Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Otwarty konkurs ofert - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Działając na podstawie art.11 ust.1 pkt 1 i ust.2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1817)

WÓJT GMINY LUBICZ

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

I. Rodzaj i formy realizacji zadania.

 1. Zadanie, o którym mowa wyżej może być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i nikotynowych  w formie:
 1. programów z zakresu profilaktyki uzależnień; pomocy psychospołecznej i prawnej  oraz ochrony przed przemocą w rodzinie,
 2. programów edukacyjnych zawierających elementy profilaktyczne, socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży realizowanych w świetlicach środowiskowych, poza budynkami świetlic środowiskowych tj. na boiskach szkolnych, w salach gimnastycznych i innych obiektach o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie gminy Lubicz,
 3. specjalistycznej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych.
 4.  organizacji czasu wolnego poprzez realizację programów profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych podczas wakacji zimowych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień z terenu Gminu Lubicz.

 

 1. Forma realizacji współpracy: wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku.

 1. Na realizację w/w zadania planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na wspieranie zadań do realizacji podmiotom określonym w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 2. Kwota może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta Gminy lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania.

 1. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817).
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji. Zastrzega się możliwość podziału środków  w ramach jednego zadania dla kilku podmiotów.
 3. Wójt Gminy Lubicz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 4. Oferent zobowiązany jest do wykazania się wkładem własnym, rozumianym jako suma środków finansowych własnych, środków finansowych z innych źródeł oraz wkładu osobowego. W ramach udziału własnego oferenci mają możliwość wniesienia wkładu osobowego (w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy) do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
 1. zakres, sposób i liczba godzin wykonywania pracy przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanej pracy,
 3. jeżeli wolontariusz wykonuje taką pracę, jak stały personel, to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeżeli wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji,  to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 15 zł za jedną godzinę pracy.
 1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania oraz rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Lubicz.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie winno być zrealizowane w roku 2017 r. z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy wykonania zadań określone zostaną w umowach.
 2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

Uwaga:

Podmiot dotowany zobowiązany jest do bieżącego informowania w formie pisemnej o wszelkich zmianach dotyczących realizowanego zadania. Zmiany te zostaną wprowadzone do umowy aneksem ( nie dotyczy zmiany nr konta bankowego).

Bez uprzedniej zgody, niedopuszczalne są zmiany pozycji, które decydowały o wyborze danej oferty – dotyczy przede wszystkim zakresu rzeczowego realizowanego zadania.

 1. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Lubicz.

V. Termin  i warunki składania ofert.

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U.    z 2016 r. poz. 1817).
 2. Podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu konkursowym, składają pisemne oferty realizacji zadania (odrębnie na każde zadanie) wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).
 3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów).
 4. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Lubicz (pokój nr 9), ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Oferta na otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych związanych      z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Gminie Lubicz” w terminie: od 6 kwietnia 2017 roku do 28 kwietnia 2017 roku do godz. 15.00.
 5. Druk oferty realizacji zadania publicznego można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Lubicz - www.lubicz.pl lub otrzymać w Urzędzie Gminy  w Lubiczu w pokoju Nr 6 u inspektora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
 7. Załączniki do oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez osoby uprawnione, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu są upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych.
 8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii (z wyłączeniem odpisu z rejestru), należy potwierdzić je za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione, każda strona opatrzona winna być także datą potwierdzenia zgodności z oryginałem.
 9. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu daty składania ofert.
 2. Wszystkie oferty spełniające kryteria formalne są oceniane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Lubicz, zgodnie z art.15 ust. 2a, 2b, 2d i 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie     (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)
 3. Przy ocenie ofert Komisja Konkursowa bierze pod uwagę następujące kryteria:
   1. wartość merytoryczną projektu - celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność    z niniejszym ogłoszeniem,
   2. koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów, odniesienie przedstawionej kalkulacji do zakresu rzeczowego zadania,
   3. wysokość wnioskowanej dotacji od Gminy, porównanie jej z planowanymi źródłami dofinansowania projektu,
   4. doświadczenie oferenta w realizacji zadania o podobnym charakterze i zasięgu (w tym dotychczasowe doświadczenia we współpracy oferenta z Gminą Lubicz),
   5. możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych, rzeczowych i lokalowych.
   6. zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu.
 4. Komisja konkursowa przedstawia własną propozycję wysokości dotacji          na realizację poszczególnych projektów.
 5. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Lubicz, który podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą dotacji.
 6. Oferty złożone w otwarty konkursie ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych:
  1. uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku niezgodności podpisów ze sposobem reprezentacji określonych w statucie;
  2. braku właściwych podpisów pod załącznikami;
  3. poświadczenia załączonych kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
 7. Konkurs odbywa się dwuetapowo:

1)  pierwszy etap to wstępna ocena oferty pod względem formalnym przez komisję konkursową. W przypadku stwierdzenia w/w braków formalnych, organizacja zostaje powiadomiona o tym fakcie telefonicznie i w ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków (oferty nieuzupełnione we wskazanym wyżej terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych);

  1. drugi etap to ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez komisję konkursową.

Uwaga:

Ofertę należy wypełnić czytelnie.

Wszystkie pozycje formularza muszą być wypełnione.

Ofertę należy wypełnić zgodnie z instrukcją/odnośnikami zamieszczonymi na końcu formularza Oferty (w tym należy wykreślić niepotrzebne zapisy).

W przypadku, gdy dana pozycja oferty nie będzie wypełniana należy wpisać „nie dotyczy”   lub wstawić cyfrę „0” w miejscach, które wymagają podania wartości liczbowych. Formularza oferty nie można modyfikować, ani wprowadzać żadnych zmian.

Złożona oferta musi być spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym zakresem rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań,     a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji.

VII. Zrealizowane zadania publiczne w zakresie  profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2016.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2016 wynosiła 63 100 zł.

VIII. Postanowienia końcowe.

  1. Wyłoniony podmiot będzie zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy

do zamieszczania we wszystkich drukach i materiałach reklamowych związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach itp. informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Gminę Lubicz.

2.  Dotowany podmiot, zobowiązany będzie do:

  1. wyodrębnienia rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych  z realizacją zadania,
  2. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
  3. dostarczenia na wezwanie właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Gminy Lubicz oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
  4. kontrola, o której mowa wyżej, nie ogranicza prawa Gminy do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.
   1. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz, w BIP, oraz zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz: www.lubicz.pl.

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

Metryka

 • opublikował: Kamila Mróz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17636
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-10-26 13:58

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Intranet

Zaloguj się

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:15 - 15:00
wtorek 7:15 - 17:00 
środa 7:15 - 15:00
czwartek 7:15 - 15:00
piątek 7:15 - 14:15

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 5739389
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-04-20 12:02

Stopka strony