Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


    ORG.0002.1.2019                            

   Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)

Informuję o:

 

V sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami

4. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.

5. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.

6. Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok wraz                                   z objaśnieniami.

7. Odczytanie opinii komisji stałych i wnioski radnych.

8.  Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

a) o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok

b) o możliwości sfinansowania deficytu w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lubicz na 2019 rok

c) o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lubicz na lata 2018 – 2036.

9. Przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii i wniosków radnych.

10. Głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

11. Dyskusja i głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

12. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubicz

b) w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Lubicz

c) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Górny i Krobia

 d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

e) o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

f) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”

h) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Lubicz do złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji w ramach programu priorytetowego „GEPARD II transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”

13. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

14. Podjęcie Stanowiska Nr 1 Rady Gminy Lubicz w sprawie zakazu wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenów eksploatowanych i planowanych do eksploatacji złóż kruszywa naturalnego, wynikającego z § 5 pkt 4 Uchwały nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy.

15. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.

16. Zakończenie obrad.

Z poważaniem          

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski     

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 14:57


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2019 r. materiałów biurowych

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-21 11:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 11:00


Ogłoszenie

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) w 2019 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 377,68 zł.

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 781,47 zł;

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2018 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75% - 586,10 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% - 312,59 zł.

Marek Nicewicz

 Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 08:09


OGŁOSZENIE - WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 15:13

Zapytanie ofertowe na skład i druk biuletynu informacyjnego „Goniec gminny"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-01-11 09:26
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-01-11 09:25
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 09:25
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-08 09:14
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-08 09:14

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-04 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 876
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-21 11:00

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2910887
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-01-23 15:03

Stopka strony