Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


decyzja

 

OŚW. 7624-14(13)/08/09                                                                               Lubicz, dn. 14.01.2009 r.

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.  U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4635 – złożonego w dniu 28.04.2008 r. przez Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I  położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod.44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław

 

określam

 

dla Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Pan Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław,

 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2, obręb Młyniec Pierwszy.

 

Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje całe udokumentowane złoże, tj. 1,2 ha. Granice złoża zostały poprowadzone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiadujących nieruchomości. Granice eksploatacji poprowadzone będą w odległościach nie mniejszych niż 30 m od sąsiednich działek. Eksploatacja złoża Młyniec XI/A/I prowadzona będzie w granicach powstałego już wyrobiska. Inwestor jest właścicielem przedmiotowej działki o łącznej powierzchni  9.68 ha. Rejon projektowanych prac położony jest poza zwartą zabudową wsi Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz przy drodze gminnej Młyniec Pierwszy –Rogówko.

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny pospolitej – piasku ze złoża o powierzchni 12005 m2 stanowiącego środkową część działki nr.44/2 w m.  Młyniec Pierwszy. Złoże ma kształt prostokąta o wymiarach  220mx55m. Całą powierzchnię udokumentowanego złoża stanowi wyrobisko powstałe w wyniku dotychczas prowadzonego tu wydobycia kruszywa naturalnego ze złoża ,, MŁYNIEC XI”. Głębokość wyrobiska wynosi od 4 do 4.5 m, dno wyrobiska jest suche, skarpy boczne są złagodzone i sięgają do granicy złoża. W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstanie zakład  wydobywczy. Ściana eksploatacyjna będzie miała długość do 50 m, część wydobywanego spod wody kruszywa będzie przesiewana w zakładzie przeróbczym znajdującym się na eksploatowanym obecnie przez Inwestora złożu  ,,MŁYNIEC XI A”. W czasie prowadzenia eksploatacji złoża ,,MŁYNIEC XI/A/1” przewiduje się że nadkład złoża zdejmowany będzie przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej, w miarę możliwości oddzielnie piasek i glina pylasta. Nadkład zostanie zwałowany na obrzeżach kopalni z zachowaniem granic

 

- 2 -

 

własności  i zostanie  wykorzystany do przeprowadzenia przewidzianych do realizacji prac rekultywacyjnych. Eksploatacja i przeróbka kopaliny, jej załadunek oraz częściowe usuwanie nadkładu prowadzona będzie przy użyciu typowego sprzętu mechanicznego posiadającego niezbędną dokumentacje techniczno-ruchową.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko

- wytwórca odpadów w postaci przepracowanych olejów obowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza je w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie oraz złożyć informację o odpadach innych niż niebezpieczne, jeżeli wytwarza powyżej 5 Mg/rok

- warunki zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych powstających w trakcie eksploatacji winna określać koncesja geologiczna; jeżeli tego nie określa, to należy traktować je jako odpady i postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach

-  powstające w trakcie prac odpady należy zbierać w wyznaczonych miejscach i przystosowanych pojemnikach i przekazywać do firm zajmujących się utylizacją tego typu odpadów.

 

2. w zakresie ochrony przyrody:

- projektowany odkrywkowy zakład górniczy położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy na istniejącym terenie obecnie eksploatowanego złoża ,, MŁYNIEC XI”  w związku z czym nie występują tam rośliny i zwierzęta podlegające ochronie,

- warunki gospodarowania na tym obszarze wykraczające poza warunki określone w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz.1376) oraz prowadzone prace rekultywacyjne winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który sprawuje nadzór administracyjny w obszarze chronionym na podstawie o ochronie przyrody,

- realizacja przedsięwzięcia winna uwzględniać  w fazie eksploatacji nachylenie skarp pod kątem nie przekraczającym 45 stopni,  

- nadkład zwałowany na obrzeżach złoża należy zepchnąć do wysypiska i wykorzystać do robót rekultywacyjnych,

- opracować dokumentację rekultywacyjną złoża i wykonywać rekultywację systematycznie w kierunku wodnym lub leśnym wodno – rekreacyjnym,

- skarpy końcowe po wyprofilowaniu wzmocnić poprzez obsianie trawą oraz obsadzenie wierzbą lub olszą,

- powierzchnię ziemi już przekształconą w wyniku prowadzonej eksploatacji złoża niezwłocznie rekultywować

 

 3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

- należy do prac wydobywczych stosować sprawny technicznie sprzęt bez wycieków

 

- 3 –

 

węglowodorów do podłoża,

- węzły sanitarne muszą funkcjonować w systemie zamkniętym a ścieki socjalne należy przekazywać do utylizacji do oczyszczalni ścieków,

- poszczególne odcinki robót zabezpieczyć w sprzęt i materiały umożliwiające szybkie opanowanie wycieków substancji ropopochodnych do środowiska,

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów,

- dojazd środków transportu do miejsc wydobycia zorganizować w sposób nieuciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej,

- zwałowisko nadkładu wykonać od strony najbliższych zabudowań,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej,

 

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować, zgodnie z kierunkiem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

 

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- dla pracowników kopalni należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki pracy.

Na terenie kopalni zaprojektować  urządzenie zaplecza socjalno-biurowego dla osób tam zatrudnionych.

- należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z szaletu przenośnego do oczyszczalni ścieków

- należy zaprojektować schemat ruchu kopalni uwzględniając instalację tablic informacyjno-ostrzegawczych na obrzeżach wyrobiska i drogach dojazdowych,

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

 

 

- 4 -

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

 

 

Uzasadnienie

 

 

            Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz .U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) wnioskiem dnia 28.04.2008 r. nr rej 4635 złożonym przez Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

W/w działka nr 44/2 położona w miejscowości Młyniec Pierwszy stanowi istniejący obszar i teren górniczy ,,MŁYNIEC XI/A”. Złoże ,, MŁYNIEC XI/A” zostało zbadane w oparciu o koncesję nr.110/P/2000 wydaną przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30.11.2000r.udzieloną Państwu Małgorzacie i Januszowi Tarkowskim, którzy zbyli prawo do informacji geologicznej Inwestorowi planowanego przedsięwzięcia. Złoże kruszywa naturalnego ,, MŁYNIEC XI/A/1 nie było dotychczas eksploatowane.

Dla działki nr 44/2 –obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz, zgodnie z uchwałą nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28 lutego w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa zostało określone przeznaczenie  oznaczone symbolem PE-1, publikacja (Dz.Urz.  Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 63 poz.3385 z 2002 r.). Na obszarze oznaczonym symbolem ,,PE-1” zostało ustalone przeznaczenie podstawowe terenu-odkrywkowa eksploatacja kruszywa.

            Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 09.05.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-14(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

            Dnia 12.05.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-14(2)/08 i OŚW. 7624-14(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

            Odpowiedzią były na wnioski Wójta Gminy Lubicz były postanowienia nr OS.III.7633-45/R/08 z dnia 26.05.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska oraz nr N/NZ-402-L-69-08 z dnia 06.06.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 18.06.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW 7624-14(4)/08, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia – Pana Zenona

 

 

- 5 -

Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław– obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w pełnym zakresie art.52  ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Treść postanowienia została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

            Dnia 01.07.2008 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pana Zenona Polińskiego nr rej 6900 wraz z załącznikiem – raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko sporządzonego w trzech egzemplarzach.

            W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Starosty Powiatowego w Toruniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-14(5)/08 i OŚW. 7624-14(6)/08)- pisma z dnia 03.07.2008r.

            W dniu 07.07.2008 r. zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie zostało podane do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej UG Lubicz, tablicy ogłoszeń UG Lubicz, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Młyniec Pierwszy. W okresie publikacji obwieszczenia do dnia 28.07.2008 r. nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

            Wójt Gminy Lubicz  otrzymał w dniu 11.07.2008 r. pismo o nr OS.III-7633-45/U/08 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu o konieczności dokonania uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji przez Pana Zenona Polińskiego.

            W związku z powyższym Wójt  Gminy Lubicz w dniu 14.07.2008 r. postanowieniem nr OŚW. 7624-14(9)/08 zawiesił postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz do czasu uzupełnienia raportu. Treść postanowienia została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzenie odbioru.

            Dnia 08.09.2008 r. nr rej. 9323 do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło uzupełnienie raportu   wykonane przez inwestora Pana Zenona Polińskiego.

            W związku z powyższym, w dniu 09.09.2008r. organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pismem (OŚW. 7624-14(10)/08). Treść pisma o dokonanie uzgodnień została przekazana stronom drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

            W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-115-08 z dnia 10.10.2008 r. oraz  Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-45/UZG/08 z dnia 30.09.2008 r. Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 22.10.2008 r. OŚW.7624-14(11)/08 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.10.2008 r. wpłynął  dnia 29.10.2008 r. wniosek - jednej ze stron postępowania administracyjnego – Pana Jana Kubickiego,  wnoszący o całkowite zamknięcie kopalni oraz o szczegółowe przeprowadzenie badań geologicznych i geodezyjnych. W złożonym wniosku strona podniosła brak uwzględnienia jej interesu prawnego poprzez narażenie na utratę wody w studni, brak możliwości dojazdu do centrum wsi Młyniec Pierwszy ul Rogówską oraz nieścisłości  postanowienia uzgadniającego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie odległości miejsca realizacji przedsięwzięcia od istniejących zabudowań a także głębokości eksploatowanego złoża kruszywa. Strona wnioskowała również o szczegółowe przeprowadzenie badań geologicznych i geodezyjnych a także całkowite

- 6 -

zamknięcie istniejącej kopalni kruszywa naturalnego. Spełniając wymogi określone w art.7 i 77 KPA Wójt Gminy Lubicz dokonał wszechstronnego zbadania sprawy i rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu.  Zgodnie załączoną do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przez Inwestora ekspertyzą dotyczącą warunków gruntowo-wodnych w rejonie eksploatowane złoża ,, Młyniec XI/A ‘’ opracowaną przez uprawnionego geologa mgr Ewę Piekarską nr upr.geol.051103 i 070905 po konsultacjach uprawnionego geologa mgr Danuty Lewandowskiej nr upr.geol.050939,071018.III-0401 na podstawie badań stwierdzono m.in. że druga warstwa wodonośna jest eksploatowana w studni zaopatrującej w wodę gospodarstwo Pana Jana Kubickiego.  Głębokość zalegania wody w studni wynosi ok.10,0 m p.p.t. Ze względu na różne źródła zasilania tej warstwy wodonośnej, jej zasobność jest stabilna, różnica w poziomie zalegania wód nie przekracza 0.1 m, co wskazuje na wyrównany poziom zalegania ich zwierciadła oraz na bardzo niewielki jego poziom hydrauliczny. Istniejąca na działce 44/2 kopalnia kruszywa naturalnego posiada wszystkie wymagane przepisami prawa zezwolenia  i uzgodnienia tj. koncesję Starostwa Powiatowego nr.OŚ.III.7512/3/03/4/04 z dnia 29.06.2004r na wydobywanie kruszywa oraz wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr. WSiR-III/7412/7/04 z dnia 16.04.2004r. i wniosek o zamknięcie kopalni jest bezprzedmiotowy.  

Wniosek strony postępowania nie został uwzględniony w niniejszej decyzji, gdyż zgodnie z zapisami Uchwały nr XLIII/651/2002 Rady Gminy Lubicz z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz eksploatacja kruszywa odbywa się na terenie przeznaczonym na jego wydobycie oraz badania geologiczne zostały wykonane na etapie uzyskania koncesji na eksploatację złoża.

            W trakcie prowadzonego postępowania Wójt Gminy Lubicz dokonał szczegółowej analizy wpływu planowanego do realizacji przedsięwzięcia na obszary podlegające szczególnej ochronie tj. Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Drwęcy” wyznaczonego Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2005 r. Nr.72,poz.1376). Na podstawie opracowanego przez Inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne, wydanych uzgodnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Starosty Powiatowego stwierdzono że planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w obrębie już istniejącej kopalni kruszywa na terenie górniczym o łącznej powierzchni 9.68 ha, planowana powierzchnia przedsięwzięcia wynosi 1,2 ha. Raport spełnia wymogi określone w art.52 ustawy Prawo Ochrony Środowiska i określa wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Z przeprowadzonych przez Inwestora badań w zakresie planowanych emisji hałasu, emisji pyłowo-gazowych, wpływu na warunki hydrogeologiczne, wpływu na faunę i florę, zdrowie i życie ludzi uwzględnionych w uzgodnieniach uprawnionych organów inspekcji sanitarnej i ochrony środowiska. określonych stref emisji zamykających się w granicach działki będącej własnością inwestora  organ uznał za udowodnione że realizacja planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym we wniosku Inwestora nie spowoduje pogorszenia warunków środowiskowych na terenach podlegających szczególnej ochronie. Planowana do wykonania rekultywacja terenu górniczego w kierunku wodnym i wodno-leśnym  zapewni właściwe zagospodarowanie terenu poeksploatacyjnego.

            Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Lubicz w dniu 07.11.2008 r. określił decyzją administracyjną inwestorowi środowiskowe uwarunkowania korzystania ze środowiska dla planowanego do realizacji na działce nr 44/2 –obręb Młyniec Pierwszy przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni kruszywa naturalnego. W dniu 26.11.2008 r. strona postępowania Pan Jan Kubicki wniosła odwołanie od ustaleń w/w decyzji. Dnia 11 grudnia Samorządowe kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją SKO-60-17/08 orzekło uchylić w całości zaskarżoną decyzję i przekazać do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania niniejszej decyzji było prowadzone zgodnie z art..19 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje o poszczególnych etapach postępowania zostały publikowane w sposób określony w powyższej ustawie. Zapewniono czynny udział stronom poprzez bieżącą informację o czynnościach organu. W trakcie postępowania nie zostały wniesione do organu wnioski o udostępnienie informacji w zakresie prowadzonego postępowania, w każdym

- 7 -

stadium postępowania umożliwiono stronom przeglądanie akt sprawy  oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów. Strona postępowania Pan Jan Kubicki kilkakrotnie przeglądał dokumentację postępowania jednak nie wystąpił do Wójta Gminy o sporządzenie kopii i odpisów w zakresie prowadzonego postępowania. W trakcie postępowania  nie ograniczano stronom dostępu do zgromadzonych  akt sprawy.

 

Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr 44/2-obręb Młyniec Pierwszy jak wykazała przeprowadzona procedura oddziaływania na środowisko ni będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.    

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1. Zenon Poliński

   Łojewo 70

   88-100 Inowrocław

2.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

    ul. Toruńska 36 a

    87-162 Lubicz

3. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

    Konstancjewo

    87-400 Golub-Dobrzyń

4. pozostałe strony wg załącznika nr 1

5. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. Szosa Chełmińska 30/32

    87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego  Młyniec XI/A/I  na terenie działki nr 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2, obręb Młyniec Pierwszy. Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje całe udokumentowane złoże, tj. 1,2 ha. Granice złoża zostały poprowadzone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiadujących nieruchomości. Eksploatacja złoża Młyniec XI/A/I prowadzona będzie w granicach powstałego już wyrobiska. Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XI/A/I, nakład złoża będzie zdejmowany przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. W miarę możliwości będzie następowało oddzielenie piasku i gliny pylastej. Nakład może być zwałowany na obrzeżach kopalni z zachowaniem niezbędnej odległości od granic własności lub w części wyrobiska poeksploatacyjnego, a część nakładu może być wywieziona poza teren kopalni. Eksploatacja piasku prowadzona będzie z jednego poziomu eksploatacyjnego – dwoma piętrami. Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu koparek lub ładowarek w części suchej, natomiast wywóz kopaliny i części nakładu odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Po zakończeniu eksploatacji planuje się zrekultywować teren w kierunku leśnym z oczkami śródleśnymi.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-01-30 12:19

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 184570
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33