Zmiany w planie finansowym na 2005 rok
zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych  Gminie Lubicz
ustawami - część I - DOCHODY

załącznik nr 1a
do uchwały Nr XXXVII/462/05
Rady Gminy Lubicz z dn. 8 września 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-0
5

Stan na
dzień:08-09-0
5

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Zlecone

Zlecone

Zlecone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 263,00

 

12 916,00

 

10 653,00

 

 

 

 

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 653,00

10 653,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

0,00

10 653,00

10 653,00

 

852

 

Pomoc społeczna

3 497 000,00

 

3 497 010,00

 

10,00

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 300 000,00

3 302 100,00

2 100,00

 

 

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

0,00

2 100,00

2 100,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

170 000,00

 

167 910,00

 

-2 090,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

170 000,00

167 910,00

-2 090,00

 

10 663,00

 

Razem

3 614 763,00

3 625 426,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl