Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja

Dla  Inwestora-, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku tuczarni parterowej  na nieruchomości oznaczonej dz. numer geod. 445 w miejscowości Lubicz Górny, Gmina Lubicz warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

- teren działki nr 445 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz, o powierzchni 6,7589ha, własność Pana. Obszar planowanej inwestycji wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni 11,4863ha. Siedlisko składa się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków inwentarskich, magazynu i garażu na maszyny rolnicze. Gospodarstwo przylega do granicy z gminą Obrowo, za którą znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości 100m. Dla planowanej inwestycji została wydana  przez Wójta Gminy Lubicz decyzja o warunkach zabudowy Nr 49/06 z dnia 22.05.2006r., znak GP.I.7331-178-3/05-06 określająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu działki  nr 445, a ponieważ został także opracowany miejscowy plan szczegółowy części wsi Lubicz Górny i Krobia uchwalony przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr.XLVIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. ogłoszony w Dz. U. Woj. Kuj. Pom Nr.106,poz.1631 z dnia 10 sierpnia 2006r. oznaczono teren działki nr.445 w Lubiczu Górnym symbolem 120 R/RM. Przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego symbolem ,,120 R/RM” to użytkowanie rolnicze z możliwością rozbudowy i modernizacji istniejące zabudowy zagrodowej.

Odległość miejsca realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszej decyzji od istniejącej zabudowy mieszkaniowej wynosi ponad 100m. Teren inwestycji nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, terenach górniczych, terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenach zamkniętych. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską i leży obszarami chronionego krajobrazu ,,Doliny Drwęcy’’ i Natura 2000. Działka nr 445 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą jest ulica Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym.

 

 

Ia.  Rodzaj technologii robót przy realizacji przedsięwzięcia:

 

Planuje się rozbudowę budynku tuczarni parterowej na w/w działce w technologii tradycyjnej bez poddasza użytkowego. Budynek składać się będzie z pomieszczenia głównego podzielonego 5 kojcami dla 300 szt. tuczników z korytarzem paszowym oraz paszarnią. Powierzchnia nowej zabudowy wyniesie 362,5m2, powierzchnia użytkowa 312,7 m²; kubatura 1740,0 m³.

Przyziemie: tuczarnia 246,9 m²; paszarnia 59,5 m²; dyżurka 6,3 m².

W tego typu pomieszczeniach stosuje się głownie wentylację grawitacyjną, działającą na zasadzie różnicy temperatur, która pociąga za sobą gradient ciśnień w pomieszczeniu i na zewnątrz. Różnica ta powinna wynosić co najmniej 5?C, aby zapewnić ruch powietrza. Ruch ten powstaje przy wydychaniu przez zwierzęta cieplejszego, cieplejszego więc lżejszego powietrza zawierające CO2 i parę wodną; gromadzi się ono pod powałą i trafiwszy na kanał wentylacyjny uchodzi na zewnątrz wypierane przez świeże i chłodne powietrze dostające się przez otwory nawiewne, okna i drzwi. Otwory napływowe powinno umieszczać się w ścianach na wysokości ok. 1,5m, co chroni zwierzęta przed bezpośrednim działaniem nawiewu zimnego powietrza. Emisja do powietrza ze wszystkich wentylacji w gospodarstwie wyniesie orientacyjnie: CO2-390Mg/rok; NH3-1,1 Mg/rok; H2S- 0,5 Mg/rok, z systemem głębokiej ściółki.

Hodowla trzody chlewnej w modernizowanym obiekcie będzie prowadzona w systemie głęboko-ściółkowym z usuwaniem obornika po ukończonym tuczu.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

 

- powstające w trakcie robót modernizacyjnych odpady o kodach:17 01 01,17 01 02,17 01 82, 17 03 80,17 09 04 należy ponownie wykorzystać w procesie realizacji przedsięwzięcia a ich nadmiar przekazać  do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

- powstające w fazie eksploatacji odpady w postaci obornika (w ilości ca.-106 Mg /rocznie)  bezpośredni stosować do nawożenia gruntów rolnych a jego nadmiar okresowo gromadzić na istniejącej na terenie zagrody płycie obornikowej a gnojowicę magazynować w szczelnym zbiorniku  na odcieki i poza okresem zimowym wykorzystać do nawożenia gruntów rolnych spełniając wymogi określone w ustawie z dnia 26 lipca 2000r o nawozach i nawożeniu(  Dz. U. z  2000 r. Nr.89, poz.991).

- powstające w fazie eksploatacji odpady pozostałe w postaci żużli i popiołów, odpadów opakowaniowych i pozostałych odpadów (w tym padłych zwierząt) należy przekazywać do unieszkodliwiania koncesjonowanym firmom.

 

2. w zakresie ochrony przyrody:

 

-w trakcie prac budowlanych inwestor obowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych

-dopuszcza się wykorzystywanie i przekształcanie elementów przyrodniczych w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją inwestycji,

-w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu,

-należy stosować się do zasad dobrej praktyki rolniczej- w szczególności w zakresie ochrony gleby, wód i powietrza przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie eksploatacji instalacji wykorzystywanej rolniczo.

 

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

 

-produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczeniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,

-posadzki w tuczarni zaprojektować i wykonać jako szczelne, bez możliwości przedostawania się odpadów płynnych do gruntu.

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zachować ustalone wielkości emisji  w wysokości 309 Mg/rok –CO2,  1,1 Mg/rok-NH3, 0,5 Mg/rok H2S-  zasady żywienia zwierząt określone zasad dobrej praktyki rolniczej- w szczególności w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie eksploatacji instalacji wykorzystywanych rolniczo,

-w trakcie wykonywania robót budowlanych należy ograniczyć emisję hałasu od pracujących maszyn i urządzeń,

- zaprojektować i wykonać otwory wentylacyjne zapewniające prawidłową grawitację powietrza w obiekcie i odprowadzenie powstających w procesie technologicznym tuczu trzody par i gazów.

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- zaprojektować i wykonać posadzkę tuczarni poprzez zastosowanie materiałów zabezpieczających przed możliwością przesączania się odcieków do gruntu.

- zaprojektować i wykonać  od strony wschodniej zagrody pas szerokości minimum 2m zieleni izolacyjnej poprzez nasadzenie zieleni średniowysokiej w granicach zagrody,

- w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystanie z terenu

- zaprojektować i wykonać przedsięwzięcie uwzględniając warunki techniczne określone w art.53 ust.2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.  z 2007r. Nr.16,poz.

94 ze zmianami),

- zaprojektować i wykonać przedsięwzięcie uwzględniając warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków usytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz.2500 ze zmianami)

 

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz .U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) w dniu 12.12.2007 r wpłynął do Urzędu Gminy Lubicz wniosek nr rej. 11052 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na:  „Rozbudowie budynku tuczarni parterowej” na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 445 w miejscowości Lubicz Górny, Gmina Lubicz.”.

            Zgodnie z art.61. §1 i §4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 17.12.2007 r. pismem nr OŚW. 7624-24(1)/07 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

          Na mocy art.51 ust.3 pkt.1,art.57 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r  Nr.129,poz.902 ze zmianami) w dniu 17.12.2007 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-24(2)/07 i OŚW. 7624-24(3)/07 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku tuczarni parterowej na działce nr 445 w miejscowości Lubicz Górny.

            Dnia 31.12.2007 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr rej. 11550 Zakładu Linii Kolejowych w Toruniu, ul. Fabryczna 36 o uwzględnienie dla w/w przedsięwzięcia art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94) oraz art. 54 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2500).Warunki techniczne określone w treści pisma Zakładu Linii Kolejowych zostały określone w warunkach środowiskowych decyzji w punkcie III.

            Odpowiedzią na pisma OŚW. 7624-24(2)/07 i OŚW. 7624-24(3)/07 były postanowienia nr OS.III.7633-107/R/07 z dnia 27.10.2007 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska oraz nr N/NZ-402-L-1-08 z dnia 04.01.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

            W związku z powyższym po dokonaniu analizy treści złożonych dokumentów oraz opinii upoważnionych organów  na podstawie art.51 ust.1,pkt.1,art.52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska a także § 3ust.1,pkt.90 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004 r Nr.257, poz.2573 ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz dnia 15.01.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW 7624-24(4)/07/08, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia – Pana Stanisława Todka, zam. ul. Rzemieślnicza 15, 87-162 Lubicz – obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.52 ustawy –Prawo Ochrony Środowiska.

            Pan dostarczył organowi prowadzącemu postępowanie raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

            W toku prowadzonego postępowania dnia 29.02.2008 r. organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-24(5)/07/08 i OŚW. 7624-24(6)/07/08).

            W dniu 29.02.2008 r. zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia miejscowości Lubicz Górny.

            Dnia 29.02 2008 r. nr rej. 2340 jedna ze stron postępowania wystąpiła do Urzędu Gminy Lubicz z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie Raportu oddziaływania na środowisko dotyczącego rozbudowy budynku tuczarni parterowej na działce 445 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.  Na mocy art.19 ust.1 oraz art.24 ust.2 ustawy- Prawo Ochrony Środowiska informację stronie postępowania przekazano dnia 29.02.2008 r.

 

            Odpowiedzią na pismo Wójta Gminy Lubicz OŚW.7624-24(5)/07/08 było postanowienie

uzgadniające nr. OS.III-7633-107/UZG/07/08 z dnia 17.03.2008 r.  określające warunki środowiskowe korzystania ze środowiska dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  przez Starostę Powiatowego w Toruniu .

            Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 03.04.2008 r. pismo o nr N/NZ-403-L-21-2008 z dnia 25.03.2008 r. z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Toruniu o konieczności dokonania uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji przez Pana W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie na podstawie art.64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r Nr.98, poz.1071 ze zmianami) wezwał dnia 15.04.2008 r. pismem OŚW.7624-24(9)/07/08 wnioskodawcę do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko o konieczne informacje tj.: uwzględnienie róży wiatrów przy usytuowaniu budynku tuczarni wraz ze zbiornikami i płytą obornikową w terenie; zastosowanie dodatkowych barier przed rozprzestrzenianiem się źródeł zanieczyszczeń gazowych i płynnych dla środowiska; omówienie sposobu zagospodarowania obornika i gnojowicy z opisem ich wpływu na środowisko; omówienie warunków hydrogeologicznych terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja oraz omówienie sposobu osiągnięcia redukcji zapachów spowodowanych hodowlą – gromadzenie nieczystości i ich usuwanie.

             Pan  pismem z  dnia 26.05.2008 r. przedłożył do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Pismo te, jak i uzupełnienie raportu, wpłynęło do Urzędu Gminy Lubicz dnia 10.06.2008 r. nr rej. 6038.

            Pismem nr N/NZ-403-L-21-2008 z dnia 04.07.2008 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wezwał ponownie inwestora Pana do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko, ponieważ sporządzony uprzednio raport uniemożliwił jednoznaczną ocenę ujętych w nim warunków realizacji gwarantujących dotrzymanie parametrów środowiska naturalnego, a w tym jego wpływu na zdrowie ludzi.

            Dnia 20.10.2008 r. nr rej. 11185 do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło uzupełnienie raportu z dnia 16.10.2008 r. wykonane przez inwestora Pana, które zostało przekazane również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Po dokonaniu  w/w uzupełnień  w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem nr N/NZ-403-L-21-2008 z dnia 21.11.2008 r.  odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie tuczarni na działce nr geod. 445 – obręb Lubicz Górny , gmina Lubicz.

            Wójt Gminy Lubicz, jako organ upoważniony do wydania decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego spełniając wymogi określone w art.10 KPA przed wydaniem decyzji zawiadomił pismem OSW.7624(10)07/08 z dnia 15.12.2008r. strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów i zgłoszenia żądań związanych z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.  W dniu 20.12.2008 r. Inwestor ze względu na odmowę wydania uzgodnień przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, złożył skargę do Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Bydgoszczy  na postanowienie nr. N/NZ-403-L-21-2008 z dnia 21.11.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

Dnia 23.12. 2008 r. nr rej.13356 do Urzędu Gminy Lubicz wpłynął wniosek strony postępowania kwestionujący prawidłowość dostępu do informacji o planowanym do realizacji przedsięwzięciu oraz kwestionujący ustalenia wcześniej przytoczonej uchwały Rady Gminy Lubicz   Nr. XLVIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. o przeznaczeniu terenu działki nr.geod.445 – obręb Lubicz Górny pod użytkowanie rolnicze.

 Wójt Gminy Lubicz pismem nr OŚW.7624-24(11)09 z dnia 12.01.2009 r. poinformował, że procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia realizowanego na działce nr 445 w miejscowości Lubicz Górny jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), a przeznaczenie terenu działki jest

zgodne z wypisem i wyrysem z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz i Krobia uchwalonego uchwałą Rady Gminy Lubicz Nr XLVIII/566/06 z dnia 24 kwietnia 2006r.

W dniu 23.12.2008 r. nr.rej.13355 do organu prowadzącego postępowanie wpłynął wniosek   kwestionujący ustalenia miejscowego planu szczegółowego dla terenu działki na której jest planowane do realizacji  przedmiotowe przedsięwzięcie o także sprawę emisji gazów do powietrza.

Wójt Gminy Lubicz pismem nr. OSW.7624-24(12)09  z dnia 12.01.2009 r. poinformował wnioskodawcę o ustaleniach miejscowego planu szczegółowego dla działki  nr.geod.445-obręb Lubicz Górny na podstawie  uchwały Rady Gminy Lubicz j/w, natomiast sprawa emisji odorów została   określona w punkcie II ,4 niniejszej decyzji.

Dnia 20.12.2008 r. Inwestor- Pan  złożył skargę na postanowienie odmawiające uzgodnień przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, zwracając się do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 13.01.2009 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-24(13)/08, w którym zawiesił postępowanie administracyjne na podstawie art.97 § 1 pkt. 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, do czasu rozstrzygnięcia skargi przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na skargę Inwestora, Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, pismem N.NZ-400-T-90/848-26583/08,z dnia 6 marca 2009r., odrzucił zarzut, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu naruszył przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego przy wydaniu postanowienia. Orzeczono również, że w świetle obowiązującego prawa, ostateczne rozstrzygnięcie winien podjąć organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż na mocy art.78 ust.1 ust.4 ustawy z dnia 3 października  2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U z 2008 r. Nr.199, poz.1227) nie jest wymagane uzgodnienie przez organ inspekcji sanitarnej, natomiast opinia Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego nie rozstrzyga co do istoty decyzji upoważnionego organu.

W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Lubicz ponownie spełniając wymogi art.10 §1 KPA w dniu 06.04.2009 r. pismem OSW.7624-24(14)07/08/09 powiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w jego trakcie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w wyznaczonym terminie nie zostały złożone do Wójta Gminy żadne wnioski i żądania.

Na podstawie przeprowadzonego postępowania po uwzględnieniu warunków środowiskowych określonych w treści niniejszej decyzji można stwierdzić, że przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr 445- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz, jak wykazała przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

 

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.    

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1. Pan...

2. Przedsiębiorstwo Państwowe Polskie Koleje Państwowe w Warszawie, ul. Fabryczna 36, 87-100 Toruń

3. pozostałe strony wg załącznika nr 1

4. a/a KK

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. Szosa Chełmińska 30/32

    87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

 

Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: rozbudowie budynku tuczarni na działce nr 445- obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz.

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 445 – obręb Lubicz Górny, Gmina Lubicz, o powierzchni 6,7589ha i jest własnością Pana . Obszar planowanej inwestycji wchodzi w skład gospodarstwa rolnego o powierzchni 11,4863ha. Siedlisko składa się z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków inwentarskich, magazynu i garażu na maszyny rolnicze. Gospodarstwo przylega do granicy z gminą Obrowo, za którą znajdują się budynki mieszkalne jednorodzinne w odległości 100m.

Teren inwestycji nie jest położony w granicach obszarów podlegających szczególnej ochronie z tytułu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych, terenach górniczych, terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, terenach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenach zamkniętych. Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską i jest poza obszarami chronionego krajobrazu Doliny Drwęcy. Działka nr 445 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, którą jest ulica Rzemieślnicza w Lubiczu Górnym.

Planuje się rozbudowę budynku tuczarni parterowej, na w/w działce, bez poddasza użytkowego. Budynek składać się będzie z pomieszczenia głównego podzielonego 5 kojcami dla 300 szt. tuczników z korytarzem paszowym oraz paszarnią. Powierzchnia nowej zabudowy wyniesie 362,5

m2, powierzchnia użytkowa 312,7 m2; kubatura 1740,0 m3.

Przyziemie: tuczarnia 246,9 m2; paszarnia 59,5 m2; dyżurka 6,3 m2.

Obecnie inwestor posiada następującą obsadę: knury- 1 szt., maciory- 35 szt., warchlaki 2-4 miesiące: 150 szt., prosięta do 2 miesięcy- 150 szt., tuczniki- 150 szt. Docelowa ilość to: knury- 2 szt., maciory-70 szt., warchlaki 2-4 miesiące: 300 szt., prosięta do 2 miesięcy- 300 szt., tuczniki- 300 szt. Docelowa obsada trzody chlewnej wyniesie razem 974 szt.( co stanowi 143,3 DJP).

 

Metryka

  • data wytworzenia: 2009-04-24
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2009-04-27 11:08
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-04 10:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191026
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33