Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


POSTANOWIENIE

OŚW.7624-22(4)/09                                                           Lubicz, 17.06.2009r

P O S T A N O W I E N I E

          Na podstawie art.63 ust.1 ust.2,art.64 ust.1 ust 2.art.65 ust 1,ust.2,ust.3 –ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) ,oraz § 3, ust.1 pkt.74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz.2573 ze zmianami) art.156 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz..1227), a także art. 123 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153-20/05 z dnia 20 września 2005 r. po wydaniu opinii w dniu 26.05.2009 r. przez Starostę Powiatowego w Toruniu nr OŚ.III-7633-48/09 i w dniu 09.06.2009 r. przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-110-2009 w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz

P o s t a n a w i a m

- orzec o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie art.71 ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 3008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- Marian Wernerowski, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz, wystąpił do Wójta Gminy Lubicz z wnioskiem dnia 12.05.2009r. nr rej.4977 o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla  przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz.
Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku. Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000 r. Nr 98,poz.1071 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 13.05.2009r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego pismem nr OŚW.7624-22(1)/09 oraz zgodnie z art.64 ust.2 ustawy z dnia 3 października wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego pismem OSW.7624-22(2)09 z dnia 13.05.2009r. i pismem nr.OSW.7624-22(3)09 z dnia 13.05.2009r.do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.74 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 ze zmianami). Starosta Powiatowy w Toruniu postanowieniem OS.III.7633-48/09 z dnia 26.05.2009r.(29.05.2009r.-data wpływu, nr rej. 5644) wyraził opinie, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko naturalne dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem N.NZ-402-L-110-2009 z dnia 09.05.2009r. (16.06.2009r.; nr rej. 6207) wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 33/9 w miejscowości Krobia, ul. Poligraficzna, Gmina Lubicz.

Wójt Gminy Lubicz postanawiając jak w sentencji uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania;
1. Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami chronionej przyrody i nie ingeruje bezpośrednio w spójność obszarów Natura 2000, leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
( Dz..U. Nr 92,poz.880 ze zmianami),
2. Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia i nie będzie konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania.
3. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr Xix/179/08 z dnia 19 marca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa kujawsko- pomorskiego nr 71, poz. 1181 z dnia 13 maja 2008 r.- zgodnie z wypisem nr GP.7323.II-119/08, z dnia 19.06.2008 r. Teren działki nr 33/9- obręb Krobia, gmina Lubicz, będący przedmiotem wniosku posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem MNU24, tj. funkcję mieszkaniową; przeznaczenie dopuszczalne- funkcja usługowa do max. 30% powierzchni użytkowej budynku, z zakazem lokalizacji działalności produkcyjnej. Planowane przedsięwzięcie polegające na budowie punktu skupu i sprzedaży złomu metali żelaznych w tym metali kolorowych nie podlega pod działalność produkcyjną.
4. Eksploatacja inwestycji powodować będzie nieznaczne emisje zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego: emisję niezorganizowaną zanieczyszczeń pyłowo- gazowych(m.in. dwutlenku azotu, tlenku węgla, związków ołowiu, dwutlenku siarki, węglowodorów alifatycznych) i mało uciążliwą emisję hałasu z zainstalowanych maszyn i urządzeń(m.in. szlifierka) oraz z ruchu samochodów.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju wytwarzanych odpadów, treści opinii upoważnionych organów stwierdził, że dla w/w przedsięwzięcia nie należy przeprowadzać oceny przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji

 Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie, które można wnieść do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia


Otrzymują strony:
1. Marian Wernerowski, Młyniec Pierwszy, ul. Polna 4, 87-162 Lubicz
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
2. Pozostałe strony wg załącznika,
3. a/a KK

Do wiadomości:
1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu ,
2. Starosta Powiatowy w Toruniu.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-18 14:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 190853
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33