Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW. 7624-5(12)/09                                                      Lubicz, dn. 25.05.2009 r.

    Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) , w związku z art. 72 ust. 4 oraz art.153 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 1651 – złożonego w dniu 09.02.2009 r.(data wpływu 11.02.2009r.) przez Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym części adaptacji budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 17/9,17/10- obręb Lubicz Dolny, w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz”

określam

dla  Inwestora-Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o, ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 17/9,17/10- obręb Lubicz w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz” warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji Stacji Uzdatniania Wody(SUW) „Drwęca- Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, o następujących parametrach technicznych: średnia wydajność stacji odwadniania osadu wyniesie 9m3/h. Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na nieruchomości oznaczonej dz. numer geod. 17/9 i 17/10- obręb Lubicz Dolny w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz. Powierzchnia przedmiotowych działek wynosi 20,64 ha. Działki są własnością Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Rybaki 31/35.
Planowana inwestycja stanowi kontynuację modernizacji stacji uzdatniania wody „Drwęca- Jedwabno”, prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego z funduszy UE. W powiązaniu z pozostałymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu pt. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń- II etap” przyczyni się do uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej rejonu Torunia.
Podstawowy zakres inwestycji obejmie:
-adaptację istniejących pomieszczeń w budynku koagulacji w celu zainstalowania urządzeń do mechanicznego odwadniania osadu (prasy filtracyjnej z instalacją do dawkowania elektrolitu i układem do transportu osadu),
-wybudowanie wiaty do odbioru osadu,
-budowę placu manewrowego i układu komunikacyjnego przy budynku koagulacji,
-wykonanie sieci technologicznych.


-2-

II.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

Odwadnianie osadów stanowi końcowy element gospodarki osadami na terenie stacji uzdatniania.  Woda z płukania filtrów odprowadzana będzie grawitacyjnie do istniejącego zbiornika retencyjnego, skąd przetłaczana będzie do 3 równoległych osadników pionowych. Przed wpłynięciem na osadniki, do wody dawkowany będzie polielektrolit w celu zintensyfikowania procesu sedymentacji. Wody nadosadowe po sklarowaniu odprowadzone będą do kanału zrzutowego, a następnie do Strugi Lubickiej. Osad natomiast, pod ciśnieniem hydrostatycznym usuwany będzie z lejów osadowych osadników odprowadzany do zbiornika uśredniającego, współpracującego ze stacją mechanicznego odwadniania osadów. Na potrzeby tego zbiornika planowane jest zaadaptowanie jednego z urządzeń nieczynnego ciągu koagulacji.
Ze zbiornika uśredniającego, wyposażonego w mieszadło, osad przetłaczany będzie do planowanej stacji mechanicznego odwadniania. Po odwodnieniu, za pomocą przenośnika taśmowego lub ślimakowego przekazywany będzie bezpośrednio na przyczepę ustawioną pod zadaszoną część placu, znajdującego się na zewnątrz pomieszczenia stacji odwadniania. Po napełnieniu przyczepy osad wywożony będzie poza teren SUW. Woda odciekowa, uzyskiwana w procesie mechanicznego odwadniania osadu odprowadzana zostanie do odbiornika wraz z wodami popłucznymi ze stacji uzdatniania.

III. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

1. w zakresie gospodarki odpadami:
-wytworzone w ramach planowanych przedsięwzięć odpady należy gromadzić selektywnie w miejscach na ten cel przeznaczonych i przekazywać odbiorcom odpadów, posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów,
-odpady niebezpieczne magazynować selektywnie, w miejscach zadaszonych i zamkniętych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonym przez dostępem osób nieuprawnionych,
-zakazuje się składowania odpadów występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów(zgodnie z art. 56, ust. 1, pkt. 1 ustawa o odpadach- Dz. U.01.62.628., z późniejszymi zmianami),
-osady z klarowania wody nie są ujęte na liście rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby( zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku- (Dz. U z 2006.nr.75.poz.527ze zmianami.),
-osady z klarowania wody mogą być wykorzystywane do porządkowania i zabezpieczania przed erozją wodną i wietrzną skarpy i powierzchni korony zamkniętego składowiska lub jego części (odzysk odpadu w procesie odzysku R14), w ilości wynikającej z technicznego sposobu zamknięcia składowiska; maksymalna warstwa odpadów użytych do kształtowania skarpy i korony
składowiska powinna być mniejsza niż 25 cm (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza
instalacjami i urządzeniami- (Dz. U z 2006.nr 49.poz.356.),
-3-

-zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie procesu odzysku R10, osady z klarowania wody mogą być poddane odzyskowi w procesie odzysku R10- rozprowadzenie na powierzchni ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleb.

2. w zakresie ochrony przyrody:
-podstawowym warunkiem ograniczenia występowania możliwych negatywnych oddziaływań SUW w tym stacji odwadniania osadu na środowisko jest jego prawidłowa eksploatacja. Należy więc szczególną uwagę poświęcić opracowaniu instrukcji eksploatacji stacji mechanicznego odwadniania osadu i dokonać przeszkolenia personelu SUW w zakresie obsługi tej stacji,
-zaleca się zapewnić na terenie budowy zaplecze sanitarne oraz wodę na potrzeby osób zatrudnionych,
-należy przygotować na czas budowy miejsca do gromadzenia i magazynowania odpadów, powstających w czasie budowy oraz zapewnić ich zagospodarowanie zgodnie z wymogami ustawy o odpadach.

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
-gospodarkę wodno-ściekową prowadzić w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych,
-należy kontynuować monitoring jakościowy i ilościowy ścieków odprowadzanych ze stacji uzdatniania wody w zakresie wskazanym w obecnym pozwoleniu wodno- prawnym.

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:
-emisja zanieczyszczeń do powietrza z istniejących i planowanych źródeł, nie może naruszać standardów jakości powietrza oraz powodować przekroczeń poziomów odniesienia w zakresie stężeń substancji w powietrzu poza granicami terenu, do którego prowadzący eksploatację posiada tytuł prawny,
-urządzenia o poziomie hałasu powyżej 85 db wyposażyć w odpowiednie osłony akustyczne.

5. w zakresie instalacji technologicznych:
-w związku ze zmianą funkcji części budynku, stację mechanicznego odwadniania należy wyposażyć w następujące instalacje: wodociągowe, kanalizacyjne, ogrzewanie i wentylacja,
-przyłącze wodociągowe do budynku należy wykonać z istniejącej sieci wodociągowej o średnicy 150 mm,
- powstające w stacji odcieki pochodzące z odwadniania osadu skierować należy do istniejącej w budynku sieci kanalizacyjnej i odprowadzić wraz z wodami popłucznymi,
- budynek należy wyposażyć w instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, nawiewnowywiewnej, zapewniającą 3- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Prasa taśmowa, stanowiąca wyposażenie technologiczne, powinna być wyposażona w okap z wentylacją mechaniczną, umożliwiającą odsysanie odorów.

6. w zakresie wymagań elektrycznych i AKPiA:
-w istniejącym pomieszczeniu rozdzielnicy należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę w celu zasilania stacji odwadniania osadu. Linię zasilającą należy zabezpieczyć od zwarć wyłącznikiem z zabezpieczeniem zwarciowym. Zasilanie należy wykonać miedzianą linią kablową do rozdzielnicy głównej stacji odwadniania,
-w rozdzielnicach zasilających szynę PE należy uziemić. Podłączenie przewodów zasilających, odpływowych i sterowniczych na listwy zaciskowe (nie dopuszcza się łączenia bezpośredniego na aparaty). Każdy element wyposażenia na zewnętrznej powierzchni wszystkich pokryw i drzwiczek powinien posiadać opis podający jego funkcje,
-przekroje kabli należy dobrać zgodnie z normą uwzględniając obciążenie, sposób ułożenia i długość obwodu,
-4-

-oprawy do oświetlenia wnętrza powinny mieć stopień ochrony IP65. Źródło światła świetlówki o mocy 36W,
-układ sterowania, sygnalizacji, pomiarów, stacji odwadniania osadu należy włączyć do istniejącej stacji procesowej AS6 umiejscowionej w pomieszczeniu wód popłucznych i namułów.
-istniejący sterownik należy uzupełnić o odpowiednią ilość modułów, wejść i wyjść cyfrowych i analogowych niezbędnych do zapewnienia rozszerzenia procesu uzdatniania wody o pracę stacji odwadniania. Należy uzupełnić lub rozszerzyć istniejące oprogramowanie o niezbędną ilość zmiennych, oprogramowanie systemowe i autorskie, tak aby włączyć do istniejącej wizualizacji wszystkie stany konieczne do automatycznej, ręcznej i awaryjnej pracy stacji oraz tworzenia wykresów i raportów z pracy stacji odwadniania osadu.

III. Wymogi dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji pozwolenia na budowę.

-zaprojektować i wykonać instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, nawiewnowywiewnej, zapewniającą 3- krotną wymianę powietrza w ciągu godziny,
-prasa taśmowa, stanowiąca wyposażenie technologiczne, powinna być wyposażona w okap z wentylacją mechaniczną, umożliwiającą odsysanie odorów.

 
Uzasadnienie

Dnia 09.02.2009 r. Toruńskie Wodociągi  Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń wystąpiły z wnioskiem( nr rej. 1651) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 17/9,17/10- obręb Lubicz w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz”.
Zgodnie z art.61. §1 i §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 17.02.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-5(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008.-o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW.7624-5(2)/09, z dnia 17.02.2009r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia miejscowości Lubicz Dolny i Jedwabno. W wyznaczonym terminie, tj. 21 dni, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.
Dnia 17.02.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-5(3)/09 i OŚW. 7624-5(4)/09 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia  polegającego na modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 17/9,17/10- obręb Lubicz w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w sprawie zasięgnięcia opinii organu Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej.

- 5 -
Odpowiedzią na wnioski Wójta Gminy Lubicz były postanowienia nr RDOŚ-04.OO.6613-33/09/SzG z dnia 23.04.2009 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który orzekł, że planowana inwestycja będzie zlokalizowana poza obszarami Natura 2000 i nie spowoduje negatywnego oddziaływania na te obszary, oraz postanowienie nr N.NZ-400-T-7/109-4869/09 Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, z dnia 24.02.2009 r, który na podstawie art. 65 KPA, postanowił przekazać sprawę Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Toruniu. Dnia 18.03.2009 r, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię w sprawie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia i nie zgłosił warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz.1227)  ponownie podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia nr OŚW.7624-5(7)/09,z dnia 08.04.2009r., na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia miejscowości Lubicz Dolny i Jedwabno na okres 21 dni. W trakcie prowadzonego postępowania do Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące postępowania.
Wójt Gminy Lubicz, jako organ upoważniony do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego spełniając wymogi określone w art.10 KPA przed wydaniem decyzji zawiadomił pismem OŚW.7624-5(11)/09 z dnia 08.05.2009r. strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszenia żądań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.
Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Regionalnego Dyrektora Środowiska w Bydgoszczy( pismo nr ROŚ-04.OO.6613-33/09/SzG) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu( pismo nr N.NZ-403-L-16-2009), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Ponadto teren planowanej inwestycji posiada pełne zabezpieczenie infrastrukturalne dla prowadzenia tego rodzaju działalności. Prace modernizacyjne będą wykonywane w obrębie już istniejącego obiektu ujęcia wód „Drwęca” i nie spowodują dodatkowego wykorzystania terenów zielonych. Realizacja tego przedsięwzięcia nie powinna mieć negatywnego wpływu na higieniczne warunki środowiska i zdrowie ludzi przy spełnieniu obowiązujących norm i przepisów. W trakcie prowadzonego postępowania w oparciu o opracowany przez inwestora raport oraz opinie i uzgodnienia upoważnionych organów stwierdzam, że przeprowadzona procedura oddziaływania planowanego dla realizacji przedsięwzięcia wykazała brak niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne.


W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.   
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.


- 6 -
POUCZENIE:
Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1. Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń
2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz
3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,87-100 Toruń
3. pozostałe strony wg załącznika nr 1
4. a/a KK

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
    Ul. Konarskiego 1
    85-950 Bydgoszcz,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
    ul. Szosa Bydgoska 1
    87-100 Toruń


Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: „Modernizacji stacji uzdatniania wody (SUW) „Drwęca-Jedwabno” w zakresie gospodarki osadowej, w tym adaptacji części pomieszczeń w budynku koagulacji i zainstalowania stacji odwadniania osadu z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi w zakresie wskazanym w załączonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko, na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 17/9,17/10- obręb Lubicz w miejscowości Lubicz Dolny, Gmina Lubicz”

