ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA
INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ
GMINĘ lUBICZ

załącznik nr 3
do zarządzenia Nr FIN 0152-19/05
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:15-07-05

Stan na
dzień:08-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

 

100 000,00

 

0,00

 

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

100 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

100 000,00

0,00

 

budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie

100 000,00

100 000,00

0,00

 

600

 

Transport i łączność

1 552 722,00

 

1 552 722,00

 

0,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 479 022,00

1 479 022,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

369 394,00

369 394,00

0,00

 

bud. kanalizacji deszcz.w ul. Kazimierza Wielk.w Złotorii

12 200,00

12 200,00

0,00

 

budowa kanalizacji deszcz. w ul..Tulipanowej  Lubicz D.

37 500,00

37 500,00

0,00

 

dokum.techn. przebudowy ul. Leśnej w Złotorii

24 300,00

24 300,00

0,00

 

dokum.techn.. na bud.drogi w Lubiczu Dolnym
(Małgorzatowo) II et.

27 000,00

27 000,00

0,00

 

dokum.techn.przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu
Górnym

19 154,00

19 154,00

0,00

 

modern.drogi nr 100758C Mierzynek-Lelitowo
(zad.dofin.ze środków FOGR-40.000 zł)

158 600,00

158 600,00

0,00

 

przebudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym

90 640,00

90 640,00

0,00

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

829 022,00

829 022,00

0,00

 

przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -
zad.realiz.w ramach środków z Europ.Fund.Rozwoju
Regional.

829 022,00

829 022,00

0,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

280 606,00

280 606,00

0,00

 

przebud.ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -
zad.współfin.ze środków z budż.państwa oraz środków
własnych gminy

280 606,00

280 606,00

0,00

 

60095

Pozostała działalność

73 700,00

 

73 700,00

 

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

73 700,00

73 700,00

0,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Brzezinku

20 000,00

20 000,00

0,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Krobii

30 000,00

30 000,00

0,00

 

bud.chodnika przy drodze powiatowej w Młyńcu

10 000,00

10 000,00

0,00

 

bud.chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo
Tor.

13 700,00

13 700,00

0,00

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 274 500,00

 

1 274 500,00

 

0,00

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 274 500,00

1 274 500,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 274 500,00

1 274 500,00

0,00

 

zakup nieruchomości

1 274 500,00

1 274 500,00

0,00

 

750

Administracja publiczna

260 860,00

 

260 860,00

 

0,00

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

260 860,00

260 860,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

260 860,00

260 860,00

0,00

 

adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele
administracji samorząd.

260 860,00

260 860,00

0,00

 

801

Oświata i wychowanie

1 863 896,00

 

1 864 696,00

 

800,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

1 002 196,00

1 002 996,00

800,00

 

 

 

 

 

 

Strona:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na
dzień:15-07-05

Stan na
dzień:08-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 002 196,00

1 002 996,00

800,00

 

 

bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym

100 000,00

100 800,00

800,00

 

budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym

900 000,00

900 000,00

0,00

 

modern.budynku SP w Grębocinie

2 196,00

2 196,00

0,00

 

 

80110

 

Gimnazja

861 700,00

 

861 700,00

 

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

861 700,00

861 700,00

0,00

 

budowa gminazjum w Grębocinie oraz moderniz. istn. SP
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

861 700,00

861 700,00

0,00

 

 

852

 

Pomoc społeczna

12 000,00

 

12 000,00

 

0,00

 

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

12 000,00

12 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

12 000,00

12 000,00

0,00

 

adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność
ZE) na potrzeby GOPS

12 000,00

12 000,00

0,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

 

15 000,00

 

0,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

15 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

15 000,00

0,00

 

budowa sanitariatu- świetlica Kopanino

8 700,00

8 700,00

0,00

 

budowa sanitariatu -świetlica w Nowej Wsi

6 300,00

6 300,00

0,00

 

800,00

 

Razem

5 078 978,00

5 079 778,00

 

 

Strona:

2

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl