Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony


 

Lubicz, 20 października 2017 r.

 

                                                           

           ORG.0002.9.2017         

 

                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                             

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

informuję o:

XXXVIII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 27 października 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3.  Informacja Wójta Gminy Lubicz o stanie realizacji zadań oświatowych.

4. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lubicz za rok szkolny 2016/2017

b) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

d) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

e) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

f) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

g) w sprawie uchylenia uchwały Nr II/11/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r.

h) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”

i) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz

j) w sprawie nadania nazwy ulicy „Dolina Marzeń” w miejscowości Krobia

k) w sprawie nadania nazwy ulicy „Twórcza” w miejscowości Krobia

l) w sprawie nadania nazwy ulicy „Cudna” w miejscowości Krobia

ł) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

5. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

7. Informacja Wójta oraz Przewodniczącego Rady o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

8. Składanie interpelacji.

9. Wnioski i zapytania.

10.  Zakończenie obrad.  

Z poważaniem             

Hanna Anzel               

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-20 14:06


Program współpracy Gminy Lubicz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-12 14:36


Rekrutacja do Dziennego Domu Pomocy

Fundacja Łączymy Pokolenia prowadzi rekrutację do Dziennego Domu Pomocy w Toruniu, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dotknięte zespołem otępiennym.

Zapisy odbędą się 29 września 2017 roku w godzinach 9-11 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubiczu.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa węgla

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ORG.0002.8.2017   

                                                                                                                                          

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  

                                                           informuję o:     

XXXVII sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się dnia 22 września 2017 r. (piątek)  o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”

b) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Lubiczu Górnym

c) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Górny

d) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Grębocin

e) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

f) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Grębocinie

g) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

h) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec

i) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny (rejon ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej)

j) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz dot. terenów komercyjnych położonych przy drodze nr 52 na obszarach wsi: Grębocin, Rogowo, Rogówko, Brzeźno, Brzezinko i Gronowo

k) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Lubicz

l) w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 21 sierpnia 2017 roku na Kierownika Zarządu Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu

ł) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Miasta Toruń

m) w sprawie nadania nazwy ulicy „Chmielna” w miejscowości Grębocin

n) w sprawie nadania nazwy ulicy „Przyjaciół” w miejscowości Grębocin

o) w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Aktywizacja w Klubie Integracji Społecznej „Nad Drwęcą”

p) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

r) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

6. Składanie interpelacji.

7. Wnioski i zapytania.

8.  Zakończenie obrad. 

Z poważaniem                

Hanna Anzel                  

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WĘGLA

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Komunikat Państwowej Agencji Atomistyki

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ORG.0002.7.2017                                             

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)  

                                                           informuję o:     

XXXVI sesji Rady Gminy Lubicz, która odbędzie się 25 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali nr 4 Urzędu Gminy Lubicz z proponowanym porządkiem obrad:    

1. Otwarcie sesji Rady Gminy

 1. stwierdzenie quorum
 2. zgłaszanie spraw do porządku.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. 

3. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz działalności między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działalności między sesjami.

5. Podjęcie uchwał:

a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubicz

b) w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Seniorów w Gminie Lubicz na lata 2017 – 2020

c) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym garażu murowanego stanowiącego własność Gminy Lubicz

d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017”

e) w sprawie uchylenia uchwały Nr L/601/2014 z dnia 30 maja 2014 r.

f) o zmianie uchwały Nr XLIII/503/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubicz na obszarze wsi Lubicz Dolny w rejonie ulic: Dworcowej, Warszawskiej i Grębockiej   

g) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w miejscowości Lubicz Dolny

h) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Nowa Wieś

i) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

j) w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Złotoria

k) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lubicz Dolny

l) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Młyniec Drugi

ł) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Grębocin

m) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lubicz na 2017 rok

n) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz.

6. Składanie interpelacji.

7. Wnioski i zapytania.

8.  Zakończenie obrad. 

Z poważaniem                

Hanna Anzel                 

Przewodnicząca Rady Gminy Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Informacja po otwarciu ofert - „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Informacja po otwarciu ofert - „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
Warunkiem koniecznym dla rozpatrzenia celowości proponowanego do realizacji zadania publicznego jest złożenie oferty wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 570).
 
W ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty do Urzędu Gminy Lubicz, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana:
•    w Biuletynie Informacji Publicznej,
•    na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubicz, 
•    na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubicz.
W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi w Urzędzie Gminy Lubicz. Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 
W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z budżetu Gminy Lubicz tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.
Oferta złożone w trybie 19a: 
Uznając celowość realizacji zadania „Sfinansowanie części kosztów prowadzenia profilaktyki pierwszorzędowej w postaci cyklu warsztatów” przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne w Toruniu w ofercie złożonej w dniu 01 sierpnia 2017 r., podaje się ofertę do wiadomości publicznej.


Wszelkie uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do Urzędu Gminy Lubicz pod adresem : 87-162 Lubicz, ul. Toruńska 21, Lubicz Dolny do dnia 09 sierpnia 2017 r.

 • data wytworzenia: 2017-08-02
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016, poz. 1817, z póź.zm.) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dotację z budżetu Gminy Lubicz na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym nie może przekroczyć 10.000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Ogłoszenie o zamówieniu na „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Ogłoszenie o zamówieniu 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia poniżej 30 tysięcy euro „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Ogłoszenie o zamówieniu 

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu, Lubicz Górny, ul. Piaskowa 23, pok. 108/109, 87-162 Lubicz zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia poniżej 30 tysięcy euro „Dowóz uczniów autystycznych z terenu gminy Lubicz do Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego „Tęcza” w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2017/2018”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

drukuj ()

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Nabór wniosków na nagrody Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy

Informujemy, że do dnia 16.06.2017 r. trwa nabór wniosków na nagrody Wójta Gminy Lubicz oraz Przewodniczącego Rady Gminy Lubicz. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Lubicz lub Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Lubiczu. Za datę wpłynięcia wniosku przyjmuję się datę stempla wpływu w UG lub ZEASiP.


ZAPYTANIE OFERTOWE - Zakup i dostawa artykułów żywnościowych


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektorów w jednostkach oświatowych gminy Lubicz

ZARZĄDZENIE 0050.1.16.2017 WÓJTA GMINY LUBICZ z dnia 19 maja 2017 roku w  sprawie  ogłoszenia  konkursów  na  kandydatów  na  stanowiska  dyrektorów  niektórych publicznych jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WYKONANIE ZADAŃ PUBLICZNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ SAMORZĄDU GMINY W ROKU 2017 W ZAKRESIE: PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Demontaż transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubicz

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Uważaj na kleszcze!

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - Zakup różnych gatunków drzew

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Otwarty konkurs ofert - Profilaktyka Uzależnień i Przeciwdziałanie Patologiom Społecznym

Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym.


ZAPYTANIE OFERTOWE (drugie) - Zakup różnych gatunków drzew

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego - Zakup różnych gatunków drzew

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

Zestawienie ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA KLUBÓW SPORTOWYCH

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Zakup różnych gatunków drzew

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie

drukuj (


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie)

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - przygotowaniu dokumentacji projektowej

Przedmiotem zamówienia jest przygotowaniu dokumentacji projektowej dla opracowanych koncepcji zagospodarowania miejsc rekreacji i wypoczynku czterech miejscowości: Lubicz Górny, Złotoria (II wariant), Grębocin, Krobia.


Wybór najkorzystniejszej oferty - Wykonanie inwentaryzacji zieleni

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Zbiorcze zestawienie otwarcia ofert - Wykonanie inwentaryzacji zieleni

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wyniki otwartego konkurs ofert - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie inwentaryzacji zieleni

Gmina Lubicz, Lubicz Dolny ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz, w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, Lubicz Dolny ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia pn: „Wykonanie inwentaryzacji zieleni istniejącej na terenie nieruchomości położonych w Złotorii, gm. Lubicz – działki nr; 310/5, 277/3, 26/5,26/1,360 i 310/10”.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Lubicz Dolny, 21 luty 2017  r.

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA GMINY W ZAKRESIE
KULTURY - ROZWOJU WOKALNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ GMINY LUBICZ

1. Dotację w wysokości 25.000,00 zł przyznano Stowarzyszeniu Inicjatyw Artystycznych z Lubicza Górnego na zadanie pt:„ Śpiewajmy Razem” 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wójt Gminy Lubicz ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na dofinansowanie zadań w ramach wspierania rozwoju sportu w Gminie Lubicz

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z gminy Lubicz na rok 2017”

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


PROPOZYCJA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGA CATERINGOWA

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zajęcia dla osób po 45 roku życia

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Konkurs

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2017 w zakresie kultury – rozwój wokalny dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lubicz.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup tonerów i tuszy

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty na skład i druk "Gońca gminnego"

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć gimnastycznych

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych w 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - wynajem pojazdów do transportu osób

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - prowadzenie zajęć fitness

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup i dostawa świeżych wyrobów ciastkarskich i ciast

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - zakup różnych artykułów spożywczych

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Wybór najkorzystniejszej oferty - środki czystości

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - skład i druk "Gońca gminnego"

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na skład i druk "Gońca gminnego" w 2017 r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć gimnastycznych

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć gimnastycznych 
dla osób po 45 roku życia dla mieszkańców gminy  w roku 2017. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - prowadzenie zajęć fitness

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na prowadzenie zajęć fitness dla 
mieszkańców gminy  w roku 2017. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup artykułów spożywczych

Urząd Gminy Lubicz zwraca się z zapytaniem ofertowym na zakup w 2017 r. 
artykułów spożywczych.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE - nieregularny transport osób

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi w zakresie nieregularnego 
transportu osób w roku 2017. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych po za teren gminy Lubicz dla Urzędu Gminy w Lubiczu od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w granicach administracyjnych gminy dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o  przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę w 2017 r. środków czystości. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się z uprzejmą prośbą o  przedstawienie oferty  na sprzedaż  i  dostawę    w 2017  r. 
następujących tonerów oryginalnych oraz zamienników nieregenerowanych.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam  się  z  prośbą  o  przedstawienie  oferty  na  sprzedaż  i  dostawę  w  2017  r. 
materiałów biurowych. 

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Propozycja wyboru najkorzystniejszej oferty - świadczenie usług pocztowych poza terenem gminy

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 ORG.2600.8.2016                             Lubicz, dnia 09.12.2016r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. zapytania o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 2 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

Z uwagi na zmianę sposobu realizacji przedmiotu zamówienia Wójt Gminy Lubicz informuje o unieważnieniu przedmiotowego zapytania ofertowego.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - Monitoring i ochrona

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


WÓJT GMINY LUBICZ ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2017 w zakresie: Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


Propozycja Wyboru Najkorzystniejszej oferty - ZAKUP WĘGLA

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Lubicz od 02 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE NA MONITORING

 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33


ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP WĘGLA

  • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
   data publikacji: 2017-10-05 13:33
 • opublikował: Administrator - Gmina Lubicz
  data publikacji: 2017-10-05 13:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-10-05 13:33

Urząd Gminy Lubicz

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz

Dane kontaktowe

tel. (56) 621-21-00, (56) 621-21-01
fax (56) 621-21-20

Godziny urzędowania

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00,

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2118981
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-10-20 14:05

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl