Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 5 ust. 1, 2, 3 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz (tekst jednolity opublikowany w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014, poz. 477).

Wójt Gminy Lubicz

ogłasza

otwarty konkurs ofert

dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań  w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

I.  Rodzaj i formy realizacji zadania.

 1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
 • prowadzenia przez klub sportowy zajęć (szkolenia) w wybranych dyscyplinach sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym
 • organizowania zawodów, rozgrywek, imprez  sportowych i rekreacyjnych, zgrupowań (obozów) sportowych i /lub uczestnictwa w nich.

      2.      Zadanie może być realizowane w różnych formach, a w szczególności poprzez organizację następujących niekomercyjnych przedsięwzięć:

      1) szkolenie poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych (projekty całoroczne), obejmujące:

    a)     organizację treningów,  zajęć szkoleniowych, sportowych,

    b)      organizację zawodów i rozgrywek, współzawodnictwa sportowego

    c)      udział w zawodach i rozgrywkach, współzawodnictwie sportowym

    d)     reprezentowanie Gminy Lubicz w zawodach sportowych na szczeblu gminnym,   

             ponadgminnym, wojewódzkim, krajowym

    d)      wynajem bazy sportowej,

    e)      zakup sprzętu sportowego;

      2)   organizowanie zgrupowań (obozów) sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych popularyzujących rozwój kultury fizycznej (projekty krótkoterminowe).

 

3. Forma realizacji współpracy: wsparcie.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2015.

 1. Na realizację zadania w roku 2015 planuje się przeznaczyć kwotę dotacji celowej z budżetu             w wysokości 130.000,00 zł na wspieranie zadań do realizacji klubom sportowym.

2.Kwota może ulec zmianizrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminprzeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych

III. Zasady przyznawania dotacji/ zlecenia wykonania zadania.

Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje na postawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) oraz § 3 ust. 1i § 5 ust. 4 uchwały nr IV/33/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Lubicz.

1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

2. Wójt Gminy Lubicz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

3. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego                        (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

a)zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,

c)jeżeli wolontariusz wykonuje pracę taką jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązującego dla tego personelu; jeżeli  wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 12 zł za jedną godzinę pracy.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2015 z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania  zadań określone zostaną w umowach.  

Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami  w zakresie opisanym w ofercie.

Uwaga:

Podmiot dotowany zobowiązany jest do bieżącego informowania w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy aneksem (nie dotyczy zmiany nr konta bankowego).

Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne są zmiany pozycji, które decydowały o wyborze danej oferty – dotyczy przede wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Lubicz.
 2. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
 3. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lubicz.
 4. Przy ocenie ofert Komisja  bierze pod uwagę następujące kryteria:
  1. wartość merytoryczną  projektu - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem,
  2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów,
  3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi  źródłami dofinansowania projektu,
  4. doświadczenie  oferenta w realizacji zadań o podobnym charakterze i zasięgu

(w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą),

 1. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów

kadrowych i  rzeczowych,

 1. promocję Gminy Lubicz poprzez sport
 1. Komisja przedstawia własną propozycję wysokości dotacji na realizację poszczególnych projektów.
 2. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy, który podejmuje ostateczną decyzję.
 3. Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:
 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej, niezbędnych do realizacji zadania
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów, rozgrywek  i imprez sportowych lub uczestnictwa  w nich,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego
 • sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
 • nagrody (puchary, medale, dyplomy, statuetki okolicznościowe i inne nagrody rzeczowe
 • wydatki związane z zakupem napojów, lekarstw, artykułów sanitarnych i medycznych
 • wydatki związane z zakupem usług: wynajmu obiektów sportowych, urządzeń                    i sprzętu sportowego, noclegów, wyżywienia, transportu, druku zaproszeń, dyplomów, plakatów, programów, komunikatów, wynajmu karetki pogotowia, ochrony
 • wydatki związane z kosztami osobowymi dotyczącymi płac obsługi sędziowskiej, opłat w Polskim Związku Sportowym, obsługi technicznej, spikera, medycznej
 • wydatki związane z ubezpieczeniem sportowym zawodników, z ubezpieczeniem imprezy sportowej, z opłatami bankowymi, pocztowymi związanymi z działalnością klubu.

V. Termin składania ofert.

 1. W    konkursie mogą  brać udział kluby sportowe.
 1. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 10 stycznia 2011 roku, Nr 6, poz. 25).
 2. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (tj. zgodnego ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy był wydany);
  • inne jeśli wymagane, np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego.

5.Załączniki do oferty powinny być:

1)ponumerowane,

2)podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami

statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu

na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych,

3)potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby

uprawnione, jeśli przedkładane są w formie kserokopii.

6.W przypadku składania przez jedną organizację kilku ofert w ramach ww. zadania komplet załączników określonych w pkt 4 może być dołączony do jednej z ofert.                       W pozostałych ofertach należy oświadczyć, że wymagany zestaw załączników jest dołączony do oferty dot. realizacji zadania pod nazwą ..... .

7.Formularz oferty i regulamin konkursu można otrzymać w pok. nr 38 Urzędu Gminy lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy http://bip.lubicz.pl w zakładce „ogłoszenia i komunikaty”

 1. Oferty należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Lubiczu – pokój nr 9 (ul. Toruńska 21, 87 – 162 Lubicz) w zamkniętych kopertach opisanych wg wzoru: „Oferta na otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań                 w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz” w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia tj. od dnia 3 marca do dnia 27 marca 2015 roku do godz. 15.00.  
 2. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 4. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

12.Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych    

      braków formalnych:

a)uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonych w statucie;

b)braku właściwych podpisów pod załącznikami;

c)poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.

13.Konkurs odbywa się dwuetapowo:

a)pierwszy etap – wstępna ocena oferty pod względem formalnym przez komisję konkursową. W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych braków formalnych, organizacja zostaje powiadomiona o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków (oferty nieuzupełnione we wskazanym wyżej terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych);

b)drugi etap – ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana

                przez komisję konkursową.

Uwaga:

Ofertę należy wypełnić czytelnie.

Wszystkie pozycje formularza muszą być wypełnione.

Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją/ odnośnikami zamieszczonymi na końcu formularza Oferty (w tym należy wykreślić niepotrzebne zapisy).

W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy wpisać „nie dotyczy” lub wstawić cyfrę „0” w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych. Formularza oferty nie można modyfikować, ani wprowadzać żadnych zmian.

Złożona oferta musi być spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań,                  a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji.

VI. Wysokość środków przeznaczonych w roku 2014 na realizację zadania tego samego rodzaju co będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

W roku 2014 wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju wynosiła 137.450,00 zł.

VII.  Postanowienia końcowe.

 1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Lubicz
 2. Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:
 1. wyodrębnienia w  ewidencji księgowej  środków otrzymanych na realizację umowy,
 2. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy oryginałów  dokumentów (faktur,  rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości  wydatkowania dotacji  oraz  kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji  z nią związanej,
 3. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i  merytorycznym.
 1. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubicz w zakładce „ogłoszenia i konkursy”.

 

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-03 16:00
 • zmodyfikował: Kamila Mróz
  ostatnia modyfikacja: 2015-03-03 16:27

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2015-03-03 16:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9568
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-06 12:21

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4558272
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-11 14:57

Stopka strony