ZMIANY  W  PLANIE  DOCHODÓW 
BUDŹETU  GMINY  LUBICZ  NA 2005R.

załącznik nr 1  
do zarządzenia  Nr FIN 0152-12/05
Wójta Gminy Lubicz z dn. 29 kwietnia 2005r.

 

 

 

Stan na
dzień:20-04-05

Stan na
dzień:29-04-05

Zmiana

 

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

 

 

Ogółem

Ogółem

Ogółem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

376 240,00

 

383 008,00

 

6 768,00

 

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

328 240,00

335 008,00

6 768,00

 

 

6333

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

0,00

6 768,00

6 768,00

 

środki z poż.Banku Światowego na finans.progr. PAOW
nr zad. B2-25-0280/01 (I wyposaż.oddz.przedszk. w bud.
Gimn.w Grębocinie

0,00

6 768,00

6 768,00

 

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

0,00

 

119 518,00

 

119 518,00

 

 

85401

 

Świetlice szkolne

0,00

10 032,00

10 032,00

 

 

6333

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)

0,00

10 032,00

10 032,00

 

śr.z poż.Banku Światowego na finans.progr.PAOW nr
zad.B2-25-0279/01 (I wyposaż.świetlicy w bud.Gimn. w
Grębocinie

0,00

10 032,00

10 032,00

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

0,00

 

109 486,00

 

109 486,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków
gmin)

0,00

109 486,00

109 486,00

 

dotacja na zad.własne -pokrycie kosztów edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki
szkolne)

0,00

109 486,00

109 486,00

 

126 286,00

 

Razem

31 284 721,00

31 411 007,00

 

 

Strona:

1

 

 

Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl