Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclistopad 2023» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

RYSYNEK PLANU MIEJSCOWEGO
 • -

Metryka

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-13 11:07

Dz.U.W.K-P z 2005 r. nr 18 poz. 284

 

 

 

(Bydgoszcz, dnia 2 marca 2005 r.) 

 

UCHWAŁA Nr XXVIII/369/04

 

RADY GMINY LUBICZ

 

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dot. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i upraw polowych.

 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), uchwala się, co następuje:

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

 

§ 1.   Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części wsi Grębocin, obejmującej części działek geodezyjnych nr 613/4 i 613/15, oraz działkę geodezyjną nr 613/6, zwany dalej planem.

 

 

§ 2.1.   Uchwala się przeznaczenie podstawowe obszaru o którym mowa w § 1, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z niezbędnym układem dróg publicznych i uprawy polowe.

2.      Przedmiotem ustaleń planu w części tekstowej i graficznej, jest zakres obowiązkowy - wynikający z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

 

§ 3.1.   Integralną częścią planu, o którym mowa w § 1 jest rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1.000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiający graficzne ustalenia planu, w tym granice obszaru objętego planem.

2.      Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, określane jako postulowane (orientacyjne), podlegają uściśleniu w projekcie zagospodarowania terenu.

 

 

§ 4.1.   Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1)   przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno dominować na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2)   przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

3)   terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, posiadający symbol (składający się z cyfr i liter) i przypisane do niego ustalenia;

4)   zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć zróżnicowaną gatunkowo zieleń wysoką i niską w obrębie poszczególnych terenów, oraz zieleń oddzielającą (także optycznie) tereny i obiekty o różnych funkcjach;

5)   powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć niezabudowaną i nieutwardzoną powierzchnię terenu, pokrytą roślinnością, stanowiącą powierzchnię ekologicznie aktywną;

6)   obowiązującej linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię wyznaczającą podziały terenu opracowania na działki o różnym przeznaczeniu, a także ustalone podziały wewnętrzne, w obrębie jednego przeznaczenia;

7)   postulowanej (orientacyjnej) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć przybliżony podział terenu na różne przeznaczenia (funkcje), a także przybliżony podział w obrębie jednego przeznaczenia, który należy uściślić w projekcie zagospodarowania terenu, lub w projekcie podziału geodezyjnego, w nawiązaniu do: - występujących na gruncie podziałów geodezyjnych, - szczegółowego ukształtowania terenu, - występującej zieleni, - już istniejących, trwałych ogrodzeń, - istniejącej, trwałej zabudowy itp.

8)   nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć odsunięcie linii zabudowy od drogi istniejącej, linii brzegowej itp. co najmniej na odległość określoną w uchwale;

9)   drogach wewnętrznych - należy przez to rozumieć wydzielone działki geodezyjne, umożliwiające skomunikowanie terenów i działek z drogą publiczną, stanowiące własność lub współwłasność osób fizycznych lub prawnych, o ograniczonej dostępności - udostępnione dla ruchu pieszego i samochodowego na określonych warunkach;

 10)   dostępie ograniczonym (dostępności ograniczonej) - należy przez to rozumieć dostęp limitowany ograniczeniami podmiotowymi i przedmiotowymi, a w szczególności ogrodzeniem, zakazem wstępu osobom nieupoważnionym i postronnym, opłatami itp.;

 

 11)   symbolu terenu – należy przez to rozumieć oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, składające się z cyfr i dużych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

 12)   zaleca się - należy przez to rozumieć sugestię zastosowania się do ustaleń niewiążących, wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, estetycznych, ochronnych itp.

2.      Pojęcia występujące w niniejszej uchwale, nie wyjaśnione w ust. 1, należy interpretować zgodnie z definicjami przyjętymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. oraz z definicjami wynikającymi z Polskich Norm
i przepisów odrębnych, obowiązującymi w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

 

 

Rozdział 2

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów

 

 

 

§ 5.1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: „1.MN” i „2.MN”, ustala się przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i przeznaczenie uzupełniające - zabudowa gospodarcza na działkach budowlanych o szerokości frontu minimum
26,0 m.

2.      Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1)   możliwość wydzielenia maksimum siedmiu działek budowlanych na terenie „1.MN” i jednej działki budowlanej na terenie „2.MN”;

2)   możliwość zabudowy ośmiu działek o których mowa w pkt 1), wolnostojącymi domami mieszkalnymi-jednorodzinnymi;

3)   możliwość realizacji niezbędnych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;

3.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)   ustala się następujące, nieprzekraczalne linie zabudowy:

 

a)   od linii rozgraniczającej z drogą publiczną (ul. Mostową) - minimum 8,0 m.,

b)   od projektowanej drogi wewnętrznej - minimum 6,0 m;

2)   zabudowa w obrębie zespołu działek powinna być utrzymana w zbliżonym charakterze architektonicznym;

3)   zabudowa mieszkaniowa maksimum dwukondygnacyjna, w tym poddasze użytkowe, z możliwością podpiwniczenia. Warunkiem podpiwniczenia budynku jest wykonanie badań geotechn. i uwzględnienie wniosków wynikających z tych badań;

4)   maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 8,5 m, a zabudowy gospodarczej - 5,5 m ponad poziom terenu rodzimego, mierzona w północno-wschodnich narożnikach budynków;

5)   maksymalne wyniesienie poziomu posadzki parteru - 1,0 m od poziomu terenu rodzimego, mierzona w północno-wschodnich narożnikach budynków;

6)   dach dwuspadowy, z wykluczeniem kąta ostrego w kalenicy dachu;

7)   zabudowa gospodarcza parterowa z poddaszem magazynowym lub nieużytkowym;

8)   obowiązek zachowania co najmniej 60% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej;

9)   zalecenie koordynacji charakteru ogrodzenia od drogi publicznej i wprowadzenia zieleni ozdobnej, szczególnie we frontowej części działek;

 10)   zalecenie wprowadzenia żywopłotów wzdłuż granic działek;

 11)   zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;

 12)   z uwagi na możliwość występowania stanowisk archeologicznych nie eksponowanych w terenie, obowiązek niezwłocznego powiadomienia właściwego Wojew. Konserwatora Zabytków w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, wykopalisk archeologicznych lub przedmiotu, który posiada cechy zabytku.

4.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące zasady i warunki obsługi zabudowy,
w zakresie infrastruktury technicznej:

1)  zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach ustalonych przez właściwy Zakład Energetyczny;

2)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej na warunkach ustalonych przez jej dysponenta;

3)  zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła, z obowiązkiem zastosowania ekologicznych systemów grzewczych;

4)  odprowadzenie ścieków tymczasowo do szczelnego zbiornika wybieralnego, z obowiązkiem wywozu ścieków do wskazanego punktu zlewnego oczyszczalni, a docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej;

 

5)   wywóz odpadów stałych na gminne składowisko odpadów;

6)   dojazd z drogi gminnej, lub wewnętrzną drogą dojazdową, oznaczoną symbolem 6.KDW, przy zachowaniu zasad określonych na rysunku planu miejscowego.

5.      Na terenie o którym mowa w ust. 1 nie występuje potrzeba:

1)   określania zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;

2)   określania wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3)   wyznaczania granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych;

4)   wprowadzania szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.

 

 

§ 6.1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „3.R” i „4.R”, ustala się przeznaczenie podstawowe - uprawy polowe na terenach rolnych.

2.      Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się:

1)   zakaz zabudowy;

2)   możliwość wprowadzenia nasadzeń drzew i krzewów szczególnie wzdłuż granic działek;

3)   możliwość prowadzenia gospodarki sadowniczej;

3.      Teren oznaczony symbolem 3.R, stanowi część terenów rolnych objętą planem.

 

 

§ 7.1.   Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami „5.KDW”i „6.KDW” ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny komunikacji wewnętrznej stanowiącej drogi dojazdowe do terenów, wyznaczonych w obrębie obszaru objętego planem.

2.      Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala się:

1)   szerokość w liniach rozgraniczających minimum odpowiednio: 5,0 m i 8,0 m;

2)   zalecenie niezbędnego technicznego wzmocnienia podbudowy i nawierzchni dróg, przy zachowaniu przepisów odrębnych;

3)   wykonanie nowego zjazdu z drogi gminnej wymaga uzyskania zgody jednostki zarządzającej tą drogą.

 

 

§ 8.1.   Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem „7.KD” ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji publicznej, przeznaczony pod poszerzenie drogi gminnej do szer. minimum 12,0 m w liniach rozgraniczających.

2.      Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:

1)   szerokość pasa terenu przeznaczonego na poszerzenie drogi publicznej – od 5,0 do 6,0 m;

2)   ustala się możliwość tymczasowego zagospodarowania zielenią niską bez prawa zabudowy i trwałego ogradzania.

 

 

§ 9.   Na obszarze, o którym mowa w § 1, do czasu przeznaczenia terenów o symbolach: 1.MN, 2.MN, 5.KDW, 6.KDW i 7.KD, ustala się tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania - użytkowanie rolne.

 

 

Rozdział 3

 

Przepisy końcowe

 

 

 

§ 10. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów oznaczonych:

1)   symbolem „1.MN” i „2.MN”, o którym mowa w § 5 ust. 1 - w wysokości 30%;

2)   symbolem „3.R” i „4.R”, o którym mowa w § 6 ust. 1 - w wysokości 0%;

3)   symbolem „5.KDW” i „6.KDW”, o którym mowa
w § 7 ust. 1 - w wysokości 0%;

4)   symbolem „7.KD”, o którym mowa w § 8 ust. 1 -
w wysokości 0%.

 

 

§ 11. Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz”, uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz, uchwałą nr XXVI/405/2000 z dnia 2 października 2000 r., którego zgodność kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubicz z ustaleniami planu wynika z § 1 - włączono do załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 12. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu - stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 13. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

 

 

§ 15.1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2.      Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega publikacji na stronie internetowej gminy.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

Hanna Anzel

 


 

 

 

załącznik nr 2

do uchwały Rady Gminy Lubicz

nr XXVIII/369/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin, dot. zabudowy mieszkaniowej-jednorodzinnej i upraw polowych.

 

 

 

Dotyczy sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.

 

 

W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu tj. od 26 lipca 2004 r. Do 20 sierpnia 2004 r. oraz wyznaczonym terminie tj. do dnia 7 września 2004 r. nie wpłynęły uwagi do projektu planu.

 

 

 

 

załącznik nr 3

do uchwały nr XXVIII/369/04

Rady Gminy Lubicz

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania.

 

 

 

1.      Inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin dotyczącym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i upraw polowych, które należą do zadań własnych gminy będą:

-     droga gminna publiczna ( oznaczona symbolem 7 KD) o szerokości 12,00 m w liniach rozgraniczających o nawierzchni asfaltowej na odpowiedniej podbudowie z kamienia wapiennego lub granitowego wraz z oświetleniem.

2.      Inwestycja wymieniona w pkt 1 będzie realizowana równolegle z realizacją zabudowy mieszkaniowej na poszczególnych działkach.

3.      Finansowanie inwestycji wymienionej w pkt 1 podlega zasadom ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), przy czym:

a)   uchwała Rady Gminy określa wieloletni program inwestycyjny w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych,

b)   załącznik do uchwały budżetowej gminy określa limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku budżetowym oraz dwóch kolejnych latach,

c)   kolejne uchwały budżetowe gminy określają nakłady na uruchomiony program w wysokości umożliwiającej jego terminowe zakończenie,

d)   zmiana kwot wydatków na realizację programu następuje w drodze uchwały Rady Gminy zmieniającej zakres programu lub wstrzymującej jego wykonywanie,

e)   zlecenie zadania następuje na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy – Prawo zamówień publicznych,

f)    realizacja zadania następuje w terminach określonych harmonogramem wydatków budżetu gminy.

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: do publikacji przygotował: Sławomir Szczęśniak
  data wytworzenia: 2005-04-11
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2005-04-11 13:37
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2008-05-27 12:26

Opis strony

Sławomir Szczęśniak, Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15282
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-05-27 12:26:26