Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


ZAPYTANIE OFERTOWE - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-18 09:59
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 09:57


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Obsługa urządzeń

 • data wytworzenia: 2019-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-18 16:02


Wyniki otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-03-12 14:41
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-12 14:40


CEIDG. Ważna informacja dla przedsiębiorców

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przypomina, że po 30 kwietnia 2019 r. z CEIDG wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń.


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę w 2019 r. materiałów reklamowych

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-02-25 12:15
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-02-25 12:13
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:00


Składanie zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl

W związku z ponownym okresem dokonywania rozliczeń rocznych, Drugi Urząd Skarbowy w Toruniu prosi o zapoznanie się z nową usługą składania zeznań rocznych przez platformę podatki.gov.pl. 


  ORG.0002.2.2019                                                                 
 Na  podstawie  art. 20  ust.1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)
Informuję o:
VI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 28 lutego 2019 r. (czwartek) o godz.
10.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:  
1.  Otwarcie sesji Rady Gminy:
a)  stwierdzenie quorum,
b)  zgłaszanie spraw do porządku.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
3.  Informacja wójta z wykonania uchwał oraz działalności między sesjami
4.  Informacja przewodniczących komisji o pracach komisji między sesjami.
5.  Informacja przewodniczącego rady o działalności między sesjami.
6.  Podjęcie uchwał:
a)  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi
Kopanino
b)  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz
na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej
c)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
d)  w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Lubicz Dolny
e)  w sprawie zbycia udziału w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości
Gronowo
f)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części
wsi Grabowiec
g)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Grębocin
uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XLIV/465/10 z dnia 23 kwietnia
2010 r. oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Grębocin uchwalonego przez Radę Gminy Lubicz uchwałą Nr XXVIII/347/2016 z dnia
25 listopada 2016 r. h)  w  sprawie  uchylenia  uchwały  w sprawie  przystąpienia  do  sporządzania  zmiany
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lubicz  dot.  terenów
komercyjnych  położonych  przy  drodze  nr  52 na  obszarach  wsi:  Grębocin,  Rogowo,
Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo
i)  w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/591/2018 Rady Gminy Lubicz z dnia 27 kwietnia
2018  r  w  sprawie  określenia  zasad  udzielania  i  rozmiaru  obniżek  tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze,  oraz  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru
godzin  zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem
prowadzącym jest gmina Lubicz
j)  zmieniająca uchwałę nr XXVI/311/2016 Rady Gminy Lubicz z dnia 30 września 2016
r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu
obowiązków powierzonych i jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
k)  w sprawie określenia  programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt  na terenie gminy Lubicz w 2019 roku
l)  w sprawie nadania nazwy ulicy „Malownicza” w miejscowości Złotoria
m) w  sprawie  przyjęcia  do  realizacji  wniosku  o dofinansowanie  zadania  pod  nazwą:
Zapewnienie  funkcjonowania  Klubu  „Senior+”  realizowanego    w ramach  Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
n)  w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów oraz zasad ich wypłacania
o)  w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Lubicz
p)  w  sprawie  dopuszczenia  zapłaty  podatków  stanowiących  dochody  budżetu  Gminy
Lubicz za pomocą innego instrumentu płatniczego
r)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania  inwestycyjnego  pn.  „budowa  ciągu  pieszo-rowerowego  Lubicz  Dolny-
Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno-Rogówko-Lubicz Dolny”
s)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Toruńskiemu na sfinansowanie
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno-Gronowo
na długości 4,206 km”
t)   o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2019 rok
u)  o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Lubicz
7.  Przedstawienie interpelacji, zapytań i wniosków składanych przewodniczącemu rady gminy.  
8.   Zakończenie obrad.


Z poważaniem           
Przewodniczący Rady Gminy  
 Zbigniew Barcikowski       

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-22 13:58


Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2019 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2019 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2019 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 102,86%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.


Informacja - "Uchwała antysmogowa"

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-20 15:08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-20 15:08


Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów reklamowych w 2019 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-02-13 12:10
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 11:01


Informacja

Urząd Gminy Lubicz ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie  w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest  w 2019 roku.


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2019 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:06
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 08:06


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03
  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-02-05 08:03
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 07:59

Druga propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - skład i druk "Gońca gminnego"

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:57


Informacja - Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II"

Zapytanie ofertowe w sprawie: „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności”, zostało ogłoszone w dniu 25.01.2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej.
W odpowiedzi na powyższe zapytanie w wyznaczonym terminie, czyli do 29.01.2019 r do godz. 14.00 wpłynęło 6 ofert.


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga! 11 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 28 lutego bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Informacja ŚG.I.P.721.15.2018 z 16.01.2019

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-30 06:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 12:04

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-01-29 15:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-01-29 15:31
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-29 15:32


Zawiadomienie DOP-WOŚ.436.1.2019.MK z dnia 21.01.2019

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-28 08:16


Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu złożenia wniosku do NFOŚiGW - programu priorytetowego „GEPARD II - transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności"." oraz opracowanie dokumentu Strategii Elektromobilności.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-25 13:23

Modyfikacja Zapytania Ofertowego ROŚ.271.2.2019

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-28 12:05


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2019 r. materiałów biurowych

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-21 11:00
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-21 11:00


Ogłoszenie

Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245) ogłasza, co następuje:

 1. Podstawowa kwota dotacji (100%) w 2019 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli publicznych wynosi: 9 377,68 zł.

W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 781,47 zł;

 1. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2018 roku (SIO) wynosi: 139.

Ponadto informuję, że miesięczna kwota dotacji wynosi:

 1. dla przedszkoli niepublicznych 75% - 586,10 zł
 2. dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% - 312,59 zł.

Marek Nicewicz

 Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-18 08:09


OGŁOSZENIE - WÓJT GMINY LUBICZ OGŁASZA AUKCJĘ NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI OPEL

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-17 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-17 15:13

Zapytanie ofertowe na skład i druk biuletynu informacyjnego „Goniec gminny"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2019-01-11 09:26
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2019-01-11 09:25
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-11 09:25
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-08 09:14
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-08 09:14

Zapytanie ofertowe na materiały biurowe

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2019-01-04 12:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4587
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-03-18 21:14

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 18:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3037544
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-03-18 21:14

Stopka strony

baner toplayer
Darmowe rozliczenie PIT 2018 / 2019