Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


decyzja

 

OŚW. 7624-21(12)08/09                                                                            Lubicz, dn. 13.01.2008 r.

 

DECYZJA

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.  U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. -  o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r.

 

po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8401 – złożonego w dniu 13.08.2008 r. przez Pana Sławomira Muchewicza , zam. ul.Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji 

XXXIII  położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 71/3,71/7,71/10 obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

 

określam

 

dla Pana Sławomira Muchewicza, zam. ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy, 87-162 Lubicz  w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego ze złoża Młyniec XXXIII położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 71/3,71/7,71/10 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.  

 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 71/3,71/7,71/10– obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXIII na terenie działek 71/3,71/7,71/10, obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Zakres prac budowlanych:

Powierzchnia na której będzie prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego – pospolitego wynosi 0,4334 ha. Teren pod eksploatację stanowi grunty klasy V i klasy VI, na których wcześniej prowadzono eksploatację kruszywa. Zakłada się instalację tymczasowego portierni-biura, drogi dojazdowej, śluzy oczyszczającej, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady oraz toalety ekologicznej.

 

 

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XXXIII, nakład złoża będzie zdejmowany mechanicznie, zostanie zgromadzony na zwałowiskach poza obszarem górniczym w ilości około 31475m3, zostanie także wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego złagodzenia skarp i utrzymania dróg technologicznych w trakcie eksploatacji złoża. Kruszywo wywożone będzie środkami transportowymi na okoliczne budowy. W pierwszej kolejności etapami zostanie zdjęty nakład spycharką i zostanie zhałdowany do celów rekultywacyjnych, następnie  nastąpi eksploatacja złoża koparką z załadunkiem na samochody.

 

 

- 2 -

 

Charakterystyka  przedsięwzięcia  stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

 

 

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko

- wytwórca odpadów w postaci przepracowanych olejów obowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza je w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie oraz złożyć informację o odpadach innych niż niebezpieczne, jeżeli wytwarza powyżej 5 Mg/rok

- warunki zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych powstających w trakcie eksploatacji winna określać koncesja geologiczna; jeżeli tego nie określa, to należy traktować je jako odpady i postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach

 

2. w zakresie ochrony przyrody:

- projektowany odkrywkowy zakład górniczy położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

- warunki gospodarowania na tym obszarze wykraczające poza określone w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 12  z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz.1376) oraz prowadzone prace rekultywacyjne winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który sprawuje nadzór administracyjny w obszarze chronionym na podstawie o ochronie przyrody

- realizacja przedsięwzięcia winna uwzględniać zalecenia projektowe zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- eksploatacja kopalni nie może powodować naruszenia warstw, w których znajduje się poziom wody gruntowej użytkowej

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

 

- 3 -

 

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów

- dojazd środków transportu do miejsc wydobycia zorganizować w sposób nieuciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej

 

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować, zgodnie z kierunkiem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża

 

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

 

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- dla pracowników kopalni należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki pracy.

Na terenie kopalni przewidziano instalację portierni-biura, drogi dojazdowej, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady (musi być szczelny) oraz zainstalowanie toalety ekologicznej. Ogrzewanie w okresie zimowym zapewni piec na gaz z butli propan-butan. Wodę dla celów socjalnych planuje się dowozić w pojemnikach.

- należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków

- należy umieścić tablice informacyjno-ostrzegawcze na obrzeżach wyrobiska i drogach dojazdowych

- projektowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach pośredniej strefy ochronnej ujęć „Drwęca-Jedwabno”, dlatego inwestycja wymaga uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

 

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.

 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Nie dotyczy.

 

Uzasadnienie

 

            Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz .U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) wnioskiem dnia 13.08.2008 r. nr rej. 8401 złożonym przez Pana Sławomira Muchewicza , zam. ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy ,87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

- 4 -

 

uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXIII położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 71/3,71/7,71/10 obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

            Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 20.08.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-21(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

            Dnia 20.08.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-21(2)/08 i OŚW. 7624-21(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XXXIII położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 71/3,71/7,71/10 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

            Odpowiedzią było pismo nr OS.III.7633-67/R/08 z dnia 25.08.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska.

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwrócił się do Wójta Gminy Lubicz pismem nr  N/NZ-402-L-114-2008 z dnia 04.09.2008 r. o uzupełnienie przesłanej dokumentacji o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o podanie odległości do najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

             Dnia 18.09.2008 r. Wójt Gminy Lubicz przesłał w załączeniu do pisma OŚW.7624-21(7)/08 wymagane uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

             W piśmie N/NZ-402-L-114-08 z dnia 07.10.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma obowiązku  sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko.

            W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 15.10.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW 7624-21(9)/08, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia – Pana Sławomira Muchewicza, zam. ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy 87-162 Lubicz -  obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

            W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pani Pana Sławomira Muchewicza z dnia 12.11.2008 r. nr rej 11961 wraz z załącznikiem – raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w 4 egzemplarzach i płytą.

            W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-21(10)/08 i OŚW. 7624-21(11)/08). 

            W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-67/UZG/08 z dnia 02.12.2008 r.

            Dnia 23.12.2008 r. do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-126-08 z dnia 12.11.2008 r.

 

 

 

 

- 5 -

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

 

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul.Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

 

1. Sławomir Muchewicz, ul. Toruńska 22, Młyniec Pierwszy 87-162 Lubicz

2.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

3. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyń

4. Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

4. pozostałe strony wg załącznika nr 1

5. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

    ul. Szosa Chełmińska 30/32

    87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

 

Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: eksploatacji kruszywa naturalnego – pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXIII położonego na terenie działki nr 71/3,71/7,71/10 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

            Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXIII na terenie działki 71/3,71/7,71/10, obręb Młyniec Pierwszy. Powierzchnia całego złoża wynosi 0,4334 ha. Teren pod eksploatację stanowi grunty klasy V i klasy VI, na których wcześniej prowadzono eksploatację kruszywa.. Zakłada się intalację portierni-biura, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady oraz toaleta ekologiczna. Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XXXIII, nakład złoża będzie zdejmowany mechanicznie.. Kruszywo wywożone będzie środkami transportowymi na okoliczne budowy. W pierwszej kolejności etapami zostanie zdjęty nakład spycharką i zostanie zhałdowany do celów rekultywacyjnych, następnie  nastąpi  eksploatacja złoża koparką z załadunkiem na samochody. Wielkość wydobycia kruszywa planuje się w wysokości 20000Mg/rok. Po zakończeniu eksploatacji planuje się zrekultywować teren. Rekultywacja terenu powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2009-01-15 09:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 191027
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-25 13:11:33