Zmiany w planie finansowym na 2005 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych  Gminie Lubicz
ustawami - część II - WYDATKI

załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXXVII/462/05
Rady Gminy Lubicz z dn. 8 września 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-0
5

Stan na
dzień:08-09-0
5

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Zlecone

Zlecone

Zlecone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 263,00

 

12 916,00

 

10 653,00

 

 

 

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 653,00

10 653,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

593,00

593,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

84,00

84,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

4 741,00

4 741,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

2 781,00

2 781,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

2 454,00

2 454,00

 

852

 

Pomoc społeczna

3 497 000,00

 

3 497 010,00

 

10,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 300 000,00

3 302 100,00

2 100,00

 

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

2 100,00

2 100,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

170 000,00

 

167 910,00

 

-2 090,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

170 000,00

167 910,00

-2 090,00

 

10 663,00

 

Razem

3 614 763,00

3 625 426,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl