Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych i okręgowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych – na kadencję 2020-2023 dokona Rada Gminy Lubicz najpóźniej do 31 października br.

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Toruniu Rada Gminy Lubicz powinna wybrać:

1) 4 ławników do Sądu Okręgowego do orzekania w sprawach cywilnych,

2) 2 ławników do Sądu Rejonowego, w tym:

a) 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych i nieletnich,

b) 1 ławnik do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Kandydatów mogą zgłaszać:

1) prezesi właściwych sądów, 

2) stowarzyszenia,

3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

Oraz:

4) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Lubicz.

Ławnikiem może zostać ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania od co najmniej roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy kandydat na ławnika powinien posiadać szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21 w Lubiczu Dolnym, w Biurze Podawczym (parter, pok. nr 9) lub w Biurze Obsługi Rady Gminy Lubicz (I p., pok. nr 14). Wzór karty zgłoszenia w wersji elektronicznej udostępniamy poniżej.

Do karty kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (wydawana nieodpłatnie w Sądzie Okręgowym w Toruniu, ul. Piekary 51, po przedstawieniu zaświadczenia, że dana osoba jest kandydatem na ławnika na kadencję 2020-2023 podpisanego przez osobę reprezentującą podmiot uprawniony do zgłaszania kandydatów na ławników lub osobę, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście 50 osób zgłaszających kandydata);

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

Powyższe dokumenty powinny nosić datę nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

5) 2 zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawaniu dowodu osobistego. Zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko;

6) listę osób zawierająca imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata w przypadku zgłoszenia przez obywateli;

7) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące stowarzyszenia, innej organizacji społecznej lub zawodowej dokonującej zgłoszenia kandydata – te dokumenty powinny nosić datę nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, parter, pok. nr 9. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po 30 czerwca 2019 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

 

Pliki do pobrania:

1) karta zgłoszeniowa

2) wzór_oświadczenie kandydata

3) wzór_lista obywateli zgłaszających kandydata

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-06-05 09:01

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-06-05 09:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30193
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-14 16:41

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5492598
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-02-26 13:23

Stopka strony