Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


 

OŚW.7624-5(13)10                                                                            

D E C Y Z J A

 

               Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71ust.1, ust.2 pkt.2, art.72 ust.1 pkt.4,art.85 ust.1 i 2 oraz art.88  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami),§ 3,ust.1 pkt. 40 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. z 2004r. Nr.257,poz.2573 za zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2242 – złożonego w dniu 01.03.2010 r. przez Inwestora „P.P.U.H.,,Lewpol” Marian Wójcik” ul. Turystyczna 91,  87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji  przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) z udokumentowanego złoża z obiektem socjalno –bytowym o powierzchni zabudowy 600m2 na działce nr ewid. 177/9 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

 

dla Inwestora „P.P.U.H ” ,,Lewpol” Marian Wójcik, ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego  (piasek i żwir) na   działce nr ewid. 177/9 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński.

warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działki nr 177/9 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz,

Przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir)  na części działki 177/9  o powierzchni 2 ha i maksymalnej głębokości wydobycia do 10 m przy rocznym wydobyciu nie większym niż 20000 m3 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powierzchnia całej działki wynosi 9,0 ha,

 Działka nr 177/9 zlokalizowana jest w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński, województwo kujawsko-pomorskie. Na terenie nieruchomości rośnie 30-letni las sosnowy, w jej północnej części na powierzchni 2 ha drzewostan został wycięty,i fragment ten jest porośnięty murawą trawiastą i stanowi nieużytek rolny.  Najbliższe zabudowania ludzkie znajdują się po północnej i północno-wschodniej stronie w odległości 500 i 400 m od granicy działki, są to zabudowania gospodarstw rolnych.

 

 

 

 

 

 

- 2 -

Działka 177/9 nie jest objęta ustaleniami  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz obejmującego  tereny przeznaczone pod eksploatację kruszywa.

Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Ukop kruszywa naturalnego prowadzony będzie metodą najprostszą z obecnie dostępnych tzn. odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych. Złoże będzie urabiane maksymalnie dwoma piętrami eksploatacyjnym tj. od stropu złoża do jego spągu z nachyleniem skarp 30 stopni. Eksploatacja będzie prowadzona koparką samobieżną przedsiębiernie  ustawioną na stropie złoża w odległości min 2 m od górnej korony skarpy. Urobek będzie na bieżąco ładowany na samochody i wywożony poza obszar kopalni. Wielkość rocznego wydobycia kopaliny nie może przekroczyć 20000 m3.

Przed przystąpieniem do eksploatacji należy zdjąć z powierzchni złoża nadkład glebowy. Nadkład  usuwany będzie na tymczasowe nadpoziomowe zwałowiska usytuowane wzdłuż granic złoża od strony najbliższych zabudowań, powstałe w ten sposób naturalne ekrany ograniczą rozprzestrzenianie się hałasu w stronę zabudowań. Nachylenie skarp zwałów nadkładu nie powinno być większe od 35%, a ich odsunięcie od górnej krawędzi wyrobiska powinno wynosić nie mniej niż 1,5 – 2,0 m. Maksymalna wysokość zwałowisk nie może przekroczy 4,0 m. Część nadkładu może być również umieszczana bezpośrednio w wyrobisku poeksploatacyjnym, po wybraniu złoża do spągu. Materiał ten zostanie wykorzystany do rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

Przy prowadzeniu wydobycia należy bezwzględnie przestrzegać nienaruszalności pasów ochronnych. Pasy bezpieczeństwa ustalone będą w planie ruchu zakładu górniczego i dla maszyny urabiającej nie powinny być mniejsze niż 1 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy wyrobiska lub poziomu eksploatacyjnego. Pas bezpieczeństwa dla maszyn transportowych nie może być mniejszy niż 3 m od górnej lub dolnej krawędzi skarpy.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- w trakcie prowadzonej eksploatacji kruszywa nie będą powstawać odpady, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych (nagły wyciek oleju, smarów, płynów hydraulicznych w wyniku np. uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas pracy), niewielkie ilości związane z pracami konserwacyjnymi i zabezpieczającymi maszyny przed przybyciem służb technicznych i naprawczych, które odholują uszkodzony sprzęt do serwisu.

- odpady te będą zabierane przez służby dozoru technicznego i wywożone do utylizacji.

- groźba skażenia ogranicza się do produktów ropopochodnych z użytkowanych samochodów, koparki, ładowarki (nie będzie magazynowania paliw i olejów na terenie kopalni). Jednakże biorąc ilości paliwa i olejów w maszynie ok. 100 litrów nawet przy nagłym jednorazowym wycieku są to wielkości, które ulegną samo-degradacji i oczyszczeniu w gruncie.

 

 

- 3 -

- na czas prowadzenia inwestycji zabezpieczyć doprowadzenie wody do celów technologicznych i sanitarnych oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady,

- w trakcie prowadzenia prac zorganizować zaplecze, służące jako baza postojowa sprzętu zmechanizowanego ze strefą tankowania, zaplecze zorganizować poza terenem górniczym,

- obszar zaplecza maksymalnie ograniczyć do  koniecznych rozmiarów, zabezpieczyć przed możliwością przenikania substancji ropopochodnych do gruntu i wód poziemnych oraz utrzymywać w należytym porządku,

- zapas oleju napędowego niezbędny do zapewnienia bieżącej pracy silników spalinowych przechowywać poza wyrobiskiem, w miejscu zabezpieczonym przed przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu,

- nie dopuszcza się składowania w wyrobisku odpadów i wylewania ścieków,

- odpady niebezpieczne magazynować w sposób uniemożliwiający przedostawanie się substancji niebezpiecznych do środowiska, tzn. w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach  zadaszonych o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu , zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych,

2. w zakresie ochrony przyrody:

- teren lokalizacji kopalni kruszywa  w miejscowości Nowa Wieś położony jest w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy,

- zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie kujawsko-pomorskim - dopuszczalne jest wydobycie kopalin, na terenie obszaru chronionego krajobrazu, z udokumentowanych złóż wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze do 2 ha i przy wydobyciu nie przekraczającym 20000 m3.

-w przypadku stwierdzenia obecności jaskółki  brzegówki Riparia riparia na zboczach urobiska, zbocze należy zabezpieczyć i pozostawić do wyprowadzenia lęgów przez w/w gatunek to jest do 15.08, należy także ograniczyć prace wydobywcze w sąsiedztwie zasiedlonej skarpy w okresie od 01.05 do 31.07 każdego roku,

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- ścieki deszczowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu

- wielkość ścieków deszczowych uzależniona będzie od aktualnych warunków pogodowych (wielkości opadów)

- prawidłowo prowadzona eksploatacja kruszywa nie będzie powodować emisji przekraczającej dopuszczalne normy.

- 4 -

- aby ograniczyć emisję wprowadzone zostaną elementy o następującym charakterze:

- organizacyjnym (położenie, organizacja pracy, monitoring)

- technicznym i technologicznym (instalacje, środki techniczne i ppoż.)

- nie ulegną zmianie lokalne stosunki wodne ponieważ nie przewiduje się prowadzenie odwodnienia kopalni (nie powstanie lej depresyjny).

4. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji  hałasu:

- zastosowane technologie i urządzenia służące wydobywaniu kruszywa nie powinny wnosić do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz przekroczeń norm hałasu, wszystkie uciążliwości związane z działalnością powinny zamykać się w granicach działki, do której inwestor ma tytuł prawny,

- działalność zakładu nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu określonych dla najbliższej zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej – w porze dziennej – izofony o wartości 55 dB - w myśl Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826),

- bazy środków transportu lokalizować w oddaleniu od zabudowań

- skarpy oraz zwałowiska winny stanowić naturalną barierę ochronną,

- prace kopalni zorganizować tylko w porze dziennej w godz.7.00-18.00

5. w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:

- tereny wyeksploatowane należy rekultywować,

- zdeponowany na hałdach nakład należy wykorzystać do rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji złoża,

6. w zakresie prawa geologicznego i górniczego:

- wydobywanie kopaliny pospolitej ze złoża może być prowadzone po uzyskaniu koncesji geologicznej wydanej przez właściwy organ administracji geologicznej – Starostę Toruńskiego,

- eksploatacja złoża winna być prowadzona w granicach obszaru górniczego ustalonego w decyzji koncesyjnej, po uzgodnieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach

III. Wymagania  dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż należy ;

-  zastosować odpowiednie maszyny i urządzenia oraz środki transportu (dobrane do  warunków lokalnych),

 

 

- 5 -

- drogi dojazdowe do kopalni dopasować w maksymalnym stopniu do istniejącej sieci drogowej,

-  należy wprowadzić zakaz pracy kopalni w porze nocnej

- należy wykorzystać nakład z wykopów do rekultywacji nieużytku oraz usypania naturalnych monitorów hałasu dla najbliższych zabudowań

- należy wywozić urobek z kopalni samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.

- planowane do realizacji przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej.

V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

- Nie dotyczy.

VII. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą wykorzystywane udokumentowane zasoby kruszywa naturalnego,

VIII.  Nie nakładam na Inwestora obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny o oddziaływaniu na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację  zamierzenia o zakresie określonym w karcie informacyjnej zadania oraz raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

IX. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy  i poza obszarem NATURA 2000.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr.1 do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

 

Dnia 01.03.2010 r. nr rej 2242 wnioskiem złożonym przez P.P.U.H. „Lewpol” , ul.Turystyczna 91 , 87-100 Toruń, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji 

- 6 -

przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) z udokumentowanego złoża z obiektem socjalno-bytowym o powierzchni zabudowy ok.600 m2 i infrastruktura techniczną na działce nr ewid. 177/9 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ( Dz. U. z 2008 r.  Nr.199, poz.1227ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 11.03.2010 r. pismem nr OŚW. 7624-5(1)/10 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Dnia 11.03.2010 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami  nr OŚW. 7624-5(3)/10 i OŚW. 7624-5(02)/10 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) na działce nr ewid. 177/9 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz powiat toruński. Inwestor P.P.U.H ,, Lewpol”, ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W dniu 22.03.2010r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.3010 Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o konieczności uzyskania warunków technicznych wyjazdu dla planowanego zamierzenia na drogę wojewódzką nr.657 relacji Złotoria-Lubicz Górny. Pismo to nie dotyczyło warunków środowiskowych koniecznych do określenia dla realizacji zamierzenia .

           W dniu 23.03.2010r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło wezwanie  nr RDOŚ-04.OO.6613-405-0/10/ADSIII.7633-8/09 (nr.rej3120) o uzupełnienie wniosku Wójta Gminy Lubicz o wydanie stosownej opinii. Wójt Gminy Lubicz pismem OŚW.-5(4)10 z dnia 24.03.2010 dokonał uzupełnienia wniosku. Dnia 06.04.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr. N.NZ-402-L-57/10(nr.Rej.3466), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o ochronie środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko .Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.405/10 ADS z dnia 01.04.2010 r.(nr.rej3572) wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

          Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 14.04.2010 r. wydał postanowienie nr OŚW. 7624-5(5)/10, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w zakresie art.66 ust.1,pkt.1-9 i 11-20,a także ust.2 i 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r,Nr.199,poz1227 ze zmianami).

      

- 7 -

 Inwestor  i pismem z dnia 20.04.2010 r. (nr.rej.3980) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Starosty  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-5(7)/10 i OŚW. 7624-5(8)/10)- pisma z dnia 23.04.2010r.

            W dniu 23.04.2010 r. zgodnie z art.33 ustawy  z dnia 3 października Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-5(9)/10 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 23.04.2010r. nr OŚW. 7624-5(10)/10 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Wsi Nowa Wieś, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG.. W okresie publikacji obwieszczenia nie wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.

             P.P.U.H „Lewpol ” , ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń  otrzymało w dniu 12.05.2010r.  pismo o nr.RDOŚ-04.OO.6613-632/10/BW od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Bydgoszczy wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu. Raport został uzupełniony  i pismem OŚW-05(11)10  przesłany do upoważnionego organu.

             Do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęła opinia uzgadniająca oraz określająca warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-L-13/10 z dnia 26.05.2010 r.( nr.rej.5479) dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

           Dnia 02.08.2010 r. do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy  nr RDOŚ-04.OO.6613-632-3/10/BW z dnia 27.07.2010 r.( nr.rej7586). Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi  art.10 § 1 KPA pismem z dnia 10.08.2010 r. OŚW.7624-5(12)/10 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu. W wyznaczonym terminie, dnia 19.08.2010 r. nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia stron postępowania.

           Przedsięwzięcie planowane do realizacji na działce nr 177/9 -obręb Nowa Wieś jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji o oddziaływaniu na środowisko naturalne nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.  

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata,

- 8 -

jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art.84,ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest karta informacyjna zadania i charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. P.P.U.H,, Lewpol”  ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń,

2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

3. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Dobrzejewice.87-123 Dobrzejewice,

4. Polskie Koleje Państwowe, ul. Szczęśliwicka 62,02-353 Warszawa,

4. pozostałe strony wg załącznika

5. a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

    ul. Dworcowa 63

    85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    ul. Szosa Bydgoska 1

    87-100 Toruń

Załącznik nr 1

 

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: prowadzeniu eksploatacji kruszywa naturalnego (piasek i żwir) oraz budynku socjalno-bytowego wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 177/9 w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz powiat toruński

 

 

 

 

 

 

- 9 -

 

                Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:  eksploatacji kruszywa naturalnego z udokumentowanego złoża z obiektem socjalno-bytowym o pow zabudowy ok.600m2 i infrastrukturą techniczną  na nieruchomości oznaczonej działka numer geod..177/9 w miejscowości. Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

 

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

 

1) rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

 

Przedsięwzięcie polegać będzie na eksploatacji piasków i żwirów w obrębie złoża kruszywa naturalnego, na działce nr 177/9, o powierzchni 9 ha, obręb ewidencyjny Nowa Wieś, w miejscowości Nowa Wieś, gmina Lubicz.

 

Powierzchnia objęta pracami i robotami górniczymi będzie wynosić 2,0 ha. Inwestor planuje prowadzenie wydobycia kruszywa ze złoża przede wszystkim na potrzeby drogownictwa  i budownictwa oraz na potrzeby lokalne. Planowane wydobycie wynosić będzie około 36 tys. Mg  rocznie. Zasoby złoża określono na 400 tyś Mg.

 

Złoże znajduje się w odległości 2,0 km na północny – wschód od zabudowań miejscowości Nowa Wieś. W odległości ok. 150m na północ od terenu działki 177/9 przebiega linia kolejowa Toruń Sierpc Warszawa, a za nia grunty gminy Lubicz Natomiast  we odległości ok. 0,7m również na północ przebiega droga krajowa z Torunia przez Sierpc do Warszawy. Miejscowość Lubicz, będąca siedzibą gminy, oddalona jest od omawianego obszaru o około 1,7km w kierunku północno-zachodnim. Najbliższy duży ośrodek miejski Toruń znajduje się w odległości ok. 15 km na północny zachód od omawianego obszaru .

 

Rzędne terenu wynoszą w granicach 70,00 – 69,0 m n.p.m. o deniwelacji wynoszącej ok. 1,0m   Powierzchnię terenu działki 177/9 stanowią lasy i grunty leśne VI klasy bonitacyjnej. Są to gleby mineralne, które mogą być przewidywane przyszłościowo pod eksploatacje odkrywkową kruszywa naturalnego(piasku, pospółki żwiru). Działka od północy graniczy z ciekiem melioracji podstawowej  o kierunku przepływu wschód zachód Zarówno od zachodu, wschodu i południa graniczy z gruntami leśnymi należącymi do Lasów Państwowych porośniętych około 30 letnim lasem sosnowym .

 

Inwestycja leży poza wyznaczonymi obszarami Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary chronione Natura 2000 (Dolina Drwęcy PLH 280001) położone są  w odległości około 1,2 km od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Teren znajduje się w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Drwęcy . 

 

2) obsługa komunikacyjna:

 

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu: 

 

Istniejący zjazd na działkę od strony południowej działki , od drogi gminnej Złotoria- Lubicz. 

 

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

 

   Projektowanych jest ok. 30 miejsc parkingowych

 

- 10 -

 

- ilość samochodów osobowych....................................................................................3-4 szt./doba

 

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów.....................................................2-3 .szt./doba

 

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie  9,0 ha

 

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych 2,9 ha pod eksploatacje kruszywa  i 0,5 ha obiekt socjalno bytowy.

 

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:    Teren  zalesiony, gleby pochodzenia mineralnego VI klasy bonitacyjnej – drzewostan źle produkujący

 

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

 

Na terenie omawianej nieruchomości rośnie 30-letni las sosnowy. W północnej części działki na powierzchni 2,0 ha drzewostan został wycięty. Obecnie fragment ten porośnięty jest murawą trawiastą i stanowi nieużytek rolny.

 

6) rodzaj technologii: bezodpadowa, używany będzie jedynie materiał prefabrykowany

 

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

 

.Optymalne zagospodarowanie gruntów działki 177/9, której  gleba klasy bonitacyjnej VI została wytworzona z gleb mineralnych  wymaga zainwestowania dużych nakładów aby zagospodarować rolniczo. Rosnący na działce przez 30-lat las, którego drzewostan jest drzewostanem źle produkującym z powodu występującej huby korzeniowej zmusza wnioskodawcę do inwestycji redukującej koszty posiadania ww. nieruchomości.

 

Udokumentowane złoże kruszywa naturalnego na które jest zapotrzebowanie  branży budowlanej i drogowej, umożliwia podjęcie optymalnego przedsięwzięcia zwłaszcza że wnioskodawca posiada kilkuletnie doświadczenie prowadząc  kopalnie kruszywa .

 

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

 

 

 

Etap realizacji

 

Etap eksploatacji

 

woda

 

nie dotyczy

 

3,0m3/doba

 

paliwa

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

gaz

 

nie dotyczy

 

do 10 m3 /doba

 

energia

 

nie dotyczy

 

40kW

 

inne surowce; materiały

 

nie dotyczy

 

nie dotyczy

 

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

 

                Etap realizacji:

 

Transport pojazdami dopuszczonymi do ruchu, używane w budowie materiały prefabrykowane, segregacja odpadów i przekazywanie uprawnionym podmiotom.

 

-11-

 

Etap eksploatacja:

 

Obiekt ogrzewany gazem ( kocioł o ograniczonych emisjach „błękitny anioł”), segregacja odpadów i przekazywanie firmom koncesjonowanym, opakowania dostarczanych towarów w opakowaniach wielokrotnego użytkowania Wszystkie urządzenia będą posiadały aktualne badania techniczne i będą obsługiwane przez wykwalifikowanych pracowników .

 

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

 

Ścieki bytowe w ilości ok. 3,0m3 /doba będą odprowadzane do szamba o objętości ok. 10m3.i wywożone na oczyszczalnie ścieków przez firmy koncesjonowane.

 

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

 

Nie dotyczy

 

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

 

Wody opadowe i roztopowe z dróg  dojazdowych, parkingów w ilości ok. 15l/sek kierowane są do podczyszczenia w separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem szlamu następnie poprzez studnie chłonne wprowadzane są do gruntu. (Planowane wystąpienie o pozwolenie wodno-prawne).

 

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

 

Odpady stałe pochodzące z bytowania człowieka w ilości 50kg /doba będą segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach w miejscu wyznaczonym i zabezpieczonym. Po napełnieniu pojemników będą wywożone przez koncesjonowanych przewoźników.

 

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

 

Głównymi emitorami  do powietrza są samochody ciężarowe poruszające się po drogach wewnętrznych

 

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

 

 Podczas eksploatacji głównym źródłem hałasu będzie praca koparki i ładowarki.  Dopuszczalne oddziaływanie hałasu w  granicach działki.

 

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

 

Koparka szt. 1 ,  ładowarka szt. 1 taśmociąg szt. 3

 

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko: nie dotyczy

 

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

 

 nie dotyczy

 

- 12 -

 

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:  nie dotyczy

 

    podpis wnioskodawcy

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2010-08-31 12:21
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-31 12:22

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142732
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10