Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-23(2)/09                                 Lubicz, dn.12.06.2009 r.

DECYZJA
              
             Na podstawie art. 104 §1, §2, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 59 ust.1, art. 60, art.173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 5681 – złożonego w dniu 29.05.2009 r. przez Inwestora - F.P.H. Elżbieta Bukowska, ul. Lubicka 9, 87-100 Toruń,  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelarsko- gastronomicznego na 80 osób w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 45/24 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

orzekam

odmówić Inwestorowi - F.P.H. Elżbieta Bukowska, ul. Lubicka 9, 87-100 Toruń, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelarsko- gastronomicznego na 80 osób w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 45/24 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.


Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 29.05.2009 r. r. nr rej. 5681 złożonym przez F.P.H. Elżbieta Bukowska, ul. Lubicka 9, 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hotelarsko- gastronomicznego na 80 osób w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz, na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 45/24 -obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.
Zgodnie z art.10 i 61 §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 03.06.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-23(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń w terminie do dnia 10.06.2009r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wniosek dotyczący budowy obiektu hotelarsko- gastronomicznego polega na zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków typowo biurowych na budynki hotelowe. W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie wykorzystana istniejąca infrastruktura oraz powstanie nowa w postaci parkingu, na 22 miejsca parkingowo- postojowe.
    Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 3,35 ha. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych wynosi 3500 m2.Działka położona jest na terenie zurbanizowanym. Teren działki będących przedmiotem wniosku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLI/490/05 z dnia 16 listopada 2005 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom  Nr 23, poz.338 z dnia 24 lutego 2006 r. posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolami P oraz UT2, tj. przemysł i usługi turystyczne.
Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem NATURA 2000. Znajduje się natomiast w obszarze chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”, jednak w związku z modernizacją istniejącego już obiektu, nie wpływa negatywnie na ten obszar.
Planowane przedsięwzięcie, w postaci hotelu, umożliwi pobyt osiemdziesięciu osobom, w związku z czym  nie spełnia wymogów zawartych w § 3 ust.49 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr257.poz.2573 ze zmianami), gdyż określona we wniosku ilość osób(80) jest liczbą mniejszą niż ilość osób stwierdzona w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami miejskimi.
Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:
1.  F.P.H. Elżbieta Bukowska, ul. Lubicka 9, 87-100 Toruń
2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz
3.Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
4 .pozostałe strony wg załącznika nr 1
5. a/a KK

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-06-15 14:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 227640
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33