Ścieżka nawigacyjna

 • Menu przedmiotowe

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
:
:
:
przetarg nieograniczony
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
OGŁOSZENIE
data opublikowania zdarzenia: 2014-07-24 11:35
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2014-07-24
Data końca składania ofert: piątek 2014-08-08 godz. 10:00
Szczegółowa informacja:

Lubicz: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę wraz z małą architekturą
Numer ogłoszenia: 247718 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lubicz , Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. +48566212100, faks +48566782122.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubicz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę wraz z małą architekturą.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia przewiduje budowę: - boiska do gry w piłkę nożną o wym. 26,0 x 55,0 m z nawierzchnią z trawy syntetycznej , - boiska do gry w siatkówkę o wym. 9,0 x 17,7 m o nawierzchni jak boisko do piłki nożnej, Boiska do gry w kosza 15,7 x 12,5 m (1-2) z nawierzchnią polbruk. W pobliżu projektowanych boisk przewidziano małą architekturę ławki 8 szt., oraz śmietniki 3 szt. W związku z budowa nowych boisk należy przesunąć trzy zbiorniki na nieczystości ciekłe HDPD (istniejące zbiorniki należy zasypać i zakryć). Wody opadowe z projektowanych boisk należy odprowadzić poprzez drenaż odwadniający do projektowanego zbiornika chłonnego na przedmiotowej działce. Masy ziemne z wykopów pod fundamenty i boiska zostaną wykorzystane do niwelacji terenu. Projektuje się dodatkowe oświetlenie zewnętrzne terenu wg oddzielnego opracowania. Wszystkie szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych obiektów zawarte są w dokumentacji projektowej, która jest integralną częścią SIWZ. Dodatkowo do wyceny należy ująć wycinkę 5 szt drzew zgodnie z poniższym zestawieniem oraz wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych niskopiennych. Wycinka obejmuje: l.p. Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 1,30 m Ilość drzew 1 Świerk pospolity 65 cm 1 2 Świerk pospolity 70 cm 1 3 Świerk pospolity 58 cm 1 4 Świerk pospolity 74 cm 1 5 Dąb czerwony 116 cm 1 Uwaga: Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania. Wykonawca musi mieć świadomość, iż możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie, specyfikacji technicznej oraz akceptacji inspektora nadzoru projektanta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.00.00.00-7, 45.26.23.00-4, 45.34.20.00-6, 45.23.32.50-6, 45.21.22.21-1, 45.43.21.12-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia WADIUM na podstawie art. 45 Pzp w wysokości 12.000 zł, wniesione w formie zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp w terminie złożenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza podajemy NR KONTA 45949100030010000001140003.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch i więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny oraz łączne doświadczenie i kwalifikacje). 1)Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: wykonał co najmniej dwie inwestycje o podobnej złożoności i charakterze tzn. wykonał odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie boisk sportowych , w tym co najmniej jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej o wartości 300.000,00 zł brutto. 2) Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie dołączonych do oferty: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone -(załącznik nr 4) ; b) Dowodów dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) poświadczenie, 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których w niniejszym punkcie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności : - konstrukcyjno-budowlanej - kierownik budowy - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót branży sanitarnej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - kierownik robót branży elektrycznej,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie danych przedstawionych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresem wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczenia wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia - załącznika nr 3
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 1) posiada opłaconą polisę, a w przypadku braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 300.000 tys. zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lubicz u. Toruńska 21, 87-162 Lubicz pokój nr 8 budynek B.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2014 godzina 10:00, miejsce: 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 9 -biuro podawcze, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 sierpnia 2014r. do godz. 10.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach Woj. Wiel. Prog. Roz. Bazy Sport. JST 2014.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Kamila Mróz
  data dodania: 2014-07-24 11:27
Załączniki:
 • SIWZ278.5kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kamila Mróz
   data dodania: 2014-07-24 11:34
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ348.02kB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kamila Mróz
   data dodania: 2014-07-24 11:35
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ16.4MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kamila Mróz
   data dodania: 2014-07-24 11:37
 • ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ7.3MB

  Metryka

  • załącznik opublikował: Kamila Mróz
   data dodania: 2014-07-24 11:38
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data opublikowania zdarzenia: 2014-08-11 11:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Szczegółowa informacja:

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Kamila Mróz
  data dodania: 2014-08-11 10:07
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2014-08-25 15:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (zawarcie umowy)
Szczegółowa informacja:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Kamila Mróz
  data dodania: 2014-08-25 14:58
Załączniki:
[drukuj]

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3662777
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-06 15:37

Stopka strony