Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-34(13)/09                                                  Lubicz, dn. 19.11.2009r.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami)art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227), § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8796 – złożonego w dniu 28.08.2009 r.-data wpływu, przez FHU „DAW-TRANS” Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87- 162 Lubicz Dolny o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr geod. 44/11, 44/12, - w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz

określam

dla  Inwestora FHU „DAW-TRANS” Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87- 162 Lubicz Dolny, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr geod.44/11, 44/12 - w miejscowości Rogówko, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem. Projektowany zakład położony jest w obrębie jednostki administracyjnej Rogówko gm. Lubicz. Teren na podstawie aktu notarialnego stanowi własność inwestora- Pana Dawida Kujawskiego. Przewidziany pod inwestycję teren obejmuje działki geodezyjne nr 44/11, 44/12,. zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo uchwalonego przez Radę  Gminy Lubicz uchwałą Nr  VI/72/99  z dnia 27.01.1999 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 37, poz.284 z dnia 14.06.1999r- jest to jednostka planistyczna AG 7 o funkcji podstawowej- działalność gospodarcza, przeznaczenie uzupełniające- usługi komercyjne związane z obsługą komunikacji drogowej, przeznaczenie dopuszczalne- mieszkalnictwo jednorodzinne.
W ramach inwestycji planowane jest:
- budowa budynku warsztatowego z częścią socjalno-biurową  o wysokości 10,5 m- niepodpiwniczonych, w formie  hali o konstrukcji stalowej, jednonawowej z dachem dwuspadowym z przeznaczeniem na warsztat napraw samochodowych ciężarowych z 3 stanowiskami naprawczymi powierzchni zabudowy 1.196.46m2 wraz z magazynem części, magazynem olejów i kotłownią olejową.,
-budowa budynku portierni o powierzchni 7,2m2.
Warsztat wyposażony będzie w typowy sprzęt do diagnostyki i napraw- zestaw komputerowy, podnośnik, zestaw narzędzi, przenośna sprężarka, urządzenia diagnostyczne, system wentylacji odprowadzającej spaliny z pojazdów. Na terenie zakładu będą prowadzone prace z zakresu serwisu samochodów ciężarowych oraz drobnych napraw bez napraw blacharskich i lakierowania karoserii.
- 2 -
Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:
Na etapie realizacji mogą pojawić się oddziaływania na środowisko wynikające z prac budowlanych. Obejmą one swym zasięgiem tylko teren zakładu. Roboty będą obejmowały przygotowanie terenu pod posadowienie obiektów, wykonanie wykopów, wykonanie niezbędnej infrastruktury (instalacje elektryczne).
W trakcie budowy zakładu występować będą oddziaływania w zakresie przekształceń powierzchni ziemi, gleby i szaty roślinnej, tj. przyrodniczych elementów środowiska. Teren
przeznaczony pod inwestycję jest w większości pokryty roślinnością niską trawiastą, nie posiada krzewów ani drzew. Realizacja zamierzeń przewidywanych projektem spowoduje zmianę ukształtowanie powierzchni ziemi w stopniu niewielkim, ze względu na generalnie wyrównany charakter terenu. Prace ziemne wymagane będą tylko przy posadowieniu fundamentów budynku warsztatowego. W trakcie prac ziemnych nastąpi zdjęcie z terenów bezpośrednio przeznaczonych pod zabudowę, pokrywy glebowej i roślinnej. Warstwę gleby próchniczej należy zdeponować w wydzielonym miejscu i wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu inwestycji. Projektowany budynek warsztatowy nie będzie podpiwniczony  a więc nie wymaga głębokiego posadowienia fundamentów.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.    w zakresie gospodarki odpadami:
-wytwórca odpadów przed oddaniem obiektu do użytkowania powinien uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów,
-posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami,
-wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstaniu odpadów lub ograniczyć ich ilość zakresie negatywne oddziaływania na środowisko,
-jeżeli nie uda się zapobiec powstaniu odpadów wytwórca obowiązany jest zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów zakresie źródła,
-beczki z olejem zużytym oraz zużyte substancje sorbujące pochodzące z czyszczenia posadzki należy składować w zaprojektowanym i wykonanym magazynie olejów szczególnie wykonując posadzkę się wysokich parametrach izolacyjnych,
-ziemia z wykopów powstała w wyniku prac budowlanych powinna być wywieziona na składowisko odpadów lub przekazana do wykorzystania do celów niwelacji gruntów,
-wszystkie wycieki powstałe podczas napraw należy zbierać przy użyciu substancji sorbujących w postaci trocin lub specjalistycznych proszków,
-zużyte sorbety powinny być przechowywane w pomieszczeniu z olejami.
     
2.    w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,
-eksploatacja instalacji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor ma tytuł prawny,
- -po oddaniu serwisu do użytkowania należy wykonać analizę porealizacyjną oddziaływania inwestycji na otaczające środowisko w zakresie natężenia hałasu występującego na granicy nieruchomości. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów podjąć

- 3 -
działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska poprzez montaż barier dźwiękochłonnych.

3.w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,
- wody przed odprowadzeniem do zbiornika winny być podczyszczane w separatorze  zanieczyszczeń ropopochodnych.

