Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 

OŚW. 7624-01(13)/10                                                          Lubicz, dn. 20.12.2010 r.

DECYZJA

             

Na podstawie art.104 §1, §2,  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 80 ust.2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227), §3 ust.1 ,pkt.40a – Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr.257, poz.2573 ze zmianami),§ 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010 r., Nr.213,poz.1397)  oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 140– złożonego w dniu 06.01.2010 r.  przez Pana Piotra Klyszcza, ul. Owocowa 48, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice  o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża  kruszywa naturalnego na części działki nr geod. 78/11 (nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz

orzekam

odmówić Inwestorowi Panu Piotrowi Klyszcz, określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego na części nieruchomości oznaczonej działką numer 78/11(nowy numer-275)  w miejscowości Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

Uzasadnienie

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art.73 ust.1 oraz art.74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem dnia 06.01.2010  r. nr rej. 140 złożonym przez Pana Piotra Klyszcza, ul. Owocowa 48, Brzozówka, 87-123 Dobrzejewice, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego na części nieruchomości oznaczonej działką numer 78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy, Gmina Lubicz.

            Obszar działki nr 78/11 (nowy numer-275)  położonej w miejscowości Młyniec Pierwszy wynosi 8,61 ha, eksploatacja kruszywa planowana jest na powierzchni 1,8874 ha. W trakcie realizacji planowanego na działce nr 78/11 (nowy numer 275)-obręb Młyniec Pierwszy przedsięwzięcia Inwestor  planuje roczne wydobycie kruszywa do 20000 m3. przy użyciu typowych maszyn i urządzeń stosowanych do robót ziemnych. Na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia Wójt Gminy Lubicz stwierdził, że planowane przedsięwzięcie  jest określone w §3 ust.1 pkt.40a   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.(Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art.59 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami). W związku z powyższym organ prowadzący postępowanie ustalił strony postępowania oraz pismem OSW.7624-01(1)10 z dnia 21.01.2010 r. zawiadomił je o wszczęciu postępowania o ustalenie warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego. Dnia 21.01.2010r. Wójt Gminy  Lubicz pismami OSW.7624-01(2)10 i OSW.7624-01(3)10 wystąpił na mocy art.64 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zm.) o wydanie opinii przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. W dniu 02.02.2010  r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu  opinią  N.NZ-402-L-20/10 (nr.rej.1528) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny przedsięwzięcia na środowisko  oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  postanowieniem z dnia 15.02.2010 r. nr.RDOS-04.OO.6613-130/10/DB (nr.rej.2077) wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  a także o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie art.66 ust.1 pkt.1-9 i 11-20 a także ust.2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubicz postanowieniem OŚW.7624-01(4)10 z dnia 03.03.2010 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz nałożył na Inwestora obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 24.08.2010 r. (nr rej.8229) Inwestor sporządził raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i organ prowadzący postępowanie administracyjne pismami OSW.7624-01(8)/10 i OSW.7624-01(7)/10 z dnia 26.08.2010r. wystąpił do upoważnionych organów o wydanie stosownych uzgodnień. W dniu 20.09.2010 r. (nr.rej.9461) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny opinią N.NZ-403-L-28/10 postanowił odstąpić od wydania warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzasadnieniem powyższego odstąpienia było zlokalizowanie przedsięwzięcia w odległości 20-30 m od zabudowań mieszkalnych i możliwy negatywny wpływ przedsięwzięcia na warunki życia tych mieszkańców, lokalizacja przedsięwzięcia w obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych a także brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr.78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy. Zgodnie z wypisem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVI/405/2000 z dnia 02.10.2000 r. teren działki nr.78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy położony jest w jednostce ekologicznej nr. IV, strefie G-ekologiczno - osadniczej, strefie R-rekreacyjno-leśnej oraz terenach X-1 i X-2 predysponowanych do zalesień i zadrzewień. W strefie G-ekologiczno-osadniczej zgodnie z zapisami studium istnieje co prawda możliwość eksploatacji udokumentowanych złóż kruszyw w rejonie Młyńca Pierwszego jednak wskazane jest sporządzenie planów miejscowych a  przedmiotowego terenu  miejscowy plan szczegółowy nie obejmuje. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem nr. RDOŚ-04.OO.6613-1160-2/10/BW z dnia 08.11.2010r (nr.rej.11199) po uzupełnieniu przez Inwestora treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.33 ustawy z dnia 3 października 2008r  obwieszczeniem nr.OŚW7624-01(9)10 z dnia 30.08.2010r. opublikowanym na tablicach ogłoszeń w miejscowości realizacji przedsięwzięcia, tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG Lubicz zapewnił udział społeczeństwa w prowadzonym postępowaniu. W wyznaczonym terminie w dniu 23.09.2010 r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynął wniosek nr.rej.9400 sporządzony przez mieszkańców Młyńca Pierwszego wnoszący uwagi i zastrzeżenia co do treści raportu oraz celowości realizacji przedsięwzięcia na nieruchomości działka nr.78/11 (nowy numer-275)obręb Młyniec Pierwszy. Analizując treść złożonego wniosku zgodnie z art.37 ustawy z 3 października 2008 r.,  Wójt Gminy Lubicz nie stwierdził konieczności przeprowadzenia rozprawy administracyjnej w trakcie prowadzonego postępowania, natomiast pozostałe wnioski mieszkańców miejscowości Młyniec Pierwszy zostały poprzez wydanie decyzji odmawiającej określenia warunków środowiskowych uwzględnione w niniejszej decyzji. Spełniają wymogi określone w art.10 KPA przed wydaniem decyzji organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w postępowaniu a przed wydaniem niniejszej decyzji zawiadomieniem nr OŚW.7624-01(12)10 z dnia 25.11.2010 r. wyznaczył termin do 15.12.2010r do wniesienia uwag i wniosków. W wyznaczonym terminie żadnych wniosków i uwag nie wniesiono.  W trakcie ponownej analizy treści złożonego wniosku, karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia, sporządzonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także treści opinii i uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy co do warunków realizacji przedsięwzięcia organ prowadzący postępowanie stwierdził  biorąc  pod uwagę postanowienia art.80 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. stanowiącego, że „Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego, jeżeli ten plan został uchwalony”, że podstawowym gwarantem spełnienia wymagań w zakresie ochrony środowiska jest plan zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości nr 78/11(nowy numer-275)-obręb Młyniec Pierwszy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nie jest objęty, w związku z tym Wójt Gminy Lubicz prowadzący postępowanie w sprawie określenia warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia  nie  mógł wydać pozytywnej decyzji, 

 

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony postępowania:

1. Pan Piotr Klyszcz, Brzozówka,

2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A,87-162     Lubicz,

3. pozostałe strony wg załącznika,

4. a/a MG

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,85-950 Bydgoszcz,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Szosa Bydgoska 1,87-100 Toruń,

3. Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul, Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-12-20 13:16
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-01 08:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 101799
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-02-01 08:52

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5860353
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-05-07 09:30

Stopka strony