Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka oznaczona numerem 500 o powierzchni 2581 m2 położona w Krobi (róg ul. Osiedlowej i ul. Jodłowej). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032094/8. Nieruchomość niezabudowana; przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia; część działki znajduje się w strefie eksploatacyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 128.000 zł

2. Działka oznaczona numerem 505 o powierzchni 2199 m2 położona w Krobi (róg ul. Osiedlowej i ul. Owocowej). Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00032094/8. Nieruchomość niezabudowana; przez działkę przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia; część działki znajduje się w strefie eksploatacyjnej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 109.000 zł

Sprzedaż nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie okresu co najmniej 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-12-11 14:06


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka oznaczona numerem 171/15 o powierzchni 1002 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 54.000 zł

2. Działka oznaczona numerem 171/16 o powierzchni 892 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku funkcji podstawowej. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 48.000 zł

3. Działka oznaczona numerem 171/20 o powierzchni 1956 m2 położona w Krobi. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1T/00059834/3. Nieruchomość niezabudowana. Nieruchomość w planie miejscowym jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Przedmiotem przetargu jest prawo własności działki. Cena wywoławcza (z VAT): 108.000 zł

Sprzedaż nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie okresu co najmniej 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-12-11 14:06


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:     dz. nr 476, obręb Złotoria 
KW TO1T/00032058/4

Powierzchnia:            0,0660 ha

Opis nieruchomości:         Nieruchomość niezabudowana
                                                                                                 
Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania:         W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;
Zagospodarowanie nieruchomości:
polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
        
Cena w zł (z VAT):            52.856,79 zł

Forma przekazania nieruchomości:    sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-11-15 12:15
 • zmodyfikował: Admin
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 12:15


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:


Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 431/4, obręb Grębocin; KW TO1T/00112696/3

Powierzchnia: 0,1709 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.
                                                                                                 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod usługi komercyjne     
Cena nieruchomości: Cenę  nieruchomości ustala się w wysokości 159.364,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art. 69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 95.889,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą  równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 63.475,00 zł.
Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
 

drukuj (


Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży)

 • opublikował: Admin
  data publikacji: 2017-11-15 12:15

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Złotoria, przeznaczoną do sprzedaży w przetargu ograniczonym:

 

 

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 413/3, obręb Złotoria; KW TO1T/00020523/8.

 

Powierzchnia: 0,0263 ha.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, z uwagi na parametry nie stanowi samodzielnej działki budowlanej.

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.         

Cena wywoławcza (z VAT): 20.000,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-10-30 10:11
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-30 10:08

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, przeznaczoną do sprzedaży w przetargu nieograniczonym:

 

 

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 77/13, obręb Nowa Wieś, KW TO1T/00116798/6 oraz dz. nr 80/14, obręb Nowa Wieś, KW TO1T/00040758/0.

 

Powierzchnia łączna: 0,2631 ha.

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana.

                                                                                                

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.         

Cena wywoławcza (z VAT): 155.000,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w przetargu nieograniczonym.

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

drukuj (Wykaz nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-10-30 10:11

Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

 

 

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 143, obręb Lubicz Dolny; KW TO1T/00033104/9

 

Powierzchnia: 0,5685 ha

 

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.

                                                                                                 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp częściowo tereny przeznaczone częściowo pod usługi centrotwórcze, częściowo tereny przeznaczone pod parkingi oraz częściowo       

Cena nieruchomości: Cenę  nieruchomości ustala się w wysokości 517.449,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art. 69  ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 313.781,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą  równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 203.668,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

 

 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (Wykaz nieruchomości)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-10-30 10:11

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Dolny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:         dz. nr 107/22, obręb Lubicz Dolny,  KW TO1T/00031351/1

Powierzchnia:                                  0,0297 ha

Opis nieruchomości:                      Nieruchomość niezabudowana                                                                                             

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   W mpzp teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

Zagospodarowanie nieruchomości: polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej

Cena w zł (z VAT):                          26.700,00 zł

Forma przekazania nieruchomości:        sprzedaż bezprzetargowo na rzecz wnioskodawcy

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147, ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-06-28 12:57

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Grębocin, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości: część dz. nr 406/45, obręb Grębocin

KW T01T/00024797/7

Powierzchnia: 0,0240 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

W mpzp teren przeznaczony pod drogę.

