Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąckwiecień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja

 

OŚW. 7624-22(13)/08 Lubicz, dn. 12.12.2008 r.


 

DECYZJA


 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r.


 

po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 8574 – złożonego w dniu 19.08.2008 r. przez Panią Katarzynę Wiśniewską, zam. ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego ze złoża Młyniec XXXII położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 47/1 obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz


 

określam


 

dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej, zam. ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego ze złoża Młyniec XXXII położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 47/1 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Kopalnia Kruszywa „GRUSZ-BUD” Pani Katarzyna Wiśniewska, zam. ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz


 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :


 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 47/1– obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXII na terenie działki 47/1, obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Zakres prac budowlanych:

Powierzchnia całej działki wynosi 5,49 ha, natomiast powierzchnia, na której będzie prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego – pospolitego wynosi 1,96 ha. Teren pod eksploatację stanowi grunty klasy V i klasy VI, na których prowadzono użytkowanie rolne. Zakłada się wybudowanie portierni-biura, drogi dojazdowej, śluzy oczyszczającej, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady oraz toalety ekologicznej.


 


 

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XXXII, nakład złoża będzie zdejmowany przy użyciu Fadromy ŁT i koparki KM-602 z kierunku południowego na północ o rocznym wydobyciu 20 000 m3 do maksymalnej głębokości 13 m. Kruszywo wywożone będzie środkami transportowymi na okoliczne budowy. W pierwszej kolejności etapami zostanie zdjęty nakład spycharką i zostanie zhałdowany do celów rekultywacyjnych, następnie od strony południowej złoża nastąpi jego eksploatacja koparką z załadunkiem na samochody.


 

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.


 


 


 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko

- wytwórca odpadów w postaci przepracowanych olejów obowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza je w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie oraz złożyć informację o odpadach innych niż niebezpieczne, jeżeli wytwarza powyżej 5 Mg/rok

- warunki zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych powstających w trakcie eksploatacji winna określać koncesja geologiczna; jeżeli tego nie określa, to należy traktować je jako odpady i postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach


 

2. w zakresie ochrony przyrody:

- projektowany odkrywkowy zakład górniczy położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

- warunki gospodarowania na tym obszarze wykraczające poza określone w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 12 z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz.1376) oraz prowadzone prace rekultywacyjne winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który sprawuje nadzór administracyjny w obszarze chronionym na podstawie o ochronie przyrody

- realizacja przedsięwzięcia winna uwzględniać zalecenia projektowe zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko


 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- eksploatacja kopalni nie może powodować naruszenia warstw, w których znajduje się poziom wody gruntowej użytkowej

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi


 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów

- dojazd środków transportu do miejsc wydobycia zorganizować w sposób nieuciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej


 

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować, zgodnie z kierunkiem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża


 

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach


 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- dla pracowników kopalni należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki pracy.

Na terenie kopalni przewidziano budowę portierni-biura, drogi dojazdowej, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady (musi być szczelny) oraz zainstalowanie toalety ekologicznej. Ogrzewanie w okresie zimowym zapewni piec na gaz z butli propan-butan. Energia elektryczna pochodzić będzie z agregatu prądotwórczego. Wodę dla celów socjalnych planuje się dowozić w pojemnikach.

- należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków

- należy umieścić tablice informacyjno-ostrzegawcze na obrzeżach wyrobiska i drogach dojazdowych

- projektowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach pośredniej strefy ochronnej ujęć „Drwęca-Jedwabno”, dlatego inwestycja wymaga uzgodnienia z Toruńskimi Wodociągami sp. z o.o., ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń


 


 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.


 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Nie dotyczy.


 

Uzasadnienie


 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz .U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) wnioskiem dnia 19.08.2008 r. nr rej. 8574 złożonym przez Panią Katarzynę Wiśniewska, zam. ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXII położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 47/1 obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 21.08.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-22(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

Dnia 21.08.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-22(2)/08 i OŚW. 7624-22(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XXXII położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 47/1 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Odpowiedzią było pismo nr OS.III.7633-68/R/08 z dnia 25.08.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zwrócił się do Wójta Gminy Lubicz pismem nr N/NZ-402-L-113-2008 z dnia 04.09.2008 r. o uzupełnienie przesłanej dokumentacji o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o podanie odległości do najbliższej zabudowy mieszkaniowej.

Dnia 19.09.2008 r. Wójt Gminy Lubicz przesłał w załączeniu do pisma OŚW.7624-22(4)/08 wymagane uzupełnienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu.

W piśmie N/NZ-402-L-124-08 z dnia 02.10.2008 r. Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Toruniu zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 09.10.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW 7624-22(5)/08, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia – Panią Katarzynę Wiśniewską, zam. ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz - obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

W trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pani Katarzyny Wiśniewskiej z dnia 15.09.2008 r. nr rej 10072 wraz z załącznikiem – raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w 4 egzemplarzach i płytą.

W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-22(6)/08 i OŚW. 7624-22(7)/08).

W dniu 15.10.2008 r. zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń.

W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-68/UZG/08 z dnia 27.10.2008 r.

W dniu 10.11.2008 r. pismem o nr rej.11909 jedna ze stron postępowania zawróciła się do Wójta Gminy Lubicz o określenie drogi, po której będą poruszały się samochody z kruszywem naturalnym. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-22(10)/08 z dnia 25.11.2008 r. odpowiedział na powyższą prośbę.

Dnia 24.11.2008 r. do Urzędu Gminy wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-126-08 z dnia 12.11.2008 r.

W dniu 28.11.2008 r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-22(10)/08 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 10.12.2008 r. nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.


 


 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul.Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


 


 

Otrzymują:

1. Katarzyna Wiśniewska, ul. Warszawska 44a, 87-162 Lubicz

2.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz

3. Lasy Państwowe Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń, Konstancjewo, 87-400 Golub-Dobrzyń

4. pozostałe strony wg załącznika nr 1

5. a/a EK


 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń


 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji kruszywa naturalnego – pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXII położonego na terenie działki nr 47/1 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.


 


 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego - pospolitego z udokumentowanego złoża Młyniec XXXII na terenie działki 47/1, obręb Młyniec Pierwszy. Powierzchnia całej działki wynosi 5,49 ha, natomiast powierzchnia, na której będzie prowadzona eksploatacja kruszywa naturalnego – pospolitego wynosi 1,96 ha. Teren pod eksploatację stanowi grunty klasy V i klasy VI, na których prowadzono użytkowanie rolne. Zakłada się wybudowanie portierni-biura, stanowiska postojowego dla samochodów osobowych personelu i maszyn oraz innych pojazdów, placów gospodarczych z pojemnikiem na odpady oraz toaleta ekologiczna. Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XXXII, nakład złoża będzie zdejmowany przy użyciu Fadromy ŁT i koparki KM-602 z kierunku południowego na północ o rocznym wydobyciu 20 000 m3 do maksymalnej głębokości 13 m. Kruszywo wywożone będzie środkami transportowymi na okoliczne budowy. W pierwszej kolejności etapami zostanie zdjęty nakład spycharką i zostanie zhałdowany do celów rekultywacyjnych, następnie od strony południowej złoża nastąpi jego eksploatacja koparką z załadunkiem na samochody. Eksploatacja w kierunku północnym odbywać się będzie pasem o szerokości 15m. Wielkość wydobycia kruszywa planuje się w wysokości 38000Mg/rok. Po zakończeniu eksploatacji planuje się zrekultywować teren. Rekultywacja terenu powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującej tereny pod eksploatację kruszywa.

drukuj (Decyzja)

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2008-12-12 10:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 195279
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28