Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


DECYZJA

 OŚW.7624-15-D/06                                                                             

                                                                                             Lubicz.21.09.2006 r.

   D  E  C  Y  Z  J  A

o środowiskowych  uwarunkowaniach

Na podstawie  art.46 a, ust. 1 , ust. 7 pkt.  4 , art. 48  ust. 1 i  2, art. 53  oraz art. 56  ust. 2 ustawy z  dnia 27 kwietnia  2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr.62, poz. 627 z dnia 20 czerwca 2001 r  ze zmianami / oraz  art. 104  ustawy  z  dnia  14 czerwca  1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U . z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 , ze zmianami /  a także  upoważnienia   Wójta Gminy Lubicz  Nr  ORG. 0153 – 20/05  z dnia  20 września  2005 r. po rozpatrzeniu wniosku  złożonego przez

Firmę KARAT

ELEKTRO RECYKLING

ul. Toruńska 64

87-162 Lubicz 

w sprawie: wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla adaptacji budynku  na zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Lubicz Dolny, ul. Toruńska 64, działka nr.114/24, obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz

o r z e k a m

I. Udzielić zezwolenia  na środowiskowe warunki korzystania  ze środowiska  naturalnego dla Firmy KARAT ELEKTRO RECYCLING ul. Toruńska 64, 87-162 Lubicz na adaptację budynku na zakład przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce nr.114/24-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

II. Nałożyć na inwestora obowiązek:

1.      Zaprojektowania i wykonania na całym terenie przewidzianym pod realizację przedsięwzięcia geomembrany, łącznie z utwardzeniem terenu zapewniając podłoże nieprzepuszczalne dla ewentualnych wycieków.

2.      Zaprojektowania i wykonania separatora lamelowego oraz separatora koal

escencyjnego  dokonując stosownych obliczeń celem wyznaczenia docelowej pojemności  separatów  na odprowadzenie ścieków technologicznych i wód opadowych i roztopowych .

3.      Zaprojektowania i wykonania szczelnej posadzki w hali  demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z instalacją odprowadzającą wody z mycia  posadzki poprzez separator koalescencyjny.

4.      Wykonania po upływie  3  miesięcy od czasu  zakończenia  realizacji przedsięwzięcia analizy po-realizacyjnej oddziaływania akustycznego celem określenia stopnia uciążliwości  akustycznej  dla środowiska i przedstawienia wyników badań upoważnionym organom ochrony środowiska.

5.       Powstające w trakcie funkcjonowania zakładu demontażu odpady niebezpieczne  i inne niż niebezpieczne należy składować tylko i wyłącznie na terenie utwardzonym i przekazywać do utylizacji w trybie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o  odpadach /Dz. U. z 2001 r.  Nr 62, poz. 628 ze zmianami/ w ilości nie przekraczającej 10 Mg  w ciągu doby, oraz uzyskać wymagane decyzje w zakresie gospodarki odpadami.

6.      Zaprojektować i wyposażyć linię technologiczną demontażu sprzętu AGD w urządzenia techniczne nie dopuszczające do emisji freonu  do atmosfery uwzględniając wymagania   określone w § 5 rozporządzenia  Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 r w sprawie wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy działalności związanej z substancjami kontrolowanymi/Dz.U.Nr.202, poz.2071 z 2004 r./     

7.      Pomieszczenia higieniczno-sanitarne zaprojektować i wykonać w budynku , w którym będzie wykonywana praca.

                      U Z A S A D N I E N I E 

Firma KARAT ELEKTRO RECYCLING ul. Toruńska 64, 87 –162 Lubicz  w dniu 31.07.2006r.zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy Lubicz o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach  dla adaptacji budynku na zakład demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscowości Lubicz Dolny, ul.Toruńska 64,zlokalizowany na działce nr.114/24 obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz o powierzchni 0,5268 ha. Projektowany zakład demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego składać się będzie z magazynu odpadów przyjmowanych, części demontażowej, magazynu części i odpadów po demontażu. W magazynie końcowym odpady będą składowane w oddzielnych pojemnikach gotowe do przekazania do recyclingu lub odzysku.

 Planowane do realizacji zadanie będzie miało wpływ na wody powierzchniowe i podziemne poprzez odprowadzanie zanieczyszczonych wód powstających w trakcie mycia posadzki hali demontażu oraz powierzchni utwardzonych. W związku z powyższym celem zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia tych wód tj. spełnienia wymogów  art. 98 ust.1 pkt.1-prawo ochrony środowiska  należy  w  dokumentacji  technicznej podać rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

Planowany zakres prac związanych z rozbiórką sprzętu elektrycznego i elektronicznego może spowodować pogorszenie sytuacji akustycznej środowiska i w związku z tym należy zastosować zabezpieczenia akustyczne zapewniające dotrzymanie wartości 55 dB w porze dziennej na granicy terenu tj.  wartość normatywną  określoną w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów  hałasu w środowisku oraz na podstawie art. 56 , ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy – Prawo  ochrony środowiska nałożono na inwestora obowiązek  wykonania analizy po realizacyjnej oddziaływania  akustycznego celem określenia stopnia uciążliwości akustycznej dla środowiska.       

W celu niedopuszczenia do emisji do atmosfery freonu i instalacji chłodniczych, w tym freonu R 12, mogącego emitować w trakcie demontażu układów klimatyzacyjnych nałożono na inwestora obowiązek wyposażenia linii demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w urządzenia techniczne zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla wyposażenia technicznego stosowanego przy wykonywaniu działalności związanej substancjami kontrolowanymi/ Dz. U. Nr.202, poz.2071 z 2004 roku./

 Mając na względzie rodzaj robót demontażowych, lokalizacji przedsięwzięcia oraz parametry jego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska naturalnego po uwzględnieniu przez inwestora nałożonych niniejszą decyzją obowiązków na etapie projektowania, realizacji i eksploatacji należy stwierdzić, że przedsięwzięcie to nie powinno negatywnie oddziaływać  i środowisko naturalne.

 Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji decyzji.   

W trakcie prowadzenia  postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione  uwagi i wnioski związane z udziałem  społeczeństwa w tym postępowaniu. 

Termin obowiązywania niniejszej decyzji ustala się na okres dwóch lat  od dnia kiedy przedmiotowa decyzja stała się ostateczna.  

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem  Wójta Gminy Lubicz.

drukuj (


DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2006-09-22 08:08
  • zmodyfikował: Kamila Mróz
    ostatnia modyfikacja: 2006-09-22 08:12

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 62410
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2006-12-11 08:56

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3342992
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-15 14:09

Stopka strony