WYKAZ  INWESTYCJI  REALIZOWANYCH
Z  WYDATKÓW  BUDŻETU  GMINY 
LUBICZ  NA  2005  ROK

załącznik nr 3
do zarządzenia  Nr FIN 0152-12/05
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:20-04-05

Stan na
dzień:29-04-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

100 000,00

 

100 000,00

 

0,00

 

 

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

100 000,00

100 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000,00

100 000,00

0,00

 

budowa oczyszczalni przyzagrodowych w Brzeźnie

100 000,00

100 000,00

0,00

 

600

 

Transport i łączność

1 871 808,00

 

1 871 808,00

 

0,00

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

1 858 108,00

1 858 108,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

198 594,00

198 594,00

0,00

 

bud. kanalizacji deszcz.w ul. Kazimierza Wielk.w Złotorii

12 200,00

12 200,00

0,00

 

budowa kanalizacji deszcz. w ul..Tulipanowej  Lubicz D.

25 300,00

25 300,00

0,00

 

dokum.techn. przebudowy ul. Leśnej w Złotorii

24 300,00

24 300,00

0,00

 

dokum.techn.. na bud.drogi w Lubiczu Dolnym
(Małgorzatowo) II et.

27 000,00

27 000,00

0,00

 

dokum.techn.przebudowy ul.Rzemieślniczej w Lubiczu
Górnym

19 154,00

19 154,00

0,00

 

przebudowa ul. Piaskowej w Lubiczu Górnym

90 640,00

90 640,00

0,00

 

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 238 636,00

1 238 636,00

0,00

 

przebudowa ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -
zad.realiz.w ramach środków z Europ.Fund.Rozwoju
Regional.

1 238 636,00

1 238 636,00

0,00

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

420 878,00

420 878,00

0,00

 

przebud.ul.Tulipanowej w Lubiczu Dolnym -
zad.współfin.ze środków z budż.państwa oraz środków
własnych gminy

420 878,00

420 878,00

0,00

 

60095

Pozostała działalność

13 700,00

 

13 700,00

 

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13 700,00

13 700,00

0,00

 

bud.chodnika wzdłuż drogi woj.552 Grębocin-Papowo
Tor.

13 700,00

13 700,00

0,00

 

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 702 000,00

 

1 702 000,00

 

0,00

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 702 000,00

1 702 000,00

0,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1 702 000,00

1 702 000,00

0,00

 

zakup nieruchomości

1 702 000,00

1 702 000,00

0,00

 

750

Administracja publiczna

10 860,00

 

10 860,00

 

0,00

 

 

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

10 860,00

10 860,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

10 860,00

10 860,00

0,00

 

adapt.bud. b.Przedszkola w Lubiczu D. na cele
administracji samorząd.

10 860,00

10 860,00

0,00

 

801

Oświata i wychowanie

1 420 000,00

 

1 420 000,00

 

0,00

 

 

80101

Szkoły podstawowe

900 000,00

900 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

900 000,00

900 000,00

0,00

 

budowa sali gimnastycznej  w Lubiczu Górnym

900 000,00

900 000,00

0,00

 

80110

Gimnazja

520 000,00

 

520 000,00

 

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

520 000,00

520 000,00

0,00

 

budowa gminazjum w Grębocinie oraz moderniz. istn. SP
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

520 000,00

520 000,00

0,00

 

Strona:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

852

 

Pomoc społeczna

44 000,00

 

71 300,00

 

27 300,00

 

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

44 000,00

71 300,00

27 300,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 000,00

71 300,00

27 300,00

 

adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność
ZE) na potrzeby GOPS

44 000,00

71 300,00

27 300,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

15 000,00

 

15 000,00

 

0,00

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

15 000,00

15 000,00

0,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000,00

15 000,00

0,00

 

budowa sanitariatu- świetlica Kopanino

8 700,00

8 700,00

0,00

 

budowa sanitariatu -świetlica w Nowej Wsi

6 300,00

6 300,00

0,00

 

27 300,00

 

Razem

5 163 668,00

5 190 968,00

 

Strona:

2

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl