Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


ORG.0002.6.2018                                                

                                                                        

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

informuję o:

XLVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 24 maja 2018 r. (czwartek) o godz. 9.00  w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy oraz z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy z dnia 20 kwietnia 2018 r.

3. Informacja wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017.

6. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

7. Przedstawienie opinii komisji stałych dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubicz za rok 2017.

10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

11. Zapoznanie radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

12. Dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Lubicz z tytułu wykonania budżetu za rok 2017.

14. Podjęcie uchwał:

a)  w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Lubicz

na dofinansowanie zakupu, montażu i uruchomienia źródła ciepła na terenie Gminy Lubicz

b)w sprawie wynajmu nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

c)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Górny

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Nowa Wieś

e) w sprawie udzielenia dotacji w 2018 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

f) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017

g) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018”

h) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

i) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

j) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok.

15. Składanie interpelacji.

16. Wnioski i zapytania.

17. Zakończenie obrad.  

Z poważaniem         

Hanna Anzel          

Przewodniczący Rady Gminy 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-21 14:21


ZAPYTANIE OFERTOWE - świadczenie usług cateringowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-18 14:11


Wybór Najkorzystniejszej oferty - wykonanie kompleksowej usługi z zakresu mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-05-09 21:02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-09 21:02


ZAWIADOMIENIE GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-08 09:23


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-25 17:18


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Lubicz, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ogłasza, co następuje:
      
1. Podstawowa roczna kwota dotacji (100%) od kwietnia 2018 roku na jednego ucznia, dla przedszkoli niepublicznych wynosi: 9 086,57 zł. 
W związku z powyższym miesięczna podstawowa kwota wynosi 757,21 zł;

2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolu publicznym na dzień 30 września 2017 roku (SIO) wynosi: 138. 

Ponadto informuje, że miesięczna kwota dotacji  wynosi:

a) dla przedszkoli niepublicznych 75% -  567,91 zł;

b) dla niepublicznych punktów przedszkolnych 40% -  302,88 zł.

  Marek Olszewski  

Wójt Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-20 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-20 14:13


ORG.0002.4.2018  

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)

                                                          zwołuję :                                   

XLIV sesję nadzwyczajną Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 20 kwietnia 2018 r.  (piątek) o godz. 9.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:               

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie quorum.

2. Podjęcie uchwał:

 1. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lubicz na lata 2016-2023
 2. b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz
 3. c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2018 rok

3.  Zakończenie obrad.  

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-21 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-16 10:09


ZAPYTANIE OFERTOWE - mycie i malowanie elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • data wytworzenia: 2018-04-24
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-24 11:13


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie

drukuj (


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy i oprogramowanie)

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-13 10:42


Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-04-16 07:21


 Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert

wprowadzonego zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu            
z dnia 23.02.2018r. nr 0012.1.2018r. 
na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci                
i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2018”. 


Ogłoszenie o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018.

Lubicz Dolny, 2018.03.26.

Wójt Gminy Lubicz informuje, że na zapytanie ofertowe ROŚ.271.3.2018. dotyczące systemu monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz w wyznaczonym terminie złożono
6 ofert.

Wójt Gminy Lubicz informuje o nie wybraniu żadnego Wykonawcy i o unieważnieniu zapytania ofertowego j.w. bez podania przyczyny. Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w punkcie VIII zapytania ofertowego „Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy lub  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny”.

WÓJT        

Marek Olszewski

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-29 12:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 12:06


Ogłoszenie o naborze – opiekunka środowiskowa

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubiczu ogłasza publiczny nabór ofert na stanowisko pomocnicze i obsługi – opiekunka środowiskowa


Informacja  dla oferentów (dot. zapytania ofertowego ROŚ.271.3.2018)

Uprzejmie informujemy, że wskazany w zapytaniu ofertowym  ROŚ.271.3.2018 nr faksu został zmieniony, oferty można kierować na nr 56 621 21 20.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-20 09:44


ZAPYTANIE OFERTOWE - System monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 09:14


Unieważnienie zapytania

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-26 14:50

Zapytanie ofertowe na wykonanie mycia i czyszczenia elewacji budynku Urzędu Gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-03-14 12:01


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 1. Dotację w wysokości 2.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Cykliczna organizacja turniejów sportowych w tenisie stołowym dzieci i młodzieży”
 1. Dotację w wysokości 12.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Organizacja i udział w zawodach   sportowych w II lidze młodzieżowej futsalu KPZPN.
 2. Dotację w wysokości 65.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Flisak” Złotoria  zadanie pt: „ Prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
 3.  Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Lokalnemu  Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej  w Złotorii  zadanie pt. „ Szkolenie zespołu laskarzy oraz  sekcji tenisa stołowego”
 4. Dotację w wysokości 4.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „ Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Lubicz”
 5. Dotację w wysokości 1621,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy Lubicz – zadanie pt: „Brydż – Most pomiędzy sportem a   rekreacją umysłową”
 6. Dotację w wysokości 8.000,00 zł  przyznano Klubowi  Sportowemu  „Sprint” Grębocin  zadanie pt. „Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w  kolarstwie przez KS Sprint Grębocin”
 7. Dotację w wysokości 3.000,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „Organizacja Kolarskich  międzywojewódzkich  mistrzostw w jeździe indywidualnej na czas”
 8. Dotację w wysokości  4.000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „Sprint” Grębocin  zadanie pt: „ Organizacja wyścigu kolarskiego „XI integracyjne kryterium Asów”
 9. Dotację w wysokości  3.113,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt: „ Aktywny Lubiczanin”
 10. Dotację w wysokości  3.260,00 zł przyznano  Klubowi Sportowemu „ Krobia”  zadanie pt. „ Lubicka Liga Orlika”
 11. Dotację w wysokości  7000,00 zł przyznano Klubowi Sportowemu „ Orlik”  zadanie pt: „ Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży i ich przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej oraz organizacja imprez sportowo rekreacyjnych dostępnych dla mieszkańców gminy”
 12. Dotację w wysokości 52.000,00zł przyznano Uczniowskiemu  Klubowi  Sportowemu  „Drwęca Novar”   zadanie pt. „Prowadzenie szkolenia oraz udział w zawodach sportowych w zakresie piłki ręcznej”
 13. Dotację w wysokości 10.000,00 zł przyznano Klubowi  Sportowemu „ Gwiazda” z Torunia  zadanie pt: „ Kontynuacja cyklu treningów piłki nożnej dla klas 1-3 z Gminy”

Lubicz Dolny, 12 marca 2018 r.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-12 14:08


Pismo GDDKiA w sprawie utrzymania urządzeń melioracyjnych

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-03-06 12:39
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-03-06 12:40
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-06 12:40


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty W celu udzielenia zamówienia - wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:38


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ROŚ.271.1.2018.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-01 11:35


Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod tytułem „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Gminy Lubicz na rok 2018”.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-23 13:17


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

Lubicz Dolny, 16 luty 2018  r.

Dotację w wysokości 24.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem”

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 13:46

Plan zamówień publicznych w 2018 roku

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-06 13:27


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych na dębach (8 szt.) oraz usunięcia 1 sztuki drzewa dęba rosnących na dz. nr geod. 73/1 - obręb Krobia, Gmina Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-15 11:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-19 08:05


Zapytanie ofertowe na Wykonanie, montaż wraz z utrzymaniem i eksploatacją systemu obserwacji jakości powietrza na terenie gminy Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-13 15:19

Zaproszenie na konsultacje społeczne dot. budowy ścieżki rowerowej Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Górny

 • data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 07:47
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 07:46


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ W RAMACH WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE LUBICZ

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-02 11:59


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

  • opublikował: Admin
   data publikacji: 2018-02-02 11:58
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
   ostatnia modyfikacja: 2018-02-14 12:28
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-02-06 14:00
 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-02-02 11:58


Rekrutacja do szkół i przedszkola

Uwaga 19 lutego rusza rekrutacja do szkół i publicznego przedszkola oraz do oddziałów przedszkolnych! Wnioski należy składać do 16 marca bezpośrednio w przedszkolu lub w szkole.


Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz statystycznej liczby uczniów w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Lubicz, obowiązującej od 1 stycznia 2018 r.

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-30 11:22


Informujemy, że 2 lutego 2018 r. (piątek) w zastępstwie za Przewodniczącą Rady Hannę Anzel dyżuru radnego w urzędzie gminy w godz. 11.00 – 14.00 będzie pełnił Wiceprzewodniczący Rady Ryszard Korpalski.
Jednocześnie informujemy, że Przewodnicząca Rady Hanna Anzel będzie pełniła dyżur w urzędzie gminy w następujących terminach:
30 stycznia br. (wtorek) w godz. 9.00 – 13.00
31 stycznia br. (środa) w godz. 12.00 – 14.00.
 

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-29 11:23


Rozbudowa skrzyżowania DK nr 15 z DW nr 552 w Grębocinie

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w dniu 29 stycznia 2018 r. o godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Grębocinie odbędzie się spotkanie mieszkańców z przedstawicielami inwestora tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy oraz projektanta przy udziale przedstawicieli Gminy Lubicz, na które wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • zmodyfikował: Administrator - Gmina Lubicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-18 08:14
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-18 08:15
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-18 08:15


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Usługa uruchomienia i utrzymania przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 15:21


Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-17 11:36


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. środków czystości

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-15 14:41


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadania w ramach wspierania rozwoju piłki ręcznej w Gminie Lubicz

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2018-01-08 14:23


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - sprzedaż i dostawa w 2018 r. materiałów biurowych

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-11 14:31


Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadań  z zakresu  zdrowia  publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym

Lubicz Dolny, 09.01.2018 r.

 1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego”.
 2. Dotację w wysokości 8.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń na zadanie pn. „Kolonia letnia dla dzieci z Lubicza”.
 3. Dotację w wysokości 5.000,00 zł przyznano Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Toruń Koło Gminne w Lubiczu na zadanie pn. „Kolory lata 2018”.
 4. Dotację w wysokości 1.500,00 zł przyznano Oddziałowi Rejonowemu PCK w Chełmży na zadanie pn. „Honorowe Krwiodawstwo”.

Oferty odrzucone:

Brak

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-10 10:43

Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - "Goniec gminny"

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2018-01-09 15:12
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2018-01-09 15:12


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-04 14:07

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8033
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-18 14:12

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2500518
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-21 14:19

Stopka strony