Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OSW.7624-5/4/07                                               Lubicz, 13.07.2007 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 46 a, ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 2, art. 53 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami/ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zmianami/ a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153 ? 20/05 z dnia 20 września 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 2947 z dnia 03.04.2007 r. złożonego przez:

Operator Gazociągów Przesyłowych

Gaz - System S.A.

Oddział w Gdańsku

Ul. Podstoczna 10/11

80-858 Gdańsk

w sprawie: wydania decyzji o uwarunkowania środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej redukcyjno ? pomiarowej o wydajności Q=2500m3/h (docelowo 4000m3/h), gazociągu przyłączeniowego DN 100 MPO5,5MPa o długości ok. 5,0m oraz linii zasilającej eNN na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 541/3 w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

o r z e k a m

I. Udzielić zezwolenia na środowiskowe uwarunkowania korzystania ze środowiska naturalnego dla inwestora Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A Oddział w Gdańsku ul. Podstoczna 10/11 80-858 Gdańsk na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowej redukcyjno ? pomiarowej o wydajności Q=2500m3/h (docelowo 4000m3/h), gazociągu przyłączeniowego DN 100 MPO5,5MPa o długości ok. 5,0m oraz linii zasilającej eNN na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 541/3 w miejscowości Grębocin, gmina Lubicz.

 1. Planowane do realizacji przedsięwzięcie polega na wybudowaniu stacji gazowej redukcyjno ? pomiarowej o wydajności nominalnej Q=2500m3/h (docelowo 4000m3/h). Projektowana stacja zasilania będzie z istniejącego gazociągu wysokiego cisnienia DN400 poprzez gazociąg  przyłączeniowy DN100 MOP 5,5MPa o długości ok. 5,0m. Stacja będzie służyła do redukcji i pomiaru paliwa gazowego. Teren stacji zostanie ogrodzony. Na terenie stacji drogi i place będą utwardzone, a wolna przestrzeń pokryta grysem. Wjazd na teren obiektu z drogi wojewódzkiej nr 552 relacji Łysomice - Lubicz

  U Z A S A D N I E N I E

  Rozbudowa stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej  jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - §  3, ust. 1, pkt. 33, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573 ze zmianami).

              Realizacja w/wym. przedsięwzięcia - zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i dlatego Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz ? System S.A Oddział w Gdańsku ul. Podstoczna 10/11 80-858 Gdańsk wystąpił z wnioskiem do Wójta Gminy Lubicz o wydanie przedmiotowej decyzji.

  Wójt Gminy Lubicz wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia i działając w myśl ustawy z dnia 24 lutego 2006 r.  -art. 48 ust. 2 pkt. 1 i 57 ust. 1 ? Prawo Ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz 902 ze zmianami/ zwrócił się  do odpowiednich  organów o dokonanie stosownych uzgodnień.

              Po analizie przedstawionych dokumentów oraz dokonania oceny charakterystyki przedsięwzięcia, jego zakresu i potencjalnych oddziaływań na środowisko, treści uzgodnień nr N/NZ-403-L-125-07- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu z dnia 5 lipca 2007 r. nr rej. 5599.i OS.III-7633-18/UZG/07- Starostwo Powiatowe w Toruniu z dnia 28.06.2007 r. nr rej. 5463 że wpływ projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz stacji gazowej na środowisko będzie niewielki. Przewiduje się, iż rozwiązania techniczno-budowlane podjęte w trakcie realizacji jak i eksploatacji powyższego przedsięwzięcia zapewnią odpowiednie warunki higieniczne i sanitarne dla przebywających w jego otoczeniu ludzi. Na etapie realizacji mogą pojawić się odziaływania na środowisko wynikające z eksploatacji sprzętu wykorzystywanego podczas wykonywanych prac i robt ziemnych. Ponadto planowana inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi wznaczonymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2004 Nr 92, z  poz.880 z zm)

              Wobec tego, że proponowane rozwiązania techniczne oraz technologia robót nie pogorszy parametrów oddziaływania na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi orzeczono jak w sentencji decyzji.

  W trakcie prowadzenia postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich .

  Decyzja niniejsza wygasa po upływie 2 lat, licząc od  dnia w którym stała się ostateczna.

  Pouczenie

  Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz.

  Otrzymują strony:

  1. Operator Gazociągów Przesłowych Gaz-System S.A oddział w Gdańsku ul. Podstoczna 10/11, 80-858 Gdańsk.

  2. Dyrekcja Okręgowa Dróg Krajowych w bydgoszczy- Rejon Dóg Publicznych w Toruniu,ul. Polna 113, 87-100 Toruń.

  3. Pozostałe strony w/g załącznika

  4. a/a JB

   Do wiadomości:

   1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń.

   2. Starosta Powiatowy w Toruniu. ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

drukuj (Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 2007-07-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-07-13 11:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-13 11:06

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 141010
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-02 12:45:10