Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Kalendarium

« poprzedni miesiącstyczeń 2022» następny miesiąc
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


DECYZJA

 

ROŚ.6220.10.2012                                                                            Lubicz, dn.2012.11.08

DECYZJA

                           Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 60, art.75,ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3 ust.1 Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(Dz. U. z 2010r. Nr.213,poz.1397 ze zmianami) oraz upoważnienia Wójta Gminy Lubicz – decyzja nr ORG-0153-8/05 z dnia 08.05.2005 r., po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.10.2012 r. (nr rej. 10056)– złożonego przez Inwestora –Panią Stefanię Wójcik, ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie gospodarstwa leśno – rekreacyjnego wraz z zbiornikiem retencyjnym (pełniącym także funkcje zbiornika przeciwpożarowego)” na nieruchomościach oznaczonych numerem geod. 168/1 i 168/2– obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz.

orzekam

umorzyć z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie określenia warunków środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie gospodarstwa leśno – rekreacyjnego wraz z zbiornikiem retencyjnym ( pełniącym także funkcje zbiornika przeciwpożarowego)” na nieruchomościach oznaczonych numerem geod.168/1 i 168/2 – obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz, realizowanego przez Inwestora – Panią Stefanię Wójcik, ul. Turystyczna 91, 87 – 100 Toruń.

Uzasadnienie

                Zgodnie z art. 71 ust. 2, art. 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) wnioskiem z dnia 30.08.2012 nr 8152 złożonym przez Panią Stefanię Wójcik, ul. Turystyczna 91, 87 – 100 Toruń zwrócono się do Wójta gminy Lubicz o ustalenie konieczności sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wodnego z ograniczona hodowlą ryb. Wójt Gminy Lubicz na podstawie art.64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz.1071 ze zmianami )  oraz art.3 ust. 1 pkt.5, art.74 ust.1 pkt.2,3,4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) pismem ROŚ.6220.10.2012 z dnia 14.09.2012 wezwał inwestora Panią Stefanią Wójcik, ul. Turystyczna 91, 87-100 Toruń do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Inwestor wnioskiem dnia 22.10.2012 r. nr rej. 10056 uzupełnił wniosek oraz zwrócił się do Wójta Gminy Lubicz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,, Budowie gospodarstwa leśno – rekreacyjnego wraz z zbiornikiem retencyjnym ( pełniącym także funkcje zbiornika przeciwpożarowego)” na nieruchomościach oznaczonych działkami numer geod.168/1 i 168/2– obręb Nowa Wieś, Gmina Lubicz. Wójt Gminy Lubicz zgodnie z art.10  i art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr.98, poz.1071 ze zmianami) ustalił strony postępowania oraz pismem z dnia 23.10.2012 r. nr. ROŚ.6220.10.2012 zawiadomił strony postępowania o jego wszczęciu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w sprawie i składania wniosków i zastrzeżeń. W wyznaczonym terminie do dnia 7.11.2012r. nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi związane z udziałem stron w postępowaniu. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest określone w   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2010 Nr  213 poz. 1397 ze zmianami), Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gospodarstwa leśnego-rekreacyjnego wraz ze zbiornikiem wodnym pełniącym także funkcję przeciwpożarową i retencyjną, na terenie wyrobiska po wydobyciu kopalin.Planowany zbiornik wodny zalicza się do typowego zbiornika kopanego, który powstaje w wyniku wykopu w naturalnym podłożu i wypełnieniu go wodą. Dodatkowo taki zbiornik wodny można zakwalifikować jako nie wymagający stałej obsługi eksploatacyjnej. Oznacza to, że właściciel urządzenia wodnego nie steruje odpływem wody. Zatem jest to retencja o charakterze naturalnym, która działa autonomicznie.Planowany zbiornik wodny będzie służył do rekreacji dla miejscowej ludności, będzie również pełnił funkcję retencyjną i przeciwpożarową. Nie jest planowana hodowla ryb.

Ponadto w ramach inwestycji projektuje się także budowę:

•             budynku agroturystycznego (restauracja oraz miejsca noclegowe), powierzchnia 450 m2

•             letniej kawiarenki, powierzchnia 40 m2

•             placu zabaw dla dzieci, powierzchnia 20 m2

•             boiska sportowego do siatki plażowej, powierzchnia 120 m2

•             pola namiotowego, powierzchnia 1200 m2

•             węzłów sanitarnych dla plażowiczów, powierzchnia 40 m2

•             plaży, powierzchnia 700 m2

•             miejsc parkingowych, 110 m2 (9 miejsc)

Zgodnie z założeniami projektowymi zbiornik planuje się zlokalizować na działkach o nr ewidencyjnych 168/1 i 168/2 w miejscowości Nowa Wieś, gm. Lubicz, powiat toruński. Są to tereny wyrobisk po wydobyciu kopalin.Dla przedmiotowego terenu sporządzono studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XV/176/2001 z dnia 11.10.2011 r. Zgodnie ze studium działki nr 168/1 i 168/2 położone w m. Nowa Wieś znajdują się w jednostce IV, strefa L, teren Z1. Strefa ta to przestrzeń otwarta o dominujących walorach przyrodniczych, zalesiona lub predysponowana do zalesień i zadrzewień. Co najmniej 70% powierzchni poszczególnych działek powinna stanowić powierzchnia biologicznie czynna. Studium wskazuje tereny wyrobisk po wydobyciu kopalin na obszarze gminy Lubicz (dz. nr 168/1 i 168/2) jako tereny przeznaczone do rekultywacji w kierunku leśnym lub wodno-rekreacyjnym. Dopuszcza się inne formy zagospodarowania wyrobisk np. usługowa lub produkcyjna. W najbliższym sąsiedztwie planowanej inwestycji przebiega: od północy droga gminna, od zachodu – nieużytki, od południa - zbiornik wodny, będący własnością PGL Lasy Państwowe, od wschodu występują tereny leśne. Omawiane działki są własnością Pani Stefanii Wójcik zam. w Toruniu przy ulicy Turystycznej 91. Planowany zbiornik wodny wykonany zostanie na bazie gruntu rodzimego i będzie zasilany wodą gruntową. Dojazd do zbiornika zapewniony będzie poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej. Projektowane gospodarstwo będzie służyło do rekreacji i wypoczynku dla lokalnych mieszkańców, a zbiornik wodny będzie pełnił dodatkowo funkcję retencyjną i przeciwpożarową. Omawiana inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). Głębokość stawu nie przekroczy 3,0 m. Budowa stawu nie spowoduje wprowadzania, utrwalania ani zwiększenia ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną. Ukształtowanie powierzchni terenu przeznaczonego pod budowę projektowanego przedsięwzięcia jest niejednorodne, ze znacznymi deniwelacjami terenu.

Powierzchnia działki nr 168/1 wynosi 4,82 ha i składają się na nią następujące użytki:

•             LsVI – 2,85 ha – lasy;

•             N – 1,97 ha – nieużytki.

Powierzchnia działki nr 168/2 wynosi 4,82 ha i składają się na nią następujące użytki:

•             LsVI – 2,3 ha – lasy;

•             N – 2,52 ha – nieużytki.

Powyższe dane pochodzą z wypisu z rejestru gruntów z dnia 24.08.2012 r. W najbliższym sąsiedztwie omawianych działek występuje zarówno roślinność niska (trawa) jak i wysoka (lasy) oraz zbiornik wodny. Tereny planowane pod inwestycję to obecnie tereny wyrobiska po wydobyciu kopalin, bez zabudowy. Podczas realizacji inwestycji będą usuwane drzewa lub krzewy, na co konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Obecnie działka pozostaje niezabudowana. Dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności wyznaczenia obszaru ograniczonego użytkowania. Zakres ewentualnych uciążliwości ograniczony będzie do granicy działek Inwestora. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie nie narusza praw osób trzecich.

Projektowane powierzchnie:

•             zbiornik wodny – 44900 m2,

•             budynek agroturystyczny – 450 m2,

•             letnia kawiarenka – 40 m2,

•             plac zabaw dla dzieci – 20 m2,

•             boisko sportowe – 120 m2,

•             pole namiotowe – 1200 m2,

•             plaża – 700 m2,

•             węzły sanitarne – 40 m2,

•             miejsca parkingowe – 110 m2 (9 miejsc)

W chwili obecnej na działkach objętych wnioskiem nie są zlokalizowane żadne budynki. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie gospodarstwa leśnego-rekreacyjnego dla okolicznych mieszkańców wraz ze zbiornikiem wodnym. Budowa i racjonalne wykorzystanie terenu przedmiotowych działek będzie miało minimalny wpływ na stan środowiska. W celu dostosowania się do formuły funkcjonowania obiektu planowane jest zrealizowanie następujących działań: budowa zbiornika wodnego, budowa budynku agroturystycznego w technologii tradycyjnej (restauracja oraz miejsca noclegowe), letniej kawiarenki, placu zabaw dla dzieci, boiska sportowego do siatki plażowej, pola namiotowego, węzłów sanitarnych dla plażowiczów, miejsc parkingowych oraz budowa plaży. We wschodniej części obiektu, na działce nr 168/1 planuje się budowę parkingu dla samochodów z 9 miejscami postojowymi. Parking zlokalizowany będzie w pobliżu wjazdu na posesję. Ilość miejsc noclegowych przewidzianych w budynku agroturystycznym – cztery pokoje dwuosobowe i dwa czteroosobowe. Jednorazowo gospodarstwo będzie mogło przyjąć około 30 osób. Obiekt planuje się jako sezonowy, funkcjonujący w okresie letnim. Planuje zatrudnienie pięciu pracowników, sezonowo, w okresie letnim. Woda dostarczana będzie z gminnego wodociągu i rozliczana na podstawie wskazań wodomierza. Odprowadzenie ścieków bytowych – do zbiornika bezodpływowego, opróżnianego w miarę potrzeb przez wyspecjalizowane, uprawnione podmioty. Wody opadowe i roztopowe będą wsiąkały bezpośrednio do gruntu. Energia elektryczna będzie dostarczana poprzez projektowane przyłącze energetyczne. Projektowany zbiornik wodny powstanie na bazie zasobów wód gruntowych i będzie służył do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych, retencjonowania wód opadowych i roztopowych oraz będzie pełnił funkcję przeciwpożarową. Prace ziemne przy budowie zbiornika będą polegały na wyrównaniu terenu byłego wyrobiska i ukształtowaniu skarp zbiornika. Ponadto planuje się usypanie grobli z gruntu lokalnego celem zabezpieczenia działek przed podtapianiem. Zbiornik zostanie wykonany w taki sposób, aby nie naruszał harmonii krajobrazu i zostanie wkomponowany jako element krajobrazu. Planuje się nasadzenie możliwie największej ilości elementów przyrodniczych – trzciny, tataraku itp. w linii brzegowej w celu uzyskania efektu naturalnego wyglądu projektowanego zbiornika wodnego. Nie należy lokalizować zbiornika wodnego bezpośrednio pod drzewami. Wpadające igły powodują zakwaszenie i zatrucie wody. Z kolei spadające liście nie tylko zanieczyszczają zbiornik, ale powodują zachwianie w nim równowagi biologicznej. Zbiornik wodny nie powinien być zbytnio osłonięty przed wiatrem, ponieważ wspomaga on odpowiednią cyrkulację wody w zbiorniku.Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na podstawie art. 104 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) . Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Nie jest prawdopodobne, aby realizowane przedsięwzięcie mogło znacząco negatywnie wpłynąć na gatunki roślin i zwierząt oraz siedliska przyrodnicze, dla których wyznaczone zostały obszary Natura 2000. Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane będą takie materiały jak paliwa, energia, woda oraz inne surowce. Do celów realizacji przedsięwzięcia konieczne będą także pojazdy i maszyny budowlane, które będą korzystały z paliw. Wszystkie surowce i materiały zostaną wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Nie będą dopuszczone do użycia materiały i surowce, które w sposób trwały mogłyby szkodliwie wpłynąć na środowisko. W tej fazie realizacji planowanego przedsięwzięcia oddziaływanie na środowisko będzie czasowe i ustąpi po jego zakończeniu. W okresie realizacji poszczególnych zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia minimalizacja oddziaływania na środowisko i otoczenie będzie osiągnięta poprzez sprawną organizację procesu budowy. Planowana inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości poprzez hałas, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Emitowany hałas nie przekroczy dopuszczalnych poziomów. Zaopatrzenie obiektu w wodę realizowane będzie z gminnego wodociągu gminnego na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Zużycie wody będzie rozliczane na podstawie odczytów wodomierza. Woda zużywana będzie na cele socjalno – bytowe pracowników i gości. Dobowe zapotrzebowanie na wodę nie przekroczy 2,5 m3. Z uwagi na przewidywany niewielki pobór wody, nie wpłynie on na warunki przepływu w sieci oraz eksploatację ujęcia. Wójt Gminy Lubicz na podstawie treści złożonego wniosku, analizy załączników w postaci karty informacyjnej przedsięwzięcia, map lokalizujących miejsce realizacji zamierzenia oraz opisu technicznego stwierdza, że planowane przedsięwzięcie nie jest określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) i nie może zostać zakwalifikowane jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 59 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) . Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się również w przedsięwzięciach wyszczególnionych w załączniku nr I i II do dyrektywy z dnia 27 czerwca 1985 r. Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko oraz dyrektywy z dnia 3 marca 1997 r. Nr 97/11/WE zmieniającej dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko i nie może podlegać procedurze wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska. Wójt Gminy Lubicz w trakcie prowadzonego postępowania poddał analizie zakres planowanego do realizacji przedsięwzięcia i stwierdził, że to zadanie nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne w związku z tym nie zalicza się do przedsięwzięć o charakterze miejskim.

Mając powyższe na względzie orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1.       Pani Stefania Wójcik, ul. Turystyczna 91,87-100 Toruń,

2.       Zarząd Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Toruńska36a, Lubicz Dolny, 87 – 162 Lubicz,

3.       Nadleśnictwo Dobrzejewice, Zawały, 87-123 Dobrzejewice,

4.       Strony postępowania wg załącznika nr 1

5.       a/a MW

drukuj (DECYZJA)

Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
    data publikacji: 2012-11-08 11:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 116210
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-04-22 08:36:31