Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącluty 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-20(9)/09                           Lubicz, 22.06.2009r.


D E C Y Z J A


Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4741- złożonego w dniu 08.05.2009 r. przez Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz

określam

dla Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz

1) brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej Nr 100810C-ulicy   Widokowej w Lubiczu Górnym, na działkach nr geod. 153, 34/23, 34/13, 36/1- obręb Lubicz Górny, gmina Lubicz.

Skala przedsięwzięcia obejmie: drogę gminną Nr 100810C-ulicę Widokową w Lubiczu Górnym, budowę ulicy, chodników i zjazdów na posesję-nowa nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk, uzupełnienie kanalizacji deszczowej śr. 200/300 mm podłączonej do istniejącej sprawnej sieci kanalizacji deszczowej śr. 300 mm, uzupełnienie wypustów ulicznych i studni rewizyjnych, rekultywację zieleni.

Powierzchnia nieruchomości: pas drogowy długości ok. 0,367 km
powierzchnia pasa drogowego 0,367 ha

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Ogólno dostępne technologie drogowe dopuszczone do powszechnego użytku bez ograniczeń.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:
-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę,
-masy ziemi w ilości ok. 1500 m3 należy wywieźć na wysypisko wskazane przez Inwestora.

2. w zakresie ochrony przyrody:
-po zakończeniu prac budowlanych teren zaplecza budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego,
-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

4. w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
-inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się, że planowana budowa nie będzie zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.
Nie dotyczy

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia


Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 08.05.2009 r. nr rej. 4741 złożonym przez Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz.
Na podstawie art. 74, ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Wójt Gminy Lubicz dnia 12.05.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-20(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Z racji przekroczenia liczby stron postępowania, wynoszącej 20, zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie nr OŚW. 7624-20(1)/09 podano do publicznej wiadomości mieszkańcom Sołectwa Lubicz Górny w sposób zwyczajowo przyjęty tzn. poprzez wywieszenie w miejscach do tego przeznaczonych na okres 14 dni. Wyżej wymienione zawiadomienie zostało także podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubiczu i umieszeniu na stronie internetowej.
Dnia 12.05.2009 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-20(2)/09 i OŚW.7624-20(3)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do  Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz.
Odpowiedzią na pismo OŚW.7624-20(2)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-106-2009 z dnia 27.05.2009 r. (01.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 5694) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który postanowił, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 10 KPA, Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW.7624-220(5)/09, dnia 03.06.2009r. przekazał do wiadomości stronom postępowania pismo nr N.NZ-402-L-106-2009 Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.
Odpowiedzią na pismo OŚW.7624-20(3)/09 było pismo OS.III.7633-46/U/09 z dnia 20.05.2009r. (22.05.2009r.-data wpływu, nr rej. 5441) Starosty Powiatowego w Toruniu, który wezwał Inwestora do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia otrzymanego pisma. Dnia 05.06.2009r. (08.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 5936) Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz uzupełnił wniosek o wymagane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu informacje. Po otrzymaniu uzupełnionego wniosku,  Starostwo Powiatowe wydało dnia 08.06.2009r.(10.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 6097) postanowienie nr OS.III.7633-46/09, w którym orzekło o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Wójt Gminy, dnia 12.06.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-20(7)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nr N.NZ-402-L-106-2009) i Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-46/09) oraz niewielki zakres przedsięwzięcia  ,usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia poza obszarem szczególnej ochrony oraz brak oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.


Pouczenie:
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji- pozwolenie na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują strony:
1. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162    Lubicz,
2. Pozostałe strony poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń zgodnie z załącznikiem nr 2
3. a/a KK

Do wiadomości;
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2.Starosta Powiatowy w Toruniu


Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie drogi gminnej Nr 100810C – ulicy Widokowej w Lubiczu Górnym na dz. o nr 153, 34/23, 34/13, 36/1, obręb Lubicz Górny, gm. Lubicz

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej Nr 100810C-ulicy   Widokowej w Lubiczu Górnym, na działkach nr geod. 153, 34/23, 34/13, 36/1- obręb Lubicz Górny, gmina Lubicz.
Numery ewidencyjne działek będącymi działkami sąsiadującymi, na które planowane przedsięwzięcie będzie oddziaływać: 34/35, 34/37, 34/36, 34/29, 34/28, 34/27, 34/26, 34/10, 34/11, 34/12, 34/12, 34/6, 170/5, 170/4, 170/3, 170/2, 170/1, 34/22, 34/21, 34/20, 34/19, 34/18, 34/17, 34/14, 34/15,34/16, 2014/8

Skala przedsięwzięcia:
-droga gminna Nr 100810C-ulicę Widokową w Lubiczu Górnym,
-budowę ulicy, chodników i zjazdów na posesję-nowa nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk,
-uzupełnienie kanalizacji deszczowej śr. 200/300 mm podłączonej do istniejącej sprawnej sieci kanalizacji deszczowej śr. 300 mm,
-uzupełnienie wypustów ulicznych i studni rewizyjnych,
- rekultywacja zieleni.
Powierzchnia nieruchomości: pas drogowy długości ok. 0,367 km
powierzchnia pasa drogowego 0,367 ha.
Stan projektowany: szerokość jezdni- 6,00 m
Szerokość chodnika od 1,25 do 2,00 m
Szerokość zjazdów- uzależniona od szerokości bramy, nie szerszej niż szerokość jezdni
Wypusty uliczne śr. 500 mm
Studnie rewizyjne śr 1000-1200 mm
Kanalizacja deszczowa śr. 200-300 mm

Prace budowlane prowadzone będą w godz. 7-18. Maksymalna ilość maszyn na jednej zmianie-7. W trakcie budowy wystąpią lokalne i krótkoterminowe zapylenia. Ryzyko awarii przemysłowych będzie minimalne, ponieważ stosowany sprzęt posiada atesty i dokumenty dopuszczające do ruchu. Ponadto sprzęt podlega stałej konserwacji.

Zaprojektowanie ulicy osiedlowej z kostki betonowej typu polbruk wraz z chodnikami, zjazdami na posesję z kostki betonowej typu polbruk, w największym stopniu poprawią bezpieczeństwo ruchu na ulicy Widokowej. Zaprojektowana kanalizacja deszczowa usprawni, ureguluje spływ wód opadowych z ul. Widokowej do sprawnej sieci kanalizacji deszczowej spełniającej wszelkie wymogi ochrony środowiska co także korzystnie wpłynie na ochronę środowiska. Dodatkowo w/w kanalizacja będzie zapobiegać lokalnym podtopom, które miały dotychczas miejsce.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-07-09 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 293552
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33