Zagospodarowanie nieruchomości po zawarciu umowy: zieleń

Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego: 180,00 zł + + 23%VAT

Okres trwania umowy: 3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie. 

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim. 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-06-28 12:49

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LUBICZ

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 487 w Krobi o powierzchni 1068 m2

Położenie : przy ulicy Jodłowej

Cena wywoławcza(z VAT) : 44.000

Księga wieczysta: TO1T/00032094/8

 

Wyżej wymieniona nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Nad nieruchomością przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 15 kV, co mimo przeznaczenia w planie miejscowym, ogranicza możliwość jej zabudowy.

***

Sprzedaż nastąpi po uprzednim przeprowadzeniu przetargu. Ogłoszenie o przetargu podane zostanie do publicznej wiadomości po upływie okresu co najmniej 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

***

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie tej nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele zbywanych nieruchomości pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie nie dłuższym niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

 

***

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-06-28 12:22
  • opublikował: Sławomir Szczęśniak
   data publikacji: 2017-06-28 12:17

drukuj ()

 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-06-28 12:25

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 259, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00028657/2

Powierzchnia: 0,1200 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.                                                                                   

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę związaną z obsługą transportu drogowego, z przeznaczeniem uzupełniającym pod zabudowę związaną z usługami na rzecz komunikacji i zabudowę produkcyjno-usługową.                 

Cena nieruchomości: Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 76.740,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 44.739,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 32.001,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

 • autor informacji: S.Szcześniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-05-16 11:04

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Lubicz Górny, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego:

Oznaczenie nieruchomości: dz. nr 401, obręb Lubicz Górny; KW TO1T/00027778/9

Powierzchnia: 0,1360 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Lubicz, będąca w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, zabudowana budynkiem stanowiącym własność użytkownika wieczystego.                                                                                    

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: W mpzp tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i związaną z nieuciążliwą działalnością gospodarczą, z przeznaczeniem uzupełniającym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z przeznaczeniem  dopuszczalnym pod zabudowę produkcyjno-usługową.             

Cena nieruchomości: Cenę nieruchomości ustala się w wysokości 95.690,00 zł. Na poczet ceny, zgodnie z art.69 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w kwocie 55.338,00 zł. Cena sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego stanowi różnicę między ceną prawa własności nieruchomości, a kwotą równą wartości prawa użytkowania wieczystego i wynosi 40.352,00 zł.

Forma przekazania nieruchomości: sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147) lub odrębnych przepisów, poprzedni właściciele pozbawieni prawa własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, mają pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu i jednocześnie złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

 • autor informacji: S.Szcześniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-05-16 11:00
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 11:02

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lubicz przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.) Wójt Gminy Lubicz podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową, położoną w obrębie ewidencyjnym Krobia, przeznaczoną do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz wnioskodawcy:

Oznaczenie nieruchomości:        część dz. nr 9/6, obręb Krobia,  KW T01T/00032093/1

Powierzchnia:                                 6,4432 ha

Opis nieruchomości:                     Nieruchomość niezabudowana

Użytki: RIVa (0,6292 ha), RIVb (3,3927 ha), RV (0,7987 ha), RVI (0,7828 ha), PsIV (0,6234 ha), W (0,1828 ha), N (0,0336)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:   Użytkowanie rolnicze.  Dzierżawa na rzecz wnioskodawcy

Wysokość czynszu dzierżawnego:  2.700,00 zł/rocznie

Okres trwania umowy:                   3 lata

Roczny czynsz dzierżawny płatny będzie z góry w dwóch równych ratach. Terminy płatności czynszu dzierżawnego określone zostaną w umowie.

Wysokość kolejnych czynszów rocznych waloryzowana będzie w oparciu o stopy procentowe równe stopie redyskonta weksli stosowanych przez Narodowy Bank Polski w roku poprzednim.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

drukuj (WYKAZ NIERUCHOMOŚCI)

 • autor informacji: S.Szcześniak
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Sławomir Szczęśniak
  data publikacji: 2017-05-16 10:56
 • zmodyfikował: Sławomir Szczęśniak
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 11:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-15 12:15

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2339307
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-19 09:46

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl