Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ DLA PODATNIKÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI
 

NAZWA REFERATU
Referat podatkowy

PODSTAWA PRAWNA
1. Art. 67 § 1a, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1540)
2. art. 1 i 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz. U. 2021 poz. 743) 


WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek podatnika,
2. informacja o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

3. Rozliczenie dochodów za rok poprzedni lub sprawozdanie finansowe - do wglądu.

4. Zaświadczenie o dochodach współwłaścicieli.

5. W przypadku długotrwałej choroby  - zaświadczenie o stanie zdrowia. 

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, sprawy szczególnie skomplikowane dwa miesiące

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

DODATKOWE INFORMACJE
Organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym -jest to decyzja uznaniowa.

 

Wniosek o umorzenie odsetek winien być złożony w dniu wpłaty zaległości podatkowej.
 

Stosownie do art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1540) oraz art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. 

Umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek jest instytucją nadzwyczajną, w tym sam wypadki uzasadniające uwzględnienie wniosku muszą posiadać tę samą cechę.

Za umorzeniem zaległości podatkowej muszą przemawiać wypadki spowodowane działaniem czynników, na które podatnik nie mógł mieć wpływu. Przy rozpatrywaniu wniosków podatników o zastosowanie ulg podatkowych każdorazowo badana jest zasadność ich udzielania. W tym celu organ podatkowy bada stan materialny i rodzinny zobowiązanych.

W związku z powyższym podatnik, w celu uzyskania pomocy w formie umorzenia odsetek czy zaległości, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, uzasadniając ważny interes przedkłada wymienione wyżej dokumenty.

FORMULARZE
wniosek indywidualny + informacja o pomocy uzyskanej przez przedsiębiorcę; 

załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 2014, poz. 1543) 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2003-08-18 14:42
 • zmodyfikował: Podatki Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-25 12:07

Rejestr zmian

 • 13.01.2005 r. - zmiana podstawy prawnej
 • 27.07.2005 r. - zmiana podstwy prawnej, zmiana w wymaganych dokumentach, zmiana dodatkowych informacjach
 • zmieniono 2018-01-05 10:30 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-01-05 12:47 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2018-12-11 08:31 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-08-28 11:02 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-09-06 08:08 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-09-06 08:09 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2019-09-06 08:18 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2021-08-25 11:56 przez Podatki Gmina Lubicz
 • zmieniono 2021-08-25 12:07 przez Podatki Gmina Lubicz

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11324
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-25 12:07:02