Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza nabór na stanowisko

 ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

Termin zatrudnienia: maj 2013r. – sierpień 2014r.

1.        Wymagania konieczne:

a.        posiadanie obywatelstwa polskiego,

b.        korzystanie z pełni praw publicznych,

c.        nieposzlakowana opinia,

d.        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e.        posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f.         wykształcenie:

·         wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna

·         lub policealne kierunkowe w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej

·         lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie/kurs w zakresie pracy z osobą niepełnosprawną lub osobą zależną i udokumentuje stażem pracy lub potwierdzonym wolontariatem

2.        Wymagania dodatkowe:

a.        znajomość obsługi komputera i programów,

b.        wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,

c.        znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d.        samodzielność w działaniu, wykazywanie własnej inicjatywy, organizacja własnego miejsca pracy,

e.        komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f.         umiejętność współpracy i odporność na sytuacje stresowe,

g.        umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z osobą niepełnosprawną i budowania poprawnych relacji rodzinnych,

h.        prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu.

3.        Preferowane cechy osobowościowe kandydatów:

a.        empatia,

b.        kreatywność, zdolności organizacyjne,

c.        komunikatywność,

d.        odpowiedzialność,

e.        obowiązkowość i rzetelność,

f.         zaangażowanie i odporność na stres.

4.        Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej należało będzie wspomaganie osoby niepełnosprawnej w komunikacji z otoczeniem, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych, pomoc w poruszaniu się i w korzystaniu ze środków publicznego transportu, towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w kontaktach społecznych - udział w imprezach kulturalnych, wyjściach do kin, teatrów, muzeów, na koncerty, na spotkania towarzyskie, na zakupy itp., wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój zainteresowań, pomoc w funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej w życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, towarzyszenie podczas realizacji warsztatów, poradnictw specjalistycznych, wyjazdów integracyjnych, szkoleniach zawodowych i staży. 

5.        Wymagane dokumenty:

a.        CV ze zdjęciem,

b.        List motywacyjny

CV i list motywacyjny opatrzony klauzulą: „oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyżej dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku Nr 133, poz. 833 z późn. zm.)”.

c.        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d.        kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy),

e.        kopie świadectw pracy, posiadane referencje, poświadczenia wolontariatu,

f.         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat otrzyma skierowanie na badania wstępne medycyny pracy),

g.        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h.        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

i.          kopia dowodu osobistego,

j.          inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności, kwalifikacje.

Uwaga! W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

6.        Postępowanie rekrutacyjne:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna wraz z testem, z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu, ul. Toruńska 21 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7.        Termin i sposób składnia ofert:

Dokumenty (w zamkniętej kopercie z dopiskiem – dotyczy naboru na stanowiska Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej) należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu (sekretariat) lub pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

w terminie od 12.04.2013r. do 19.04.2013r. – liczy się data wpływu do Ośrodka do godz. 15.00

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Metryka

  • opublikował: Uzytkownik GOPS
    data publikacji: 2013-04-12 09:50
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-16 11:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2013-05-06 14:31

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3824780
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-26 10:40

Stopka strony