ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW 
BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 2                                                    
do zarządzenia  Nr FIN 0152-19/05                      
Wójta Gminy Lubicz z dn. 8 sierpnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:15-07-05

Stan na
dzień:08-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

750

 

Administracja publiczna

4 165 347,00

 

4 165 347,00

 

0,00

 

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

144 500,00

144 500,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500,00

9 500,00

3 000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

18 725,00

15 725,00

-3 000,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 247 327,00

 

3 247 490,00

 

163,00

 

 

4160

Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych
zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych
jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych

231 067,00

231 000,00

-67,00

 

zobow.po likwid.Gospod.Pomocniczego przy UG

231 067,00

231 067,00

0,00

 

4570

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

0,00

230,00

230,00

 

75095

Pozostała działalność

658 020,00

 

657 857,00

 

-163,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

26 500,00

26 337,00

-163,00

 

757

 

Obsługa długu publicznego

2 228 900,00

 

2 228 900,00

 

0,00

 

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

1 470 000,00

1 470 000,00

0,00

 

 

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
publicznego

80 000,00

93 000,00

13 000,00

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

1 390 000,00

1 377 000,00

-13 000,00

 

801

Oświata i wychowanie

14 683 135,00

 

14 683 135,00

 

0,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

8 819 578,00

8 823 578,00

4 000,00

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

376 529,00

375 729,00

-800,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

359 238,00

363 238,00

4 000,00

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 002 196,00

1 002 996,00

800,00

 

bud.placu apelowego przy SP w Lubiczu Dolnym

100 000,00

100 800,00

800,00

 

budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym

900 000,00

900 000,00

0,00

 

modern.budynku SP w Grębocinie

2 196,00

2 196,00

0,00

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

523 770,00

 

519 770,00

 

-4 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

1 000,00

-4 000,00

 

851

Ochrona zdrowia

173 872,00

 

173 872,00

 

0,00

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

151 772,00

151 772,00

0,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

4 000,00

3 500,00

-500,00

 

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych

5 000,00

5 500,00

500,00

 

852

Pomoc społeczna

5 330 287,00

 

5 264 587,00

 

-65 700,00

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

575 817,00

510 117,00

-65 700,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

575 817,00

510 117,00

-65 700,00

 

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

330 000,00

 

330 000,00

 

0,00

 

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

42 000,00

42 000,00

0,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

13 000,00

8 000,00

 

Strona:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan na
dzień:15-07-05

Stan na
dzień:08-08-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

0,00

-8 000,00

 

 

-65 700,00

 

Razem

35 938 027,00

35 872 327,00

 

 

Strona:

2

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl