Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-24(09)07/08                                            Lubicz, dnia.4.02.2008r.

 

 D E C Y Z J A

 

      Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 46 ust.1 pkt.1,art.46 a ust.1 i 7 pkt.4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r., nr.129, poz.902 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku złożonego  w dniu 22.11.2006 r. nr rej.9209, przez Pana Roberta Wiśniewskiego, ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz , o wydanie decyzji dotyczącej środowiskowych uwarunkowań korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 budynków inwentarskich ? kurników wraz z przybudówkami, czterech silosów na paszę, dwóch zbiorników na ścieki oraz przyłączy: energetycznego, gazowego i wodociągowego a także płyty obornikowej , zapasowego ujęcia wody i zadaszenia dla środków transportu na działkach nr 198/1,198/2- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz. 

 

O K R E Ś L A M

 

dla przedsięwzięcia pn.. budowa 2 budynków inwentarskich - kurników, czterech silosów na paszę,2 zbiorników na ścieki oraz przyłączy; energetycznego, wodociągowego i gazowego, płyty obornikowej, zapasowego ujęcia wody i zadaszenia dla środków transportu realizowanego przez Pana Roberta Wiśniewskiego, ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz na działkach nr 198/1,198/2- obręb Mierzynek, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

 

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na budowie dwóch kurników do hodowli drobiu o łącznej obsadzie 60000 sztuk w jednym cyklu wraz z infrastrukturą.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano do wykonania:

- budowę dwóch budynków inwentarskich - kurników o następujących parametrach technicznych: długość 110 m, szerokość 15m, wysokość z kalenicą 6m,wysokość ściany 2,8 m; budynki będą zbudowane z suporeksu, konstrukcja dachu wykonana będzie ze stali z pokryciem blachą trapezową i ociepleniem wełną mineralną, ocieplenie ścian stanowi styropian

- budynki zostaną wyposażone w system wentylacji wymuszonej, każdy kurnik będzie posiadał  7 wentylatorów dachowych z wylotem na wysokości 6.5 m typu CL 600 ETC632-i o wydajności 12500 m3/h, w ścianach szczytowych zostaną zamontowane cztery wentylatory typu AIR MASTER EM-36 0,5 o wydajności 40000 m3/h, ogrzewanie budynku będą stanowiły cztery nagrzewnice typu JET MASTER GP 75 o mocy 70 kW z termostatami i zabezpieczeniem przed wygaśnięciem płomienia,

- zainstalowanie czterech silosów na paszę o pojemności 20 Mg każdy,

- budowę dwóch przybudówek do budynków o powierzchni 20 m2 każda,

- budowa dwóch zbiorników na ścieki komunalne o pojemności 6,5 m3 każdy,

- budowę zadaszenia na garażowanie środków transportowych,

- budowę przyłącza gazowego z istniejące bazy zbiorników na gaz propan,

- budowę przyłącza wodociągowego z istniejącej sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego,

- budowę dwuczęściowej płyty obornikowej o powierzchni 592 m2 wraz ze zbiornikiem na odcieki,

- budowę zapasowego ujęcia wody wraz z niezbędną instalacją,

- budowę zadaszenia  dla środków transportowych.

 

Miejscem realizacji przedsięwzięcia są działki nr 198/1, 198/2,  w miejscowości Mierzynek, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie, stanowiące własność Wnioskodawcy.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

1. w zakresie gospodarki odpadami

 

  1)Wytwórca odpadów powinien spełniać wymagania art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( tekst jednolity- Dz. U. z 2007 nr 39, poz. 251 ze zmianami) w zakresie uzyskania stosownego zezwolenia.

   2)Postępować z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz obowiązującym gminnym planem gospodarki odpadami.

3)Powstające w czasie eksploatacji odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach oraz pojemnikach i sukcesywnie przekazywać do utylizacji jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia.

4)Powstający w trakcie eksploatacji pomiot przekazywać do rolniczego wykorzystania zgodnie z zawartymi umowami,

5) Masy ziemne usuwane lub przemieszczane w trakcie realizacji inwestycji zagospodarować w ramach prowadzonego przedsięwzięcia, ewentualne nadwyżki ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z  zasadami ustawy o odpadach.

6) Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających    zanieczyszczeń i odpadów.

 

2. w zakresie ochrony przyrody

 

1) Teren lokalizacji przedsięwzięcia to istniejąca ferma tuczu drobiu o funkcji typowo rolniczej, na terenie tym nie występują siedliska dziko żyjących zwierząt oraz siedliska roślin chronionych.

 

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

 

1) W trakcie wykonywania prac budowlanych nie zanieczyścić warstw wodonośnych.

2) Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do sieci kanalizacji sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego i przekazywać do utylizacji uprawnionym jednostkom .

 

 

 

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

 

1) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych.

2) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych. 

3) Zastosować rozwiązania ograniczające uciążliwość odorową spowodowaną emisją substancji złowonnych w trakcie cyklu hodowlanego drobiu jak i usuwania pomiotu kurzego.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

1)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji.

2)Przewidzieć i zabezpieczyć miejsce składowania pomiotu tak aby nie był źródłem zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych.

3)Zaprojektować i wykonać pas zieleni izolacyjnej  od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej z rodzimych gatunków drzew i krzewów dostosowanych do siedliska.

4)W projekcie budowlanym przyjąć takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które zapewnią zachowanie standardów środowiska na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

5) Wykonać analizę porealizacyjną w aspekcie wpływu przedsięwzięcia na klimat akustyczny w terminie 12 miesięcy od dnia oddania inwestycji do użytkowania i jej przedstawienia upoważnionym organom w terminie 18 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania.

6) Przed wprowadzeniem istotnych zmian w instalacji uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia zintegrowanego załączając do wniosku dane określone w art.215 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

 

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.   

Nie dotyczy.

 

V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

 

Nie dotyczy.

 

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar NATURA 2000, brak jest również wpływu przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

          Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. nr.129. poz.902 ze zmianami) wnioskiem z dnia 22.11.2006r. nr rej.9209, złożonym przez Pana Roberta Wiśniewskiego, ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz,  zwrócono się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie dwóch obiektów inwentarskich- kurników , czterech silosów na paszę, dwóch zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz przyłączy: gazowego, energetycznego i wodociągowego, płyty obornikowej oraz zadaszenia na środki transportowe na działkach nr.198/1,198/2-obręb Mierzynek ,Gmina Lubicz.

Dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia Wójt Gminy Lubicz po przeprowadzeniu wymaganej przepisami prawa analizy  dnia 09.05.2006 roku pismem nr GP.I.7331-7-9/06 wydał decyzję o warunkach zabudowy NR. 21-1/06 ustalając warunki zabudowy dla inwestycji będącej przedmiotem postępowania., decyzja ta stała się decyzją ostateczną dnia 08.06.2006 r.

Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art.51, ust.3, pkt.1 oraz 57, ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) wystąpił pismem nr.OŚW.7624-24/06 z dnia 28.11.2006 r. do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu, a także pismem nr OŚW.7624-24z/06 z dnia 28.11.2006 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z aktami sprawy a także o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem N/NZ-400-T-200/1343-21337/06 z dnia14.12.2006 r. stwierdził że planowane do realizacji przedsięwzięcie spełnia wymogi § 2, ust.2 pkt.1a i pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko( Dz. U. z 2004 r. nr.257.poz.2573 ze zmianami) i sporządzenie raportu jest obligatoryjne. Wojewoda Kujawsko ? Pomorski pismem nr WSiR-II-AB/6613/136/06 z dnia 13.12.2006 r. określił zakres raportu zgodnie z art.52 ust 1-3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska.

Wójt Gminy Lubicz w oparciu o uzyskane opinie w dniu 21.12.06r. postanowieniem  OŚW.7624-24/06 nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie. Pan Robert Wiśniewski w dniu 07.05.2007 r. pismem nr rej. 3855 przekazał organowi prowadzącemu postępowanie 3 egzemplarze wymaganego raportu łącznie z kserokopiami umów na odbiór pomiotu.

Dnia 05.10.2007r. Wójt Gminy Lubicz wystąpił pismami nr OŚW.7624-24/06/07 do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o dokonanie zgodnie z art.48 ust.2 pkt.1 i art.57 ust.1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska uzgodnień środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia.

Dnia 22.05.2007r organ prowadzący postępowania wydał obwieszczenie nr OŚW.7624(1)06/07 zawiadamiające o trwającym postępowaniu. Obwieszczenie to zostało opublikowane na stronie internetowej UG Lubicz, na tablicy ogłoszeń  UG Lubicz oraz przesłane pismem  OŚW.7624-24(1)06/07  do publikacji w miejscowości Mierzynek, spełniając wymogi art.32 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Dnia 28.05.2007 r. pismem nr rej. 4484 Inwestor przekazał do Wójta Gminy  sprostowanie omyłek zawartych w raporcie o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Sprostowania te zostały pismami nr OŚW.7624-24(2)/06/07 z dnia 30.05.2007 r. przekazane upoważnionym organom.

Wynikiem wystąpień o uzgodnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko były nadesłane postanowienia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy z dnia 05.06.2007r. nr N/NZ-400-T-94/422-9951/07 dokonujące uzgodnień oraz pismo nr WSRiRW-II-AB/661361/07 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego a dnia 21.06.2007 r. o uzupełnieniu raportu.

Inwestor raport uzupełnił w dniu 02.08.2007 r. pismem nr rej. 6579 i  dnia 20.08.2008 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski postanowieniem WSRiRW-II-AB/6613/61/07 uzgodnił raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne. 

W postępowaniu zgodnie  z art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska zapewniono możliwość udziału społeczeństwa. Obwieszczenie Wójta Gminy Lubicz z dnia 22.05.2007 r. poinformowało o możliwości zapoznania się i składania uwag oraz  wniosków do wniosku i raportu w terminie 21 dni od dnia publikacji obwieszczenia.

W toku postępowania wpłynęły za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski i zastrzeżenia strony postępowania Państwa Jolanty i Dariusza Piekańskich w sprawie zasadności lokalizacji fermy drobiu w miejscowości Mierzynek oraz jej oddziaływania na środowisko,  strony postępowania Państwa Beaty i Marka Skrzynieckich  w sprawie lokalizacji fermy i jej oddziaływania na środowisko a także wydanego pozwolenia zintegrowanego, strony postępowania Pana Dariusza Limanowskiego w sprawie lokalizacji fermy i jej oddziaływania na środowisko. Złożone przez strony postępowania wnioski i zastrzeżenia zostały rozstrzygnięte wcześniejszymi ostatecznymi decyzjami upoważnionych organów .Wnioskodawca dla funkcjonującej fermy drobiu posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji-fermy drobiu wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dnia 19 września 2006 r. nr WSRiR-III-JK/6618/06/06 oraz ostateczną decyzję o warunkach zabudowy nr 21-1/06  Wójta Gminy z dnia 09.05.2006 r. - (GP.I.7331-7-9/06). Sporządzony przez Inwestora raport oddziaływania na środowisko oraz dokonane przez upoważnione organy uzgodnienia ograniczają oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko naturalne do granic nieruchomości będącej we władaniu Inwestora.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania otrzymał w dniu 04.07.2007 r. pismo nr N/NZ-400-T-94/422-9951/07 od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy  informujące o złożonym przez strony postępowania zażaleniu na postanowienie uzgadniające raport  oddziaływania na środowisko dokonane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. W związku z tym na podstawie art.93  § 1 pkt.4 i art.106 §1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego  postanowieniem z dnia 30.08.2007 r. nr OŚW.7624-24/07 zawieszono postępowanie do czasu uzyskania wymaganego prawem stanowiska organu uzgadniającego. W dniu 9.01.2008 r. Główny Inspektor Sanitarny postanowieniem ostatecznym nr GIS-HŚ-0261-486-2/JL/07/08 utrzymał zaskarżone postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego  w Bydgoszczy w mocy.

 

Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkaniową  celem właściwego określenia natężenia hałasu , określenia wysokości jego emisji na granicy nieruchomości będącej w dyspozycji Inwestora, zgodnie z art.56. ust. 4, pkt.2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  nałożono na Inwestora obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu.

 

Wójt Gminy Lubicz spełniając wymogi art.10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  dnia 16.01.2008 r. pismami OŚW.7624-24(3-8)06/07/08 zawiadomił strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w trakcie postępowania dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. W dniu 29.01.2008 r.  do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo strony postępowania- Państwa Stefanii i Mariana Wójcik, wnoszące zastrzeżenia do  opracowanego

przez Inwestora raportu w zakresie emisji ,,odoru", szkodliwego zdaniem strony wpływu na wody powierzchniowe i gruntowe a także prowadzoną hodowlę ryb. Wniesione przez stronę zastrzeżenia zostały rozstrzygnięte w niniejszej decyzji poprzez określenie warunków korzystania i postępowania w zakresie emisji substancji do powietrza a także nałożonego obowiązku uzyskania pozwolenia zintegrowanego przed oddaniem instancji do eksploatacji.

 

Teren planowanego do realizacji przedsięwzięcia leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

 

Termin Ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

 

P O U C Z E N I E

Od ustaleń niniejszej decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu, ul Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty  jej otrzymania. 

 

Otrzymują strony:

1. Pan  Robert Wiśniewski, ul. Rzemieślnicza 6,87-162 Lubicz,

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. Pozostałe strony wg załącznika,

4. a/a MG.

 

Otrzymują do wiadomości:

1. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz,

2. Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.

 

 

 Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na  budowie 2 budynków inwentarskich-kurników, czterech silosów na paszę, dwóch zbiorników na ścieki, przyłączy: gazowego, wodociągowego i energetycznego, zadaszenia dla środków transportu, płyty obornikowej i zapasowego ujęcia wody na działkach nr 198/1,198/2-obręb Mierzynek, Gmina Lubicz, Województwo Kujawsko-Pomorskie,

 CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

       Inwestor, Pan Robert Wiśniewski, zam. ul. Rzemieślnicza 6, 87-162 Lubicz, zakłada realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich-kurników do hodowli kurcząt (drobiu rzeźnego) o łącznej obsadzie 60000 sztuk, czterech silosów do paszy o pojemności 20 Mg każdy, dwóch zbiorników na ścieki o pojemności 6,5 m3 każdy, przyłączy gazowych z istniejącej bazy zbiorników na gaz propan, wraz z wykonaniem instalacji gazowej wewnętrznej w kurnikach oraz wykonania zadaszenia na samochody ciężarowe. Parametry techniczne budynków kształtują się następująco: długość- 110m, szerokość-15, wysokość z kalenicą 6,0 m, wysokość ściany 2,8 m. Każdy kurnik będzie posiadał przybudówkę o powierzchni ca 20 m2. Budynki zostaną zbudowane z suporeksu, konstrukcja dachu będzie wykonana ze stali z pokryciem blachą trapezową. Ocieplenie ścian stanowić będzie styropian, dachu- wełna mineralna. Utrzymanie właściwych temperatur i wilgotności wewnątrz budynków hodowlanych będzie zapewniać system wentylacji i ogrzewania powietrza. Wentylacja jest wymuszona- mechaniczna. Są to wentylatory firmy Big Suchman. Każdy kurnik będzie posiadał 7 wentylatorów dachowych z wylotem na wysokości 6,5 m typ CL 600 ETC 632 ? i o wydajności 12500m3/h każdy, rozmieszczonych równomiernie. Ponadto na ścianie szczytowej będą znajdowały się cztery wentylatory typu AIR MASTER EM-36 0,5 o wydajności 40000 m3/h każdy. Przy  czym wentylatory szczytowe będą użytkowane tylko latem przy wysokich temperaturach zewnętrznych. Powietrze wewnątrz budynku ogrzewane będzie czterema nagrzewnicami typu JET MASTER GP75 o mocy 70kW firmy Big Suchman każda, posiadającymi termostaty i wyposażonymi w zabezpieczenia przed wygaśnięciem płomienia.

 

Każdy budynek inwentarski będzie posiadał własne silosy na paszę (po dwie sztuki) oraz zbiornik na ścieki. Na terenie fermy planowane jest również wybudowanie płyty obornikowej wraz ze zbiornikami na odcieki, co umożliwi czasowe składowanie pomiotu do czasu odbioru obornika przez rolników, z którymi zostały zawarte stosowne umowy. Płyta obornikowa będzie  dwuczęściowa- o powierzchni 592 m2 ,umożliwiając składowanie pomiotu kurzego z terenu fermy. Budowa nowych kurników nie spowoduje konieczności dodatkowego montowania zbiorników na gaz propan, istniejąca baza zbiorników w pełni zabezpiecza niezbędną ilość gazu dla istniejących i projektowanych obiektów. Planowane jest również uruchomienie studni awaryjnej, zapewniającej ciągłość dostaw wody  na potrzeby hodowlane. Cykl hodowlany będzie trwać 6-7 tygodni przy planowanej rotacji stada 6 razy w ciągu roku.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2008-02-04
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-02-05 08:14
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-02-05 08:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 152456
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-01-15 10:55:28