Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

D E C Y Z J A
 
Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art.75, ust.1,pkt 4;art82; art.84, ust.1,2; art. 85, ust.2,pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227); § 3, ust.1 pkt.63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz- decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 4 marca 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 11618- złożonego w dniu 04.11.2009 r. przez Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90 mm, L=209 mb, na działce nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz
 określam
 
dla Lubickich Wodociągów Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90 mm, L=209 mb, na działce nr geod. 46/10,46/17,- obręb Rogówko, gmina Lubicz
1)      brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2)      warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:
 
I.       Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
-teren działek nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
 
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej PE DN 90 mm, L=209 mb, na terenie działek nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz
 
Zakres prac budowlanych:
Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej  z przebiegiem przez drogę gminną. Terenami przyległymi są działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, częściowo zamieszkałe.
Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok. 420m2.
Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- nie dotyczy.
 
Ia.  Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:
Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PE będą układane w wykopie szalowym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane.
Wykopy będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
 
II.                Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 
 1. w zakresie gospodarki odpadami:
-odpady powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia w ilości ok. 300 l, należy zbierać w pojemniku na odpady, następnie wywieźć na zorganizowane wysypisko odpadów i poddać utylizacji przez upoważnioną firmę.
 
2.  w zakresie ochrony przyrody:
-w trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska.
 
3.  w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:
- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki bytowe z zaplecza budowy należy opróżniać sukcesywnie za pośrednictwem jednostki wywożącej nieczystości płynne.
 
4.  w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:
-inwestycja w trakcie prowadzenia budowy może być przyczyną powstania na tym terenie większych niż dotychczas emisji pyłowych i hałasu. Oddziaływania te będą miały jednak zasięg lokalny i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Przewiduje się, że planowana budowa sieci wodociągowej nie będzie zagrażała środowisku i nie powinna wpływać negatywnie na zdrowie i życie ludzi.
 
III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnia w projekcie     budowlanym.
-dla pracowników należy zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki pracy,
-na placu budowy ustawiona zostanie toaleta typu Toi-Toi. Należy zapewnić sukcesywny wywóz ścieków socjalno- bytowych z przenośnej toalety do oczyszczalni ścieków,
-należy umieścić tablice informacyjno- ostrzegawcze na obrzeżach wykopu.
 
IV Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.
Nie dotyczy.
 
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Nie dotyczy.
 
VI. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
Nie dotyczy.
 
VII Wykorzystywanie zasobów naturalnych.
Nie dotyczy.
 
VIII Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska
Planowane do realizacji przedsięwzięcie nie jest realizowane w obszarach objętych ochroną leży także poza obszarem NATURA 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody.  
 
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.
  
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 75 ust.1,pkt 4- ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) wnioskiem z dnia 04.11.2009 r. nr rej, 11618 złożonym przez Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90mm, L=209 mb, na działce nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz dnia 09.11.2009 r. zawiadomieniem nr OŚW.7624-45(1)/09 zawiadomił strony postępowania  o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń.
Dnia 09.11.2009 r. Wójt Gminy Lubicz zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW.7624-45(2)/09 i OŚW.7624-45(3)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz do Starosty Powiatowego w Toruniu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE 90mm, L=209 mb, na działce nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
Odpowiedzią na pisma OŚW.7624-45(2)/09 i OŚW.7624-45(3)/09 było postanowienie nr RDOŚ.04.OO.6613-254/09/DB z dnia 03.12.2009 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który postanowił, że dla przedmiotowej inwestycji nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz pismo N.NZ-402-L-227-2009 z dnia 24.11.2009r. Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, który również wyraził opinię, że dla powyższego przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 09.12.2009r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-45(4)/09, w którym orzekł o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów oraz niewielki zakres przedsięwzięcia, usytuowanie miejsca realizacji przedsięwzięcia poza obszarem szczególnej ochrony oraz brak oddziaływania na środowisko.
Spełniając wymogi art.10 § 1 KPA Wójt Gminy Lubicz pismem z dnia 10.12.2009 r. OŚW.7624-45(5)/09 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 20.12.2009 r. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem stron w tym postępowaniu.
 
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.
 
Zgodnie z art. 84, ust. 2ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz.1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest karta informacyjna przedsięwzięcia i charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.
 
Pouczenie:
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
Otrzymują:
 
 1. Lubickie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
 2. Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz,
 3. GDDKiA, Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Polna 113,87-100 Toruń,
 4. pozostałe strony wg załącznika
 5. a/a MG

Do wiadomości:

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,
2.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,85-950            
  Bydgoszcz,
 
Załącznik 1
 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE DN 90mm, L=209 mb, na działce nr geod. 46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
 
 
CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
     Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie odcinka sieci kanalizacyjnej PE DN 90mm, na terenie działek nr geod.46/10,46/17- obręb Rogówko, gmina Lubicz.
Przedsięwzięcie ma zasięg lokalny, obejmuje budowę odcinka kanalizacji z przebiegiem przez drogę gminną oraz działki prywatne. Terenami przyległymi są działki budowlane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, częściowo zamieszkałe. Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- w czasie realizacji przedsięwzięcia zostanie zajęta powierzchnia ok. 420m2. Powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych- nie dotyczy.
Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PE o zasięgu lokalnym. Kolektory z rur PE będą układane w wykopie szalowanym. Ziemia z wykopów będzie pryzmowana przy wykopie, natomiast jej nadmiar będzie wywożony na plac składowy. Po wykonaniu robót montażowych wykopy zostaną zasypane.
Wykopy będą prowadzone sprzętem mechanicznym- koparki, wywóz samochodami ciężarowymi z wywrotem. Ponowne zasypywanie wykopów będzie odbywało się warstwami, zgodnie z technologią robót ziemnych, z zagęszczeniem zagęszczarkami mechanicznymi.
Przewiduje się wykorzystać przy realizacji przedsięwzięcia: 209 mb rur PE DN 90mm , 1 szt. zasuw żeliwnych DN 90 i 1 szt. hydrantów p. poż.
Podczas realizacji przedsięwzięcia użyte zostaną materiały posiadające atesty PZH zgodne z wytycznymi ochrony środowiska. Na miejscu przedsięwzięcia nie będzie wprowadzana do środowiska żadna substancja oraz energia.  
Ścieki bytowe w ilości ok. 2m3 opróżniane będą za pośrednictwem służb oczyszczania.   

Metryka

 • data wytworzenia: 2009.12.21
 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-12-21 13:16
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-21 13:23

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 114686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3824859
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 11:04

Stopka strony