Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


decyzja

 

OŚW. 7624-14(12)/08 Lubicz, dn. 07.11.2008 r.


 

DECYZJA


 

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46 a ust. 1 i 7 pkt 4; art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2008 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4635 – złożonego w dniu 28.04.2008 r. przez Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod.44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław


 

określam


 

dla Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz. nr geod. 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz. Inwestor Pan Zenon Poliński, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław,


 

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :


 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2, obręb Młyniec Pierwszy.

Zakres prac budowlanych:

Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje całe udokumentowane złoże, tj. 1,2 ha. Granice złoża zostały poprowadzone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiadujących nieruchomości. Granice eksploatacji poprowadzone będą w odległościach nie mniejszych niż 30 m od sąsiednich działek. Eksploatacja złoża Młyniec XI/A/I prowadzona będzie w granicach powstałego już wyrobiska.


 

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XI/A/I, nakład złoża będzie zdejmowany przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. W miarę możliwości będzie następowało oddzielenie piasku i gliny pylastej. Nakład może być zwałowany na obrzeżach kopalni z zachowaniem niezbędnej odległości od granic własności lub w części wyrobiska poeksploatacyjnego, a część nakładu może być wywieziona poza teren kopalni. Eksploatacja piasku prowadzona będzie z jednego poziomu eksploatacyjnego – dwoma piętrami. Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu koparek lub ładowarek w części suchej, natomiast wywóz kopaliny i części nakładu odbywać się będzie samochodami ciężarowymi.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.


 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.


 

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- posiadacz odpadów jest zobowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującymi planami gospodarki odpadami

- wytwórca odpadów powinien prowadzić takie działania, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko

- wytwórca odpadów w postaci przepracowanych olejów obowiązany jest uzyskać decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza je w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie oraz złożyć informację o odpadach innych niż niebezpieczne, jeżeli wytwarza powyżej 5 Mg/rok

- warunki zagospodarowania mas ziemnych lub skalnych powstających w trakcie eksploatacji winna określać koncesja geologiczna; jeżeli tego nie określa, to należy traktować je jako odpady i postępować z nimi zgodnie z ustawą o odpadach


 

2. w zakresie ochrony przyrody:

- projektowany odkrywkowy zakład górniczy położony jest w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

- warunki gospodarowania na tym obszarze wykraczające poza określone w Rozporządzeniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. Nr 72, poz.1375) oraz prowadzone prace rekultywacyjne winny być uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, który sprawuje nadzór administracyjny w obszarze chronionym na podstawie o ochronie przyrody

- realizacja przedsięwzięcia winna uwzględniać zalecenia projektowe zawarte w raporcie oddziaływania na środowisko


 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi


 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)

- należy zapobiegać nadmiernemu pyleniu w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych i wydobywczych i w miarę możliwości ograniczyć roboty wydobywcze w czasie silnych wiatrów

- dojazd środków transportu do miejsc wydobycia zorganizować w sposób nieuciążliwy dla zabudowy mieszkaniowej


 

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować, zgodnie z kierunkiem przyjętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy Lubicz

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża


 

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach


 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- dla pracowników kopalni należy zapewnić zgodne z obowiązującymi przepisami warunki pracy.

Na terenie kopalni przewidziano urządzenie zaplecza socjalno-biurowego dla osób tam zatrudnionych (barakowóz lub kontener). Ogrzewanie w okresie zimowym zapewni piec na gaz z butli. Energia elektryczna pochodzić będzie z akumulatora bądź agregatu prądotwórczego. Wodę dla celów socjalnych planuje się dowozić w pojemnikach.

- należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno-bytowych z szaletu przenośnego do oczyszczalni ścieków

- należy umieścić tablice informacyjno-ostrzegawcze na obrzeżach wyrobiska i drogach dojazdowych


 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

Nie dotyczy.


 

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

Nie dotyczy.


 

Uzasadnienie


 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz .U. Z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami) wnioskiem dnia 28.04.2008 r. nr rej 4635 złożonym przez Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 09.05.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-14(1)/08 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.

Dnia 12.05.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-14(2)/08 i OŚW. 7624-14(3)/08 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o

oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I położonego na nieruchomości oznaczonej dz nr geod. 44/2 obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Odpowiedzią były pisma nr OS.III.7633-45/R/08 z dnia 26.05.2008 r. Starosty Powiatowego w Toruniu, który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 52 Prawa Ochrony Środowiska oraz nr N/NZ-402-L-69-08 z dnia 06.06.2008 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który zaopiniował, że dla przedmiotowej inwestycji należy sporządzić raport o oddziaływaniu na środowisko, który powinien zawierać informacje w zakresie: ochrony środowiska przed hałasem, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony wód podziemnych, gruntu i wpływu przedsięwzięcia na zdrowie ludzi.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz dnia 18.06.2008 r. wydał postanowienie nr OŚW 7624-14(4)/08, w którym nałożył na inwestora w/w przedsięwzięcia – Pana Zenona Polińskiego, Łojewo 70, 88-100 Inowrocław– obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Dnia 01.07.2008 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło pismo Pana Zenona Polińskiego nr rej 6900 wraz z załącznikiem – raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, w trzech egzemplarzach.

W toku prowadzonego postępowania organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do upoważnionych organów o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-14(5)/08 i OŚW. 7624-14(6)/08).

W dniu 07.07.2008 r. zgodnie z art.53 ustawy – Prawo Ochrony Środowiska Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń.

Wójt Gminy Lubicz otrzymał w dniu 11.07.2008 r. pismo o nr OS.III-7633-45/U/08 ze Starostwa Powiatowego w Toruniu o konieczności dokonania uzupełnień do raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji przez Pana Zenona Polińskiego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz w dniu 14.07.2008 r. pismem nr OŚW. 7624-14(9)/08 postanowił zawiesić postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz do czasu uzupełnienia raportu.

Dnia 08.09.2008 r. nr rej. 9323 do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło uzupełnienie raportu wykonane przez inwestora Pana Zenona Polińskiego.

W związku z powyższym, organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Starosty Powiatowego o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-14(10)/08.

W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-115-08 z dnia 10.10.2008 r. oraz Starosty Powiatowego nr OS.III-7633-45/UZG/08 z dnia 30.09.2008 r.

W dniu 22.10.2008 r. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.7624-14(11)/08 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. W wyznaczonym terminie tj. do dnia 29.10.2008 r. wpłynął dnia 29.10.2008 r. wniosek - jednej ze stron postępowania administracyjnego – Pana Jana Kubickiego, wnoszący o całkowite zamknięcie kopalni oraz o szczegółowe przeprowadzenie badań geologicznych i geodezyjnych. Wniosek strony postępowania nie został uwzględniony w niniejszej decyzji, gdyż zgodnie z zapisami Uchwały nr XLIII/651/02 Rady Gminy Lubicz z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz eksploatacja kruszywa odbywa się na terenie przeznaczonym na jego wydobycie oraz badania geologiczne zostały wykonane na etapie uzyskania koncesji na eksploatację złoża.


 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.


 


 


 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul.Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


 


 

Otrzymują:

1. Zenon Poliński

Łojewo 70

88-100 Inowrocław

2.Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

ul. Toruńska 36 a

87-162 Lubicz

3. Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń

Konstancjewo

87-400 Golub-Dobrzyń

4. pozostałe strony wg załącznika nr 1

5. a/a EK


 

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe

ul. Szosa Chełmińska 30/32

87-100 Toruń

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Szosa Bydgoska 1

87-100 Toruń


 

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego Młyniec XI/A/I

na terenie działki nr 44/2 – obręb Młyniec Pierwszy, w miejscowości Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.


 


 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA


 

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Młyniec XI/A/I na terenie działki 44/2, obręb Młyniec Pierwszy. Obszar zamierzonej eksploatacji obejmuje całe udokumentowane złoże, tj. 1,2 ha. Granice złoża zostały poprowadzone z uwzględnieniem pasów ochronnych od sąsiadujących nieruchomości. Eksploatacja złoża Młyniec XI/A/I prowadzona będzie w granicach powstałego już wyrobiska. Przewiduje się, że w czasie prowadzenia eksploatacji złoża Młyniec XI/A/I, nakład złoża będzie zdejmowany przy użyciu spycharki i koparki łyżkowej. W miarę możliwości będzie następowało oddzielenie piasku i gliny pylastej. Nakład może być zwałowany na obrzeżach kopalni z zachowaniem niezbędnej odległości od granic własności lub w części wyrobiska poeksploatacyjnego, a część nakładu może być wywieziona poza teren kopalni. Eksploatacja piasku prowadzona będzie z jednego poziomu eksploatacyjnego – dwoma piętrami. Eksploatacja prowadzona będzie przy użyciu koparek lub ładowarek w części suchej, natomiast wywóz kopaliny i części nakładu odbywać się będzie samochodami ciężarowymi. Po zakończeniu eksploatacji planuje się zrekultywować teren w kierunku leśnym z oczkami śródleśnymi.

drukuj (


decyzja)

Metryka

  • opublikował: Rolnictwo i Ochrona Środowiska
    data publikacji: 2008-11-07 13:23

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 82647
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-01-15 10:55

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4389628
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-14 09:55

Stopka strony