Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW. 7624-27(2)/09                                                                                     Lubicz, dn.01.07.2009 r.

 

 

 

DECYZJA

              

             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60, art.173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6392 – złożonego w dniu 19.06.2009 r. przez Inwestora - Pana Filipa Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa SOTEX poprzez stworzenie pakietu kompleksowych usług turystycznych, na działce nr geod. 10/4, 13/3,14/1- obręb Józefowo. Gmina Lubicz.

 

 

orzekam

 

odmówić Inwestorowi –Panu Filipowi Szemrajowi, Józefowo 18, 87-162 Lubicz, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa SOTEX poprzez stworzenie pakietu kompleksowych usług turystycznych, na działce nr geod. 10/4, 13/3,14/1- obręb Józefowo. Gmina Lubicz.

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 19.06.2009 r. nr rej. 6392 złożonym przez Pana Filipa Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa SOTEX poprzez stworzenie pakietu kompleksowych usług turystycznych, na działce nr geod. 10/4, 13/3,14/1- obręb Józefowo. Gmina Lubicz.

Zgodnie z art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 23.06.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-27(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 30.06.2009r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.

Wniosek dotyczy dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa SOTEX poprzez stworzenie pakietu kompleksowych usług turystycznych. Całe przedsięwzięcie dotyczy działek o numerach geodezyjnych 10/4, 13/3, 14/1. Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 13,15 ha, w tym teren leśny- 6,62 ha. Inwestor zamierza stworzyć pakiet kompleksowych usług turystycznych. Obecnie zabudowania przeznaczone do adaptacji i modernizacji na cele turystyczne, a głównie na pokoje gościnne, sale konferencyjne oraz odnowę biologiczną znajdują się na działce nr geod. 14/1. Powierzchnia tych budynków wynosi około 500 m2. W planie docelowym inwestor ma zamiar podwyższyć istniejące budynki o jeden poziom. Planuje  się, że całość zabudowy wynosić będzie 1500m2. Tereny wokół obiektów zostaną utwardzone. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana istniejąca infrastruktura oraz powstanie nowa w postaci parkingu, na 60 miejsc parkingowo- postojowych(50 szt./dobę- samochody osobowe, 10szt./dobę- samochody ciężarowe i inne pojazdy). Teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie w roku 1997r wykorzystywany był do prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie przedmiotowa powierzchnia służy jako magazyny. Inwestor planuje ogrodzić teren, który przylega bezpośrednio do drogi gminnej nr 100754C, prowadzącej z Młyńca Drugiego do Lelitowa. Po zakończeniu inwestycji, Pan Szemraj zamierza nasadzić drzewa i krzewy ozdobne. W przedłożonym wniosku określono dwa warianty realizacji przedsięwzięcia. Wariant z dotacją pozwoli inwestorowi zrealizować przedsięwzięcie w ciągu ok. 3 lat. Natomiast bez otrzymania dotacji planowany pakiet kompleksowych usług turystycznych powstanie w ciągu 5 lat.

 Tereny działek będące przedmiotem wniosku nr geod. 10/4, 13/3, 14/1- obręb Józefowo, gmina Lubicz nie posiadają miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego określającego przeznaczenie danych gruntów.

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem NATURA 2000. Znajduje się natomiast w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”, jednak w związku z modernizacją istniejącego już obiektu, nie wpływa negatywnie na ten obszar.

Planowane przedsięwzięcie, w postaci dywersyfikacji działalności przedsiębiorstwa SOTEX poprzez stworzenie pakietu kompleksowych usług turystycznych nie spełnia wymogów zawartych w § 2,3,4,5  Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr 257.poz.2573 ze zmianami) i nie jest przedsięwzięciem określonym w art. 59 ust. 1 jako mogące znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne w myśl ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227).

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

 

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

1.  Filip Szemraj, Józefowo 18, 87-162 Lubicz

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

3. pozostałe strony wg załącznika nr 1

4. a/a KK

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-07-22 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 293553
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33