Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-21(6)/09                                                         Lubicz, 12.06.2009r.


D E C Y Z J A


Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4768- złożonego w dniu 30.04.2009 r.(07.05.2009 r.-data wpływu) przez Tomasza Till, ul. Ogrodowa 9,87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

określam

dla Tomasza Till, ul. Ogrodowa 9,87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

1)    brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2)    warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
-teren działek nr 33/54 i 33/58- obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz
Przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Powyższe działki są uzbrojone w następujące sieci infrastruktury: energetyczną, wodociągową z istniejącej sieci gminnej oraz kanalizacyjną do istniejącego zbiornika szczelnego.
Wjazd na działki jest usytuowany na działce nr 33/54 od strony drogi gminnej- ul. Ogrodowej.
 Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie nieruchomości o powierzchni:
-działka nr 33/54  - 1 040m2
-działka nr 33/58  - 2 339m2
 Łącznie: 3 379m2
Projektowany obiekt znajduje się na terenach przeznaczonych pod usługi rzemieślnicze, oznaczonych symbolem UR 3- zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, uchwalonego uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22.12.1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 33, poz. 317 z dnia 26.06.2000 r.

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Technologia tradycyjna. Roboty budowlane będą wykonywane z materiałów posiadających odpowiednie atesty, łącznie z podłączeniem obiektu do istniejącej infrastruktury.

II.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.    w zakresie gospodarki odpadami:
-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.

2.  w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.

3.  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

4.  w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
-inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się, że planowana budowa nie będzie zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.
Nie dotyczy

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .
- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia


Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 30.04.2009 r.(07.05.2009r.-data wpływu) nr rej. 4768 złożonym przez Tomasza Till, ul. Ogrodowa 9,87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 11.05.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-21(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 11.05.2009 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-21(2)/09 i OŚW.7624-21(3)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do  Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-21(2)/09 i OŚW.7624-21(3)/09 było pismo nr N.NZ-402-L-103-2009 z dnia 27.05.2009 r. (03.06.2009r.-data wpływu, nr rej. 5774) Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który postanowił, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz pismo OS.III.7633-43/09 z dnia 14.05.2009r. (19.05.2009r.-data wpływu, nr rej. 5272) Starosty Powiatowego w Toruniu, który również wyraził, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego, Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW.7624-21(4)/09 z dnia 04.06.2009r. przekazał stronom do wiadomości opinię upoważnionego organu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nr N.NZ-402-L-103-2009 z dnia 27.05.2009. dotyczącą prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych nr OŚW.7624-21/09.
Wójt Gminy, dnia 05.06.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-21(5)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (nr N.NZ-402-L-103-2009) i Starosty Powiatowego w Toruniu (OS.III.7633-43/09) oraz niewielki zakres przedsięwzięcia  ,usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia poza obszarem szczególnej ochrony oraz brak oddziaływania na środowisko.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.


Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują strony:
1. Tomasz Till, ul. Tuwima 6/3,87-100 Toruń
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162 Lubicz,
3. Pozostałe strony wg załącznika,
4. a/a KK

Do wiadomości:
1. Starostwo Powiatowe w Toruniu
    ul. Towarowa 4-6
    87-100 Toruń
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu
     ul. Szosa Bydgoska 1
     87-100 Toruń

Załącznik 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polegać będzie na dobudowie segmentu warsztatu samochodowego z częścią socjalną do istniejącego budynku usługowego na działce 33/54,33/58 – obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Powyższe działki są uzbrojone w następujące sieci infrastruktury: energetyczną, wodociągową z istniejącej sieci gminnej oraz kanalizacyjną do istniejącego zbiornika szczelnego.
Wjazd na działki jest usytuowany na działce nr 33/54 od strony drogi gminnej- ul. Ogrodowej.
 Projektowana inwestycja będzie realizowana na terenie nieruchomości o powierzchni:
-działka nr 33/54  - 1 040m2
-działka nr 33/58  - 2 339m2
 Łącznie: 3 379m2
Projektowany obiekt znajduje się na terenach przeznaczonych pod usługi rzemieślnicze, oznaczonych symbolem UR 3- zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz  na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej, uchwalonego uchwałą Nr XVII/275/99 Rady Gminy Lubicz z dnia 22.12.1999 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nr 33, poz. 317 z dnia 26.06.2000 r.
Inwestor planuje korzystać( po wybudowaniu projektowanej dobudowy) tylko z części socjalnej w dobudowanym segmencie. W części istniejącej warsztatu pomieszczenia socjalne przeznaczy się na magazyn narzędzi. Także istniejąca część warsztatowa (po wybudowaniu proj. dobudowy) będzie spełniała rolę garażu.
W związku z powyższym nie sumuje się parametrów istniejącego i projektowanego warsztatu i wobec tego nie kumuluje się oddziaływanie przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich. Ponadto nie zwiększy się zapotrzebowanie na wodę oraz na energię elektryczną.
Biorąc pod uwagę rodzaj, wielkość, zakres i lokalizację przedsięwzięcia oraz możliwość jego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi uznaje się, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-15 14:26

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227635
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33