ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW 
BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 2                                                    
do zarządzenia Nr FIN 0152-21/05                       
Wójta Gminy Lubicz z dn. 24 sierpnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:08-08-05

Stan na
dzień:24-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

14 683 135,00

 

14 684 320,00

 

1 185,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 823 578,00

8 827 463,00

3 885,00

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

7 621,00

5 922,00

-1 699,00

 

sfinans.wyprawki  (podręczniki) dla uczniów klas
pierwszych szkół podst. - ze środ.dotacji z budżetu
państwa

4 737,00

5 922,00

1 185,00

 

wyprawka (podręczniki) dla uczniów klas pierwszych 
szkół podst. - ze środków własnych gminy

2 884,00

0,00

-2 884,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

363 238,00

369 901,00

6 663,00

 

4260

Zakup energii

239 200,00

227 584,00

-11 616,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

118 262,00

129 262,00

11 000,00

 

opinia techn.dla bud.SP w Grębocinie

9 882,00

9 882,00

0,00

 

4430

Różne opłaty i składki

16 100,00

15 637,00

-463,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

572 139,00

 

569 439,00

 

-2 700,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez
nagród)

35 799,00

33 099,00

-2 700,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

330 000,00

 

330 000,00

 

0,00

 

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

42 000,00

42 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

6 000,00

-7 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 000,00

25 000,00

7 000,00

 

926

Kultura fizyczna i sport

71 450,00

 

71 450,00

 

0,00

 

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

38 910,00

38 910,00

0,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

300,00

100,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600,00

1 800,00

1 200,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 500,00

6 200,00

-1 300,00

 

1 185,00

 

Razem

35 872 327,00

35 873 512,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl