Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącmaj 2024» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-13 11:14
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2005-04-13 11:15

Dz. U. W. K-P z 2005 nr 18 poz 285

Bydgoszcz, dnia 2 marca 2005 r.

 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/371/04

 

RADY GMINY LUBICZ

 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi (osady) Józefowo, dot. powierzchniowej eksploatacji kruszywa.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,poz. 1203) uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.   Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi (osady) Józefowo, obejmującej działki geodezyjne nr 1/5
i 2, zwany dalej planem.

 

 

§ 2.1.   Uchwala się przeznaczenie podstawowe obszaru o którym mowa w § 1, pod powierzchniową eksploatację kruszywa z niezbędną komunikacją publiczną i wewnętrzną oraz uprawy polowe, z adaptacją istniejącego siedliska.

2.      Przedmiotem ustaleń planu w części tekstowej
i graficznej, jest zakres obowiązkowy - wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.1.   Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

2.      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako postulowane (orientacyjne), podlegają uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu.

 

 

§ 4.1.   Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2)   przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3)   przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie uzupełniające, które związane jest z potencjalną uciążliwością i którego możliwość, oraz zasady wprowadzenia uzależnia się od wyników oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze;

4)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

5)   zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów, oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

6)   zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć zwartą, zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską, mającą na celu izolowanie optyczne i łagodzenie negatywnego oddziaływania określonej funkcji lub działalności na otoczenie;

7)   powierzchni aktywnej przyrodniczo - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie czynną;

8)   obowiązującej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

9)   postulowanej (orientacyjnej) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia (funkcje), a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, w nawiązaniu do: - występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, - szczegółowego ukształtowania terenu, - występującej zieleni, - już istniejących, trwałych ogrodzeń, - istniejącej, trwałej zabudowy itp.;

 10)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale;

 11)   usługach komercyjnych - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą nie powodującą na działkach i terenach przyległych uciążliwej dla środowiska emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przekraczających normy określone w przepisach szczególnych;

 12)   drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach;

 13)   dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) - należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

 14)   symbolu terenu - należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 15)   zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2.      Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie
z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

 

 

§ 5.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „1.PE” ustala się przeznaczenie podstawowe - powierzchniowa eksploatacja kruszywa.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie dopuszczalne:

1)   obiekty socjalno-zapleczowe o charakterze tymczasowym;

2)   niezbędne obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

3.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa:

1)   dostępność terenu ograniczona;

2)   przed eksploatacją należy zabezpieczyć wjazd i wyjazd, jako utwardzoną, wewnętrzną drogę dojazdową (technologiczną), oznaczoną symbolem 4.KDW, przystosowaną do wywozu pozyskanego kruszywa;

3)   należy uwzględnić warunki określone w koncesji wydanej przez Starostę lub Wojewodę, w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne;

4)   wymagane zachowanie niezbędnych filarów ochronnych, ograniczających pobór kruszywa w odległości minimalnej:

a)   8,0 m od sąsiadujących terenów rolnych i od krawędzi lasu nie objętego planem,

b)   4,0 m od projektowanej linii rozgraniczającej, wewnętrznej drogi dojazdowej 4.KDW;

5)   w czasie eksploatacji złoża należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie stateczności skarp wyrobiska;

6)   masy ziemne usuwane i przemieszczane w związku z eksploatacją kruszywa należy wykorzystać do rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych;

4.      Na terenie, o który mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu:

1)   nadrzędność ochrony środowiska nad celem maksymalnego gospodarczego wykorzystania zasobów kruszywa;

2)   ograniczenie uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością wydobywczą do granic terenu wymagającego rekultywacji;

3)   wykluczenie możliwości przeróbki kruszywa na terenie objętym niniejszym planem miejscowym;

4)   wykluczenie możliwości wpływu prowadzonej eksploatacji kruszywa na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych;

5)   zakaz urządzania w wyrobiskach poeksploatacyjnych składowisk odpadów stałych i płynnych;

6)   kierunek wyznaczonej rekultywacji harmonizujący i wzbogacający charakter istniejącego krajobrazu. Wskazuje się kierunek rekultywacji - leśny oraz zbiornik lub zbiorniki wodne;

7)   obowiązek inwestora opracowania planu rekultywacji co najmniej w granicach terenu wymagającego rekultywacji, wyznaczonego na rysunku planu i bezpośrednio po zakończeniu eksploatacji, przystąpienia do zrekultywowania terenu;

8)   z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac eksploatacyjnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

5.      Dla projektowanych rozwiązań dotyczących infrastruktury technicznej obowiązują następujące zasady:

doprowadzenie wody do obiektów socjalnych z wodociągu wiejskiego;

1)   zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach gestora sieci - właściwego Zakładu Energetycznego;

2)   oświetlenie zewnętrzne terenu przystosowane do potrzeb obrony cywilnej;

3)   dojazd na teren z istniejącej, publicznej drogi gminnej, wewnętrzną drogą dojazdową 4.KDW, przy zachowaniu możliwości dojazdu z alternatywnego kierunku - oznaczonego na rysunku planu, z zastrzeżeniem formalnego uregulowania prawa przejazdu;

4)   zaleca się czasowo, usytuowanie przenośnych kabin toaletowych, z wywozem nieczystości na miejsce wskazane przez władze gminne, przy zachowaniu obowiązujących, odrębnych przepisów sanitarnych.

6.      Na terenie o którym mowa w ust. 1, a także na terenie o symbolu 2.R, o którym mowa w § 6 ust. 3 nie występuje potrzeba:

1)   określania zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2)   określania wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)   określania parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;

4)   wyznaczania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

5)   wprowadzania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

 

 

§ 6.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „2.R” ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny rolne, bez prawa zabudowy.

 

 

§ 7.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „3.RM” ustala się przeznaczenie podstawowe - zagroda rolna - siedlisko.

2.      Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1)   istniejąca zagroda rolna do adaptacji, z możliwością przebudowy, rozbudowy i modernizacji, przy zachowaniu obowiązku ograniczenia potencjalnej rozbudowy do granic istniejącego terenu siedliska;

2)   możliwość realizacji niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

3.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady i warunki ewentualnej przebudowy, rozbudowy i modernizacji zagrody rolnej:

1)   całość zabudowań w obrębie zagrody powinna być utrzymana w zbliżonym charakterze architektonicznym;

2)   zabudowa mieszkaniowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym poddasze użytkowe, z warunkowym dopuszczeniem podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia budynku jest wykonanie badań geotechnicznych i uwzględnienie wniosków wynikających z tych badań;

3)   dach dwuspadowy, z wykluczeniem kąta ostrego w kalenicy dachu;

4)   zabudowa gospodarcza i hodowlana parterowa z poddaszem magazynowym lub nieużytkowym;

5)   obowiązek zachowania co najmniej 30% powierzchni terenu jako pow. aktywnej przyrodniczo;

6)   z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

4.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki obsługi potencjalnej zabudowy, w zakresie infrastruktury technicznej:

1)   zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez właściwy Zakład Energetyczny;

2)   zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez jej dysponenta;

3)   zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła, z obowiązkiem zastosowania ekologicznych systemów grzewczych;

4)   odprowadzenie ścieków tymczasowo do szczelnego zbiornika wybieralnego, docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

5)   wywóz odpadów stałych na gminne wysypisko śmieci;

6)   dojazd z publicznej drogi gminnej wewnętrzną drogą dojazdową, oznaczoną na rysunku planu symbolem 5.KDW.

5.      Na terenie o którym mowa w ust. 1 nie występuje potrzeba:

1)   określania zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2)   określania wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)   wyznaczania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

4)   wprowadzania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

 

 

§ 8.1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „4.KDW” i „5.KDW” ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji obejmującej wewnętrzne, drogi dojazdowe do terenów, wyznaczonych w obrębie obszaru objętego planem - odpowiednio: do terenu eksploatacji kruszywa (droga technologiczna) oraz do zagrody rolnej (siedliska).

2.      Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1)   szerokość w liniach rozgraniczających minimum odpowiednio: 6,0 m i 4,5 m;

2)   obowiązek niezbędnego technicznego wzmocnienia podbudowy i nawierzchni drogi o symbolu 4.KDW, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3)   wykonanie nowego zjazdu z drogi gminnej wymaga uzyskania zgody jednostki zarządzającej tą drogą.

 

 

§ 9.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „6.KD” ustala się przeznaczenie podstawowe - teren komunikacji publicznej, przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej do szerokości 10,0-12,0 m w liniach rozgraniczających.

2.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1)   zmienną szerokość pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie drogi - maksimum 5,0 m;

2)   uzgodnienie warunków technicznych przewozu kruszywa z zarządcą drogi;

3)   dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie zielenią niską bez prawa zabudowy i trwałego ogradzania.

 

 

§ 10. Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów o symbolach: 1.PE, 4.KDW
i 6.KD, ustala się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania - użytkowanie rolne.

 

 

Rozdział 3

 

Przepisy końcowe

 

 

 

§ 11. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych:

1)   symbolem „1.PE”, o którym mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 30%;

2)   symbolem „2.R”, o którym mowa w § 6 ust. 1- w wysokości 0%;

3)   symbolem „3.RM”, o którym mowa w § 7 ust. 1 - w wysokości 0%;

4)   symbolem „4.KDW”, o którym mowa w § 8 ust. 1- w wysokości 0%;

5)   symbolem „5.KDW”, o którym mowa w § 8 ust. 1- w wysokości 0%;

6)   symbolem „6.KD”, o którym mowa w § 9 ust. 1- w wysokości 0%.

 

 

§ 12. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z § 1 – włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 13. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu – stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

 

 

§ 16.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.      Uchwała o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Hanna Anzel

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: do publikacji przygotował: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2005-04-13
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-12 11:03
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-27 12:27

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17122
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-27 12:27:41