Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

 

OŚW.7624-31(5)/09                                                                          Lubicz, dnia 05.08.2009 r.

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) i w związku z art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii w dniu 20.07.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-80/09 i  w dniu 29.07.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-147-09 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV 200mm, L=367 mb, na działce nr geod. 315/9,315/12,315/15,315/18,315/21,316/25,316/5- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

 

 

P o s t a n a w i a m

 

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV 200mm, L=367 mb, na działce nr geod. 315/9,315/12,315/15,315/18,315/21,316/25,316/5- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- ,, Lubickie Wodociągi” Sp. z o. o, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 10.07.2009r. nr rej.7071  o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie kolektora kanalizacji sanitarnej PCV 200mm, L=367 mb, na działce nr geod. 315/9,315/12,315/15,315/18,315/21,316/25,316/5- obręb Lubicz Dolny, gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą, działając na podstawie art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 15.07.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-31(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

 Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OŚW.7624-31(2)09 z dnia 15.07.2009r. i pismem nr.OŚW.7624-31(3)09 z dnia 15.07.2009r. do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.72a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami) Upoważnione organy - Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-80/09 z dnia 20.07.2009r. (nr rej.7632) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-147-09 z dnia 29.07.2009r. (nr rej.7957) wyraziły opinie , że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1.     Teren położonego przedsięwzięcia jest położony poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000.

2.   Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.

3.  Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 23, poz 338 z dnia 24 lutego 2006 r.- zgodnie z wypisem nr. GP.7323.II-87/09, z dnia 10.06.2009 r.

4.   Rodzaj planowanego przedsięwzięcia – sieć kanalizacyjna PCV DN 200mm zostanie wykonana z materiałów posiadających atesty PZH, zgodnie z wytycznymi ochrony środowiska. Powstające w trakcie realizacji niewielkie ilości odpadów(ścieki bytowe w ilości 2m3) zostaną przekazane przez wykonawcę firmie do utylizacji.

5.     Planowana do realizacji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz ma zasięg lokalny. Sieć kanalizacyjna o długości łącznej 367 mb będzie przebiegać przez drogę gminną oraz działki prywatne (częściowo zamieszkałe). W trakcie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia około 1100m2 . Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji: woda-50m3, paliwa- 340 litrów, podchloryn sodu- 200 litrów, rury PCV- 367m, studnie WAVIN dn 1200m-9 szt. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują gatunki chronione fauny i flory. Uciążliwości będą miały charakter krótkotrwały, a ich źródłem będą pracujące maszyny tj. koparka i  samochody ciężarowe.

 

Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów tj. Starosty Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-79/09 z dnia 20.07.2009r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-146-09 z dnia 29.07.2009r. stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

POUCZENIE:

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie, zgodnie z art. 63 ust. 1,2 i art. 65 ust. 2- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).

 

 

Otrzymują:

 

  1. Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
  2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 a, 87-162 Lubicz
  3. Z & Z Auto Złomańczuk Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Kusocińskiego 3, 87-100 Toruń
  4. Wspólnota Mieszkaniowa w Lubiczu Dolnym, ul. Różana 26, 87-162 Lubicz
  5. a/a KK

 

Do wiadomości;

 

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,

2. Starosta Powiatowy w Toruniu.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-08-06 11:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227642
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33