ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW 
BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 1                                                    
do uchwały Nr  XXXVII/462/05                              
Rady Gminy Lubicz z dn. 8 września 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-05

Stan na
dzień:08-09-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600

 

Transport i łączność

1 163 858,00

 

1 235 177,00

 

71 319,00

 

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 163 858,00

1 235 177,00

71 319,00

 

 

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów
publicznych

40 000,00

58 240,00

18 240,00

 

dofin.ze środków FOGR Woj.Kuj.-Pom. modern.drogi nr
100758C Mierzynek-Lelitowo

40 000,00

58 240,00

18 240,00

 

6299

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów (związków powiatów),
samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

112 073,00

0,00

-112 073,00

 

środki z budż.państwa na współfin.zad.pn."przebudowa
ul.Tulipanowej w Lub.D."

112 073,00

0,00

-112 073,00

 

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

0,00

165 152,00

165 152,00

 

środki z budż.państwa na współfin.zad.pn."przebudowa
ul.Tulipanowej w Lub.D."

0,00

165 152,00

165 152,00

 

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 904 800,00

 

2 851 721,00

 

-53 079,00

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 812 800,00

2 759 721,00

-53 079,00

 

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 800 000,00

2 746 921,00

-53 079,00

 

750

Administracja publiczna

480 432,00

 

470 432,00

 

-10 000,00

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

364 932,00

354 932,00

-10 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

364 932,00

354 932,00

-10 000,00

 

wpływy z likwiidacji Gospodarstwa Pomocniczego

364 932,00

354 932,00

-10 000,00

 

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

2 263,00

 

12 916,00

 

10 653,00

 

 

 

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

10 653,00

10 653,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

0,00

10 653,00

10 653,00

 

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i
Senatu

0,00

10 653,00

10 653,00

 

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

0,00

 

10 000,00

 

10 000,00

 

 

 

 

75495

Pozostała działalność

0,00

10 000,00

10 000,00

 

 

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej

0,00

10 000,00

10 000,00

 

darowizna pieniężna przekazana przez "Pacyfic" Toruń
na realiz.programu "Bezpieczna gmina"

0,00

10 000,00

10 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

388 930,00

 

373 953,00

 

-14 977,00

 

 

80110

Gimnazja

0,00

3 920,00

3 920,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

3 920,00

3 920,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

48 000,00

 

29 103,00

 

-18 897,00

 

 

 

 

 

 

Strona:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na
dzień:24-08-05

Stan na
dzień:08-09-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego  lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

48 000,00

29 103,00

-18 897,00

 

 

dochody z najmu autobusów przez firmę przewozową
wynajętą przez gminę do dowozu uczniów

48 000,00

29 103,00

-18 897,00

 

 

852

 

Pomoc społeczna

4 019 670,00

 

4 019 680,00

 

10,00

 

 

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3 300 000,00

3 302 100,00

2 100,00

 

 

 

 

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

0,00

2 100,00

2 100,00

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

376 000,00

 

373 910,00

 

-2 090,00

 

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej  oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

170 000,00

167 910,00

-2 090,00

 

13 926,00

 

Razem

31 120 722,00

31 134 648,00

 

 

Strona:

2

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl