Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiąclipiec 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


D E C Y Z J A

OŚW.7624-28(66)09/10/11/12                                              Lubicz. 2012.03.23

 

D E C Y Z J A

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 4, art. 85 ust. 1 i 2 oraz art. 82 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami), § 3 ust.1, pkt. 63 § 5, pkt. 2 lit e, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr.257, poz.2573 ze zmianami) § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r, Nr.213, poz.1397) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-6/10 z dnia 22.12.2010 r., po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 6856– złożonego w dniu 02.07.2009 r. przez Inwestora ENERGUM DRWĘCA .Sp. z o. o., ul. Młyńska 12, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” na działkach o nr ew. 109,831,832/1,832/5,828/1,830/1-obręb Lubicz Dolny w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński.

określam

dla Inwestora ENERGUM DRWĘCA Sp. z o. o, ul. Młyńska 12, Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie węzła wodnego związane z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11 + 550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” na działkach o nr ew. 109, 831, 832/1, 832/5, 828/1, 830/1 -obręb Lubicz Dolny w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz

warunki środowiskowe polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.

Pod względem administracyjnym, planowana inwestycja znajduje się w Polsce, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu toruńskiego, gminy Lubicz, sołectwa Lubicz Dolny (53°01'52''N,18°44'46''E). Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest, na działkach ewidencyjnych o numerach: 109, 831, 832/1,832/5,828/1 i 830/1 wg katastru gruntów. Wody na omawianym terenie administrowane są przez właściwego zarządcę, tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, wykonuje Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Tereny te znajdują się przy ul. Młyńskiej 12, w zakolu Drwęcy i należały niegdyś do kompleksu młynów, których poprzednim właścicielem było Rolno-Przemysłowe Towarzystwo Inwestycyjne PZZ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Obszar planowanej inwestycji jest uzbrojony w sieci infrastruktury technicznej. ENERGUM DRWĘCA Spółka z o.o. jest użytkownikiem wieczystym obiektów istniejącego jazu młyńskiego w Lubiczu oraz terenów objętych projektowanym zamierzeniem; działek ewidencyjnych o numerach: 109, 831, 832/1, 832/5, 828/1, 830/1-obręb Lubicz Dolny, Gmina Lubicz.

Inwestycja będzie polegać na:

1. Naprawie lub modernizacji istniejących budowli piętrzących – szczególnie mechanizmów i zasuw.

2. Odtworzeniu kanału derywacyjnego i budowa przepustu drogowego przez kanał.

3. Budowie przepławki technicznej dla ryb przy kanale derywacyjnym.

4. Montażu na kanale derywacyjny hydrozespołu VLH.

5. Budowie przepławki kaskadowej przy jazie młyńskim w miejscu starej niesprawnej przepławki.

6. Budowie w korycie rzeki progu piętrzącego kierującego migrujące ryby do przepławki kaskadowej.

7. Budowie w korycie rzeki ostrogi kierującej ryby do przepławki kaskadowej.

Prace budowlane realizowane będą przy użyciu ciężkiego sprzętu budowlanego. W związku z potrzebą realizacji zamierzeń budowlanych zarówno na kanale derywacyjnym oraz na jazie głównym, prace budowlane w tych dwóch miejscach nie będą prowadzone jednocześnie, w pierwszej kolejności działania inwestycyjne zostaną podjęte na kanale derywacyjnym. Dopiero uruchomienie kanału derywacyjnego pozwoli poprzez przepuszczenie przez niego części wód rzeki i na rozpoczęcie procesu budowlanego przepławki przy jazie głównym.

Prace budowlane  koncentrować się będą  w dwóch głównych obszarach tj. w obrębie odtwarzanego kanału derywacyjnego oraz  na jazie młyńskim, głównie w miejscu obecnie istniejącej przepławki dla ryb. Poza tymi obszarami niezbędne prace budowlane dotyczyć będą urządzeń wodnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu przepławek tj. ostrogi powyżej wlotu do kanału derywacyjnego oraz progu w korycie rzeki w rejonie ujścia kanału derywacyjnego.

Teren zamierzonej inwestycji obejmuje obszar hydrowęzła związanego z jazem młyńskim w Lubiczu Dolnym, usytuowanego w km 11+550 biegu rzeki. W miejscu istniejącej przepławki komorowej projektowane jest wykonanie nowej przepławki kaskadowej dostosowanej swoimi wymiarami do potrzeb migracji wszystkich gatunków ryb występujących w Drwęcy. Projektowana inwestycja budowy przepławki i udrożnienia dla migracji ryb głównego koryta Drwęcy, wiąże się z odtworzeniem dawnego kanału derywacyjnego oraz odbudową istniejącej na nim wcześniej elektrowni wodnej.

Zakładane główne cele inwestycji obejmują:

1. Uzyskanie poprawy warunków przepuszczania wielkich wód rzeki Drwęca, poprzez odtworzenie kanału derywacyjnego.

2. Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Drwęca, poprzez odbudowę małej elektrowni wodnej na odtworzonym kanale derywacyjnym. Przyjęta turbina oraz rozwiązanie bloku elektrowni przystosowane są do przepuszczanie wielkich wód kanałem derywacyjnym, który pełnił niegdyś także rolę kanału ulgi.

3. Udrożnienie dla migracji ryb koryta Drwęcy poprzez budowę przepławek dla ryb, które zlokalizowane zostaną w głównym korycie Drwęcy oraz przy elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

Wymienione cele osiągnięte mają zostać poprzez wykonanie następujących urządzeń i obiektów:

1. Wykonanie kanału derywacyjnego (ulgowego) z ujęciem na prawym brzegu rzeki Drwęca, w km 11+608 oraz powrotem do koryta Drwęcy w km 10+870 biegu, wraz z umocnieniami brzegów oraz regulacją koryta rzeki w rejonie ujęcia i wylotu kanału.

2. Wykonanie małej elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

3. Wykonanie nowej przepławki dla ryb o wydatku 0,700m3/s, zlokalizowanej na lewym brzegu projektowanego kanału derywacyjnego, wraz z możliwością wykonania stacji monitoringu ichtiologicznego.

4. Wykonanie zamiast istniejącej przy jazie głównym przepławki komorowej, nowej przepławki o parametrach zapewniających migrację jesiotra, łososia, troci wędrownej, certy, minoga rzecznego oraz pozostałych gatunków ryb tworzących ichtiofaunę Drwęcy.

Przepławka zlokalizowana zostanie w przekroju jazu młyńskiego na lewym brzegu rzeki Drwęca i projektowana jest na przepuszczanie wody biologicznej, wynoszącej 7,64 m3/s.

5. Wykonanie remontu zamknięć istniejącego jazu piętrzącego.

Planowane przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i może stanowić element rozwiązania istniejącego od lat problemu niedrożności ekologicznej Drwęcy w Lubiczu.

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia

Zakłada się, że prace budowlane na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie będą prowadzone jednocześnie. W pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać prace związane z odtworzeniem kanału derywacyjnego, a dopiero po jego uruchomieniu można będzie rozpocząć działania na jazie głównym. Znaczna część prac budowlanych związanych z kanałem derywacyjnym może zostać przeprowadzona w sposób ograniczający oddziaływanie na środowisko rzeki. Prace te stanowić będą znaczną część etapu realizacji przedsięwzięcia tj. m.in. odbudowę kanału derywacyjnego, montaż turbin i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Można je przeprowadzić „na sucho” przy dotychczasowym funkcjonowaniu węzła. Obszar głównych działań koncentrować się będzie na działkach inwestora i przyległych, obejmujących tereny przemysłowe dawnego młyna.

Prace ingerujące w środowisko rzeczne wiążą się z wykonaniem wlotu oraz wylotu z kanału derywacyjnego. Zaleca się przy tym  wykonywanie tych prac korzystając w największym jak to jest możliwe stopniu z terenów przemysłowych będących w dyspozycji inwestora a nie z terenów o wysokich walorach przyrodniczych. W odniesieniu do gleb i gruntów prognozuje się oddziaływanie długotrwałe i nieodwracalne, co wiąże się z koniecznością trwałej zmiany w krajobrazie, w wyniku realizacji inwestycji. Oddziaływanie ograniczać się będzie jednak do terenów już przekształconych, na których bezpośrednio realizowane będą prace budowlane. W odniesieniu do pozostałych płaszczyzn oddziaływań, prognozowane zmiany związane są z małym i krótkotrwałym natężeniem zmian, a ich skutki mają charakter odwracalny o miejscowym zasięgu.

II. Warunki wykonania przedsięwzięcia w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Prace inwestycyjne rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, trwającym od 1 marca do 15 sierpnia.

2. Na czas prowadzenia inwestycji zorganizować zaplecze budowlane, wyposażyć je w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych i utrzymywać w należytym porządku oraz zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów i pojemników na odpady.

3. Bazy materiałowo - sprzętowo - socjalne oraz miejsca postojowe maszyn usytuować poza cennymi siedliskami, w tym poza terenem parku oraz miejscami stwarzającymi zagrożenie powstawania odcieków do wód rzeki.

4.Prace realizacyjne prowadzić z ograniczeniem ingerencji w cenne siedliska przyrodnicze, w szczególności siedliska łęgów i zbiorowisk szuwarowych, ograniczając ich zajęcie do niezbędnego minimum.

5. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym:

a.  w środowisku lądowym - przy udziale specjalisty z zakresu środowisk lądowych, ekologii roślin i zwierząt lądowych, który zapewni minimalizację strat w strukturze gatunkowej i przestrzennej siedlisk przyrodniczych,

b. w środowisku wodnym lub od wód zależnym - przy udziale specjalisty z zakresu ochrony środowiska, ekologii środowisk wodnych i ichtiobiologii.

6. Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

7.W sprzęcie wykorzystywanym do prowadzenia prac preferować oleje, smary i paliwa ulegające biodegradacji i wprowadzić zabezpieczenia przed możliwością powstawania wycieków z maszyn. Nie magazynować smarów, olejów i innych produktów ropopochodnych w pobliżu placu budowy, zwłaszcza przy wykonywanych wykopach.

8. Zabiegi związane z konserwacją maszyn i uzupełnianiem paliwa wykonywać w miejscach do tego przystosowanych, utwardzonych, a w przypadku ich braku - wykorzystywać maty ekologiczne, umożliwiające zebranie ewentualnych rozlewów paliwa.

9. Prac budowlanych na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie prowadzić jednocześnie. Właściwym będzie zachowanie następującej kolejności ich wykonywania:

a. odtworzenie kanału derywacyjnego wraz z budową przepławki technicznej dla ryb, przepustu drogowego i montaż hydrozespołu VLH,

b. działania na jazie głównym wraz remontem urządzeń hydrotechnicznych i budową przepławki kaskadowej.

10.  W czasie wykonywania prac przy jazie młyńskim (remont jazu i budowa przepławki kaskadowej), z dolnej wody jazu młyńskiego prowadzić przerzuty ryb usiłujących pokonać piętrzenie. Zabieg ten wymaga nadzoru przyrodniczego, którego zadaniem będzie określenie sposobu odłowu ryb, w zależności od uwarunkowań wynikających z procesu budowlanego. Odłowione ryby utrzymywać w dobrej kondycji, a następnie wypuścić do rzeki powyżej jazu komunalnego, po uzyskaniu stosownego zezwolenia.

11.Wszelkie prace związane z ingerencją w koryto rzeki ograniczyć do niezbędnego minimum, wykonując je poza okresem przystępowania do rozrodu ryb, rozwoju ikry, wylęgu i nasilonej migracji wiosennej, tj. poza okresem trwającym od 1 marca do 30 czerwca oraz poza okresem jesiennej migracji ryb, trwającym od 1 września do 30 listopada.

12.Prowadzić stałą kontrolę koncentracji tlenu w wodach rzeki, ze szczególnym uwzględnieniem okresu podwyższonej temperatury wód przekraczającej 20°C i przy niskich przepływach (poniżej przepływu średniego z wielolecia - SSQ). W przypadku spadku koncentracji tlenu do poziomu stanowiącego zagrożenie dla ichtiofauny, ograniczyć prowadzenie prac budowlanych w środowisku wodnym. Przy spadku zawartości tlenu poniżej 4 mg 02/l prace prowadzone w wodach rzeki przerwać do czasu poprawy warunków tlenowych.

13.Dokonywać systematycznej kontroli wszystkich maszyn i urządzeń pod kątem wzrostu hałasu, a w razie wystąpienia przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe izolacje akustyczne.

14.Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, a następnie przekazywać je do odzysku, a jeżeli nie jest to możliwe - do unieszkodliwiania, odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania realizować z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w sposób, który nie powoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

15.  Odpady niebezpieczne magazynować w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w miejscach oznakowanych, zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Transport odpadów niebezpiecznych realizować z zachowaniem przepisów o przewozie materiałów niebezpiecznych.

16.  Z olejami odpadowymi postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

17.  Uniemożliwić dopływom do koryta rzeki i płytko zalegających warstw wód podziemnych niepożądanych osadów i substancji organicznych, pochodzących z powierzchni naruszonych w wyniku odpompowywania wody lub prowadzonych robót ziemnych, np. poprzez zastosowanie systemu filtracyjnego.

18.  Zagwarantować nieprzerwaną funkcjonalność systemu przepławek w ciągu całego roku, zapewniając im pierwszeństwo w stosunku do pozostałych elementów przedsięwzięcia w kwestii rozdziału wód.

19.  W trakcie funkcjonowania inwestycji zapewniać prawidłowy poziom piętrzenia, w szczególności w ekstremalnych stanach niskich i wysokich wód.

20. W pasie minimum 5 m od krawędzi koryta, w przypadku obumarcia drzew w wyniku podtopienia, pozostawiać je na miejscu oraz umożliwić zachodzenie naturalnej sukcesji zbiorowisk roślinnych, szczególnie roślinności łęgowej i ziołorośli nadrzecznych wzdłuż rzeki.

21. W przypadku wystąpienia konieczności rekultywacji terenu i odbudowy stref brzegowych, stosować rodzime gatunki i odmiany roślin zgodnych z siedliskiem.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przepławki należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 

1. W celu eliminacji zjawiska barierowości i związanych z nim zagrożeń w zakresie zaburzeń drożności rzeki Drwęcy, stanowiącej korytarz migracyjny dla ryb dwuśrodowiskowych, wykonać system dwóch przepławek dla ryb wraz z urządzeniami regulacyjnymi, wspomagającymi funkcjonalność tych przepławek, których konstrukcje i sposób działania będą spełniać poniższe uwarunkowania:

a. przepławka przy jazie głównym (młyńskim)

-  urządzenie zaprojektować w postaci przepławki kaskadowej, której parametry konstrukcyjne zostaną dostosowane do kryteriów umożliwiających migrację łososia, troci i jesiotra oraz innych gatunków ryb potamodromicznych, charakteryzujących się odmiennymi (słabszymi) zdolnościami pokonywania barier i silnego prądu wody,

-  projekt przepławki dopasować do następujących warunków hydrauliczno - technicznych:

przepływ przez przepławkę - Qn = 7,64 m3/s, różnica poziomów między komorami - 0,15m, długość poszczególnych komór w osi przegród - min. 6,0m, szerokość poszczególnych komór - min. 10,0m, wielkość przesmyku głównego - 1,0m, wielkość pozostałych przesmyków - 0,2; 0,3; 04; 05m, sumaryczna wielkość szczelin max. - 2,5m, współczynnik rozproszenia - 100 W/m3,

-  zaprojektować przepławkę kaskadową w postaci "bliskiej naturze", w której dna poszczególnych basenów będą posiadać obniżenia w środkowej części osi do głębokości 1,9 m i zostaną wyłożone kamieniami o średnicach od 0,4 do 0,7m,

-   zachować łączność dna przepławki z dnem rzeki poprzez ukształtowanie połączenia na górnym stanowisku w formie stożka o nachyleniu od 1:2 do 1:3, a na stanowisku dolnym przepławkę zakończyć trójkątną niecką wypadową,

-   progi pomiędzy poszczególnymi komorami wykonać z ustawionych pionowo podłużnych głazów, układanych nieregularnie i naprzemiennie,

b. przepławka techniczna przy kanale derywacyjnym:

-  urządzenie zaprojektować na lewym brzegu kanału ulgi i po lewej stronie małej elektrowni wodnej, w postaci przepławki szczelinowej vertical-slot,

- projekt przepławki dopasować do następujących warunków hydrauliczno - technicznych:

przepływ przez przepławkę - Qn = 0,70 m3/s, różnica poziomów między komorami 0.13m, długość poszczególnych komór - min. 3,0m, szerokość poszczególnych komór - min. 2,0m, długość komory spoczynkowej - min. 6,0m,  wielkość szczeliny - od 0,3 do 0,4m, współczynnik rozproszenia - od 85 do 123 W/m3, ze wskazaniem zachowania współczynnika poniżej 100 W/m3,

c. budowle regulacyjne wspomagające funkcjonalność przepławek:

-  ostrogę naprowadzającą ryby spływające z biegiem rzeki, zlokalizowaną powyżej wlotu do kanału derywacyjnego, wykonać z materiałów naturalnych, tj. materacy faszynowych oraz narzutu kamiennego,

-   próg koncentrujący nurt rzeki w obrębie jednego z jej brzegów, zlokalizowany powyżej wylotu z kanału derywacyjnego w dnie rzeki, zaprojektować w sposób, który zapewni powstanie prądu wabiącego, kierującego ryby głównym korytem Drwęcy do przepławki przy jazie młyńskim.

2. W celu zapobieżenia wystąpienia erozji brzegów koryta rzecznego, wywołanego przekierowaniem mas wody na kanał derywacyjny, wykonać umocnienia lewego, naprzeciwległego do ujścia kanału ulgi brzegu rzeki Drwęcy, od km 10+680 do km 10+780, preferując materiał naturalny.

3. W celu ochrony siedliska łęgowego 91F0, przesunąć lokalizację progu naprowadzającego ryby do przepławki poza zasięg siedliska w sposób, który nie wpłynie na funkcjonalność urządzenia naprowadzającego.

4. W kanale derywacyjnym, na ujęciu wody do elektrowni, wprowadzić barierę elektryczno - elektroniczną. Urządzenie odstraszające zamontować skośnie od prawego brzegu kanału derywacyjnego w dół do jego lewego brzegu w taki sposób, aby dochodziło do punktu umieszczonego około 2m poniżej wlotu wody (wyjście dla ryb) do przepławki.

5.  W celu umożliwienia zastosowania czyszczarki mechanicznej, w kanale derywacyjnym, na wlocie z rzeki do kanału zamontować kratę o rozstępie 40cm i nachyleniu 70°.

6. Planowaną budowę elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym realizować w oparciu o technologię turbin niskospadowych VLH, ze wskazaniem na model VLH DN 5000 wraz wykonaniem niezbędnych urządzeń kontrolnych i sterujących.

7. W celu zabezpieczenia turbin przed zniszczeniem, przy jednoczesnym dodatkowym zwiększeniu przepustowości stopnia piętrzącego, hydrozespół VLH wyposażyć w system siłowników hydraulicznych pozwalających na unoszenie zestawu.

8. Planowany do wykonania kanał derywacyjny (ulgi) zlokalizować w granicach działek o nr.ew.831,828/1,832/5,830/1 na prawym brzegu rzeki Drwęcy, z ujęciem w km 11+608 oraz z powrotem do koryta rzeki w km 10+870.

IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1.Monitoring w zakresie skuteczności i funkcjonalności przepławek dla ryb, skuteczności wprowadzonych środków ograniczających zjawisko kłusownictwa oraz stopnia regeneracji siedlisk łęgowych i szuwarowych. Obserwacje należy prowadzić przez okres 3 pierwszych lat funkcjonowania przedsięwzięcia.

Wyniki i wnioski z ww. monitoringu (w postaci raportu) należy przedstawić niezwłocznie po zakończeniu badań Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Raport powinien obejmować spostrzeżenia z zakresu skutecznościfunkcjonalności przepławek oraz urządzeń wspomagających wraz z ewentualnymi zaleceniami dla dalszej poprawy ich działania względem drożności rzeki Drwęcy dla występujących tu gatunków ryb, w szczególności dwuśrodowiskowych. W przypadku stwierdzenia wystąpienia niezgodności stanu rzeczywistego z projektowanym, zarządca obiektu będzie zobowiązany do podjęcia działań minimalizujących względem gatunków chronionych.

2. W zakresie  nadzoru przyrodniczego prowadzić monitoring parametrów fizykochemicznych wód rzeki Drwęcy oraz obserwacje reakcji elementów biotycznych środowisk wodnych na wprowadzane zaburzenia.

V. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić: oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

VI. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

VII. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko .

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

VIII. Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Wójt Gminy Lubicz wydał w dniu 23.03.2011r. nr OŚW.7624-18(10)10/11 decyzję środowiskową określającą warunki realizacji przedsięwzięcia przez Inwestora Toruńskie Wodociągi , Sp z o. o, Ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń, polegającego na ,,Rewitalizacja/bagrowanie zbiornika wodnego na rzece Drwęcy wraz z poprawą stanu technicznego stopnia wodnego zlokalizowanego w miejscowości Lubicz Dolny w km 12+300 rzeki Drwęcy, gmina Lubicz, powiat toruński. Przedsięwzięcie realizowane będzie w rejonie stopnia wodnego na utworzonym zbiorniku tzw. cofki, którego powierzchnia wynosi ok. 42 ha a pojemność szacowana jest na około0,8 mln m3 przy maksymalnym piętrzeniu wody do rzędnej 43,66 m npm.Realizacja przedsięwzięcia odbywać się będzie na ujęciu wody, które jest ściśle powiązane technologicznie ze stacją uzdatniania wody (SUW „Drwęca-Jedwabno”) dostarczającą wodę pitną dla mieszkańców miasta Torunia i Gminy Lubicz. Stopień wodny jako obiekt hydrotechniczny składa się z jazu piętrzącego, przepławki dla ryb, obwałowań na obu brzegach rzeki zabezpieczonych grodziami Larsena, oraz przeprawy dla łodzi i kajaków. Stopień wodny służy do spiętrzenia wody, a tym samym występuje wyhamowanie prądu rzecznego, co związane jest z osadzaniem zawiesiny.Z wód rzeki Drwęcy, na wysokości Lubicza korzystają: Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej „Pstrąg” w Lubiczu do hodowli pstrąga; Toruńskie Towarzystwo Św. Alberta dla potrzeb małej elektrowni wodnej; Polski Związek Wędkarski dla rekreacyjnego spędzania czasu nad wodą swoich członków i prowadzenia obserwacji związanych z programem restytucji ryb dwuśrodowiskowych oraz jesiotra. Stopień wodny, którego eksploatacja oparta jest na decyzji pozwolenia wodno-prawnego z dnia 30.07.2008r znak OS.I.6223-9/07/2008 wydanego przez Starostę Toruńskiego dla Toruńskich Wodociągów, Sp. z o.o., ul. Rybaki 31-35, 87-100 Toruń pozwala na podpiętrzenie wody w rzece Drwęcy i zaspakajanie potrzeb ujęcia, jak i w/w użytkowników.

IX. Wykorzystanie zasobów naturalnych.

- na szczególne korzystanie z wód inwestor winien uzyskać wymagane przepisami prawa decyzje (pozwolenie wodno-prawne)

X. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest realizowane w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy, rezerwacie ichtiologicznym i w obszarze NATURA 2000.

Z przedstawionego raportu OOS dla przedmiotowego przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na środowisko przyrodnicze w stopniu wykluczającym jego realizację. Przewidywane zagrożenia należy eliminować lub ograniczać wykonując zawarte w raporcie OOS i postanowieniu RDOŚ zalecenia i warunki.

- na wykonanie prac w granicach rezerwatu przyrody należy uzyskać zgodę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Uzasadnienie

Dnia 02.07.2009 r. nr rej 6856 wnioskiem złożonym przez ENERGUM DRWĘCA Sp.  z o.o, ul. Młyńska 12,Lubicz Dolny, 87-162 Lubicz zwrócono się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacji i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” w miejscowości Lubicz Dolny, gmina Lubicz, powiat toruński. Wójt Gminy Lubicz dokonał sprawdzenia zgodności złożonego wniosku z wymogami określonymi w art.74 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr.199, poz.1227 ze zmianami). Zgodnie z wymaganą procedurą Wójt Gminy Lubicz określił strony postępowania i dnia 06.07.2009 r. pismem nr OŚW. 7624-29(1)/09 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień, składania wniosków i zastrzeżeń. Zgodnie z art.74 ust.3 ustawy z 3 października 2008 r. ponieważ liczba stron postępowania jest większa niż 20, organ prowadzący postępowanie zastosował art.49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U z 2000 Nr.98,poz.1071 ze zmianami) i pismami nr OŚW.7624-29(5)09, OŚW.7624-29(4)09 z dnia 06.07.2009 przekazał Przewodniczącym Rad Sołeckich w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny treść zawiadomienia do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń. Dnia 06.07.2009 r. Wójt Gminy zwrócił się odpowiednimi pismami nr OŚW. 7624-29(3)09 i OŚW. 7624-29(2)/09 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i o zakresie i konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy( km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody w Lubiczu Dolnym, Gmina Lubicz. Treść wystąpień do upoważnionych organów o wydanie opinii o zakresie raportu została przekazana stronom postępowania drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oraz Przewodniczącym Rad Sołeckich do publikacji na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny.           Dnia 14.07.2009 do Wójta Gminy Lubicz wpłynął wniosek (nr.rej.7230) strony postępowania, Toruńskiego Towarzystwa im. ŚW. Brata Alberta w Toruniu, ul. Panny Marii 2, 87-100 Toruń wnoszący uwagi dotyczące wysokości piętrzenia wody na jazie młyńskim powyżej rzędnej 41.10m.nKr oraz funkcjonowania istniejącej na jazie komunalnym małej elektrowni wodnej o mocy 28 kW. Organ prowadzący postępowanie w dniu 16.07.2009r. pismem OŚW.7624-28(6)09 zgodnie z art.37 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powiadomił stronę postępowania, że wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w uzasadnieniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 16.07.2009r do Wójta Gminy Lubicz wpłynęło pismo nr.rej.7315 Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej PSTRĄG”, ul. Nad Drwęcą 9, 87-162 Lubicz  wpływie turbin na działalność przedsiębiorstwa, o konieczności zachowania rzędnych piętrzenia na poziomie określonym w obowiązującym pozwoleniu wodno-prawnym tj. 41.10m.nKr. W dniu 20.07.2009 Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul Rybaki 31-35, 87-100 Toruń pismem nr rej. 7419  utrzymania wysokości piętrzenia 41.10 m.n Kr oraz o niekorzystnym wpływie wyższego piętrzenia na działanie jazu komunalnego. Organ prowadzący postępowanie w dniu 21.07.2009r. pismami OŚW.7624-28(7)09 i OŚW.7624(8)09 zgodnie z art.37 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powiadomił strony postepowania, że wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone w uzasadnieniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. W dniu 23.07.2009 r. Wójt Gminy Lubicz otrzymał pismem nr.rej.7568 z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń wniosek dotyczący wysokości piętrzenia wody górnej przez jazem młyńskim do poziomu 41.10 m n Kr oraz warunków bytowych obsługi przepławki oraz miejsc parkingowych dla obsługi stacji monitoringu ryb. W dniu 05.07.2009r do Urzędu Gminy Lubicz wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-138/09/ BW (nr.rej.8045) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dnia 24.07.2009r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wydał opinię nr N.NZ-402-L-141-2009 (nr.rej.7575), który zaopiniował dla przedmiotowej inwestycji konieczność przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu na środowisko a także obowiązkowe sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Organ prowadzący postępowanie spełniając wymogi określone w art. 10 KPA przekazał treść opinii upoważnionych organów do wiadomości stronom postępowania w drodze zawiadomienia OSW.7624-28(9)09 z dnia 07.08.2009 r. oraz obwieszczenia OŚW.7624-28(10)09 z dnia 07.08.2009 przesłanych przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny celem publikacji ich treści na tablicach ogłoszeń, a także zostało obwieszczenie opublikowane na stronie internetowej UG Lubicz  oraz tablicy ogłoszeń UG Lubicz. Wójt Gminy Lubicz po dokonaniu szczegółowej analizy treści opinii upoważnionych organów, dnia 07.08.2009 r. wydał postanowienie nr OŚW.7624-28(13)09, w którym stwierdził konieczność przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne w pełnym zakresie art. 66  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r, Nr.199, poz1227 ze zmianami). Treść postanowienia została przekazana stronom drogą pocztową oraz pismami nr.OŚW.7624-28(14)09 i OŚW.7624-28(15)09 z dnia 07.08.2009r przekazana do publikacji na tablicach ogłoszeń przez Przewodniczących Rad Sołeckich oraz opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz i tablicy ogłoszeń UG Lubicz. Dnia 20.08.2011r Inwestor wnioskiem nr rej. 8501 wystąpił o zmianę treści wniosku nr.rej.6856 z dnia 02.07.2009 r. poprzez ustalenie mocy turbin w wysokości 0.3 MW każda oraz o skorygowanie nazwy przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz postanowieniem OŚW.7624-28(16)09 z dnia 14.09.2009 r. doprecyzował moc elektrowni oraz nazwę przedsięwzięcia. Treść postanowienia obwieszczeniem OŚW.7624-28(17)09 z dnia 14.09.2009 r. została przekazana stronom postępowania zgodnie z art.10 KPA do wiadomości i przekazana Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny pismami OŚW.7624-28(20)09 i OŚW.7624-28(21)09 z dnia 14.09.2009r do publikacji w powyższych miejscowościach. Wystąpiono pismami OŚW.7624-28(18)09 i OŚW.7624-28(19)09 z dnia 14.09.2009 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uaktualnienie wcześniej wydanych opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW z dnia 23.09.2009 r. oraz postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-138/09/BW z dnia 23.09.2009r. skorygował nazwę przedsięwzięcia oraz doprecyzował moc turbin. Treść postanowienia RDOŚ została przekazana stronom postępowania drogą pocztową oraz przekazana Przewodniczącym Rad Sołeckich pismami OŚW.7624-28(22)09 i OŚW.7624-28(23)09 z dnia 02.10.2009r. miejscowości Lubicz Górny i Dolny do publikacji na tablicach ogłoszeń w tych miejscowościach. W dniu 12.10.2009 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu wyraził opinię (nr.rej10960) o zakresie raportu i konieczności przeprowadzenia oceny dla przedsięwzięcia pod nową nazwą i po doprecyzowaniu mocy turbin. Inwestor pismem z dnia 01.12.2009 r. (nr.rej.12657) złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w myśl art.66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. i Wójt Gminy Lubicz zwrócił się ponownie do upoważnionych organów Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie postanowień i opinii uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (OŚW. 7624-28(17)09 i OŚW. 7624-28(18)09- pisma z dnia 04.12.2009r.Treść wystąpień do upoważnionych organów została opublikowana na stronie internetowej UG Lubicz oraz pismami OŚW.7624-28(16)09 i OŚW.7624-28(15)09 z dnia 04.12.2009 r. przekazana do publikacji Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń. W dniu 04.12.2009 r. zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. Wójt Gminy Lubicz w drodze obwieszczenia OŚW. 7624-28(14)09 podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i uwag w terminie 21 dni od daty publikacji obwieszczenia. Obwieszczenie to zostało przekazane pismem z dnia 04.12.2009r. nr OŚW. 7624-28(15)09 Przewodniczącemu Rady Sołeckiej wsi Lubicz Dolny, w celu podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańcom Sołectwa, a także zostało opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz oraz stronie internetowej UG. W okresie publikacji obwieszczenia wpłynęły do Wójta Gminy wnioski i uwagi związane z udziałem społeczeństwa w postępowaniu od Pana Krężel Tadeusza skr. pocztowa 37- data wpływu 29.12.2009r.(nr rej.13537), 87-101 Toruń wyrażający sprzeciw dla realizowanego przedsięwzięcia, Toruńskich Wodociągów Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń z dnia 29.12.2009 r. (nr.rej13573) o nieuwzględnieniu w raporcie uwarunkowań technologicznych Ujęcia i Stacji Uzdatniania ,,Drwęca –Jedwabno” i możliwość podtopienia rurociągu technologicznego przy rzędnej piętrzenia wyższej niż 41.10m n Kr oraz nie uwzględnienia w treści raportu wcześniej wydanych decyzji pozwoleń wodno-prawnych dla eksploatacji jazu komunalnego, Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej,, Pstrąg” Sp z o. o, ul. Nad Drwęcą 9,87-162 Lubicz z dnia 31.12.2009 r. (nr.rej.13678) o błędnym ustaleniu w raporcie wielkości przepływu wody oraz wysokości piętrzenia wody, a także zagrożeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa przy wyższej wodzie niż 41,10 m nKr, Toruńskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń z dnia 30.12.2009 r. (nr.rej13608) o konieczności zachowania piętrzenia 41,10 m n Kr oraz zagrożeniu dla funkcjonującej na jazie komunalnym elektrowni przy wyższym piętrzeniu niż obecnie ustalonym w obowiązujących pozwoleniach wodno – prawnych. Na złożone wnioski organ prowadzący postępowanie udzielił pismami OŚW.7624-28(19-23)09/10  z dni 07.01.2010r i 25.01.2010 r odpowiedzi i poinformował, że złożone wnioski zostaną rozstrzygnięte zgodnie z art.37 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji publicznej o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U z 2008 r. Nr,199, poz.1227 ze zmianami).Wójt Gminy Lubicz na podstawie powyższego art.37 ust.2 ustawy z 3 października 2008 r. oraz przeprowadzonej analizy treści opracowanego dla przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, dokonanych przez upoważnione organy uzgodnień i wydanych opinii, zgodnie z art. 122 ust.1,art.128 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r ( Dz. U. z 2005r, Nr.239,poz.2019 ze zmianami) stoi na stanowisku, że warunki szczególnego korzystania z wody Rzeki Drwęca (w tym wysokość piętrzenia na jazie młyńskim) zostaną ustalone na etapie wydawania przez upoważnione organy pozwolenia wodno –prawnego. Wójt Gminy Lubicz otrzymał w dniu 07.01.2010r. pismo N.NZ-403-L-79-2009 (nr.rej.164) od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu określające warunki realizacji przedsięwzięcia, oraz wezwanie RDOS-04.O.O.6613-1273/10/BW Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29.01.2010r (nr.rej.1127) dla inwestora wzywające Inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Raport został uzupełniony przez Inwestora w dniu 07.04.2010 r. i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia raportu a także pismami RDOŚ-04.OO.6613-404-2/09/10ADS z dnia 27.05.2010, RDOŚ-04.OO.6613-404-3/09/10 z dnia 25.08.2010r, RDOŚ-04.OO.6613-404-4/09/10/BW z dnia 29.10.2010 r., WOO.4242.29.2011 ADS z dnia 18.01.2011r. informujące o wydłużeniu terminu na uzupełnienie raportu. Do Urzędu Gminy Lubicz w dniu 11.04.2011 r. wpłynął wniosek (nr rej. 4083) Inwestora o ostateczne określenia nazwy przedsięwzięcia w brzmieniu ,,Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy(km 11+550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody” oraz przesyłający ostateczną wersję raportu. Organ prowadzący postępowanie w dniu 12.04.2011r pismem OŚW.7624-28(25)/09/10/11 przekazał raport do Regionalnego Dyrektora Ochrona Środowiska w Bydgoszczy, który postanowieniem WOO.4242.29.2011ADS.2 z dnia 12.07.2011r (nr.rej.7321) uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia. Wójt Gminy Lubicz pismem OSW.7624-28(26)09/10/11 z dnia 18.07.2011r. zgodnie z art.10 KPA powiadomił strony o możliwości zapoznania się treścią postanowienia RDOŚ oraz obwieszczeniem OŚW.7624-28(27)09/10/11 z dnia 18.07.2011r przesłanych do publikacji przewodniczącym Rad Sołeckich w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny do publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty o możliwości zapoznania się ze zgromadzoną w trakcie postępowania dokumentacją W określonym terminie do Wójta Gminy Lubicz wpłynęły wnioski stron postępowania Toruńskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń z dnia 03.08.2011r (nr.rej.7924), Pana Krzysztofa Walterskiego, ul. Lipnowska 2,87-162 Lubicz z dnia 02.08.2011 (nr.rej.7902), Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ul Słowackiego 80,87-100 Toruń z dnia 03.08.2011r( nr.rej7969), Przedsiębiorstwa Produkcji Rybackiej ,, Pstrąg”, ul. Nad Drwęcą 9,87-162 Lubicz z dnia 01.08.2011r (nr.rej.7874), Toruńskich Wodociągów Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń z dnia 03.08.2011 r. (nr.rej.7951) dotyczące utrzymania wysokości piętrzenia na poziomie ustalonym przez obecnie obowiązujące pozwolenia wodno-prawne. Dnia 01.09.2011 Wójt Gminy Lubicz po przeprowadzeniu postępowania wydał decyzję OŚW.7624-28(36)09/10/11 określającą środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia. Od ustaleń powyższej decyzji w terminie ustawowym 2 strony postępowania wniosły za pośrednictwem organu wydającego decyzję odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Na podstawie art. 133 KPA  Wójt Gminy Lubicz przesłał wniesione odwołania pismem OSW.7624-28(40)09/10/11 z dnia 23.09.2011 do organu II instancji celem wydania rozstrzygnięcia w sprawie oraz zawiadomieniem OŚW.7624-28(41)09/10/11 z dnia 23.09.2011 r. i obwieszczeniem OŚW.7624-28(42)09/10/11 z dnia 26.09.2011 r. powiadomił strony postępowania o wniesionych w sprawie odwołaniach. Obwieszczenie zgodnie z art. 74.ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zostało  ze względu na liczbę stron przekraczającą 20,  pismami OŚW.7624-28(43)09/10/11 i OŚW.7624-28(44)09/10/11 z dnia 26.09.2011 przekazane do publikacji w miejscach zwyczajowo przyjętych Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny a  także opublikowane na tablicy ogłoszeń UG Lubicz i stronie internetowej UG Lubicz. W dniu 27.09.2011 w terminie ustawowym wpłynęło również odwołanie strony postępowania nr.rej .9828.  które zostało pismem OSW. 7624-28(45)09/10/11 przesłane do kompetentnego organu odwoławczego. Wójt Gminy o wniesieniu kolejnego odwołania zawiadomieniem OŚW.7624-28(46)09/10/11 i obwieszczeniem OŚW.7624-28(46)09/10/11 z dnia  30.09.2011r. powiadomił strony postępowania o jego wniesieniu poprzez publikację zawiadomienia i obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Górny, stronie internetowej UG Lubicz oraz na tablicy ogłoszeń UG Lubicz. W dniu 07.11/2011 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu decyzją SKO-60-33/11 uchyliło w całości zaskarżona decyzję i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zarzuty dotyczyły m.in. prawidłowej nazwy zamierzenia, które pierwotnie określono jako „Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW każda", a miało dotyczyć „Rewitalizacji i udrożnienia ekologicznego węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11 + 550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody, na działkach o nr ewid. 109, 831, 832/1, 832/5, 828/1, 830/1 obręb Lubicz Dolny, gm. Lubicz".

Jako, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2011 r. znak: W00.4242.29.2011.ADS.2 uzgadniające środowiskowe uwarunkowania, zostało wydane na wniosek Wójta Gminy Lubicz z dnia 4 grudnia 2009 r. znak: OŚW.7624-28(18)/09 dla przedsięwzięcia o nazwie: „Odbudowa kanału ulgi wraz z energetycznym wykorzystaniem potencjału wody rzeki Drwęcy w miejscowości Lubicz Dolny, km 10+100, instalacja turbin szt. 2 o mocy do 0,3 MW każda", powstała wątpliwość, czy „była to zwykła omyłka, czy też w uzgodnieniu tym nie uwzględniono zmiany wniosku o nowej lokalizacji".

Zgodnie z wyjaśnieniami Inwestora, w treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i wielokrotnych uzupełnieniach stosowano różny kilometraż rzeki Drwęcy. Podawano również lokalizację jazu młyńskiego z zastosowaniem innych wartości niż te, które wynikają z operatu wodnoprawnego. Jak zaznaczył Inwestor, niekonsekwencja ta była skutkiem konieczności wykorzystania wielu materiałów źródłowych w trakcie sporządzania dokumentacji, które z uwagi na okres opracowania, odmienne metody oraz uwarunkowania, wykazywały rozbieżności co do wytyczenia dokładnego kilometrażu. W opublikowanych pracach naukowych, opracowaniach dokumentacyjnych i orzeczeniach administracyjnych, lokalizacja jazu młyńskiego podawana jest w km: 10 + 100, 10 + 340, 11 + 290. Dodatkowo, wg kilometrażu „Mapy cyfrowej nowego podziału hydrograficznego Polski"  jaz młyński zlokalizowany jest w km 11 + 500, ale też w km 11 + 400 wg kilometrażu wyznaczonego w ramach opracowywanych studium Obszarów Bezpośredniego Zagrożenia Powodzią (www.imgw.pl)

W toku prowadzonych przez autorów raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko prac obliczono kilometraż rzeki Drwęcy w oparciu o założenie przebiegu głównego nurtu cieku, w geometrycznym środku koryta, zidentyfikowanego na podstawie zortorektyfikowanych podkładów mapowych, wykonanych z wykorzystaniem zdjęć lotniczych w latach 2008 - 2010. Dlatego w ostatecznej wersji lokalizację przedsięwzięcia ustalono w km 11 + 550. Należy zaznaczyć, iż stosowane kilometrąże są wyłącznie wartościami szacunkowymi i nie opierają się na pomiarach geodezyjnych w terenie, głównie z uwagi na fakt, iż przebieg koryta głównego cieku często ulega zmianom, więc takie pomiary ulegałyby szybkiej dezaktualizacji.

W celu właściwego zlokalizowania zamierzenia i ustalenia warunków uzgadniających środowiskowe uwarunkowania posłużono się zatem numerami wydzieleń ewidencyjnych na podstawie aktualnego rejestru gruntów.

Dodatkowo Wójt Gminy Lubicz w dniu 30 stycznia 2012 r. przekazał Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismo Inwestora - ENERGUM DRWĘCA Sp. z o.o. z siedzibą w Lubiczu z dnia 11 kwietnia 2011 r. jednoznacznie ustalające nazwę przedsięwzięcia na: „Rewitalizacja i udrożnienie ekologiczne węzła wodnego związanego z istniejącym jazem piętrzącym na rzece Drwęcy (km 11 + 550) w Lubiczu Dolnym wraz z zagospodarowaniem potencjału energetycznego piętrzonej wody".

Ponieważ postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego zadania zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięcie kwalifikowano w oparciu o § 4 cyt. rozporządzenia. Inwestycja zalicza się więc do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 63 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, czyli jest przedsięwzięciem dla którego sporządzenie raportu może być wymagane.

Planowane zamierzenie zlokalizowane jest w terenie objętym miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

a. uchwalonym na mocy uchwały Nr XLI/490/05 Rady Gminy Lubicz, z dnia 16 listopada 2005 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom Nr 23, poz. 338),

b. uchwalonym na mocy uchwały Nr XLVIII/566/06 Rady Gminy Lubicz, z dnia 24 kwietnia 2006 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia (Dz.Urz.Woj.Kuj-Pom Nr 106, poz. 1631).

Teren inwestycji położony jest m.in. na obszarze jednostek planistycznych UT1 - usług turystyki oraz WSI - wody powierzchniowe, dopuszczających możliwość odtworzenia dawnego kanału Młynówki wraz z urządzeniami elektrowni wodnej. Jednocześnie w planie naniesiono granicę zasięgu wód powodziowych dla wody 100-letniej (wielkiej wody o prawdopodobieństwie przekroczenia 1%), który częściowo obejmuje teren projektowanej MEW, przepławki i stacji monitoringu ryb.

Odnosząc się do zarzutów przedstawionych w decyzji Samorzadowego Kolegium Odwoławczego organ prowadzcy postępowanie pismem OŚW 762419-28(40)08/09/10/11 z dnia 27.12.2011 wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu celem uzyskania stosownych uzgodnień. W załączeniu do pisma przesłano wyjaśnienia Inwestora oraz wyjaniono sprawę lokalizacji inwestycji oraz precyzyjnie określono jej nazwę. Treść wystąpień do organów uzgadniających zgodnie z art.10 KPA przekazano stronom postępowania poprzez obwieszczenie Wójta Gminy nr.OSW.7624-28(42)09/10/11/12 z dnia 02.01.2012 które zostało opublikowane w miejscowościach Lubicz Dolny i Lubicz Gorny w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń a także opublikowano  je na stronie internetowej UG Lubicz i tablicy ogłoszeń UG Lubicz. W treści obwieszczenia zgodnie z art.33 ustawy z dnia 3 października o udostępnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie,udziale społeczenstwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie okreśłił termin składania wniosków uwag i zastrzeżeń do dnia 27.01.2012 zwiazanych z udziałem społeczeństwa w postępowaniu.  Dnia 16 stycznia 2012 PPIS w Toruniu opinią N.NZ-403-L-1/12 dokonał wymaganych przepisami prawa uzgodnień, natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem WOO.4242.5.2012.ADS z dnia 24 .01.2012 wezwał inwestora do uzupełnienia raportu. W dniu 08.03.2012 regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  postanowieniem WOO.42.42.5.2012.ADS.2  dokonał uzgodnien warunków realizacji przedsiewzięcia. W wyznaczonym przez Wójta Gminy terminie obwieszczeniem OSW.7624-28(42)09/10/11 z dnia 02.01.2012 wpłynęły wnioski i uwagi stron postępowania –dnia 23.01.2012 Toruńskiego Towarzystwa im. Św. Brata Alberta nr.rej.812, dnia 27.01.2012 nr.rej 953  Toruńskich Wodociągów, dnia 27.01.2012  nr. rej.969 Przedsiębiorstwa Perodukcji Rybackiej ,, Pstrag” dotyczace warunków korzystania z wód Rzeki Drwęcy pomiędzy jazem komunalnym oraz miejscem realizacji  określonego w niniejszej decyzji przedsiewzicia. Zarzuty dotyczyły wysokości piętrzenia wody i poziomów wody dolnej za jazem komunalnym.Wójt Gminy stronom zgłaszającym wnioski i uwagi pismami OSW.7624-28(48-50)09/10/11/12 z dnia 01.02.2012r.

Wdniu 07.03.2012r. Wójt Gminy poinformował na mocy art.10 zgodnie z art.49 KPA strony postępowania obwieszczeniem OSW.7624-28(51)09/10/11/12 o możliwości zapoznania sie z treścią wydanego postanowienia RDOŚ ugadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia oraz o  możliwości zapoznania sie z aktami sprawy przed wydaniem decyzji środowiskowej. Obwieszczenie zostało przekazane pismami OSW.7624-28(52)08/09/10/11/12 i OSW.7624-(51)09/10/11/12 Przewodniczącym Rad Sołeckich miejscowości Lubicz Dolny i Lubicz Górny celem publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń a takze opublikowane zostało na stronie internetowej UG Lubicz i tablicy ogłoszeń UG Lubicz w wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.03.2012 r. W wyznaczonym terminie wpłynęły wnioski-w dniu 22.03.2012 r nr.rej 3077 Pana Krzysztofa Walterskiego zam ul. Lipnowska 2,Lubicz Górny kwestionująca wykorzystanie przez Inwestora terenu działki 109-obręb Lubicz Górny.  Po sprawdzenie   w miejcowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Lubicz Górny przeznaczenia działki nr.109-obręb Lubicz Górny, Wójt Gminy  stwierdza że nie występuje kolizja przeznaczenia podstawowego tej nieruchomości z zamierzeniami inwestora. Dnia 23.03.2012  wpłynęły równiez uwagi Toruńskich Wodociagów nr.rej 3142 i Przdsiebiorswa Produkcji Rybackiej ,, Pstrag” dotyczące treści raportu i wysokości piętrzenia a takze warunków korzystania z wód przez poszczególnych użytkowników. Wnioski dotyczace treści raportu  wcześniej zostały rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu w treści postanowienia i opinii uzgadniającej raport i warunki realizacji przedsięwzięcia, natomiast  warunki korzystania z wód określi Starosta Powiatowy w Toruniu na etapie wydawania pozwolenia wodno-prawnego.  Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor rozpatrzył szereg wariantów.

Niepodejmowanie przedsięwzięcia sprowadza się do pozostawienia obiektów węzła wodnego przy Jazie Młyńskim w stanie dotychczasowym, który w wielu aspektach przedstawia się niekorzystnie. Zaniechanie inwestycji będzie skutkowało pogłębianiem się negatywnego oddziaływania związanego z funkcjonowaniem obiektów w stanie niezagospodarowanym. W aspekcie energetycznym, a także w kwestii zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, niepodejmowanie przedsięwzięcia skutkować będzie niewykorzystaniem na przedmiotowym terenie potencjału związanego z możliwością produkcji energii. Brak działań zmierzających ku zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych, w obliczu nieustającego wzrostu zapotrzebowania energetycznego, prowadzić będzie do zwiększenia ilości zanieczyszczeń i dalszej degradacji poszczególnych komponentów środowiska naturalnego, związanej z eksploatacją tradycyjnych elektrowni korzystających z konwencjonalnych, kopalnych, źródeł energii.

W przeciwieństwie do pozostałych wariantów, niepodejmowanie działań na rzecz polepszenia warunków migracji organizmów wodnych polegających na budowie nowych przejść dla ryb, może w konsekwencji doprowadzić do:

a. utrzymywania stanu braku ekologicznej drożności systemu rzeki Drwęcy w jej newralgicznym dolnym odcinku,

b. utrzymywania stanu ograniczającego możliwości migracji, a przez to warunków naturalnego trwania populacji wędrownych gatunków ryb, w tym gatunków rzadkich i zagrożonych (m.in. łosoś bałtycki, troć wędrowna, certa, minóg rzeczny) oraz wymarłych w wodach Polski, a stanowiących przedmiot zabiegów restytucyjnych (jesiotr bałtycki), których potencjalne obszary tarliskowe znajdują się w górnych odcinkach Drwęcy oraz w jej dopływach,

c. utrzymywania stanu ograniczającego możliwości migracji gatunków ryb niewędrownych w tym gatunków rzadkich i zagrożonych (m.in. kiełb białopłetwy, różanka, koza) w obrębie ekosystemu rzecznego, co wpływać musi negatywnie na warunki trwania ich populacji.

Po przeanalizowaniu wszystkich wariantów uznano, iż realizacja planowanego przedsięwzięcia zgodnie z wymaganiami określonymi w raporcie uwzględnia kompromisowo racje społeczne, ekonomiczne oraz uwarunkowania lokalizacyjne, w tym miejscowe i regionalne potrzeby ochrony środowiska. Przy obecnym poziomie wiedzy, możliwościach technicznych i ekonomicznych wariant proponowany przez Inwestora oceniono jako najkorzystniejszy.

Z uwagi na specyfikę wnioskowanego przedsięwzięcia największy wpływ na wykorzystanie terenu w fazie budowy będą miały roboty ziemne i ruch ciężkiego sprzętu budowlanego (młoty hydrauliczne, wibromłoty, pogłębiarki, dźwigi - żurawie mobilne).

W związku z potrzebą realizacji zamierzeń budowlanych na kanale derywacyjnym oraz na jazie głównym, prace budowlane w tych dwóch miejscach nie będą prowadzone jednocześnie - w pierwszej kolejności działania zostaną podjęte na kanale derywacyjnym. Dopiero jego uruchomienie pozwoli (poprzez przepuszczenie części wód rzeki) na rozpoczęcie procesu budowlanego przepławki przy jazie głównym. Prace budowlane koncentrować się będą w dwóch głównych obszarach, tj. w obrębie odtwarzanego kanału derywacyjnego oraz na jazie młyńskim, zwłaszcza w miejscu obecnie istniejącej przepławki dla ryb. Poza tymi obszarami niezbędne prace budowlane dotyczyć będą urządzeń wodnych koniecznych do prawidłowego funkcjonowania systemu przepławek, tj. ostrogi powyżej wlotu do kanału derywacyjnego oraz progu w korycie rzeki w rejonie ujścia kanału derywacyjnego. Sporadycznie może wystąpić potrzeba umocnienia brzegów w miejscach przyległych do nowych obiektów.

Z uwagi na fakt, iż w okresie realizacji przedsięwzięcia może pojawić się oddziaływanie wynikające z eksploatacji sprzętu oraz z magazynowania materiałów na terenie zaplecza budowy, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony środowiska przed miejscowym zanieczyszczeniem gruntów, a tym samym i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi, pochodzącymi z pojazdów mechanicznych (samochody, koparki), magazynowania olejów, smarów oraz innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji i konserwacji sprzętu lub też materiałami stosowanymi podczas prac budowlanych (głównie wykończeniowymi i zabezpieczającymi powierzchnie konstrukcji), wszelkie czynności zostaną odpowiednio zorganizowane. Nastąpi uporządkowanie i zagęszczenie gruntu w miejscach, w których wymagany będzie ruch pojazdów po terenie nieutwardzonym, a Inwestor wyznaczy miejsca prowadzenia prac związanych z konserwacją sprzętu, magazynowaniem materiałów budowlanych, eksploatacyjnych oraz odpadów. Miejsca te zabezpieczone zostaną przed dostępem osób postronnych, a magazynowanie odbywać się będzie w sposób ograniczający możliwe oddziaływanie środowiskowe. Podczas prac, w trakcie których stosowane będą materiały wykończeniowe oraz zabezpieczające, zostanie zachowana szczególna ostrożność i zorganizowana będzie zbiórka opakowań, w celu niedopuszczenia do niewłaściwego postępowania z nimi.

W strefie oddziaływania realizacji inwestycji na środowisko nie znajdują się żadne ujęcia wód. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na strefę ochrony pośredniej ujęcia powierzchniowego i infiltracyjnego, które obejmuje odcinek rzeki od km 12 + 300 do km 24 + 310, od 250 m poniżej jazu komunalnego w górę rzeki.  W rejonie ujścia z pomp istnieje ryzyko negatywnego wpływu zrzucanych wód na warunki biochemiczne rozpatrywanego odcinka rzeki. Zostanie ono jednak wyeliminowane poprzez uniemożliwienie dopływu do koryta rzeki i płytko zalegających warstw wód podziemnych, osadów i substancji organicznych pochodzących z powierzchni naruszonych w wyniku prac ziemnych, np. przez zastosowanie systemu filtracyjnego.

Przedsięwzięcie wiąże się ze znacznym wpływem na wody powierzchniowe. Zmiany będą miały charakter lokalny i będą w pełni odwracalne. Zagrożenie wynika z wprowadzenia do toni rzeki zakumulowanych w dnie osadów. Do zmian jakości wód powierzchniowych może dojść podczas zabijania ścianek szczelnych w rejonie wlotu od strony górnej i dolnej wody i ich późniejszego usuwania (zabijanie ścianek szczelnych prowadzone jest przy użyciu wibromłotów), ale także przy realizacji budowy przepławki kaskadowej przy jazie młyńskim wraz z kształtowaniem i profilowaniem dna rzeki oraz brzegów w rejonach wejść do przepławki.

Potencjalne zagrożenie będzie kontrolowane poprzez nadzór specjalisty z zakresu hydrobiologii, zarówno w trakcie ustalania szczegółowego harmonogramu prac budowlanych, jak i ich późniejszej realizacji.

Głównym źródłem emisji do powietrza w fazie realizacji przedsięwzięcia będą zanieczyszczenia o charakterze niezorganizowanym, powstające w czasie pracy maszyn i urządzeń wykonujących roboty ziemne oraz prace budowlane, jak również związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi, tj. spawalniczymi, antykorozyjnymi i wykończeniowymi oraz pracami zabezpieczającymi elementy fundamentów przed oddziaływaniem wilgoci. Emisja pyłów może być również związana z rozwiewaniem pryzm urobku wydobytego podczas prac i składowanego w rejonie budowy.

Przewiduje się także negatywne oddziaływanie prowadzonych czynności budowlanych na klimat akustyczny w trakcie najbardziej uciążliwych prac, przy zastosowaniu np. wibromłotów.

Wpływ fazy realizacji zamierzenia na stan powietrza atmosferycznego i rozprzestrzenianie się hałasu ustąpi z chwilą zakończenia wykonywanych prac.

W wyniku eksploatacji elektrowni wodnej będą powstawały niewielkie ilości odpadów powstających podczas prac konserwacyjnych urządzeń technicznych. Odpady te gromadzone będą selektywnie, w wyznaczonych miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych, a następnie przekazywane odbiorcom zewnętrznym, w pierwszej kolejności do odzysku.

W związku z tym, że przedsięwzięcie nie wymaga obecności stałego personelu obsługi, nie przewiduje się powstawania ścieków bytowo-gospodarczych. Zamierzenie nie generuje również ścieków technologicznych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do podłoża.

Oddziaływanie planowanego zamierzenia jest związane z emisją hałasu, którego źródłem będzie hydrozespół elektrowni wodnej, obejmujący turbiny, generator oraz infrastrukturę uzupełniającą (osprzęt elektryczny oraz urządzenia kontrolne i sterujące).

Dzięki całkowitemu zanurzeniu turbiny VHL w wodzie, wpływ zamierzenia na klimat akustyczny zostanie znacząco ograniczony. Stacja transformatorowa o mocy akustycznej nieprzekraczającej 65 dB wraz z infrastrukturą uzupełniającą będzie umieszczona w specjalnie wyodrębnionym pomieszczeniu. Praca elektrowni będzie odbywać się systemie ciągłym.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa usytuowana jest w odległości około 75 m od przedsięwzięcia.

Na etapie sporządzania dokumentacji dla przedmiotowego zamierzenia Inwestor przeprowadził symulację akustyczną, zarówno w porze dnia i nocy, uwzględniając hałas emitowany z wszystkich projektowanych źródeł przy ich nominalnej pracy. Obliczenia wykazały, że eksploatacja elektrowni wodnej nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w rejonie najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), tj. rezerwatu przyrody pn. „Rzeka Drwęca", obszaru Natura 2000 pn. Dolina Drwęcy PLH280001 oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

Realizacja zamierzenia w sposób bezpośredni przyczyni się do likwidacji istniejącej barierowości dla wielu gatunków ryb, a w szczególności dwuśrodowiskowych, stanowiących przedmiot i cel ochrony rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000.

Udrożnienie istniejącej przegrody ekologicznej poprzez budowę systemowo działających dwóch przepławek dla ryb rozwiązuje trwający od lat jeden z najpoważniejszych problemów ochrony ichtiofauny dorzecza Drwęcy.

Zagospodarowanie Jazu Młyńskiego zgodnie z przedłożonym projektem wpłynie pozytywnie na ochronę przyrody rozpatrywanego terenu głównie poprzez polepszenie warunków rozrodu populacji ryb, w wyniku przywrócenia ekologicznego połączenia sieci wód dorzecza górnej i środkowej Drwęcy z Morzem Bałtyckim.

Jednocześnie, zakres planowanej inwestycji obejmuje odbudowę kanału ulgi i zamontowanie hydrozespołu celem wykorzystania naturalnych warunków wód rzeki Drwęcy dla produkcji energii elektrycznej.

Z uwagi na szczególny charakter rzeki i pełniących przez nią funkcji ekologicznych dla chronionych gatunków ryb, przewidziano powstanie nowej elektrowni w oparciu o technologię turbin niskospadowych VLH.

Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji hydrozespołu, znacząco ograniczone zostaną działania inżynieryjno - budowlane na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz negatywny wpływ na ichtiofaunę w czasie eksploatacji urządzenia.

Ograniczony do minimum wpływ turbin VLH na ichtiofaunę został potwierdzony serią badań i testów, które jednoznacznie wskazują, iż zastosowanie przedmiotowej technologii, nie spowoduje wzrostu śmiertelności i zminimalizuje stopień uszkodzenia ryb.

W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że spośród ryb wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, rozpatrywany odcinek rzeki ma znaczenie dla minoga rzecznego, jesiotra ostronosego, łososia atlantyckiego oraz bolenia, kozy, głowacza białopłetwego.

Dla pierwszych trzech wymienionych gatunków, odcinek rzeki Drwęcy pomiędzy km 11+300 do km 15+800, stanowi fragment szlaku migracyjnego, natomiast dla pozostałych gatunków jest to obszar występowania, obejmujący zarówno miejsca rozrodu, jak i żerowania.

W odniesieniu do gatunków ryb wędrownych, wpływ inwestycji jest zdecydowanie korzystny. Dodatkowo oddziaływanie zamierzenia na populację gatunków rezydentnych nie spowoduje zagrożenia dla trwania populacji tych gatunków.

Realizacja inwestycji nie wpłynie na parametry jakościowe wód rzeki, gdzie wyłącznie nieznacznym modyfikacjom ulec mogą procesy fizykochemiczne i biologiczne. Zostanie to jednak ograniczone przez przestrzeganie założeń realizacyjnych oraz prowadzenie dozoru przyrodniczego i stałego monitoringu.

Negatywne oddziaływanie realizacji i eksploatacji inwestycji na gatunki roślin i siedliska przyrodnicze w tym: ziołorośli nadrzecznych (6430-3), łąk rajgrasowych (6510-1), łęgów topolowych (91E0-2) oraz łęgów wiązowo - jesionowych (91F0-1), będzie ograniczone do niewielkich powierzchni, przez co przewiduje się brak znacząco negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie siedlisk przyrodniczych, będących celem ochrony na analizowanym fragmencie ww. rezerwatu przyrody i obszaru Natura 2000.

Należy jednak pamiętać, iż z uwagi na lokalizację w granicach rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca", przed realizacją przedsięwzięcia należy uzyskać stosowne zezwolenie, zgodnie z art. 15 cyt. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

W celu weryfikacji przyjętych założeń projektowych tutejszy organ zalecił wykonanie monitoringu w zakresie: skuteczności i funkcjonalności przepławek dla ryb, skuteczności wprowadzonych środków ograniczających zjawisko kłusownictwa, stopnia regeneracji siedlisk łęgowych i szuwarowych. Badania należy przeprowadzać przez okres 3 pierwszych lat funkcjonowania przedsięwzięcia.

Z prowadzonego monitoringu koniecznym jest sporządzenie opracowania, którego treść będzie zawierać wnioski z zakresu skuteczności i funkcjonalności przepławek oraz urządzeń wspomagających wraz z ewentualnymi zaleceniami dla dalszej poprawy ich działania względem drożności rzeki Drwęcy dla występujących tu gatunków ryb, w szczególności dwuśrodowiskowych. Wyżej wymieniony dokument należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przypadku stwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości, zarządca obiektu będzie zobowiązany do podjęcia działań minimalizujących względem gatunków chronionych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011 r., Nr 49, poz. 549).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW240040 (JCWPd Nr 40), zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stany ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonym europejskim kodem PLRW20002028999 - Drwęca od Brodniczki do ujścia, zaliczonym do regionu wodnego Dolnej Wisły. W ww. planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1018), stan tej silnie zmienionej JCWP oceniono jako zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych do roku 2015.

Spośród obszarów chronionych, uwzględnionych w art. 38f ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012, poz. 145 t.j.) w rejonie planowanego przedsięwzięcia występują:

1.  obszary wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,

2. obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków ustanowionych w cyt. ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, dla których poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż zarówno w wyniku realizacji, jak i eksploatacji zamierzenie nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Planowane zamierzenie nie zalicza się do instalacji, której działalność stwarza ryzyko szkody w środowisku w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.).

Projekt przedsięwzięcia został opracowany w oparciu o najnowsze stosowane obecnie rozwiązania, które zapewnią ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem inwestycji na etapie jej realizacji i eksploatacji. Przedsięwzięcie planowane do realizacji jak wykazała przeprowadzona procedura po spełnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji nie będzie niekorzystnie wpływać na środowisko naturalne.

            Po zapoznaniu się z ,,Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” stwierdzono, że proponowane rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz zabezpieczenie ekologiczne inwestycji zostały przyjęte właściwie i nie odbiegają od standardów stosowanych na obszarze kraju i UE.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia, w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

Zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r, Nr.199, poz.1227) integralną częścią niniejszej decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Otrzymują strony;

1.Toruńskie Wodociągi, Sp z o.o, ul. Rybaki 31-35,87-100 Toruń,

2.Energum Drwęca, Sp z oo,ul. Młyńska 12,87-162 Lubicz,

3. Gmina Miasta Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,87-100 Toruń,

4. Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, ul. Toruńska 10,87-148 Łysomice,

5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19,80-804 Gdańsk,

6. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Inspektorat w Toruniu, ul. Klonowicza 7, 87-100 Toruń,

7. Przedsiębiorstwo Produkcji Rybackiej-Pstrąg Sp. z o o., ul. Nad Drwęcą 9, Lubicz Górny, 87-162 Lubicz,

8. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad w Bydgoszczy, ul. Polna 113,87-100 Toruń,

9 Polski Związek Wędkarski, Oddział w Toruniu, ul. Słowackiego 80,87-100 Toruń,

10. Przedsiębiorstw Wielobranżowe,,Paprocki” ul, Głębocka 11,87-162 Lubicz,

11. Spółka,, Nesta” Bis, ul. Płaska 23 B,87-100 Toruń,

12. Toruńskie Towarzystwo im. Św. Brata Alberta, ul. Panny Marii 2,87-100 Toruń

13. Pozostałe strony w drodze obwieszczenia,

14. a/a MG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

ul. Dworcowa 63

85-950 Bydgoszcz

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń

 

Załącznik do decyzji nr 1

Charakterystyka przedsięwzięcia.

Teren zamierzonej inwestycji obejmuje obszar hydrowęzła związanego z jazem młyńskim w Lubiczu Dolnym, usytuowanego w km 11+550 biegu rzeki. W miejscu istniejącej przepławki komorowej projektowane jest wykonanie nowej przepławki kaskadowej dostosowanej swoimi wymiarami do potrzeb migracji wszystkich gatunków ryb występujących w Drwęcy. Projektowana inwestycja budowy przepławki i udrożnienia dla migracji ryb głównego koryta Drwęcy, wiąże się z odtworzeniem dawnego kanału derywacyjnego oraz odbudową istniejącej na nim wcześniej elektrowni wodnej.

Zakładane główne cele inwestycji obejmują:

1. Uzyskanie poprawy warunków przepuszczania wielkich wód rzeki Drwęca, poprzez odtworzenie kanału derywacyjnego.

2. Wykorzystanie potencjału energetycznego rzeki Drwęca, poprzez odbudowę małej elektrowni wodnej na odtworzonym kanale derywacyjnym. Przyjęta turbina oraz rozwiązanie bloku elektrowni przystosowane są do przepuszczanie wielkich wód kanałem derywacyjnym, który pełnił niegdyś także rolę kanału ulgi.

3. Udrożnienie dla migracji ryb koryta Drwęcy poprzez budowę przepławek dla ryb, które przepławki o parametrach zapewniających migrację jesiotra, łososia, troci wędrownej, certy, minoga rzecznego oraz pozostałych gatunków ryb tworzących ichtiofaunę Drwęcy.

Przepławka zlokalizowana zostanie w przekroju jazu młyńskiego na lewym brzegu rzeki Drwęca i projektowana jest na przepuszczanie wody biologicznej, wynoszącej 7,64 m3/s.

Wykonanie remontu zamknięć istniejącego jazu piętrzącego, dawnego przepustu dla tratew zlokalizowane zostaną w głównym korycie Drwęcy oraz przy elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

Wymienione cele osiągnięte mają zostać poprzez wykonanie następujących urządzeń i obiektów:

1. Wykonanie kanału derywacyjnego (ulgowego) z ujęciem na prawym brzegu rzeki Drwęca, w km 11+608 oraz powrotem do koryta Drwęcy w km 10+870 biegu, wraz z umocnieniami brzegów oraz regulacją koryta rzeki w rejonie ujęcia i wylotu kanału.

2. Wykonanie małej elektrowni wodnej na kanale derywacyjnym.

3. Wykonanie nowej przepławki dla ryb o wydatku 0,700m3/s, zlokalizowanej na lewym brzegu projektowanego kanału derywacyjnego, wraz z możliwością wykonania stacji monitoringu ichtiologicznego.

4. Wykonanie zamiast istniejącej przy jazie głównym przepławki komorowej, nowej przepławki.

Planowane przedsięwzięcie ma kluczowe znaczenie dla ochrony przyrody i może stanowić element rozwiązania istniejącego od lat problemu niedrożności ekologicznej Drwęcy w Lubiczu. Stan obecny, w jakim znajduje się Jaz Młyński stanowi istotny problem funkcjonowania ichtiofauny i możliwości realizacji ochrony rezerwatowej. Przedsięwzięcie składa się z szeregu elementów kompromisowo godzących potrzeby w zakresie gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrony środowiska oraz interes przedsiębiorcy.

Przeważająca większość elementów przedsięwzięcia zarówno pod względem zajmowanej powierzchni jak i kosztów ich wykonania oraz przygotowania wiąże się z działaniami na rzecz ochrony środowiska.

Najkorzystniejsze dla środowiska przyrodniczego byłoby usunięcie wszelkiej zabudowy hydrotechnicznej Drwęcy w Lubiczu i renaturalizacja odcinka jej doliny oraz przywrócenie rzece jej naturalnego charakteru.

Rozwiązanie takie przy obecnych uwarunkowaniach społecznych jest (ze szkodą dla przyrody) niemożliwe. Wynika to ze znaczenia kaskady dwu jazów w antroposferze.

Znaczenie ma współzależność tych budowli, ich wielofunkcyjne wykorzystanie przez człowieka oraz funkcja stabilizacji doliny rzecznej zagospodarowanej przez człowieka w przekształconych już warunkach.

W obecnych uwarunkowaniach najkorzystniejszym rozwiązaniem jest kompleksowe zagospodarowanie tego terenu uwzględniające kompromisowo racje społeczne, ekonomiczne oraz uwarunkowania lokalizacyjne w tym miejscowe, lokalne i regionalne potrzeby ochrony środowiska.

Podkreślić należy obecny, niewłaściwy stan rejonu inwestycji, wymagający podjęcia działań.

W wielu aspektach założeń projektowych uwzględniono wyniki przeprowadzonej wcześniej wstępnej oceny oddziaływania na etapie koncepcji wprowadzając szereg ograniczeń projektu, umożliwiających znaczną redukcję natężenia negatywnego oddziaływania lub jego całkowite wyeliminowanie. Skutkiem tych działań jest wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń i negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko na bieżącym etapie.

W wyniku przeprowadzonej oceny oddziaływania nie przewiduje się znaczącego oddziaływania, które wpłynęłoby negatywnie na stan zachowania istniejących w obszarze badań, siedlisk przyrodniczych, obejmujących cenne fitocenozy oraz związane z nimi zoocenozy.

W przypadku analizowanego przedsięwzięcia, natężenie oddziaływania na analizowanym terenie na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie znaczne tylko w niektórych przypadkach. Dotyczy ono warunków siedliskowych i stabilności populacji ryb oraz wielkości populacji poszczególnych gatunków ichtiofauny. Podkreślić jednak należy miejscowy, krótkotrwały, i co najważniejsze odwracalny charakter tego wpływu. Ze względu na regionalny charakter funkcji korytarza ekologicznego Drwęcy, oddziaływanie przedsięwzięcia, w odniesieniu do organizmów wodnych, będzie miało zasięg regionalny. Przewiduje się długotrwałe i nieodwracalne skutki w odniesieniu do niewielkich fragmentów siedlisk.. Zakłada się, że prace budowlane na jazie głównym i kanale derywacyjnym nie będą prowadzone jednocześnie. W pierwszej kolejności zrealizowane powinny zostać prace związane z odtworzeniem kanału derywacyjnego, a dopiero po jego uruchomieniu można będzie rozpocząć działania na jazie głównym. Znaczna część prac budowlanych związanych z kanałem derywacyjnym może zostać przeprowadzone w sposób ograniczający oddziaływanie na środowisko rzeki. Prace te stanowić będą znaczną cześć etapu realizacji przedsięwzięcia tj. m.in. odbudowę kanału derywacyjnego, montaż turbin i zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Można je przeprowadzić „na sucho” przy dotychczasowym funkcjonowaniu węzła.

Obszar głównych działań koncentrować się będzie na działkach inwestora i przyległych, obejmujących tereny przemysłowe dawnego młyna. Prace ingerujące w środowisko rzeczne wiążą się z wykonaniem wlotu oraz wylotu z kanału derywacyjnego. Zaleca się przy tym wykonywanie tych prac korzystając w największym jak to jest możliwe stopniu z terenów przemysłowych będących w dyspozycji inwestora, a nie z terenów o wysokich walorach przyrodniczych. W odniesieniu do gleb i gruntów prognozuje się oddziaływanie długotrwałe i nieodwracalne, co wiąże się z koniecznością trwałej zmiany w krajobrazie, w wyniku realizacji inwestycji. Oddziaływanie ograniczać się będzie jednak do terenów już przekształconych, na których bezpośrednio realizowane będą prace budowlane. W odniesieniu do pozostałych płaszczyzn oddziaływań, prognozowane zmiany związane są z małym i krótkotrwałym natężeniem zmian, a ich skutki mają charakter odwracalny o miejscowym zasięgu.

Celem eksploatacji będzie energetyczne wykorzystywanie energii kinetycznej i potencjalnej wody spiętrzonej na poziomie planowanym przez inwestora 41,70m n.p.m. Kr. Wszelkie działania w trakcie funkcjonowania inwestycji koncentrować się będą na bezpiecznym i właściwym utrzymywaniu tego poziomu piętrzenia, jako normalnego i jednocześnie maksymalnego, przy zmiennych warunkach hydrologicznych i atmosferycznych.

Na etapie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia będzie znaczne w aspekcie wpływu na wody powierzchniowe i warunki hydrologiczne. Podkreślić jednak należy odwracalny charakter tego wpływu. Odwracalność polega na potencjalnej możliwości przywrócenia wcześniejszego schematu funkcjonowania obszaru przedsięwzięcia poprzez wyłączenie z eksploatacji kanału derywacyjnego i nakaz przywrócenia obecnie stosowanego poziomu piętrzenia. Możliwość taka traktowana powinna być jako wentyl bezpieczeństwa na wypadek sytuacji awaryjnych lub niemożliwych do przewidzenia na obecnym etapie oceny oddziaływania. Opierając się na naturalnych zdolnościach przystosowawczych środowisk rzecznych i kształtujących się pod wpływem działalności rzek, środowisk lądowych wskazać należy, że istnieje możliwość przywrócenia stanu równowagi biocenotycznej i prawidłowego funkcjonowania przyrodniczego tych środowisk.

Oddziaływanie o średnim natężeniu zmian i długotrwałym czasie trwania dotyczy gleby i gruntów objętych zagrożeniem erozji, której wektor ulegnie zmianie wraz ze zmianą kierunku i ilości przepływu mas wody.

Podobnie prognozuje się wpływ na wody podziemne i warunki hydrogeologiczne oraz związany z tym czynnik oddziaływania na ludzi i użytkowanie terenu.

W odniesieniu do warunków przyrodniczych, największy wpływ przedsięwzięcia przejawia się w aspekcie warunków siedliskowych i populacji ryb o średnim natężeniu długotrwałych zmian, które mają charakter odwracalny. Wyraźny wpływ dotyczy również fragmentów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim, w odniesieniu, do których zmiany są niewielkie, ale nieodwracalne.

W każdym przypadku istnieją jednak rozwiązania prowadzące do złagodzenia lub wyeliminowania w znacznej części oddziaływania negatywnego, dlatego nie przewiduje się, aby miało ono charakter znaczący.

W raporcie wskazano rozwiązania, których wdrożenie pozwoli maksymalnie ograniczyć wpływ planowanej inwestycji na środowisko, powodując znaczne obniżenie natężenia oddziaływania lub jego zasięgu.

Realizacja zaleceń jest niezbędna w celu zachowania ostatecznej kwalifikacji niniejszej oceny wpływu przedsięwzięcia, jako brak znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zalecenia sformułowano w dwu grupach obejmujących:

− działania mające na celu zapobieganie bądź ograniczenia wpływu na środowisko na etapie realizacji

− działania mające na celu zapobieganie bądź ograniczenia wpływu na środowisko na etapie funkcjonowania.

Zaleca się prowadzenie ogólnego monitoringu stanu środowiska w trakcie realizacji i okresowo w trakcie późniejszej eksploatacji przedsięwzięcia. Niezbędny jest nadzór przyrodniczy nad etapem realizacji, który ma na celu wykonanie prac budowlanych, uwzględniających uwarunkowania przyrodnicze, jak również rozwiązanie potencjalnych problemów na tym etapie inwestycji, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji w sposób szczegółowy. W trakcie eksploatacjiniezbędne jest przeprowadzenie monitoringu porealizacyjnego, mającego na celu identyfikację skutków realizacji przedsięwzięcia, w aspekcie celów ochrony zasobów przyrodniczych, głównie ochrony rezerwatowej oraz obszaru Natura 2000. Najważniejszym aspektem tego etapu nadzorowania przyrodniczego jest monitoring hydrologiczny oraz ichtiologiczny.

Podstawą eksploatacji energetycznej węzła wodnego powinna być pewność, co do poprawności zastosowanych rozwiązań projektowych. W szczególności zweryfikować należy założenia wstępne w zakresie sprawności urządzeń służących eliminacji śmiertelności ryb na kratach i w turbinach wodnych oraz efektywność wybudowanych przepławek dla ryb.

Prowadzić należy monitoring sprawności przepławek. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie stałego monitoringu. Należy prowadzić kontrolę zamontowanych krat oraz sprawność urządzeń odstraszających ryby, w celu identyfikacji ew. potrzeby modyfikacji zastosowanych rozwiązań technicznych.

drukuj (D E C Y Z J A)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-04-02 08:50

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 231573
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31