Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Lubicz dnia  16 kwietnia 2007 r.

OGŁOSZENIE   O   PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

1. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
87 - 162 Lubicz , ul. Toruńska 36 A ,  woj. Kujawsko-pomorskie
tel. / fax. 056 - 67- 82 - 709 ; e-mail: zarzaddroglubicz@neostrada.pl .
2. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIAPrzetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zmianami).
Wartość zamówienia nie przekracza  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SIWZ
 www.lubicz.pl
4. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Świadczenie usług na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób na trasie  Lubicz Dolny (UG) -  Jedwabno - Młyniec Pierwszy - Młyniec Drugi - Mierzynek - Krobia - Lubicz Górny - Lubicz Dolny -    Toruń (Przy Skarpie/OBI) - Lubicz Dolny (UG).
Przystanek początkowy/końcowy - Lubicz Dolny (UG)
Ilość kursów: dni robocze - 12 ; soboty - 4 ; niedziele - 3.
Wykaz przystanków oraz określenie godzin odjazdów z przystanków początkowych zawiera załącznik Nr 1 do SIWZ.
Usługa ma być świadczona pojazdem przystosowanym do przewozu osób o minimalnej ilości miejsc siedzących - 15.
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - regularny przewóz pasażerski 1- objęty jest kodem we Wspólnym Słowniku Zamówień - 60119000-0.
5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający nie dopuszcza składania przez Wykonawców ofert częściowych.
6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI  SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia 1 września 2007 r.  do 31.12.2007 r.
8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy złożą ofertę według określonego wzoru oraz spełnią wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 163 - tekst jednolity ze zmianami/ i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie krajowego transportu drogowego osób,
2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
    Ponadto udział w postępowaniu mogą wziąć wykonawcy, którzy potwierdzą posiadanie uprawnień do  wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z zapisem § 1 rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od  wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane /Dz. U. Nr 87, poz. 605 z 2006 r.   ze zmianami/.
     Ocena spełniania tych warunków będzie dokonana na podstawie złożonych przez wykonawców oświadczeń i innych dokumentów wymienionych w SIWZ.
     Składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
     Inne dokumenty mogą być złożone w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
     W razie ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika do czynności związanych z prowadzonym  postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, wymagane jest dodatkowo złożenie pełnomocnictwa na piśmie opłaconego opłatą skarbową, lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem dokumentu  rejestracyjnego, z którego wynika, że pełnomocnik taki został zgłoszony do rejestru.
9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
10. KRYTERIA  OCENY  OFERT  I  ICH  ZNACZENIE
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę (dopłatę  Zamawiającego za przewóz osób).
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Zarząd Dróg ,Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu , 87 - 162 Lubicz ul. Toruńska 36 A - Dział Księgowości.
1. Termin składania ofert upływa 04 czerwca 2007 r. godz. 10 00
2. Otwarcie ofert nastąpi 04 czerwca  2007 r. o godz. 10 15
Oferta złożona po terminie jest nieważna i zostanie odesłana oferentowi bez otwierania.
12. TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia określającego termin  składania ofert w siedzibie Zamawiającego.

drukuj (OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data wytworzenia: 2007-04-16
  • opublikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    data publikacji: 2007-04-20 10:35
  • zmodyfikował: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
    ostatnia modyfikacja: 2007-05-22 13:29

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 172869
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-08-29 09:51:32