4.w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
-w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn, a w szczególności prac budowlanych do 8 godzin pory dziennej,
-zainstalowane w warsztacie urządzenia w postaci sprężarki, wkrętarek, pomp, odsysających ciecze, urządzeń diagnostycznych, wentylatory wyciągowe oraz emisje z ruchu pojazdów wokół zakładu nie mogą powodować przekroczenia wartości normatywnych,
-projektowany warsztat będzie źródłem zanieczyszczeń do powietrza w postaci ditlenku azotu, ditlenku siarki, tlenku węgla, węglowodorów aromatycznych, akroleiny, pyłu zawieszonego odprowadzanych 2 emitorami stalowymi zadaszonymi o wysokości h=10,5m i średnicy wylotowej d=0,15m.

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.
-prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleb, naturalnego ukształtowania terenu zakresie stosunków wodnych,
- zaprojektować w celu ograniczenia potencjalnej możliwości zanieczyszczenia terenu utwardzenie ze szczelną warstwą nawierzchniową i krawężnikami uniemożliwiającymi odpływ wód z terenów utwardzonych,

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

V. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.

VII. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.

- 4 -
VIII. Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko naturalne w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

XI. Usytuowanie przedsięwzięcia , z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.
 Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną, leży także  poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 28.18.2009 r. FHU „DAW-TRANS” Dawid Kujawski wystąpił z wnioskiem( nr rej. 8796) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr 44/11, 44/12,- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
Po dokonaniu przez Wójta Gminy Lubicz zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.(Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Inwestor został wezwaniem nr  OŚW.7624-34(1)09 z dnia 31.08.2009 r. powiadomiony o konieczności uzupełnienia występujących braków. Braki zostały uzupełnione przez Inwestora pismem nr  rej. 9064 z dnia 04.09.2009r.
Zgodnie z art.61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 08.09.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-34(2)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 08.09.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-34(4)/09 i OŚW. 7624-34(3)/09 do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości działka nr 44/11, 44/12- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-34(4)/09 i OŚW.7624-33(3)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-181-2009 z dnia 25.09.2009r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz postanowienie nr OS.III.7633-100/09 z dnia 21.09.2009 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który również nałożył dla powyższego przedsięwzięcia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r..
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 07.10.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-34(7)/09, w którym orzekł o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były dokonana analiza załączników do wniosku w tym karty informacyjnej

- 5 -
zadania oraz wydane opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW.7624-34(5)/09, z dnia 08.09.2009r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Rogówko. W przewidywanym terminie, tj. 21 dni, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
W dniu 12.10.2009r. Inwestor pismem nr.rej.10714 przekazał Wójtowi Gminy Lubicz raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie dnia 15.10.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu(pismo nr OŚW. 7624-34(8)/09 oraz Starosty Powiatowego (pismo nr OŚW. 7624-34(9)/09 o wydanie opinii i postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść pism o dokonanie uzgodnień została przekazana stronom drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły opinia i postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-66-2009 z dnia 05.11..2009 r. oraz  Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-100/09 z dnia 02.11.2009r.
Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 05.11.2009 r. OŚW.7624-34(12)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 17.11.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu( pismo nr N.NZ-403-L-66-2009) i Starostwo Powiatowe w Toruniu (pismo nr OS.III-7633-100/09), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne pod warunkiem zastosowania rozwiązań określonych w niniejszej decyzji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r.,Nr.199,poz.1227) integralną częścią 
niniejszej decyzji jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr  1.

- 6 -

Pouczenie;
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1. FHU „Daw- Trans” Dawid Kujawski, ul. Grębocka 41, 87-162 Lubicz
2. Rejon Dróg Krajowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
4. a/a KK

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe
    ul. Szosa Chełmińska 30/32
    87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń

Załącznik  nr 1
 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: serwisie samochodów ciężarowych wraz z parkingiem na nieruchomości oznaczonej dz. nr 44/11 i 44/12- obręb Rogówko, gmina Lubicz.


CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
Celem inwestycji jest budowa nowego warsztatu mechaniki samochodowej z trzema stanowiskami naprawczymi. Warsztat będzie to budynek parterowy o wysokości 10,5 m i całkowitej powierzchni zabudowy 1196,46m2.
W budynku przewiduje się lokalizację pomieszczeń socjalno- biurowych oraz trzech stanowisk serwisowych ,magazynu części i magazynu olejów, kotłowni olejowej. Ponadto na terenie działki przewiduje się parking dla samochodów klientów o powierzchni 2 280,6m2
Dodatkowo zlokalizowany zostanie na działce przy wjeździe budynek portierni o pow.7,2 m2. Na terenie warsztatu prowadzone będą prace z zakresu serwisu samochodów ciężarowych oraz drobnych napraw bez napraw blacharskich i lakierowania karoserii. W zakresie prowadzonych usług przewiduje się również wymiany olejów i ogumienia.
W obiekcie prowadzone będą naprawy i przeglądy serwisowe pojazdów. Obiekty wyposażone zostaną w kanały przeglądowe z wypustami do zbierania zanieczyszczeń.
W budynku warsztatowym przewiduje się lokalizację urządzeń spawarki (migomatu), szlifierki, podnośników hydraulicznych, sprężarki, stołów do mycia części.
Na terenie warsztatu przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 25 pracowników na stanowiskach mechaników oraz dwóch pracowników biurowych (w tym kierownik warsztatu).
Działalność warsztatu prowadzona będzie w godzinach od 6.00 do 20.00. W porze nocnej po 22.00 nie przewiduje się prowadzenia żadnej działalności na terenie obiektu.
W warsztacie naprawiane będą samochody ciężarowe. Przewiduje się wielkość przerobu na poziomie 60 pojazdów na miesiąc.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-11-19 13:35
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-11-19 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227643
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33