Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMLubicz dnia 16.04.2006 r.

ZDGMiK-341/12/07

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

1.ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska  36 A, 87-162 Lubicz   woj. Kujawsko-pomorskie
tel. fax.(056) 67- 82 - 709
Poczta elektroniczna: zarzaddroglubicz@neostrada.pl
Strona internetowa  www.lubicz.pl

2.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony na podstawie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 163 - tekst jednolity ze   
zmianami.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot  
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy.


3.OKREŚLENIE SPOSOBU UZYSKANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna bezpłatnie w siedzibie   
Zamawiającego tj. w Zarządzie Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w  
Lubiczu  ul.Toruńska 36 a  87-162 Lubicz oraz na stronie internetowej.


4.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - zakup:
1) oleju napędowego  - w ilości ok. - 16000 l.
2) benzyna bezołowiowa 95 - w ilości ok. -   1000 l.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - paliwa objęte są kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień
- olej napędowy   -  23111300-1
- benzyna bezołowiowa  -  23111200-0


5.ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT
   CZĘŚCIOWYCH


6.ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH


7.ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ DODATKOWYCH
   / art.67 ust.1 pkt. 7 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych /


8.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

od 20 maja 2007r. do 20 maja 2008 r.


9.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy ,którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawo Zamówień Publicznych // Dz.U. z 2006 r. Nr 164 poz. 163 - tekst jednolity ze   zmianami
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy , którzy:
1.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie sprzedaży paliw.
2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny
3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
   zamówienia
4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5.posiadają swoje stacje paliw w odległości nie większej niż 7 km od siedziby 
   Zamawiającego
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w pkt. 9 SIWZ
Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową , lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu rejestracyjnego , z którego wynika , że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru lub ewidencji działalności.


10.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium


11.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
 Jedynym kryterium oceny ofert jest cena
 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy , który zaoferował najniższą cenę  
 jednostkową dla poszczególnych rodzajów paliw.

  
12.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTOferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Dróg , Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu ul.Toruńska 36 a - Dział Księgowości
1.Termin składania ofert upływa 10 maja 2007 r. o godz. 1000
2.Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2007 r. o godz. 1015


13.TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 
Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia 
określającego termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego 


ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-04-25
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-04-25 09:36
  • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-11 08:36

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 169871
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32