ZMIANY  W  PLANIE  WYDATKÓW 
BUDŻETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 2                                                    
do zarządzenia Nr FIN 0152--12/05
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:20-04-05

Stan na
dzień:29-04-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

 

Różne rozliczenia

215 407,00

 

213 047,00

 

-2 360,00

 

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

215 407,00

213 047,00

-2 360,00

 

 

4810

Rezerwy

215 407,00

213 047,00

-2 360,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

14 504 955,00

 

14 507 315,00

 

2 360,00

 

 

80110

 

Gimnazja

4 120 320,00

4 122 680,00

2 360,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4 360,00

2 360,00

 

852

Pomoc społeczna

5 290 470,00

 

5 290 470,00

 

0,00

 

 

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

504 000,00

476 700,00

-27 300,00

 

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

504 000,00

476 700,00

-27 300,00

 

85219

Ośrodki pomocy społecznej

654 300,00

 

681 600,00

 

27 300,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

44 000,00

71 300,00

27 300,00

 

adapt. obiektu przy ul.Tulipanowej wLubiczu D.(własność
ZE) na potrzeby GOPS

44 000,00

71 300,00

27 300,00

 

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

512 710,00

 

622 196,00

 

109 486,00

 

 

85401

Świetlice szkolne

485 653,00

485 653,00

0,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9 700,00

0,00

-9 700,00

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

7 160,00

16 860,00

9 700,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

 

109 486,00

 

109 486,00

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

0,00

109 486,00

109 486,00

 

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 378 314,00

 

2 378 314,00

 

0,00

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

306 200,00

306 200,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

79 600,00

78 600,00

-1 000,00

 

4430

Różne opłaty i składki

200,00

1 200,00

1 000,00

 

109 486,00

 

Razem

36 037 511,00

36 146 997,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl