Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

OŚW.7624-12(2)/07                                                       Lubicz.16.07.2007 r.

                                                      D E C Y Z J A

           Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr.98  poz.1071 z 2000 r ze zmianami ) ,oraz  art. 46  ust.1 pkt. 1, art.46a, ust. 7 pkt. 4, art.51 ust. 1 pkt.1,2  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006 r. Nr.129 ,poz.902  ze zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. ( Dz. U. Nr. 257 poz. 2573 z 2004 r. ze zmianami) oraz upoważnienia ? decyzja Wójta Gminy Lubicz nr ORG ? 0153 ? 8/05 z dnia 4 marca 2005 r.                                     

                                                      p o s t a n a w i a m

 odmówić wydania decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań korzystania ze środowiska naturalnego  dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego na działkach nr.273/6,273/7,297/3 ? obręb Krobia, Gmina Lubicz osiedla mieszkaniowego z przyłączami( łącznie z pomieszczeniami usługowymi oraz modernizacją budynku starej szkoły) o planowanej powierzchni zabudowy 3800m2 i kubaturze 29000m3.

                                                       UZASADNIENIE

             W dniu 04.07.2007 r. r. Wnioskodawcy ? Pani Iwona Reyman i Pan Leszek Leszczycki, ul. Kalinowa 6, Krobia, 87-162 Lubicz , zwrócili się z wnioskiem nr.rej. 5580  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  korzystania ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla mieszkaniowego z przyłączami ( łącznie z pomieszczeniami usługowymi oraz modernizacją budynku starej szkoły) o planowanej powierzchni zabudowy 3800m2 i kubaturze 29000m3  na działkach nr.273/6,273/7,297/3  ? obręb Krobia, Gmina Lubicz.  Wnioskodawcy powołując się na zapisy art.46 ust 1 i art.46 a ust. 1 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2006r. Nr.129, poz.902 ze zmianami)  wnoszą o wydanie stosownej decyzji.

 

Wójt Gminy Lubicz jako organ upoważniony do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dokonał w oparciu o obowiązujący stan prawny szczegółowej analizy informacji załączonych do wniosku tj.-charakterystyki inwestycji, mapy ewidencyjnej, wypisu z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krobia uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą nr.XIV/221/99 z dnia 3 września 1999 r., pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nr. WUOZ/T/UA--05/07 z dnia 4 czerwca 2007 r., rodzaju technologii, przewidywanej do wykorzystania wody i innych surowców, materiałów, paliw i energii, powierzchni terenu planowanej do realizacji przedsięwzięcia. Na podstawie  tych dokumentów  stwierdzono ,że planowane przedsięwzięcie nie stanowi przedsięwzięcia określonego wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko/ Dz. U. z 2004 r. Nr.257, poz.2573  ze zmianami/. W  rozporządzeniu tym nie jest wymienione przedsięwzięcie o podanej przez Wnioskodawców  charakterystyce jako przedsięwzięcie znacząco oddziaływujące na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, którego granica przebiega wzdłuż drogi powiatowej Lubicz-Młyniec, ustanowionego Rozporządzeniem Wojewody Toruńskiego nr. 21/92 z dnia 1992 r. oraz nie będzie oddziaływać na obszary NATURA 2000.

W związku z tym można  uznać, że inwestycja ta nie wymaga wydania decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego.

 W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji decyzji.

 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu , ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz.      

 Otrzymują;

1. Pani Iwona Reyman, ul. Kalinowa 6,Krobia , 87-162 Lubicz,

2. Pan Leszek Leszczycki. Krobia, ul. Kalinowa 6,87-162 Lubicz,

3. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, ul. Toruńska 36 A, 87-162 Lubicz,

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń,

5. Pozostałe strony wg załącznika,

6. a/a MG

Do wiadomości :

 1. Starostwo Powiatowe w Toruniu,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu

drukuj (DECYZJA)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 2007-07-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-17 08:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-17 08:52

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 140970
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10