Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

OŚW.7624-9/22/07                                            Lubicz, 29.08.2007 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie art. 46 a, ust. 7 pkt. 4, art. 48 ust. 1 i 2, art. 53 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami/ oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks  postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, ze zmianami/ a także upoważnienia Wójta Gminy Lubicz nr ORG.0153 ? 20/05 z dnia 20 września 2005 r. po rozpatrzeniu wniosku nr rej. 4505 z dnia 28.05.2007 r. złożonego przez:

 ,,Toruńskie  Wodociągi" Sp. z.o.o

ul. Rybaki 31/35

87-100 Toruń

w sprawie: wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeźno, Rogówko, Grębocin i Toruń ( ul. Olsztyńska) na działkach wymienionych w zał. Nr 1do niniejszej decyzji

o r z e k a m

I. Udzielić zezwolenia na środowiskowe uwarunkowania korzystania ze środowiska naturalnego dla inwestora ,,Toruńskie Wodociągi?Sp.z.o.o ul. Rybaki 31/35,   87-100 Toruń na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowościach Gronowo, Brzeźno, Rogówko, Grębocin i Toruń ( ul. Olsztyńska) na działkach wymienionych w zał. Nr 1 do niniejszej decyzji na niżej określonych warunkach:

 1. Przedsięwzięcie w trakcie budowy i eksploatacji nie może być przyczyną powstawania ponadnormatywnych uciążliwości dla przebywających i zamieszkujących w jego otoczeniu osób.

 2. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami ochrony środowiska zapewniając w szczególności ochronę gleby, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne korzystania z terenu.

 3. W trakcie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a w tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi w przypadku trwałego odwadniania obiektów lub wykopów budowlanych  należy    uzyskać pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wód gruntowych.

      4.   Powstające w czasie budowy odpady należy gromadzić selektywnie w  wyznaczonym do tego miejscach i sukcesywnie wywozić z placu budowy po  uzyskaniu  stosownego zezwolenia

      5.  Inwestor  winien  wykonać  dokumentacje geologiczno-inżynierską  określającą warunki geotechniczne realizacji inwestycji.

     6.   Inwestor winien  wykonać  szczegółową  inwentaryzację dendrologiczną  oraz uzyskać stosowne zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów

U Z A S A D N I E N I E

            Planowane przedsiewzięcie klasyfikuje się jako znacząco oddziałujące na środowisko, dla którego raport może być wymagany - §3 ust.1 pkt 72 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsiewzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsiewzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004 r. poz. 2573 z zm.)

            Realizacja w/wym. przedsięwzięciu - zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zmianami) jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i dlatego ,,Toruńskie Wodociągi" Sp.z.o.o w Toruniu ul. Rybaki 31/35 ,87-100 Toruń  wystąpiły z wnioskiem do Wójta Gminy Lubicz o wydanie przedmiotowej decyzji.    

Wójt Gminy Lubicz wszczął postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia i działając w myśl ustawy z dnia 24 lutego 2006 r.  -art. 48 ust. 2 pkt. 1 i 57 ust. 1 ? Prawo Ochrony środowiska /Dz. U. z 2006 r. nr 129, poz 902 ze zmianami/ zwrócił się  do odpowiednich  organów o dokonanie stosownych uzgodnień.

            Po analizie przedstawionych dokumentów oraz dokonaniu oceny charakterystyki przedsięwzięcia, jego zakresu i potencjalnych oddziaływań na środowisko, treści uzgodnień nr N/NZ-403-L-163-07- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z dnia 27 sierpnia 2007 r. nr rej. 7284.i OS.III-7633-43/UZG/07- Starostwa Powiatowego w Toruniu z dnia 03.08.2007 r. nr rej. 6622 budowa zbiorczej kanalizacji przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego przez wyeliminowanie znacznej ilości istniejących zbiorników do gromadzenia ścieków o różnym stopniu szczelności.

            Przedsiewzięcie obejmować będzie budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z kanałem grawitacyjnym w ul.Olsztyńskiej w Toruniu o średnicy 0,3 m, długości 645m i głębokości 4m. W Grębocinie planuje się budowę przepompowni: centralnej PA-1 ? ul. Kowalewska (średnica 2,5m, głębokości 5,5m), PA-2 ? ul.Nad Strugą/Wiatraczna (średnica 1,2m, głębokość 3,5m), PA-3 ? ul. Spółdzielcza (średnica 1,2m, głębokości 3,7m), PB-1-ul. Mostowa (śr.1,2m, gł. 4,5m), PD-1- okolice ul. Lamkowskiego/ Nad Strugą (śr.1,2m, gł. 4,8m ), kanałów grawitacyjnych wraz z odcinkami przykanalików od kanału do  granic posesji w ulicach: Kowalewska, Lubicka, Dworcowa, Toruńska, Boczna, Szkolna, Mostowa, Osiedlowa, Poprzeczna, Krótka, Wiosenna, Jesienna, Letnia, Przydatki, Ogrodowa, Okrężna, Nowa, Ks. Pronobisa, Morelowa, Księżycowa, Owocowa, Poranna, Słoneczna, Lampkowskiego, Piekna, Wiatraczna, Spółdzielcza, Rogowska, Jasińskiego, Karwowskiego, Łąkowa, Parkowa, Nad Strugą, wzdłuż drogi nr 15 Toruń-Olsztyn (poza ścisłym obszarem miejskim) o średnicy kanałów 0,2-0,3m, długości 16 km i głębokości 1,7-5,1m, kanalizacji ciśnieniowej wraz z odcinkami rurociągów do rurociągu w ulicy do przepompowni przydomowej na posesji oraz 22 przydomowych przepompowni w ulicach: Nad strugą, Krótką, Boczną, okolice Mostowej i Lamkowskiego o średnicy 0,063-0,08m, długości 320m i głębokości 1,6 m, przewodów tłocznych z ww. przepompowni o łącznej długości 1745m, na głębokości: 1,6m. W Rogówku, Brzeźnie i Brzezinku przewiduje się 3 przepompownie o średnicach od 1,2-2m, na głębokościach od 4,5 do 6,2m, kanały grawitacyjne wraz z przykanalikami od kanału do granic posesji wzdłuż drogi krajowej nr 15 Toruń- Olsztyn oraz we wsi Rogówko o długości 4200m, na głębokości od 1,8-4,5m, kanalizacji ciśnieniowej wraz z odcinkami rurociągów od rurociągu w ulicy do przepompowni przydomowej na posesji oraz 17 przepompowni przydomowych wzdłuż drogi krajowej nr 15 oraz we wsi Rogówko o długości 450m, na głębokości 1,6m, 3 przewody tłoczne z 3 przepompwniami o łącznie długości 2770, na głębokości 1,6m. W Gronowie przewiduje się budowę 2 przepompowni ścieków na głębokości 6,5 i 4,5m, kanałów grawitacyjnych wraz z odcinkami przykanalików od kanału do granic posesji wzdłuż drogi krajowej nr 15 Toruń-Olsztyn oraz we wsi Gronowo o długości 2200m na głębokości 1,8-4,5m, kanalizacji ciśnieniowej wraz z odcinkami rurociągów od rurociągu w ulicy do przepompowni przydomowej na posesji oraz 4 przepompowni przydomowych wzdłuż drogi krajowej nr 15 Toruń-Olsztyn oraz we wsi Gronowo o długości 300m, na głębokości 1,6m.

            Projektowane kanały będą zlokalizowane w pasie jezdni, z wyjątkiem rurociągów biegnących wzdłuż drogi krajowej nr. 15 Pompownie ścieków znajdować się będą poza pasem jezdnym, na wydzielonych działkach. Sieć kanałów kanalizacji sanitarnej umieszczona będzie na głębokości 1,6-5,2m. Trasa kanałów może kolidować z drzewami i krzewami, dlatego nie wyklucza się konieczności wycinki drzew i krzewów.

            Wykopy prowadzone będą w systemie otwartym na odkład. Odcinki kanałów i rurociągów tłocznych prowadzone pod dnem Strugi Toruńskiej oraz przy przekraczaniu drogi nr 15, wykonane zostaną metodami bezwykopowymi (przewiertu lub przecisku) i ułożone w rurach osłonowych. Planuje się odwadnianie wykopów za pomocą drenażu poziomego tymczasowymi przewodami ciśnieniowymi z rur DN160mm, ułożonymi na powierzchni terenu, tymczasowym odbiornikiem wód będą rowy melioracyjne znajdujące się na terenie zlewni. Wody pochodzące z odwodnienia wykopów, przed zrzuceniem do odbiornika, będą przeprowadzone przez osadniki piasku wykonane jako studnie z kręgów betonowych o średnicy 1200-1500mm.

            Przedsiewzięcie jest częścią infrastruktury technicznej umożliwiającej zaspokojenie niezbędnych wymagań higieniczno-sanitarnych mieszkańców miejscowości objętych projektem.

Uważam, że jego realizacja nie będzie wywierać znaczącego wpływu na higieniczne warunki środowiska i zdrowie ludzi i zdecydowanie będzie służyć ich poprawie.      

W trakcie prowadzenia postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa.

        Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich .

Decyzja niniejsza wygasa po upływie 4 lat, licząc od  dnia w którym stała się ostateczna.

 Pouczenie

 Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia za pośrednictwem Wójta Gminy Lubicz.

Otrzymują strony:

 Toruńskie Wodociągi ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń

Dyrekcja Okręgowa Dróg Krajowych w Bydgoszczy- Rejon Dróg Publicznych w Toruniu,ul. Polna 113, 87-100 Toruń.Pozostałe strony w/g załącznika poprzez obwieszczeniea/a JB

Do wiadomości:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń.

 2. Starosta Powiatowy w Toruniu. ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń.

drukuj (


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wójt Gminy Lubicz
  data wytworzenia: 29.08.2007
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-31 11:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2007-08-31 11:52

« wstecz

Opis strony

redaguje: Barbara Wiertel, Referat Organizacyjny, Urząd Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, tel. (056) 678-21-28, fax: (056) 678-21-22, e-mail: bip@lubicz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 123395
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-06-02 12:45

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4741170
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-18 14:16

Stopka strony