Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 18:04


OBWIESZCZENIE REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-07 15:28


Ogłoszenie o zamówieniu „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-07 12:28
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-07 12:29


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-07 12:27


Informacja

Uprzejmie informujemy, że dyżur przewodniczącej Rady Gminy Hanny Anzel został przeniesiony z piątku (10.08) na wtorek (7.08), na godz. od 10.00 do 15.00. Natomiast w czwartek (9.08) pani przewodnicząca będzie przyjmować w świetlicy środowiskowej w Grębocinie w godz. od 16.00 do 18.00.  
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-06 09:24
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 09:24


ODWOŁANIE LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI - NACZELNIK DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W TORUNIU

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-06 13:35


Obwieszczenie Starosty Toruńskiego z dnia 27 lipca 2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-06 13:23


Zapytanie ofertowe dot. dobudowy garażu

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-08-03 08:04


Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-31 12:17


ZAWIADOMIENIE DOOŚ-WDŚ.ZOO.420.16.2018.IG

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-26 09:03


Zapytanie ofertowe na sprzęt dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-25 13:58

OBWIESZCZENIE STAROSTY TORUŃSKIEGO Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-25 10:19
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-25 10:23


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-25 07:49


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019”

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-25 07:35


K O M U N I K A T


         Z dniem 1 lipca 2018r. Gmina Lubicz oraz gminne jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy Lubicz, w rozliczeniach z kontrahentami stosują mechanizm podzielonej płatności (split payment), na podstawie art.108a ust.1- 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r., poz.1221 z późn.zm.).
Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie podmiotów będących czynnymi podatnikami podatku VAT.
Zapłata w ramach podzielonej płatności VAT będzie mogła odbywać się od 1 lipca 2018 r. wyłącznie na rachunek bankowy, do którego Bank przyjmującego przelew prowadzi rachunek VAT. Zatem na wystawianych fakturach na rzecz JST, kontrahenci muszą pod rygorem odrzucenia przelewu wskazywać od 1 lipca 2018 r. rachunek bankowy z otwartym rachunkiem VAT. Podanie rachunku bankowego „prywatnego” uniemożliwi JST zapłatę za fakturę, a kontrahenta narazi na opóźnienie w otrzymaniu przelewu. 

Z modelu podzielonej płatności zostali wyłączeni konsumenci i kontrahenci jednostek samorządu terytorialnego będący przedsiębiorcami lecz korzystającymi ze zwolnienia z art.43 oraz z uwagi na obrót – art. 113 ustawy o VAT. 
Przy dokonywaniu płatności na rzecz podmiotów nie będących czynnymi podatnikami VAT lub na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, Gmina nie stosuje mechanizmu podzielonej płatności, realizując zapłatę na zasadach obowiązujących przed 1 lipca 2018r.
Z modelu podzielonej płatności wyłączone są między innymi faktury wystawiane na rzecz mieszkańców w ramach gospodarki komunalnej.


                                                                                                      Skarbnik Gminy Lubicz
                                                                                                          Grażyna Dąbrowska
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-07-06 07:00


Ogłoszenie o wyborze - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:36


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - usługi cateringowe

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-27 14:33


Zbiórka publiczna na budowę pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

W Toruniu ma stanąć Pomnik Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 r. W związku z tym marszałek województwa i przewodniczący sejmiku zwracają się o wsparcie finansowe inicjatywy. Szczegółowe informacje oraz numer konta podajemy w załączonym piśmie.


Zapytanie ofertowe - wykonanie diagnozy problemów społecznych i zagrożeń społecznych na terenie gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-26 15:25


    ORG.0002.9.2018                                                

                                                                          

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

Informuję o:

XLIX sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok.

4. Składanie interpelacji.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zakończenie obrad.  

Z poważaniem               

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

Hanna Anzel               

 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-19 08:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 08:54


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ

drukuj (


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru na UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W ZŁOTORII, GMINA LUBICZ)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-18 10:25


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu Górnym.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-13 09:48


Ponowne zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby organizacji spotkań i imprez kulturalno – integracyjnych w gminie Lubicz w roku 2018.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-06-07 14:31


ZAPYTANIE OFERTOWE - Pełnienia funkcji inspektora nadzoru

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 13:52


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawę artykułów żywnościowych dla Przedszkola Publicznego "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym

  • opublikował: Admin
   data publikacji: 2018-06-06 12:29
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 09:50
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-05 12:19


Zapytanie ofertowe - usługa cateringowa - nie rozstrzygnięte

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-29 08:45


ORG.0002.6.2018                                                

                                                                        

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

informuję o:

XLVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy oraz z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

7. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

14. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz

na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

b)w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

c)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

e) w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

h) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok.

15. Składanie interpelacji.

16. Wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.  

Z poważaniem         

Hanna Anzel          

Przewodniczący Rady Gminy 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 14:21


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług cateringowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-18 14:11


Wybór Najkorzystniejszej oferty - wykonanie kompleksowej usługi z zakresu mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-09 21:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-09 21:02


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 17:18


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:
      
1. Podstawowa roczna kwota dotacji (100%) od kwietnia 2018 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 9 086,57 zł. 
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 757,21 zł;

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2017 roku (SIO) wynosi: 138. 

Ponadto informuje, że miesięczna kwota dotacji  wynosi:

a) dla przedszkoli niepublicznych 75% -  567,91 zł;

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% -  302,88 zł.

  Marek Olszewski  

Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 14:13


ORG.0002.4.2018  

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

                                                          zwołuję :                                   

XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r.  (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:               

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

 1. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023
 2. b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
 3. c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok

3.  Zakończenie obrad.  

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-21 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 10:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - mycie i malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-24 11:13


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

drukuj (


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-13 10:42


Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-16 07:21


 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

wprowadzonego zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu            
z dnia 23.02.2018r. nr 0012.1.2018r. 
na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci                
i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2018”. 


Ogłoszenie o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018.

Lubicz Dolny, 2018.03.26.

Wójt Gminy Lubicz informuje, że na zapytanie ofertowe ROŚ.271.3.2018. dotyczące systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz w wyznaczonym terminie złożono
6 ofert.

Wójt Gminy Lubicz informuje o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i o unieważnieniu zapytania ofertowego j.w. bez podania przyczyny. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie VIII zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny”.

WÓJT        

Marek Olszewski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 12:06


Ogłoszenie o naborze – opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekunka środowiskowa


Informacja  dla oferentów (dot. zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018)

Uprzejmie informujemy, że wskazany w zapytaniu ofertowym  ROŚ.271.3.2018 nr faksu został zmieniony, oferty można kierować na nr 56 621 21 20.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-20 09:44


ZAPYTANIE OFERTOWE - System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 09:14


Unieważnienie zapytania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-26 14:50

Zapytanie ofertowe na wykonanie mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-14 12:01


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 1. Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Cykliczna organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”
 1. Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Organizacja i udział w zawodach   sportowych w II lidze młodzieżowej futsalu KPZPN.
 2. Dotację w wysokości 65.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
 3.  Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej  w Złotorii  zadanie pt. „ Szkolenie zespołu laskarzy oraz  sekcji tenisa stołowego”
 4. Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „ Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Lubicz”
 5. Dotację w wysokości 1621,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „Brydż – Most pomiędzy sportem a   rekreacją umysłową”
 6. Dotację w wysokości 8.000,00 zł  przyznano Klubowi  Sportowemu  „Sprint” Grębocin  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w  kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”
 7. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „Organizacja Kolarskich  międzywojewódzkich  mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”
 8. Dotację w wysokości  4.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „ Organizacja wyścigu kolarskiego „XI integracyjne kryterium Asów”
 9. Dotację w wysokości  3.113,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt: „ Aktywny Lubiczanin”
 10. Dotację w wysokości  3.260,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt. „ Lubicka Liga Orlika”
 11. Dotację w wysokości  7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Orlik”  zadanie pt: „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”
 12. Dotację w wysokości 52.000,00zł przyznano Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar”   zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”
 13. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Klubowi  Sportowemu „ Gwiazda” z Torunia  zadanie pt: „ Kontynuacja cyklu treningów piłki nożnej dla klas 1-3 z Gminy”

Lubicz Dolny, 12 marca 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-12 14:08


Pismo GDDKiA w sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-03-06 12:39
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-03-06 12:40
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 12:40


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty W celu udzielenia zamówienia - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:38


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.1.2018.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:35


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz na rok 2018”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-23 13:17


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

Lubicz Dolny, 16 luty 2018  r.

Dotację w wysokości 24.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:46

Plan zamówień publicznych w 2018 roku

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 13:27


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach (8 szt.) oraz usunięcia 1 sztuki drzewa dęba rosnących na dz. nr geod. 73/1 - obręb Krobia, Gmina Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-15 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 08:05


Zapytanie ofertowe na Wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-13 15:19

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. budowy ścieżki rowerowej Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

 • data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 07:47
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 07:46


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 11:59


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Admin
   data publikacji: 2018-02-02 11:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 12:28
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-02-06 14:00
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga 19 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 16 marca bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:22


Informujemy, że 2 lutego 2018 r. (piątek) w zastępstwie za Przewodniczącą Rady Hannę Anzel dyżuru radnego w urzędzie gminy w godz. 11.00 – 14.00 będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Korpalski.
Jednocześnie informujemy, że Przewodnicząca Rady Hanna Anzel będzie pełniła dyżur w urzędzie gminy w następujących terminach:
30 stycznia br. (wtorek) w godz. 9.00 – 13.00
31 stycznia br. (środa) w godz. 12.00 – 14.00.
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-29 11:23


Rozbudowa skrzyżowania DK nr 15 z DW nr 552 w Grębocinie

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Grębocinie odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz projektanta przy udziale przedstawicieli Gminy Lubicz, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:14
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 15:21


Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 11:36


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. środków czystości

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 14:41


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-08 14:23


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. materiałów biurowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-11 14:31


Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Lubicz Dolny, 09.01.2018 r.

 1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”.
 2. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Kolonia letnia dla dzieci z Lubicza”.
 3. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata 2018”.
 4. Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Honorowe Krwiodawstwo”.

Oferty odrzucone:

Brak

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 10:43

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - "Goniec gminny"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-09 15:12
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-09 15:12


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12694
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-08-14 08:54

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2607757
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-14 11:07

Stopka strony