Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

DECYZJA

 

              

 

             Na podstawie art. 105 § 1, § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art. 173 ust.1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 12904 – złożonego w dniu 07.12.2009 r. przez Inwestora - NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12m2, powierzchni użytkowej 1827,98m2 wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 15/329 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2 ) - obręb Krobia, Gmina Lubicz.

 

 

 

orzekam

 

 

 

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12m2, powierzchni użytkowej 1827,98m2 wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2 ) - obręb Krobia, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora - NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz.

 

 

 

Uzasadnienie

 

 

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227) wnioskiem dnia 07.12.2009 r. nr rej. 12904 złożonym przez NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12m2, powierzchni użytkowej 1827,98m2 wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2 ) - obręb Krobia, Gmina Lubicz.

 

Zgodnie z art.10 i 61 § 4 KPA  Wójt Gminy Lubicz dnia 18.06.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-50(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji w wyznaczonym terminie nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.

 

Wniosek dotyczy budowy obiektu hotelarskiego wraz z elementami urządzenia terenu, na działce o numerze geodezyjnym 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2) w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz. Powierzchnia zabudowy- 1082,12 m2, powierzchni użytkowa- 1827,98 m2. Planowany obiekt jest budynkiem o trzech kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony z dachem pół wysokim, wielospadkowym. Na parterze w centralnej części budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną na imprezy typu wesela, bankiety, szkolenia, sympozja, kongresy. Z lewej strony sali znajduje się kuchnia z zapleczem. W narożnikach budynku znajdują się dwa pomieszczenia konsumpcyjne, po lewej mała sala konsumpcyjna, po prawej zaprojektowano bar. Piętro stanowi część hotelową. Znajdują się na nim pokoje 1,2,3 i 4 osobowe z łazienkami, apartament dla nowożeńców, pokój 1-osobowy dla osoby niepełnosprawnej, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej. Na piętrze znajduje się także podręczna kuchenka. Na poddaszu znajduje się 5 pokoi hotelowych, pokój socjalny dla obsługi hotelu oraz pomieszczenie gospodarcze. Parter z piętrem połączony jest poprzez dwie klatki schodowe, natomiast piętro z poddaszem poprzez jedną klatkę schodową. Dźwig osobowy zlokalizowany obok wewnętrznej klatki schodowej łączy wszystkie kondygnacje. Z klatki schodowej znajdującej się w centralnym miejscu budynku zaprojektowano wyjście na dach, będące jednocześnie klapą oddymiającą. Przewidziana ilość miejsc parkingowo- postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych wynosi 66 (60 szt./dobę-samochody osobowe, 6szt./dobę-samochody ciężarowe i inne pojazdy). W projekcie przewidziane jest prowadzenie kuchni, która wydawać będzie codziennie wyżywienie dla gości hotelowych (maksymalna liczba gości hotelowych to 49 osób) na małej Sali konsumpcyjnej oraz będzie obsługiwać imprezy okolicznościowe na maksymalną liczbę gości do 160 osób.

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych( Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz uzgodnił lokalizację zjazdu z działki budowlanej nr 15/32 na drogę gminną wewnętrzną ul. Radosna zlokalizowaną na działce nr 15/32 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

Ustalono rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska. Budynek ogrzewany będzie olejowo z zastosowaniem kotła ekologicznego, o wysokim stopniu sprawności technicznej. Ścieki bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika ścieków. Nie będzie przeprowadzona wycinka drzew ani krzewów. Na terenie obiektu powstanie park ozdobny z rozliczną roślinnością.

 

            Powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie wynosi 9 702,00m2. Powierzchnia planowanej zabudowy hotelu- 1082,12m2. Powierzchnia budynku garażowo-gospodarczego- 61,42m2. Dotychczas działka, na której planowana jest inwestycja wykorzystywana była pod uprawy rolne.

 

 Teren działki będącej przedmiotem wniosku zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia, Lubicz Górny i Mierzynek uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XIV/221/99 z dnia 03 września 1999 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kuj-Pom  Nr 88, poz.1007 z dnia 10 grudnia 1999 r. posiada funkcję przeznaczenia terenu określoną symbolem 9 SUK/UKM, tj. usługi komercyjne, z zakazem budowy domów mieszkalnych.  Preferowane zespoły handlowe i hotelowe, usług administracyjnych (centra biznesu i inkubatory przedsiębiorczości), hurtownie, nieuciążliwe dla środowiska zakłady produkcyjne o reżimie technologicznym zamykającym uciążliwość w granicach działki o standardach estetycznych wymaganych niezależnie od rodzaju działalności.

 

Teren nieruchomości na której planowane jest do realizacji przedsięwzięcie będące przedmiotem decyzji leży poza obszarem chronionego krajobrazu „Dolina Drwęcy”. Realizowana inwestycja nie będzie miała także bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie NATURA 2000, gdyż inwestycja oddalona jest o ok. 300m od obszarów NATURA 2000.

 

Planowane przedsięwzięcie, w postaci hotelu, umożliwi pobyt maksymalnie czterdziestu dziewięciu osobom, w związku z czym  nie spełnia wymogów zawartych w § 3 ust.1 pkt. 49 Rozporządzenia Rady Ministrów (Dz. U. z 2004r. Nr257.poz.2573 ze zmianami), jest liczbą mniejszą niż ilość osób stwierdzona w w/w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarami miejskimi.

 

Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE:

 

Od niniejszej decyzji służy stronie  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

 

 1. NOVAR Sp. J. M. Romanowski, Sz. Romanowski, ul. Dolina Drwęcy 40

   

 2. Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz

   

 3.  pozostałe strony wg załącznika nr 1 (wykaz stron postępowania administracyjnego OŚW.7624-50/09)

   

 4.  a/a AT

Załącznik  nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12m2, powierzchni użytkowej 1827,98m2 wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2 ) - obręb Krobia, Gmina Lubicz.

 

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12 m2, powierzchni użytkowej 1827,98 m2 i kubaturze 9075,2 m2 wraz z elementami urządzenia terenu, przewidzianego do realizacji na działce o numerze geodezyjnym 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2) w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

 

Planowany obiekt jest budynkiem o III kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony z dachem pół wysokim, wielospadkowym. Na parterze w centralnej części budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną na imprezy typu wesela, bankiety, szkolenia, sympozja, kongresy. Z lewej strony sali znajduje się kuchnia z zapleczem. W narożnikach budynku (od strony wejścia głównego) znajdują się dwa pomieszczenia konsumpcyjne, po lewej mała sala konsumpcyjna, która ma połączenie poprzez korytarz z kuchnią i mogą na niej być podawane posiłki przyrządzane w kuchni. Po lewej stronie zaprojektowano bar, w którym będą podawane napoje oraz posiłki z półproduktów. Zarówno przy barze jak i przy małej sali konsumpcyjnej znajdują się sanitariaty dla gości i obsługi. Na parterze zaprojektowano też magazyny podręczne dla kuchni i sali wielofunkcyjnej.

 

W budynku znajdują się także pomieszczenia techniczne oraz kotłownia olejowa z magazynem oleju. Wejście do tych pomieszczeń jest bezpośrednio z zewnątrz.

 

Piętro stanowi część hotelową. Znajdują się na nim pokoje 1,2,3 i 4 osobowe z łazienkami, apartament dla nowożeńców, pokój 1-osobowy dla osoby niepełnosprawnej, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej. Na piętrze znajduje się także podręczna kuchenka.

 

Na poddaszu znajdują się 5 pokoi hotelowych, pokój socjalny dla obsługi hotelu oraz pomieszczenie gospodarcze i rekreacyjne. Parter z piętrami połączony jest poprzez dwie klatki schodowe, natomiast piętro z poddaszem poprzez jedną klatkę schodową. Dźwig osobowy zlokalizowany obok wewnętrznej klatki schodowej łączy wszystkie kondygnacje. Z klatki schodowej znajdującej się w centralnym miejscu budynku zaprojektowano wyjście na dach, będące jednocześnie klapą oddymiającą.

 

Załącznik  nr 2 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: budowie hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12m2, powierzchni użytkowej 1827,98m2 wraz z elementami urządzenia terenu przewidzianego do realizacji na działce o numerze geod. 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 r. działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2 ) - obręb Krobia, Gmina Lubicz

 

 

NOVAR Sp.J. M.Romanowski, Sz.Romanowski                                           Krobia, dn. 07.12.2009

 

ul. Dolina Drwęcy 40

 

87-162 LUBICZ

 

tel. 056 6782620

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

            Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko” z dnia 3 października 2008 roku (DZ. U. z 2008r, Nr 199, poz, 1227) do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączam kartę informacyjną przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie hotelu na 40 osób,  na  działce o numerze geodezyjnym  15/32 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

 

 

I. Charakterystyka przedsięwzięcia:

 

 

 

1)      rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej):

 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę hotelu o powierzchni zabudowy 1082,12 m2, powierzchni użytkowej 1827,98 m2 i kubaturze 9075,2 m2 wraz z elementami urządzenia terenu, przewidzianego do realizacji na działce o numerze geodezyjnym 15/32 (po podziale nieruchomości z dnia 29.05.2009 działka numer 15/46 o powierzchni 9702 m2) w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

 

Planowany obiekt jest budynkiem o III kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony z dachem pół wysokim, wielospadkowym. Na parterze w centralnej części budynku zaprojektowano salę wielofunkcyjną na imprezy typu wesela, bankiety, szkolenia, sympozja, kongresy. Z lewej strony sali znajduje się kuchnia z zapleczem. W narożnikach budynku (od strony wejścia głównego) znajdują się dwa pomieszczenia konsumpcyjne, po lewej mała sala konsumpcyjna, która ma połączenie poprzez korytarz z kuchnią i mogą na niej być podawane posiłki przyrządzane w kuchni. Po lewej stronie zaprojektowano bar, w którym będą podawane napoje oraz posiłki z półproduktów. Zarówno przy barze jak i przy małej sali konsumpcyjnej znajdują się sanitariaty dla gości i obsługi. Na parterze zaprojektowano też magazyny podręczne dla kuchni i sali wielofunkcyjnej.

 

W budynku znajdują się także pomieszczenia techniczne oraz kotłownia olejowa z magazynem oleju. Wejście do tych pomieszczeń jest bezpośrednio z zewnątrz.

 

Piętro stanowi część hotelową. Znajdują się na nim pokoje 1,2,3 i 4 osobowe z łazienkami, apartament dla nowożeńców, pokój 1-osobowy dla osoby niepełnosprawnej, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej. Na piętrze znajduje się także podręczna kuchenka.

 

Na poddaszu znajdują się 5 pokoi hotelowych, pokój socjalny dla obsługi hotelu oraz pomieszczenie gospodarcze i rekreacyjne. Parter z piętrami połączony jest poprzez dwie klatki schodowe, natomiast piętro z poddaszem poprzez jedną klatkę schodową. Dźwig osobowy zlokalizowany obok wewnętrznej klatki schodowej łączy wszystkie kondygnacje. Z klatki schodowej znajdującej się w centralnym miejscu budynku zaprojektowano wyjście na dach, będące jednocześnie klapą oddymiającą.

 

 

 

2) obsługa komunikacyjna:

 

- lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

 

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U. Z 2004 r. Nr 204, poz.2086 ze zm.) uzgodnił lokalizację zjazdu z działki budowlanej nr 15/32 na drogę gminną wewnętrzną ul. Radosna zlokalizowaną na działce nr 15/32 w miejscowości Krobia, Gmina Lubicz.

 

Dojazd do budynków i parkingu utwardzony kostką POLBRUK grub. 8,0 cm na podsypce cem.-piask. grub. 4,0 cm i podłożu z betonu B10 grub 18,0 cm.

 

 

 

- ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych:

 

66

 

- ilość samochodów osobowych -  60 szt./doba

 

- ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów – 6 zt./doba

 

 

 

3) powierzchnia zajmowanej nieruchomości:

 

- powierzchnia całej nieruchomości na której planowane jest przedsięwzięcie- 9702 m2

 

- powierzchnia terenu istniejących i planowanych obiektów budowlanych – powierzchnia planowanej zabudowy  hotelu: 1082,12 m2, powierzchnia budynku garażowo-gospodarczego:

 

61,42 m2.

 

 

 

4)dotychczasowy sposób wykorzystania terenu na którym planowane jest przedsięwzięcie i istniejących obiektów budowlanych:

 

dotychczas działka, na której planowana jest inwestycja wykorzystywana była pod uprawy rolne.

 

 

 

5) pokrycie nieruchomości szatą roślinną (w tym gatunki chronione):

 

na nieruchomości nie ma chronionych gatunków roślin, nie zachodzi również konieczność wycinki drzew lub krzewów

 

 

 

6) rodzaj technologii:

 

W projekcie przewidziane jest prowadzenie kuchni, która wydawać będzie codziennie wyżywienie dla gości hotelowych (maksymalna liczba gości to 49 osób) na małej sali konsumpcyjnej oraz będzie obsługiwać imprezy okolicznościowe na maksymalną liczbę gości do 160 osób. Zaprojektowany układ funkcjonalny uwzględnia:

 

- bezkolizyjną dostawę surowców i towarów do zaplecza,

 

- organizowanie procesów produkcji w sposób zgodny z przewidywanymi potrzebami,

 

- obieg naczyń stołowych czystych i brudnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi,

 

- odpady pokonsumpcyjne wrzucane będą poprzez otwór w zlewie do młynka mielenia odpadów, umieszczonego pod komorą  zlewozmywaka w zmywalni naczyń.

 

Odpadki poprodukcyjne i  pokonsumpcyjne będą transportowane w szczelnie zamkniętych pojemnikach do śmietnika znajdującego się na zewnątrz budynku.

 

 

 

7) ewentualne warianty realizacji przedsięwzięcia:

 

projekt obejmuje budowę obiektu hotelowego, innych wariantów realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się.

 

 

 

8) przewidywana ilość wykorzystywanych surowców na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

 

 

 

 

Etap realizacji

 

Etap eksploatacji

 

 

Woda                      3m3/d

 

10 m3/d

 

 

Paliwa

 

olej opałowy EKOTERM

 

19-20 l/h

 

 

gaz

 

   --------

 

 

Energia 2 kW

 

35 kW

 

 

inne surowce; materiały       -

 

              --

 

 

 

 

9) rozwiązania chroniące środowisko na etapie realizacji i eksploatacji środowiska:

 

-        ogrzewanie budynku olejowe z zastosowaniem kotła ekologicznego o wysokim stopniu sprawności technicznej,

 

-        zrzut ścieków bytowych do bezodpływowego zbiornika ścieków,

 

-        nie będzie przeprowadzana wycinka drzew ani krzewów,

 

-        na terenie obiektu powstanie park ozdobny z rozliczną roślinnością, który pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne,

 

-        do oświetlenia budynku zostaną wykorzystane energooszczędne żarówki.

 

 

 

10) rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, z uwzględnieniem:

 

- ilości i sposobu odprowadzania ścieków bytowych:

 

7 m3/tydzień – do projektowanego odbiornika bezodpływowego – docelowo o zbiorczej konstrukcji

 

sanitarnej

 

- ilości i sposobu odprowadzenia ścieków przemysłowych (technologicznych):

 

--------------------

 

- ilości i sposobu odprowadzenia wód opadowych:

 

do zbiornika retencyjnego z terenów utwardzonych po podczyszczeniu w piaskowniku do zbiornika retencyjnego

 

- ilości, rodzaju oraz sposobu postępowania z odpadami (ewentualnie kody odpadów):

 

kod odpadów 90.00.21-00.00 gromadzone w odpowiednich pojemnikach, odbierane co tydzień przez MPO TORUŃ

 

- przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania:

 

SO2, NO2, CO – łącznie maksymalnie 450 g/h

 

 

 

- przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania:

 

brak emisji hałasu

 

- ilości i rodzaju planowanych do zainstalowania maszyn i urządzeń:

 

urządzenia kuchenne - wyposażenie

 

 

 

11) określenie możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

przy realizacji projektu nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

 

 

 

12) określenie możliwości oddziaływania przedsięwzięcia na obszary polegające ochronie oraz obszary Natura 2000 - na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody:

 

realizowana inwestycja nie będzie miała bezpośredniego oddziaływania na obszary podlegające ochronie oraz Natura 2000.

 

Inwestycja oddalona o około 300 metrów od obszarów Natura 2000.

 

 

 

13) czy dla realizacji przedsięwzięcia istnieje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

dla realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

 

 

 

 

Mariusz Romanowski

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2009-12-11 12:01
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2009-12-11 12:02

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 142718
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10