parkingów oraz dachów budynków odprowadzane będą wody deszczowe. Wody deszczowe z terenów utwardzonych będą podczyszczane, a następnie odprowadzane do odbiornika – Strugi Bywka.
-          Wytwarzanie odpadów – Odpady etapu realizacji przedsięwzięcia – są to odpady z niwelacji terenu, pozostałości materiałów z budowy obiektów budowlanych oraz infrastruktury towarzyszącej. Odpady etapu funkcjonowania przedsięwzięcia – odpady poprodukcyjne (odpady z uboju zwierząt – krew, odpadowa tkanka zwierzęca w tym SRM, HRM i LRM), tłuszcze z łapacza tłuszczów, osady z oczyszczalni biologicznej, odpady podobne do komunalnych.
-          Hałas – na rozpatrywanym terenie wystąpią głownie ruchome źródła hałasu: tj.: pojazdy ciężarowe dowożące zwierzęta do uboju i wywożące mięso (tusze i półtusze) oraz punktowe – instalacje wentylacji wyciągowej ubojni. Pośrednim źródłem hałasu, będą źródła zlokalizowane wewnątrz ubojni m.in. pomieszczenia chłodni z agregatami chłodniczymi, które ze względu na usytuowanie wewnątrz budynku nie będą stanowić istotnego zagrożenia dla klimatu akustycznego. Funkcjonowanie planowanego przedsięwzięcia nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania na stan klimatu akustycznego poza terenem Inwestora oraz na terenach chronionych akustycznie.
·           Główne działania ograniczające negatywne oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia obejmują m.in.:
-       Wykorzystanie do celów grzewczych kotłowni gazowej (propan) o wysokiej sprawności cieplnej (instalacja niskoemisyjna, brak odpadów paleniskowych).
-       Zastosowanie odpowiedniego reżimu i wymogów sanitarnych w gospodarce odpadami poubojowymi, w celu zapobiegania powstawaniu odorów.
-       Urządzenia techniczne oraz procesy technologiczne stanowiące znaczące źródło hałasu będą zlokalizowane wewnątrz przystosowanych do tego i izolowanych akustycznie pomieszczeń.
 
-       Racjonalne zużycie wody na potrzeby obiektu z opomiarowanego przyłącza gminnej sieci wodociągowej. Zużycie wody w trakcie mycia hal i urządzeń będzie ograniczane poprzez stosowanie myjek wysokociśnieniowych.
-          Budowa rozdzielczych sieci kanalizacji sanitarnej, przemysłowej i deszczowej.
-          Montaż separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej.
-          Montaż separatora tłuszczów dla ścieków przemysłowych.
-          Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki bytowe i ścieki przemysłowe z ubojni, podczyszczone w łapaczu tłuszczów. Technologia oczyszczania ścieków będzie zapewniać dotrzymanie wymaganych prawem warunków wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód lub do ziemi.
-          Prowadzenie procesów technologicznych w sposób umożliwiający selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów. Rozdział odpadów poubojowych na: odpady niskiego ryzyka (LRM), odpady wysokiego ryzyka (HRM) i odpady szczególnego ryzyka (SRM).
-       Odpady poubojowe będą magazynowane w szczelnych kontenerach w zamkniętym chłodzonym pomieszczeniu magazynowym; krew będzie magazynowana w szczelnych i zamkniętych zbiornikach metalowych. Odpady poubojowe będą w całości przekazywane do unieszkodliwienia w zakładach utylizacyjnych.
-       Uwzględnieniem wymagań sanitarnych przy projektowaniu i realizacji budynku ubojni (podział budynku na część „brudną” i „czystą”, pomieszczenia chłodnicze na produkty, półprodukty i odpady, wyposażenie budynku w urządzenia ze stali nierdzewnej itp.).
·           Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczególnych elementów składających się na oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska poza wyznaczonym w niniejszym opracowaniu zasięgiem oddziaływania – ograniczonym do terenu Inwestora.
Planowane przedsięwzięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi pod warunkiem realizacji rozwiązań technicznych i właściwych zabezpieczeń ekologicznych.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-12-28 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 241168
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33