Biuletyn Informacji Publicznej
URZĄD GMINY LUBICZ

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.lubicz.pl

Treść strony


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług cateringowych

Metryka

 • data wytworzenia: 2020-01-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-10 07:27


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-08 11:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 11:02


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup różnych artykułów spożywczych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-08 11:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 10:59


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - zakup i dostawa świeżych wyrobów ciastkarskich i ciast

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-08 10:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-08 10:43


Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy

Wnioski dotyczące wyłączeń spod wybranych zakazów wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym oraz numerami działek
ewidencyjnych należy złożyć do 20.01.2020r. w Urzędzie Gminy Lubicz, pok. nr 31 II piętro.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 10:13
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-03 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-03 10:09


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2020r. środków czystości

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-02 14:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-02 14:07


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2020r. materiałów biurowych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-01-02 14:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-02 14:05


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 – od 7 stycznia 2020 do 26 czerwca 2020”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-27 14:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-27 14:03


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Sporządzanie w roku 2020 operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości położonych na terenie gminy Lubicz”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-20 13:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 13:24


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Sporządzenie 30 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-20 13:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-20 13:21

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Obsługa informatyczna wdrożeniowa zintegrowanego systemu w Urzędzie Gminy Lubicz oraz bieżąca obsługa monitoringu i audyt stanowisk komputerowych”.

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-12-20 09:14


Zapytanie ofertowe na art. spożywcze

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-12-17 16:32

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-12-17 16:32


Zapytanie ofertowe na ciasto

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-12-17 16:31

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-12-17 16:31


Zapytanie ofertowe na transport

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-12-17 16:30

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-12-17 16:29

Zapytanie „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 – od 7 stycznia 2020 do 26 czerwca 2020”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-12-16 13:42


 ORG.0002.13.2019                                                                

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm)

Informuję o:

XVII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy:
 1. stwierdzenie quorum,
 2. zgłaszanie spraw do porządku.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  2. Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
  3. Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
  4. Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin
 2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
 3. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny
 4. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
 5. w sprawie dopłaty do odbiorców wody i usług kanalizacyjnych
 6. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych związanych z zakupem i instalacją kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła wytwarzających ciepło z energii odnawialnej na terenie Gminy Lubicz
 7. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie gminy Lubicz
 8. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
 9. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Lubicz na rok szkolny 2019/2020
 10. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej analizy potrzeb gminy Lubicz w zakresie całodobowych usług opiekuńczych świadczonych w formie rodzinnych domów pomocy
 11. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w miejscowości Krobia
 12. w sprawie udzielenia pożyczki Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” w Lubiczu
 13. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
 14. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
 15. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
 1. Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
 2. Zakończenie obrad.                                        

                                                                                                    Z poważaniem

                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                 Zbigniew Barcikowski

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 14:49


Informacja o nagrodach i wyróżnieniach za wyniki sportowe osiągnięte w 2019 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-13 11:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 11:55


ZAPYTANIE OFERTOWE - sprzedaż i dostawa w 2020 r. materiałów biurowych.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-06 15:37
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-06 15:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-06 15:36


ZAPYTANIE OFERTOWE - sprzedaż i dostawa w 2020 r. środków czystości.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-06 15:31
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-06 15:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-06 15:23


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY OBROWO z dnia 11.18.2019 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-03 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-03 11:57


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - komputery "poleasingowe"

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-02 16:08
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-02 16:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 16:08


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - oprogramowanie biurowe

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-02 16:07
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-12-02 16:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 16:03


Zapytanie ofertowe - „Budowa odgałęzienia ul. Dolina Drwęcy w Krobi”

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-12-02 14:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 11:52


Zapytanie ofertowe "Zakup sprzętu serwerowego i oprogramowania"

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-12-02 13:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-03 11:52


INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT - „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 – od 2 grudnia 2019 do 26 czerwca 2020”

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-29 08:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-29 08:52


 ORG.0002.12.2019                                                                
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm)
Informuję o:
XVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad: 
1.    Otwarcie sesji Rady Gminy:
  a)    stwierdzenie quorum,
  b)    zgłaszanie spraw do porządku.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
4.    Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5.    Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwał:
  a)    w sprawie w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubicz
  b)    w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Lubicz i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   c)     w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubicz, ustalenia wysokości  stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w  sposób selektywny oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zamian za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku
  d)    w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości
  e)    w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę Lubicz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi
  f)    w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
  g)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny
  h)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny
  i)    w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin
  j)    w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Józefowo
  k)    w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Złotoria
  l)    w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” na rok 2020
  ł)    w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
  m)    w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
  n)    w sprawie wstępnego ustalenia miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2009C w miejscowości Brzezinko
  o)    w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zarządu Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
  p)    w sprawie nadania nazwy ulicy „Słonecznikowa” w miejscowości Kopanino
  r)    w sprawie nadania nazwy ulicy „Miedziana” w miejscowości Krobia
  s)    w sprawie nadania nazwy ulicy „Leśna Aleja” w miejscowości Młyniec Drugi
  t)    w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu Dolnym
  u)    w sprawie o zmianie uchwały szczegółowych warunków zasad ponoszenia odpłatności za 
    pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych
  w) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 r.
  x) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
7.    Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.
8.    Zakończenie obrad.              


               Z poważaniem          
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Barcikowski     
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-20 14:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 14:55


ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego ,,Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-21 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-21 14:58


Ogłoszenie o zamówieniu - „Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Lubicz do Zespołu Szkół nr 26 w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020 – od 2 grudnia 2019 do 26 czerwca 2020”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-16 08:45


OBWIESZCZENIE Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu o terminie opisu i oszacowania wartości nieruchomości

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-11-08
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-08 14:06

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-08 14:04


Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. F ustawy z dnia 13 września 1996 r. o  utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 2010) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Informuje się również, że zużyte opony rolnicze można oddać w punktach świadczących wymianę takich opon. Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ramach świadczenia usługi wymiany spoczywa obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. Odpady takie jak: środki ochrony roślin i opakowania po nich, worki po nawozach, sznurki, folie, skrzynki, opony ciągnikowe, od przyczep i innych maszyn rolniczych, przepracowane oleje silnikowe, resztki roślin z upraw i inne odpady pochodzące z działalności rolniczej powinny zostać przekazane w ramach indywidualnych umów z podmiotami, które zajmują się ich zagospodarowaniem i  posiadają stosowane zezwolenia.

Poniżej zamieszczono przykładowy wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

1. SOL-HURT Bogdan Hybner, ul. Toruńska 50G/11, 86-050 Solec Kujawski, Tel. 882 787 633 - m. in. folie rolnicze, sznurek rolniczy itp.

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. Z O.O. w Toruniu,  ul. Kociewska 37- 53,  Tel. 56 62 16 286 - m.in. folie     

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 14:44

Zapytanie ofertowe - Zakup zintegrowanego systemu na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz wraz z zapewnieniem migracji danych

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2019-11-12 14:30


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Wykonanie audytu powykonawczego ex-post czterech budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji w ramach projektów realizowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020."

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-04 14:58
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-04 14:58
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-11-04
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-11-04 14:58
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2019-11-18 07:00

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-11-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-04 14:56


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup zintegrowanego systemu na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz wraz z zapewnieniem migracji danych”

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-31 14:15
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-31 14:15
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-31 14:15
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-10-31
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-31 14:15
 • Metryka

  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2019-11-07 09:27

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-31
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-31 14:13


OBWIESZCZENIE WOO.420.129.2019.JW.16 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-23 15:03


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 października 2019 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 i 1681) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) w 2019 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 454,57 zł.

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 787,88 zł;

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2019 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75 % - 590,91 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40 % - 315,15 zł.

Wójt Gminy Lubicz
Marek Nicewicz  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 07:24


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-10-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-10-17 14:14

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-17 14:13


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup zintegrowanego systemu na potrzeby Urzędu Gminy Lubicz wraz z zapewnieniem migracji danych”

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-16 14:12


Informacja o zgromadzeniu publicznym w Grębocinie w dniu 11 października 2019r

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-10-11 13:32

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-10-11 13:31


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 26 września 2019 r.

drukuj (Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 26 września 2019 r.)

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-10-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-02 11:55


Informacja o zgromadzeniu publicznym w Grębocinie w dniu 4 października 2019r.

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-09-30
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-30 08:08

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-30
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-30 08:06


Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji dla zadania pn. „Budowa mostu drogowego nad rz. Drwęcą”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-24 12:49


Informacja o zgromadzeniu publicznym w Grębocinie w dniu 27 września 2019r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-23 14:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 14:09


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego”

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-09-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-13 14:07

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-13 14:06


Informacja o zamówieniu

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-09-23
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-23 09:09

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 09:08


OBWIESZCZENIE z dnia 3 września 2019r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-10 14:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-10 14:24


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-09-02
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-09-02 13:05

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-02 13:02


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Przebudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną i pomieszczeniem byłej kaplicy przy ulicy Bocznej 4 w ramach rewitalizacji Lubicza Górnego”.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-08-30 11:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-30 11:11


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Obsługa informatyczna wdrożeniowa zintegrowanego systemu w Urzędzie Gminy Lubicz oraz bieżąca obsługa monitoringu i audyt stanowisk komputerowych”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-23 13:38


Informacja INW.7011.4.2019.IG Wójta Gminy Lubicz o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-08-06 12:58
 • zmodyfikował: Dorota Woźniak
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-06 12:58


ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przygotowania aktualizacji dokumentacji projektowej pt. „Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Bocznej 4 w Lubiczu Górnym wraz z pracami towarzyszącymi” - unieważnione

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-07-30 11:16
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-16 09:16


Zaproszenie do składania ofert - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-24 23:48


Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia - „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ”

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-07-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-11 14:19

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-11 14:18


Zaproszenie do składania ofert - „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020”

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-24 23:47


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-07-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-15 12:15

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-07-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 12:13


OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej Nr 107 w Lubiczu

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-08 13:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-08 13:24


OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 czerwca 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-07-03 11:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 11:27


Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego

Zgodnie z art. 33  ust. 4a  Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z poźn. zm.), Gmina Lubicz informuje, że przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. "Komputer na świat" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"

 • Komputer

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-06-27 12:46


WYNIKI KONKURSU OFERT NA WYKONANIE W 2019 R. ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-06-14
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-14 15:23

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-06-14
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-14 15:21


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-06-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 12:56
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-06-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 12:56
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-06-13
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-13 12:56

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-13 12:55


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 04 czerwca 2019 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-06-10
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-06-10 11:22

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-06-10
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 11:17


ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-06 16:18


NABÓR NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

​​​​​​​Do 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych i okręgowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych – na kadencję 2020-2023 dokona Rada Gminy Lubicz najpóźniej do 31 października br.


INFORMACJA O NAGRODACH DLA UCZNIÓW

W związku ze nowelizacją przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zmianie uległy zasady przyznawania nagród dla uczniów. Uchwała w tej sprawie zostanie podjęta do końca czerwca. Wnioski będzie można składać od 15 sierpnia. Rozdanie nagród przewidziane jest na początek września. Zmiany powodują, ze nagrody będą przyznawane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz bez względu na miejsce ich zamieszkania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-03 07:49


RAPORT O STANIE GMINY 2018

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-31 23:04
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-31 23:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-31 23:04


Zestawienie ofert - Wykonanie malowania odnawialnego i nowego oznakowania poziomego na drogach w miejscowościach gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-24 17:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-24 17:04


ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych z funduszu sołeckiego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-20 14:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-20 14:55


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Wykonanie malowania odnawialnego i nowego oznakowania poziomego na drogach w miejscowościach gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-20 14:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-20 14:51


Konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-05-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-17 15:11
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-05-17
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-17 15:14

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-17 15:08


Z A P Y T A N I E O F E R T O W E - Zakup i montaż siłowni zewnętrznych.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-09 14:37
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 15:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-09 13:53


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 30 kwietnia 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-05-08 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-08 15:11


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych publicznych szkół podstawowych

Wójt Gminy Lubicz ogłasza konkursy na wolne od dnia 1 września 2019 roku stanowiska dyrektorów następujących publicznych szkół podstawowych:

a)    Szkoły Podstawowej w Młyńcu Pierwszym, ul. Toruńska 10, 87-162 Lubicz;
b)    Szkoły Podstawowej w Złotorii, ul. Pomorska 11, 87-124 Złotoria;
c)    Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Bukowińskiego w Lubiczu Dolnym, ul. Szkolna 7, 87-162 Lubicz; 
dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz, z siedzibą w Lubiczu Dolnym, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Poniżej zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursów oraz wzór oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-05-08 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-09 07:49

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-05-08 10:15


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY LUBICZ ZA ROK 2018

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-25 08:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-25 08:19


Informacja - „Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019”

Wójt Gminy Lubicz informuje, iż realizacją zadania dotyczącego: „Demontażu transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019”  wybrano ofertę firmę:

ECO-POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz.

Jest to firma, która  złożyła najkorzystniejszą ofertę i spełniła wymogi formalne zapytania ofertowego w trybie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-19 08:20


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - „Wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną na imprezy plenerowe duże i małe”

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-04-15
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-15 15:56

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-04-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-15 15:54


Protokół do zapytania ofertowego - dostawa 37 tabletów

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:16


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Oprogramowanie antywirusowe

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-04-11
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-11 17:16

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-04-11
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-11 17:14


Konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-04 07:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 07:38


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2019 r.

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-03 09:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 09:04


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz w roku 2019

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-03 07:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-03 07:53


ZAPYTANIE OFERTOWE - „Zakup 160 szt. drzew wybranych gatunków i o parametrach wyszczególnionych w zaproszeniu do składania ofert oraz 100 szt. palików wraz z ich dostarczeniem w wyznaczone miejsce na terenie Gminy Lubicz wg. harmonogramu”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 14:22


ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - dostawa 37 tabletów

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-02 12:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-02 12:53


ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa 37 tabletów

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-04-01 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-01 09:49


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-29 15:16

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-03-29
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 15:14


ZAPYTANIE OFERTOWE - wynajem nagłośnienia scenicznego wraz z obsługą techniczną na imprezy plenerowe duże i małe

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-03-27
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-27 15:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2019-03-28 11:29

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-27 15:44


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUBICZ - wyborcze zebranie wiejskie dla miejscowości Lubicz Górny

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-26 14:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 14:47


Ważne! Sprawdźmy drożność przepustów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w związku z okresem wiosennym i możliwością wystąpienia silnych opadów, prosi o pilny przegląd przepustów pod zjazdami.


Nie wypalaj traw. Grożą za to kary

Zachęcamy do zapoznania się z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przestrzegającym przed wypalaniem traw i pozostałości roślinnych.  


ZAWIADOMIENIE Sekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska DOP-WOŚ.436.2.2019.MK

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-19 13:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:58


ZAPYTANIE OFERTOWE -Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-19 13:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:37


ZAPYTANIE OFERTOWE - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 09:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 09:57


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Obsługa urządzeń

 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-03-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 16:04
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-03-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 16:04
 • Metryka

  • data wytworzenia: 2019-03-18
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 16:04

Metryka

 • data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 16:02


Wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-12 14:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-12 14:40


CEIDG. Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę w 2019 r. materiałów reklamowych

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2019-02-25 12:15

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-25 12:13
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:00


Składanie zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl

W związku z ponownym okresem dokonywania rozliczeń rocznych, Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu prosi o zapoznanie się z nową usługą składania zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl. 


Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.


Informacja - "Uchwała antysmogowa"

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-20 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-20 15:08


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów reklamowych w 2019 r.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-13 12:10
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:01


Informacja

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  w 2019 roku.


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 08:06


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 07:59

Druga propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - skład i druk "Gońca gminnego"

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-02-04 10:57


Informacja - Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II"

Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności”, zostało ogłoszone w dniu 25.01.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie w wyznaczonym terminie, czyli do 29.01.2019 r do godz. 14.00 wpłynęło 6 ofert.


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga! 11 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 28 lutego bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Informacja ŚG.I.P.721.15.2018 z 16.01.2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-30 06:56

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-30 06:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 12:04

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2019-01-29 15:33

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-01-29 15:31
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 15:32


Zawiadomienie DOP-WOŚ.436.1.2019.MK z dnia 21.01.2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-28 09:12

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-28 08:16


Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności.

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-25 13:23

Modyfikacja Zapytania Ofertowego ROŚ.271.2.2019

 • Metryka

  • opublikował: Dorota Woźniak
   data publikacji: 2019-01-28 12:05

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-28 12:05


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2019 r. materiałów biurowych

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-21 11:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 11:00


Ogłoszenie

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) w 2019 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 377,68 zł.

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 781,47 zł;

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2018 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75% - 586,10 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% - 312,59 zł.

Marek Nicewicz

 Wójt Gminy Lubicz

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 08:09


OGŁOSZENIE - WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-17 15:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 15:13

Zapytanie ofertowe na skład i druk biuletynu informacyjnego „Goniec gminny"

 • Metryka

  • opublikował: Kamila Mróz
   data publikacji: 2019-01-11 09:26

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2019-01-11 09:25
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 09:25

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 09:14

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-08 09:14

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

Metryka

 • opublikował: Dorota Woźniak
  data publikacji: 2019-01-04 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 33892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-01-14 16:41:12