Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 LUBICZ dnia  18.06.2007 r.

             

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

1. ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

87-162    Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie

NIP 879-24-26-522

tel. fax.(056) 67- 82 - 709

Poczta elektroniczna zdgmik.lubicz@gazeta.pl,  Strona internetowa  www.lubicz.pl   

2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

3. OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ogólna specyfikacja techniczna wraz z załącznikami dostępne są bezpłatnie w Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36a, 87-162 Lubicz oraz na stronie internetowej zamawiającego.

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej dla budowy  zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej Nr 657 w drogę gminną Nr 100895C ul. Myśliwska w Nowej Wsi gmina Lubicz, zgodnie z przedstawioną sytuacją na załączonej mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w p-cie 3 SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – usługi inżynierii projektowej w dziedzinie prowadzenia prac inżynierii wodnej i lądowej objęte są kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień – 74232200-6

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów   art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. Termin wykonania zamówienia: do 30 września 2007 r.

9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  /Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z 2006 r. ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.

 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie projektowania dróg będących przedmiotem zamówienia,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez  wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w  SIWZ.

Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie, lub kserokopii potwierdzonej za  zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.

10. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wadium.  

11. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Jedynym kryterium, którym będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty jest cena.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej

12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT.

1.      Oferty należy składać do dnia 26.06.2007 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego tj. Zarządzie Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul. Toruńska 36 A – Dział Księgowości.

2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.06.2007 r. godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.

3.      Oferta złożona po terminie jest nie ważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca, który złoży ofertę możezmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert.

Upoważnionym do kontaktowania z oferentami jest :

Zdzisław Jasiński st. referent ds. dróg  – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu tel./fax. 67-82-709 

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-06-18
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-06-18 09:28
  • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ostatnia modyfikacja: 2007-06-18 09:33

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 170310
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32