Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącsierpień 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-18(07)07                                  Lubicz, 20.12.2007r.

D E C Y Z J A

      Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ? Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. nr.98, poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 46 ust.1 pkt.1,art.46 a ust.1 i 7 pkt.4 oraz art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r., nr.129, poz.902 ze zmianami, po rozpatrzeniu wniosku złożonego  w dniu 05.10. 2007r. nr rej.8811, przez ,, KAMETAL- POLSKA? Sp. z o. o. , ul. Włocławska 131,87-100 Toruń, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną przy ul. Okrężnej w Grębocinie, na działce nr.247.- obręb Grębocin, Gmina Lubicz

O K R E Ś L A M

dla przedsięwzięcia pn. budowa hali produkcyjnej z częścią socjalno-biurową przy ul. Okrężnej w Grębocinie, działka nr 247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie polega na  Budowie hali produkcyjnej o wymiarach 20,0m x 80,0m i powierzchni 1600 m2 oraz budynku socjalno ? biurowego o powierzchni ca.300 m2. Hala produkcyjna i budynek socjalno- biurowy będą wykonane w konstrukcji szkieletowej na słupach stalowych, dach o konstrukcji stalowej w postaci wiązarów kratowych. Ściany zastaną  wykonane z płyt warstwowych. Zostaną zrealizowane również tereny utwardzone w postaci placów i parkingów o powierzchni 3000 m2.

Hala produkcyjna podzielona zostanie na następujące działy:

- magazyn surowca

- dział przygotowania produkcji

- dział montażu konstrukcji

- dystrybucja wyrobów gotowych.

 W hali produkcyjnej zostaną usytuowane stanowiska spawania i szlifowania elementów konstrukcji, przewiduje się miejscowe odciągi wentylacyjne współpracujące z wentylacją ogólną. Do budynku hali inwestor zamierza dobudować ( od strony południowo-wschodniej) budynek biurowo-socjalny oraz pomieszczenie sprężarkowi.

Miejscem realizacji przedsięwzięcia jest teren działki nr 247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem koniczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami

1) W fazie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia inwestor jako posiadacz odpadów winien posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. nr 39,poz.251 ze zmianami).

2) Masy ziemne przemieszczane w trakcie realizacji przedsięwzięcia zagospodarować w  ramach prowadzonego zadania, pod warunkiem dotrzymania standardów jakości gleby i ziemi, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo Ochrony Środowiska( Dz. U. z 2006 r. nr.129, poz.902 ze zmianami), nadmierne ilości mas ziemnych zagospodarować zgodnie z zasadami ustawy o odpadach.

3) W trakcie niwelacji terenu z powierzchni przeznaczonej pod zabudowę zdjąć warstwę glebową i zagospodarować ją na terenach przeznaczonych pod zieleń.

4) Po zakończeniu prac budowlanych, teren budowy oczyścić z wszelkich zalegających zanieczyszczeń i odpadów.

2. w zakresie ochrony przyrody

1) Do minimum ograniczyć możliwość wprowadzania zanieczyszczeń do cieku Struga Toruńska poprzez istniejący ciąg melioracji szczegółowej.

3. w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

1)  W trakcie  realizacji przedsięwzięcia nie zanieczyścić warstw wodonośnych.

2)  Wody opadowe i roztopowe winny być ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, oczyszczone przed ich zrzutem do odbiornika i odprowadzone  na warunkach określonych w pozwoleniu wodno-prawnym.

3)  Na etapie budowy zainstalować urządzenia zapewniające właściwe gromadzenie nieczystości  ciekłych i stałych.

4. w zakresie zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu

1) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń w powietrzu określone w przepisach szczególnych i uzyskać przed oddaniem obiektu do eksploatacji pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza.

2) Dotrzymywać dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach szczególnych.

3) W procesie produkcyjnym zastosować urządzenia i technologie nie wnoszące do otoczenia ponadnormatywnych ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

1) Przewidzieć i zabezpieczyć miejsca bezpiecznego gromadzenia, magazynowania i składowania odpadów przewidzianych do wytworzenia w trakcie realizacji inwestycji oraz mas ziemnych przewidzianych do przemieszczenia.

2)  Zaprojektować odpowiednie urządzenia oczyszczające wody opadowe i roztopowe zbierane z powierzchni ziemi.

3)  Dokonać uzgodnień  w zakresie zrzutu wód opadowych i roztopowych oraz wykonania bądź przebudowy urządzeń wodnych  z administratorami cieków wodnych ? warunki te uwzględnić w dokumentacji technicznej.

4) Na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieków wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z ustawą Prawo Wodne.

5)  W projekcie budowlanym przyjąć takie rozwiązania techniczno-technologiczne, które zapewnią zachowanie standardów środowiska na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz udokumentować poprawność tych rozwiązań / minimalna izolacyjność przegród budowlanych musi wynosić 25 dB(A)/.

6) Zaprojektować i wykonać nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej od strony zabudowań mieszkalnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpień poważnych awarii.   

Nie dotyczy- przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zaliczane do instalacji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V.  Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Nie dotyczy przedmiotowego przedsięwzięcia.

VI. Nałożone na inwestora obowiązki;

Po rozpoczęciu użytkowania zakładu w terminie 6 miesięcy należy wykonać pomiary poziomu emitowanego hałasu w otaczającym środowisku a ich wyniki przedstawić upoważnionym organom.

U Z A S A D N I E N I E

      Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska  (Dz. U. z 2006 r. nr.129. poz.902 ze zmianami) wnioskiem z dnia  05.10.2007 r. nr rej. 8811 Firma ,, KAMETAL-POLSKA? Sp. z o.o., ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń, zwróciła się do Wójta Gminy Lubicz  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska  dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z budynkiem socjalno-biurowym w miejscowości Grębocin, przy ul. Okrężnej, na działce nr 247-obręb Grębocin, Gmina Lubicz.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie nie posiadającym aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym Wójt Gminy Lubicz wydał dnia 29.05.2007r. pismem nr GP.I.7331-63-3/07 decyzję o warunkach zabudowy nr 68/07  określając warunki realizacji inwestycji.

Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania zgodnie z art. 57.ust.1i art.48 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr.129, poz. 902 ze zmianami) wystąpił pismami  z dnia 05.10.2007 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu- nr OŚW.7624-18(2)/07 i Starosty Powiatowego w Toruniu- nr OŚW.7624-18(3)/07 o wydanie uzgodnień do sporządzonego przez inwestora raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Raport został sporządzony w pełnym zakresie art.52 ?ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu postanowieniem N/NZ-403-L-196-07 z dnia 10.12.2007 r. przekazał stosowne uzgodnienia, natomiast Starosta Powiatowy w Toruniu  postanowieniem OS.III.7633-92/UZG/07 z dnia 21.11.2007 r. dokonał wymaganych uzgodnień..

Wójt Gminy Lubicz  w dniu 5.10.2007 r. opublikował obwieszczenie nr OŚW.7624-18-(5)/07

 w miejscowości Grębocin w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń w UG Lubicz i Stronie Internetowej UG Lubicz, zapewniając udział społeczeństwo w prowadzonym postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji, W trakcie prowadzonego z udziałem społeczeństwa postępowania nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia. 

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna.

Termin Ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji.

Otrzymują strony ;

1.,, KAMETAL POLSKA?, ul. Włocławska 131, 87-100 Toruń,

2. Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej W Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

3. Pozostałe strony wg załącznika

10. a/a MG

Otrzymują do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Toruniu,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu,

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym  w miejscowości Grębocin, ul. Okrężna, na działce nr  247 ? obręb Grębocin , Gmina Lubicz.

              

C H A R A K T E R Y S T Y K A  C A Ł E G O  P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I  A

Planowane do realizacji przedsięwzięcie  będzie polegać  na  budowie hali produkcyjnej  o wymiarach 20,0 x 80,0 m i powierzchni 1600 m2 oraz budynku socjalno-biurowego o powierzchni 300 m2. Hala produkcyjna i budynek socjalno-biurowy zostaną wykonane z konstrukcji szkieletowej na słupach stalowych, dach  o konstrukcji stalowej w postaci wiązarów  kratowych. Otoczenie budynku stanowić będą tereny utwardzone, drogi wewnętrzne, place manewrowe i parkingi. Łączna powierzchnia zabudowy budynków wyniesie 1900 m2, natomiast terenów utwardzonych 3000 m2.

Hala produkcyjna została podzielona na 4 działy technologiczne tj. magazyn surowca, dział przygotowania produkcji, dział montażu konstrukcji i dział dystrybucji wyrobów. W hali produkcyjnej, głównie w hali montażu, gdzie będą usytuowane stanowiska spawania i szlifowania elementów konstrukcji, przewiduje się miejscowe odciągi wentylacyjne współpracujące z wentylacją ogólną, zapewniające wymianę powietrza oraz bezpieczeństwo p- pożarowe obiektu. Do budynku hali dobudowany zostanie( od strony południowo-wschodniej parterowy budynek biurowo-socjalny oraz pomieszczenie sprężarkowi). W projektowanym do realizacji przedsięwzięciu wytwarzane będą elementy konstrukcji stalowych dla budownictwa. W zakładzie będzie zatrudnionych 26 osób, w tym 20 bezpośrednio w procesie produkcji.

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
    data wytworzenia: 2007-12-20
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-04 09:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-01-04 09:57

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 163195
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10