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na usprawnieniu gospodarki osadami prowadzonej w SUW „Drwęca- Jedwabno” poprzez wprowadzenie procesu mechanicznego odwadniania osadów. Przedsięwzięcie nie dotyczy procesów uzdatniania wody w przedmiotowym SUW oraz nie ma wpływu na warunki eksploatacji ujęć wód zasilających stację uzdatniania( ujęcie wód powierzchniowych „Drwęca” i ujęcie wód podziemnych „Jedwabno”).
Inwestycja realizowana będzie wg warunków kontraktowych żółty FIDIC, tj. kontrakt dotyczył będzie projektowania i budowy. Wykonawca kontraktu zobowiązany będzie również do wykonania projektu budowlanego. Na obecnym etapie opracowane zostały wytyczne wyboru Wykonawcy, zawierające Program Funkcjonalno- Użytkowy (PFU). PFU zawiera wymagania zamawiającego odnośnie projektu inwestycji, nie określa natomiast szczegółowo rozwiązań technicznych.

Przesłanki realizacji przedsięwzięcia
Obecnie osad z procesów uzdatniania wody w SUW „Drwęca- Jedwabno” odwadniany jest w
- 7 -
basenach osadowych. Osad z basenów osadowych usuwany jest co kilka lat (2-4 lata) i zagospodarowany poprzez wykorzystanie do niwelacji terenu w obrębie SUW i jego najbliższej okolicy ( w promieniu 1 km). Efektywność odwadniania osadów zgromadzonych w basenie jest
niska (stopień uwodnienia osadów powyżej 95%) i zależna jest od warunków pogodowych. Usuwany mechanicznie osad (za pomocą koparki) ma na tyle duże uwodnienie, iż nie możliwym jest jego przewóz (np. na składowisko odpadów, czy też do niwelacji terenów odległych od SUW) przy wykorzystywaniu dróg publicznych (dochodzi do zanieczyszczenia drogi).
Możliwości zagospodarowania osadów.
Trudności w zagospodarowaniu osadu (transport uwodnionego osadu na dalsze odległości byłby kosztowny i problematyczny) mógłby spowodować problemy z ciągłością eksploatacji stacji uzdatniania wody. Biorąc pod uwagę istotne znaczenie SUW „Drwęca- Jedwabno” dla systemu wodociągowego Torunia i okolic, brak wyeliminowania potencjalnych problemów związanych z zagospodarowaniem osadów jest nie do przyjęcia i wymusza potrzebę realizacji przedsięwzięcia.
Osad po mechanicznym odwodnieniu posiadać będzie uwodnienie poniżej 80% i nadawać będzie się do transportu poza teren SUW i jego najbliższą okolicę. Jego zagospodarowanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami.
Wody odciekowe z procesu mechanicznego odwadniania będą odprowadzane do istniejącego układu kanalizacji zakładowej na terenie SUW.

Opis planowanej modernizacji
Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie stacji mechanicznego odwadniania osadu w adoptowanych na ten cel pomieszczeniach budynku koagulacji.
W programie Funkcjonalno- Użytkowym założono, że stacja mechanicznego odwadniania może zostać umiejscowiona w budynku koagulacji, w wydzielonym, zaadoptowanym pomieszczeniu, które sąsiaduje z urządzeniami ciągu koagulacyjnego nr 10. Obecnie pomieszczenie to składa się z dwóch części: pomieszczenia dawnej stolarni o wymiarach 3,5 x 8,5 m i wysokości 4,5 m oraz klatki schodowej – 3,3 x 8,5 m i wysokości 8,3 m. wydajność stacji odwadniania osadu wyniesie średnio 9m3/h.
Na potrzeby zgromadzenia osadu przed poddaniem go mechanicznemu odwadnianiu – zbiornik
uśredniający współpracujący ze stacją mechanicznego odwadniania osadów- zaproponowano w Programie Funkcjonalno- Użytkowym zaadoptowanie fragmentu obiektu bloku koagulacji . Funkcja zbiornika mogłaby być pełniona przez odpowiednio zaadoptowane jedno z urządzeń wchodzących w skład aktualnie wyłączonego z eksploatacji ciągu koagulacyjnego. O wyborze ostatecznego rozwiązania decydować będą względy konstrukcyjne urządzeń oraz układ wysokościowy rurociągów technologicznych.
Dodatkowo przedsięwzięcie obejmie przede wszystkim wykonanie obudowanej wiaty do odbioru osadu na przyczepę, placu manewrowego i układu komunikacyjnego przy budynku koagulacji oraz sieci technologiczne. 

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2009-05-26 09:47
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-26 09:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 293560
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33